Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Premi Vuit d’Agost de Pintura Jove d’Eivissa 2016

Bases reguladores del Premi Vuit d’Agost de Pintura Jove d’Eivissa 2016

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb allò establert a l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a continuació es fan públiques les bases reguladores del Premi Vuit d’Agost de Pintura Jove d’Eivissa 2016, aprovades per resolució del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut núm. 2016000033 de data 20 de juny de 2016, següents:

Primera. Objecte

El Consell Insular d’Eivissa, amb la intenció de fomentar la participació dels joves en el desenvolupament de la cultura i potenciar la seua creativitat artística en el camp de la pintura, convoca el Premi Vuit d’Agost de Pintura Jove d’Eivissa 2016

Segona. Participants

Podran participar en aquest certamen tot/a artista interessat/ada, nascuts o residents a l’illa d’Eivissa i que tenguin una edat que no superi els 30 anys el 31 de desembre de 2016.

Tercera. Publicitat de la convocatòria i termini de presentació

Una vegada aprovades les bases, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Posteriorment es remetrà la convocatòria i l’extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l’extracte en el BOIB.

A més, es publicarà l’anunci corresponent a aquesta convocatòria als diaris locals i les bases completes a la pàgina web del Consell (www.conselldeivissa.es).

El termini per a la presentació de les obres és de 20 dies naturals des del dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB.

Quarta. Presentació dels treballs

4.1. Característiques dels treballs: La temàtica de les obres i la tècnica pictòrica que s’hi utilitzi és lliure. S’entendrà que la manera com es presenti l’obra és la que l’artista considera adequada per a la seua exposició. No obstant l’anterior, per ser admeses al concurs les obres no podran superar els 150 cm en el seu costat més llarg.

Cadascun dels artistes podrà presentar un màxim de dues obres, que hauran de ser originals i no haver estat premiades en cap altre certamen.

4.2. Forma de presentació dels treballs: Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar la següent documentació:

a. Instància general del Consell Insular d’Eivissa, que podran trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos. Hi hauran de constar un nom, un DNI, una adreça i un telèfon de contacte que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el pseudònim de l’autor/a.

b. Un sobre, adjunt a la instància general. A la seua part de fora, hi hauran de constar: “Premi de Pintura Jove Vuit d’Agost 2016”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’autor/a, i a l’interior del sobre hi haurà:

  • una fitxa en la qual figurin les següents dades: nom i llinatges de l’autor/a, fotocòpia del DNI o passaport, adreça i telèfon de contacte. En el cas que al DNI no figuri un domicili d’Eivissa s’haurà d’adjuntar un certificat d’empadronament que justifiqui la residència de l’autor/a de l’obra en aquesta illa.

També s’han d’indicar en aquesta fitxa les característiques tècniques de cada obra: mesures, suport (si escau), tècnica artística, materials emprats…

  • una declaració responsable i jurada de no tenir deutes amb la Seguretat Social i amb la Hisenda estatal i autonòmica (ompliu i introduïu-hi l’Annex I) i en la qual s’autoritzi el Consell Insular d’Eivissa a obtenir directament els certificats acreditatius d’aquestes circumstàncies. Així mateix, el Consell Insular d’Eivissa comprovarà d’ofici que la persona guanyadora no figuri com a deutora d’aquesta Institució.

Aquest sobre amb les dades personals només s’obrirà quan la decisió del jurat estigui presa i només s’obriran els que contenguin les dades de les obres que hagin resultat premiades.

c. Una vegada registrat el sobre, s’haurà de fer constar el mateix pseudònim en una etiqueta que ha d’anar enganxada a l’embalatge (si en porta) i sempre al darrere de cada una de les obres presentades.

No s’admetran les obres que vagin signades per l’autor/a.

d. Una vegada que ja s’hagi fet públic el veredicte del jurat i s’hagi concedit el premi, l’artista guanyador/a haurà de signar la seua obra, per tal que les pintures que queden en poder del Consell Insular puguin garantir l’autenticitat de la seua autoria.

e. L’entrada i la retirada dels treballs que es presentin seran per compte de la persona concursant, així com l’assegurança del transport de les obres, si escau, i no es podrà formular cap reclamació al Consell Insular d’Eivissa per possibles pèrdues o desperfectes que es poguessin produir una vegada que les obres estiguin al seu poder.

