Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Premi de literatura infantil des Mercadal i Fornells 2017

Extracte de la Resolució de Batlia de 8 de febrer de 2017, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases del Premi de literatura infantil des Mercadal i Fornells 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

BDNS (Identif.): AE-332025-B

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Totes les persones que ho desitgin de forma individual o col·lectiva, sense cap limitació de nacionalitat, veïnatge o edat. Les obres podran ser contes o relats breus adreçats al públic infantil, de tema lliure i hauran de ser inèdites i no haver optat a cap altre convocatòria literària. Les obres s’hauran de presentar en llengua catalana.

Segon. Finalitat:

Fomentar la creació literària en llengua catalana en àmbit infantil, per a un públic d’entre 7 i 12 anys.

Tercer. Bases reguladores:

Les bases de la convocatòria i l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament des Mercadal de dia 11 d’octubre de 2005 i publicada l’aprovació definitiva i el text íntegre en el BOIB núm. 189, de 17 de desembre de 2005.

Quart. Import:

Aquest certamen està dotat d’un premi en metàl·lic de 1.000 euros i l’edició de l’obra guanyadora a càrrec de l’Ajuntament des Mercadal. Les seves il·lustracions seran realitzades pels escolars del municipi en el marc de les activitats del dia del llibre 2017.

La despesa que implica aquesta convocatòria. serà atesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40.334.48100 del Pressupost General de 2017, amb un import màxim conjunt de 1.000,00 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al dia 31 de març de 2017, a les 14 h

 

Es Mercadal, 9 de febrer de 2017.-

El batle de l’Ajuntament des Mercadal,
Francesc Ametller Pons.