Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Premi de narrativa breu Joan Rosselló de son Fortesa

Convocatòria Premi de narrativa breu Joan Rosselló de son Fortesa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

Resolució de batlia (núm. 197-2017)

1. Fets.

Es pretén contribuir a dinamitzar la literatura en català i, al mateix temps, impulsar la projecció cultural del poble, estimular la creació literària i incentivar l’ànim de la lectura entre la ciutadania.

2. Fonaments de dret.

Article 25,2,m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, sobre la promoció de la cultura com a competència pròpia del municipi.

Disposició addicional desena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació als premis culturals.

3. Resolució.

Escoltat el parer de la regidora delegada de cultura, igualtat i cooperació Aina Sastre Bestard, en exercici de l’atribució que me confereix l’art. 21,1,s de la Llei 7/1982, de 2 d’abril,

resolc:

  • Aprovar les bases i la convocatòria del PREMI DE NARRATIVA BREU JOAN ROSSELLÓ DE SON FORTESA

Requisits de les persones participants: ser major d’edat

Requisits dels treballs:

Tema: lliure

Llengua: català

Poden contenir una o més narracions

Han de ser inèdits (no publicats ni en paper ni digitalment)

Extensió: entre 30 i 50 pàgines, en folis DIN A4 degudament relligats i per una sola cara

Format: doble espai, lletra “arial” i cos 12

A la portada només hi ha de constar el títol de l’obra

A la primera pàgina hi ha de constar el títol de l’obra i la llegenda següent: II Premi de

Narrativa Breu Joan Rosselló de Son Fortesa

Termini i lloc de lliurament: se n’han de presentar tres còpies fins dia 30 de juny de 2017 a les 14 h. a les oficines de l’Ajuntament d’Alaró (Regidoria de Cultura, C/ Petit, núm. 1, CP 07340 Alaró)

Les dades personals de l’autor o de l’autora (nom i llinatges, número de DNI, adreces postal i electrònica i telèfons de contacte) s’han d’introduir en un sobre tancat en què consti el títol de l’obra.

Jurat: estarà format per tres persones, una de les quals farà les funcions de secretari/a. L’Ajuntament d’Alaró en donarà a conèixer la composició abans d’acabar el termini per presentar les obres.

El jurat, que interpreta les bases i resol els casos que no s’hi preveuen, pot declarar desert el premi, i la seva decisió és inapel·lable.

Acte de lliurament: es durà a terme a Alaró durant les festes de Sant Roc. L’ajuntament indicarà el dia, l’hora i el lloc exactes d’aquest acte en el moment oportú.

El guanyador o la guanyadora ha de ser present a l’acte de lliurament o delegar la recollida del premi en una altra persona. Si la persona que ha guanyat el premi o aquella en qui ha delegat perquè el reculli no poden assistir a l’acte, s’entén que l’autor o l’autora hi renuncia i, llavors, el premi s’atorgarà a un altre treball, d’acord amb l’ordre de prelació que hagi establert el jurat.

Edició: L’ajuntament d’Alaró es reserva el dret d’edició de l’obra guanyadora durant el termini de 12 mesos a partir de la data de lliurament del premi. En aquest cas, s’entén que l’import del premi és a compte dels drets d’autor. Si, passat aquest termini, l’ajuntament no ha publicat l’obra, l’autor o l’autora en pot disposar lliurement. Tanmateix, sempre que la publiqui, hi ha de fer constar que va ser guanyador o guanyadora del Premi de Narrativa Breu Joan Rosselló de Son Fortesa.

Dotació: 1.000 euros, subjectes a la normativa fiscal vigent.

El fet de participar en el Premi de Narrativa Breu Joan Rosselló de Son Fortesa implica l’acceptació d’aquestes bases.

Cosa que fem pública per a general coneixement.

Recursos.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es poden interposar,  alternativament, els recursos següents:

  1. Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació o publicació del present acord.
  2. El recurs de reposició potestatiu davant la batlia, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació o publicació de la present resolució. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d’un mes des de la seva presentació sense que s’hagi resolt expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

 

Alaró, 10 de març de 2017.