Cinquena. Import del premi

S’estableix un premi dotat amb 2.500 € (dos mil cinc-cents euros). Aquesta quantitat es traurà de l’aplicació pressupostària 3340.48100. Es preveu, també, la possibilitat d’organització d’una exposició individual per a l’artista guanyador/a durant l’any següent al de la concessió del premi, si així ho decideixen els membres del jurat i el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut.

Sisena. L’obra premiada quedarà en propietat del Consell Insular d’Eivissa, el qual tendrà potestat d’exposar-la o reproduir-la.

Setena. Si els i les membres del jurat ho consideren adient, per la qualitat de les obres presentades, d’entre totes les obres rebudes es farà una selecció d’obres finalistes, d’un màxim de 20, les quals es podran exhibir a sales d’exposicions i de cultura d’Eivissa.

Vuitena. Jurat qualificador

8.1. El Jurat del Premi de Pintura Jove Vuit d’Agost estarà format per les següents persones, nomenades pel conseller d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut:

President: Una persona de reconegut prestigi a l’àmbit artístic de la pintura insular

Vocals: Quatre persones de reconegut prestigi en el món de les arts

Secretari/ària d’actes, que serà personal del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, amb veu però sense vot.

8.2. Per poder constituir-se, el Jurat haurà de comptar amb l’assistència del president/a, el/la secretari/ària i almenys de dos vocals més (art. 26 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú).

8.3. Funcions del jurat qualificador: El jurat és l’òrgan col·legiat al qual corresponen les funcions següents:

a) Reunir-se en el termini màxim de trenta dies naturals després de la finalització del termini de presentació de les obres.

b) Avaluar la creativitat, el procés d’elaboració o altres aspectes que es considerin adients i qualificar les obres presentades amb els criteris tècnics establerts a la base quarta.

Així, hauran de tenir en compte, entre altres, els següents criteris respecte dels treballs a avaluar:

-la creativitat de l’autor/a

-el procés d’elaboració

-les tècniques utilitzades

-l’adequació i la combinació, si pertoca, dels materials emprats

c) Declarar desert, si escau, el Premi, o si ho considera convenient, dividir-lo entre dos o més premiats.

d) Emetre una proposta de concessió que es formularà a l’òrgan competent a través de l’òrgan instructor.

Novena. Resolució del premi

El conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut resoldrà la concessió del premi, si escau, una vegada que el jurat hagi emès la seua proposta, a proposta de l’òrgan instructor, i posteriorment en donarà compte al Consell Executiu, tot de conformitat amb el Decret de Presidència núm. 287/2015, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa.

Així mateix, la concessió del premi es notificarà personalment a la persona guanyadora i es farà pública, en un termini màxim de quinze dies des de la data de la reunió del jurat, al tauler d’edictes del Consell Insular d’Eivissa, a la pàgina web del Consell www.conselldeivissa.es i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Desena. Lliurament del premi

El lliurament del premi es farà en un acte públic, en el lloc i la data que es determinarà amb posterioritat, i coincidirà, si és possible, amb el lliurament dels altres premis Vuit d’Agost convocats per a 2016. La persona guanyadora ha d’aportar un full de transferència bancària, degudament emplenat i signat, únicament en el cas que no l’hagi presentat d’abans al Consell Insular, ja que la forma de pagament serà per transferència bancària.

Onzena. Treballs no premiats

Les obres presentades no premiades hauran de retirar-se en un termini de trenta dies comptats a partir del dia següent al dia en què es faci públic el veredicte del jurat.

En cas contrari es consideraran cedides i per tant passaran a formar part del patrimoni d’aquest Consell Insular.

Eivissa, 23 de juny de 2016

La secretària tècnica de Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Educació, Patrimoni, Esports i Joventut
Maria Catalina Tur Torres

ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./La Sra. ……………………………………………………………………………………………………….., amb DNI ………………………………………, domicili a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………, municipi d ……………………………………………………..,

DECLAR que:

  • No incorr en cap de les causes d’incompatibilitats o prohibició per obtenir subvencions que figuren en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
  • Conec i accept les bases d’aquesta convocatòria.
  • Estic al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell, la Comunitat Autònoma i l’Administració de l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

i AUTORITZ

el Consell Insular d’Eivissa, per al compliment d’aquesta convocatòria del Premi de Pintura Jove Vuit d’Agost 2016, a accedir a la informació necessària per comprovar que estic al corrent de les meues obligacions tributàries amb el Consell Insular d’Eivissa, amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’Estat espanyol i amb la Seguretat Social.

Signat:

Data:

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, PATRIMONI, CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT