Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur 2016

Bases reguladores del Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur 2016

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb allò establert a l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a continuació es fan públiques les bases reguladores del Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur 2016, aprovades per resolució del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut núm. 2016000035 de data 20 de juny de 2016, següents:

Primera. Objecte

El Consell Insular d’Eivissa, amb la intenció de fomentar la participació de les persones nascudes i residents de l’illa d’Eivissa en una de les formes d’expressió artística que més s’ha popularitzat durant les darreres dècades, organitza aquest any 2016 la primera edició del Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur, que se suma als altres tres Premis Vuit d’Agost (d’Investigació, de Pintura Jove i d’Artesania del Fang) que organitza el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut d’aquesta institució.

Segona. Participants

Podran presentar-se a aquest certamen totes les persones interessades nascudes o residents a l’illa d’Eivissa que facin fotografia amateur, és a dir, que no percebin cap tipus d’ingrés per la seua dedicació a aquesta especialitat artística.

Tercera. Publicitat de la convocatòria i termini de presentació

Una vegada aprovades les bases, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Posteriorment es remetrà la convocatòria i l’extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l’extracte en el BOIB.

A més, es publicarà l’anunci corresponent a aquesta convocatòria a la premsa local i les bases completes a la pàgina web del Consell (www.conselldeivissa.es).

El termini per a la presentació de les obres és de 20 dies naturals des del dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB.

Quarta. Premi

S’estableix un premi dotat amb 2.500 € (dos mil cinc-cents euros). Aquesta quantitat es detraurà de l’aplicació pressupostària 3340.48100.

Cinquena. Temàtica

Les fotografies hauran d’abordar la visió de l’autor/a respecte d’algun element relacionat amb el patrimoni cultural material de l’illa d’Eivissa. És a dir, tot allò que faci referència a l’herència cultural pròpia del passat de l’illa d’Eivissa que tengui un especial interès històric, artístic, arquitectònic, urbà i arqueològic. Així, poden entrar dins la temàtica d’aquest concurs, per exemple, béns mobles (pintures, escultures, retaules, murals, tèxtils, orfebreria, peces etnogràfiques, o béns immobles (com arquitectura civil, religiosa, tradicional, funerària, places, camins, etc.).

Sisena. Presentació dels treballs

6.1. Característiques de les fotos. S’ha de presentar un conjunt de tres fotografies diferents per persona participant realitzades amb qualsevol dispositiu fotogràfic. El jurat únicament acceptarà aquells ajustos bàsics que afectin la lluminositat, el contrast, la saturació de color, la nitidesa, l’equilibri de blancs i reenquadraments de l’arxiu original.

Les fotografies han de ser inèdites. Es presentaran les tres còpies amb unes mesures A-4, és a dir 210 x 297 mm i, a més, en un CD/DVD, els originals, sense tractar, d’aquestes fotografies. Si es presenten emmarcades les voreres del marc no poden superar els 100 mm.

6.2. Forma de presentació de les fotografies

Es pot presentar, com a màxim, una col·lecció de tres fotografies diferents per participant, acompanyades del DVD a què fa referència l’apartat anterior, de la següent manera:

a.Instància general del Consell Insular d’Eivissa, que es pot trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos. Hi hauran de constar un nom, un DNI, una adreça i un telèfon de contacte que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el pseudònim de l’autor/a.

b. Un sobre, adjunt a la instància general. A la seua part de fora, hi hauran de constar: “Premi de Fotografia Amateur Vuit d’Agost 2016”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’autor/a, i a l’interior del sobre hi haurà:

  • una fitxa en la qual figurin les següents dades: nom i llinatges de l’autor/a, fotocòpia del DNI o passaport, adreça i telèfon de contacte, així com el títol i les característiques de les tres fotografies: mides, suport (si escau), tècnica utilitzada i també una indicació detallada del lloc o monument objecte de les fotografies.
  • una declaració responsable i jurada de no tenir deutes amb la Seguretat Social i amb la Hisenda estatal i autonòmica (ompliu i introduïu-hi l’Annex I) i en la qual s’autoritzi el Consell Insular d’Eivissa a obtenir directament els certificats acreditatius d’aquestes circumstàncies. Així mateix, el Consell Insular d’Eivissa comprovarà d’ofici que el guanyador o la guanyadora no figuri com a deutor/a d’aquesta Institució.

Aquest sobre amb les dades personals només s’obrirà quan la decisió del jurat estigui presa i només s’obriran els que contenguin les dades de les obres que hagin resultat premiades.

c. Un altre sobre en el qual figurin, a la part de fora, la denominació “Premi de Fotografia Amateur Vuit d’Agost 2016”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’artista, i a l’interior del sobre, els tres originals impresos i el DVD/CD de les fotografies sense tractar presentades al Premi. Darrere de cada una de les fotografies presentades, tant en les impreses com a la còpia digital, hi ha de figurar també el pseudònim.

d. No s’admetran les fotografies que vagin signades per l’autor/a, només hi ha d’aparèixer, darrere, el pseudònim.

6.3. Lloc de presentació dels treballs: Els treballs participants en aquest Premi podran presentar-se:

a. Al Registre d’Entrada del Consell Insular d’Eivissa, av. d’Espanya, 49, 07800 Eivissa.

b. Als ajuntaments de Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja i Sant Josep de sa Talaia, que tenen signat conveni de col·laboració amb el Consell Insular d’Eivissa per donar registre a la documentació adreçada al Consell.

c. Així mateix, es podrà emprar qualsevol dels mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Setena. Jurat qualificador i criteris de valoració

Es constitueix un jurat, nomenat íntegrament pel conseller d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, que s’haurà de reunir com a màxim en el termini de 30 dies naturals després de la finalització del de presentació de les obres. Estarà integrat pels següents membres:

President/a: Una persona de reconegut prestigi a l’àmbit de la fotografia.

Vocals: Tres persones de reconegut prestigi a l’àmbit cultural i artístic insular.

Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa, amb veu però sense vot i un/a suplent del mateix Departament.

Per poder constituir-se, el Jurat haurà de comptar amb l’assistència del president/a, el/la secretari/ària i almenys de dos vocals més (art. 26 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú).

El jurat ha de valorar, tenint en compte els criteris tècnics establerts a la base sisena, entre altres aspectes que consideri convenients:

-La qualitat tècnica (composició, llum, equilibri de color…)

-L’originalitat

-L’adequació a la temàtica (el patrimoni cultural material d’Eivissa)

Correspondrà al jurat:

a. La selecció de l’obra guanyadora (col·lecció de tres fotografies d’una mateixa persona)

b. La proposta de concessió del premi.

c. La resolució de tots els dubtes que sorgeixin en la interpretació d’aquestes bases.

El jurat pot proposar declarar desert el premi d’aquesta convocatòria.

El jurat triarà la millor col·lecció de tres fotografies presentades i podrà recomanar la selecció d’altres fotografies no premiades tant per a la seua exhibició, com per a una exposició i/o la confecció d’un catàleg entre les que considerin de major qualitat fotogràfica, si les persones elegides hi donen la seua autorització.

Vuitena. Resolució del premi

El conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut resoldrà la concessió del premi, si escau, una vegada que el jurat hagi emès la seua proposta, i posteriorment en donarà compte al Consell Executiu, tot de conformitat amb el Decret de Presidència núm. 287/2015, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa.

Així mateix, la concessió del premi es notificarà personalment a la persona guanyadora i es farà pública, en un termini màxim de quinze dies des de la data de la reunió del jurat, al tauler d’edictes del Consell Insular d’Eivissa, a la pàgina web del Consell www.conselldeivissa.es i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic, en un termini màxim de 15 dies des de la data de la reunió del jurat, al tauler d’edictes del Consell Insular d’Eivissa i a la pàgina web del Consell, www.conselldeivissa.es

Novena. Lliurament del premi

El lliurament del premi es farà en un acte públic, en el lloc i la data que es determinarà amb posterioritat, i coincidirà, si és possible, amb el lliurament dels altres premis Vuit d’Agost convocats per a 2016. La persona guanyadora ha d’aportar un full de transferència bancària, degudament emplenat i signat, únicament en el cas que no l’hagi presentat d’abans al Consell Insular, ja que la forma de pagament serà per transferència bancària.

Desena.- Obres no premiades

Les obres presentades no premiades hauran de retirar-se en un termini de trenta dies comptats a partir del dia següent al dia en què es faci públic el veredicte del jurat. En cas contrari es consideraran cedides i per tant passaran a formar part del patrimoni d’aquest Consell Insular.

El fet de participar en aquest certamen suposa, per part dels i de les artistes, l’acceptació d’aquestes bases (de manera que en quedaran excloses les obres i els artistes que no compleixin els requisits establerts) i de les decisions del jurat, que seran inapel·lables.

Eivissa, 23 de juny de 2016

La secretària tècnica de Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Educació, Patrimoni, Esports i Joventut

Maria Catalina Tur Torres

ANNEX I

DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./La Sra. ……………………………………………………………………………………………………….., amb DNI ………………………………………, domicili a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………, municipi d ……………………………………………………..,

DECLAR que:

  • No incorr en cap de les causes d’incompatibilitats o prohibició per obtenir subvencions que figuren en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
  • Conec i accept les bases d’aquesta convocatòria.
  • Estic al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell, la Comunitat Autònoma i l’Administració de l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

i AUTORITZ

el Consell Insular d’Eivissa, per al compliment d’aquesta convocatòria del Premi de Fotografia Amateur Vuit d’Agost 2016, a accedir a la informació necessària per comprovar que estic al corrent de les meues obligacions tributàries amb el Consell Insular d’Eivissa, amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’Estat espanyol i amb la Seguretat Social.

Signat:

Data:

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, PATRIMONI, CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT