Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Premi literari Joan Guasp Vila de Consell

Aprovació definitiva del Reglament regulador del premi literari Joan Guasp Vila de Consell

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Atès que durant el termini d’informació pública de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 30 de gener de 2018, pel qual s’aprovà inicialment el Reglament del premi literari Joan Guasp Vila de Consell, no es presentaren al·legacions o suggeriments l’esmentat acord s’entén definitivament aprovat, conforme allò que disposa l’article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, l’art. 102, apartat d) de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, sols es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i article 103.1 Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre es publica el text íntegre de la modificació aprovada.

 

REGLAMENT REGULADOR DELS PREMIS LITERARIS “JOAN GUASP VILA DE CONSELL”

CAPÍTOL I 

Disposicions Generals

Article 1. Denominació del premi.

La denominació del premi serà Premi Literari “Joan Guasp, Vila de Consell”.

Article 2n. Objectius del Premi.

La concessió del Premi està orientada a promoure i estimular la creació literària d’obres d’autèntica qualitat literària, oberta als gèneres de Teatre, Poesia i Narrativa en llengua catalana amb la finalitat de donar suport i reconèixer la tasca dels escriptors i les escriptores.

Article 3r. Règim de convocatòria.

El Premi es convocarà anualment per part del Batle/essa, abans del 30 d’abril, i en la mateixa convocatòria s’haurà d’especificar el gènere convocat, entre Teatre, Poesia i Narrativa.

La convocatòria per l’Ajuntament de Consell, es regeix pels principis de publicitat i concurrència competitiva, i és obert a qualsevol persona que hi vulgui participar.

 

CAPÍTOL II 

Jurat Avaluador

Article 4t. Composició

El jurat qualificador estarà format per 3 membres (escriptors/es de reconegut prestigi literari); serà nomenat pel Batle/essa i la seva composició es farà pública abans que acabi el termini de presentació de les obres. En tot cas la composició del jurat avaluador respectarà una presència equilibrada de dones i homes.

Article 5è. Funcions

El jurat actuarà amb llibertat i discrecionalitat. Valorarà la qualitat literària de les obres, com ara el rigor del text, la solidesa de la construcció, el caràcter innovador de l’obra, la coherència entre les intencions implícites que revela el text i els resultats que assoleix o altres criteris que determini.

El jurat haurà de resoldre motivadament la concessió dels premis o la seva consideració que s’han de declarar deserts. El seu veredicte serà inapel·lable

El jurat del Premi té la facultat d’interpretar les Bases i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord amb la seva finalitat. Qualsevol cas no previst en aquestes Bases i en el desenvolupament d’aquesta convocatòria serà resolt per l’organització d’aquests Premis

 

CAPÍTOL III 

Les candidatures

Article 6è. Condicions de les candidatures

Les obres que hi concursin han de ser originals i inèdites, de temàtica lliure i escrites en català. La presentació d’una obra implica que l’autor o l’autora no en té compromesos els drets d’edició, que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d’adjudicació i que no ha estat guardonada amb anterioritat. No poden concursar treballs guardonats en altres concursos.

En haver presentat l’obra al premi, l’autor o l’autora no la podrà retirar per a fer-hi correccions, ampliar-ne el text o renunciar al premi

Els originals, mecanografiats i perfectament llegibles, s’han de presentar per triplicat, enquadernats o grapats, impresos en fulls de mida DIN A4, a doble espai i per una cara o per les dues, amb tipus de lletra Times New Roman de 12 punts. També se n’haurà de presentar una còpia en suport informàtic, en format PDF.

Les obres que optin al premi de Teatre tindran una extensió mínima de 50 pàgines i màxima de 70 escrites. A la portada hi constarà “Opta als Premis Joan Guasp Vila de Consell”.

Els treballs s’han de presentar per triplicat i sota pseudònim i s’enviaran amb plica, a l’exterior de la qual hi figuraran el títol de l’obra i la modalitat i grup a la qual es presenta; i a l’interior de la plica hi haurà el nom, l’adreça de l’autor o l’autora, fotocòpia del DNI i telèfon.

Les obres s’han d’enviar en sobre tancat a:

Regidoria de Cultura

Ajuntament de Consell Plaça Major, 3, 07330 Consell (Illes Balears)

El termini d’admissió de les obres serà el dia 30 de juny. S’admetran els originals que hi arribin per correu si la seva data d’expedició no és posterior a aquesta data.

 

CAPÍTOL IV 

El Premi

Article 7è.- Concessió del premi

Els Premis s’entregaran al voltant del 24 d’agost, a les Festes de Sant Bartomeu, Patró del poble. Les persones guardonades es comprometen a ser presents a l’acte d’entrega dels Premis. L’Ajuntament de Consell no es farà càrrec de les despeses per a assistir-hi.

Article 8è.- Règim econòmic del premi

El Premi serà de 1.500 euros i la publicació de l’obra, el Premi i la seva dotació és indivisible i es troba subjecte a la normativa fiscal vigent.

Article 9è.- Edició de l’obre premiada

La persona premiada cedirà els drets de publicació a l’Ajuntament de Consell i conservarà la propietat intel·lectual de la seva obra. Així mateix, l’Ajuntament cedirà el dret de publicació a la editorial que estimi oportuna, que editarà el llibre conformement a la legalitat vigent; a l’edició de l’obra s’haurà d’esmentar que ha estat guanyadora del “Premi Joan Guasp, Vila de Consell” i l’any.

Article 10è.- De les altres candidatures

Els exemplars no guardonats no es tornaran i seran destruïts.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al període establert a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, sempre que hagi estat publicat al BOIB.