Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Premis Andratx 2019

Convocatòria Premis Andratx 2019

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 12 d’abril de 2019, la convocatòria per els Premis Andratx 2019, es fa públic la present convocatòria:

«BASES DELS PREMIS ANDRATX 2019

1.- PREMIS

Els Premis Andratx 2019 tendran una dotació total de 13.300,00.-€, de la partida del pressupost de despeses per a l’any 2019, núm. 330.481.00.

Aquests Premis es desglossen en les modalitats següents:

Premis literaris:

 1. Premi Baltasar Porcel de novel·la curta: 4.000,00.-€
 2. Premi Pere Ferrer d’Investigació: 4.000,00.-€

Premis arts plàstiques:

 1. Premi Josep Ventosa de Pintura: 4.000,00.-€
 2. Premi Especial de Pintura per a Artistes Locals: 800,00.-€
 3. Premi Rafael Ferrer de Fotografia: 500,00.-€

PREMI BALTASAR PORCEL DE NOVEL·LA CURTA 2019

A. Definició de l’objecte

Novel·la curta de tema lliure

B. Requisits dels aspirants

Podrà concórrer tota persona natural o jurídica que ho desitgi, sense distinció de nacionalitat o lloc de residència, ni més limitacions que les consignades a les bases d’aquest concurs.

C. Requisits dels treballs que se presentin

 1. El tema de les obres serà lliure, les quals han de ser originals, inèdites i redactades en llengua catalana o castellana.
 2. L’obra ha de constar d’una extensió màxima de 100 fulls, DIN A4. El text ha d’estar mecanografiat, en format Times o d’altre semblant de 12 punts, a doble espai i a una sola cara.
 3. La novel·la s’ha de presentar impresa per triplicat i en suport informàtic.
 4. El text en suport informàtic no podrà tenir diferents sagnats, ni diverses tabulacions de paràgraf, ni múltiples espais manuals.
 5. S’ha de consignar a la portada el nom del Premi Baltasar Porcel de Novel·la 2019 i el títol de l’obra; el nom i llinatges, l’adreça postal, el telèfon i l’adreça electrònica de l’autor.
 6. Qui vulgui conservar l’anonimat haurà de fer constar a la portada només el títol de l’obra i el seu pseudònim, i lliurar a part un sobre en el qual es consignin les seves dades, esmentades en el punt 5.
 7. Les obres s’han de presentar corregides ortogràficament.
 8. Les obres que incompleixin aquests requisits quedaran excloses automàticament i no es lliuraran al jurat.

D. Forma i termini en què s’han de presentar els treballs

El termini d’admissió de les obres serà de 15 díes desde la publicació de les bases. Les sol·licituds hauran de presentar-se al SAC de l’Ajuntament d’Andratx en horari de 8:30h a 13:30h de dilluns a divendres. Així mateix també es podran presentar en els llocs establerts en l’art. 18, de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre 2015, Procediment Administratiu Comú.

Quan es presenti al certamen, cap autor podrà retirar la seva obra per corregir-la, ampliar-la, ni per renunciar al premi.

E. Procediment de concessió del premi

1. El premi es lliurarà a l’acte que tendrà lloc amb motiu de les Festes de Sant Pere 2019.

Abans, l’Ajuntament d’Andratx haurà notificat al guanyador el veredicte emès pel jurat i l’informarà del dia exacte de l’acte de lliurament dels premis.

2. L’Ajuntament d’Andratx posarà especial esment en la custòdia dels originals mentre estiguin en el seu poder, encara que no se’n farà responsable de la pèrdua o el deteriorament. Les obres no premiades es podran retirar, a partir de l’endemà del lliurament dels premis i en el període d’un mes. Un cop passat aquest termini no es podrà reclamar.

3. El simple fet de presentar treballs als Premis Andratx 2019, suposa acceptar aquestes bases.

4. L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament d’Andratx amb caràcter general, sense reportar drets d’autor.

F. Quantia individualitzada

1. El premi està dotat amb una quantitat de 4.000,00.-€. Al premi, se li aplicaran les retencions legalment vigents.

2. Publicació del llibre per part de l’Ajuntament durant l’any 2020.

G. Òrgans competents

1. La composició del jurat serà la següent:

 • Sra. Inmaculada Riera Hernández, Llicenciada en Filologia Hispànica.
 • Sr. Rafael Oliver Gramático, Revista N’Alí.
 • Sra. Ana Mulet Bauza, Llicenciada en Filologia Hispànica.

Actuarà com a secretari/a dels Premis, personal designat pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Andratx.

2. La decisió del jurat serà inapel·lable. El premi i la seva dotació és indivisible i podrà declarar-se desert.

El jurat té la facultat de definir els criteris per concedir el premi, per interpretar aquestes bases i suplir qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva pròpia finalitat i tenint en compte la legislació i la normativa vigent.

PREMI PERE FERRER D’INVESTIGACIÓ 2019

A. Definició de l’objecte

Treballs d’investigació relatius al terme municipal d’Andratx.

B. Requisits dels aspirants

Podrà concórrer tota persona natural o jurídica que ho desitgi, sense distinció de nacionalitat o lloc de residència, ni més limitacions que les consignades a les bases d’aquest concurs.

C. Requisits dels treballs que se presentin

 1. Les investigacions que es presentin s’han de regir sobre qualsevol tema relatiu al terme municipal d’Andratx (factors ambientals, patrimoni cultural, fets històrics, ecologia local, demografia, toponímia, educatius, artístics etc.). Els treballs han de ser originals, inèdits i redactats en llengua catalana o castellana.
 2. El treball ha de ser presentat en format DIN A4, el text ha d’estar mecanografiat, en format Times o d’altre semblant de 12 punts, a doble espai i una sola cara.
 3. La investigació es presentarà impresa per triplicat i en suport informàtic.
 4. El text en suport informàtic no podrà tenir diferents sagnats, ni diverses tabulacions de paràgraf, ni múltiples espais manuals.
 5. S’ha de consignar a la portada el nom del Premi Pere Ferrer d’Investigació 2019 i el títol de la investigació, el nom i llinatges, l’adreça postal, el telèfon i l’adreça electrònica de l’autor.
 6. Els treballs s’han de presentar corregits ortogràficament.
 7. Les obres que incompleixin aquests requisits quedaran excloses automàticament i no es lliuraran al jurat.

D. Forma i termini en què s’han de presentar els treballs

El termini d’admissió de les obres serà de 15 dies des de la publicació de les bases. Les sol·licituds hauran de presentar-se al SAC de l’Ajuntament d’Andratx en horari de 8:30h a 13:30h de dilluns a divendres. Així mateix també es podran presentar en els llocs establerts en l’art. 18, de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre 2015, Procediment Administratiu Comú.

Quan es presenti al certamen, cap autor podrà retirar la seva obra per corregir-la, ampliar-la, ni per renunciar al premi.

E. Procediment de concessió del premi

 1. L’Ajuntament d’Andratx notificarà al guanyador el veredicte emès pel jurat i l’informarà del dia exacte de l’acte de lliurament dels premis.
 2. L’Ajuntament d’Andratx posarà especial esment en la custòdia dels originals, mentre estiguin en el seu poder, encara que no se’n farà responsable de la pèrdua o el deteriorament. Els treballs no premiats podran retirar-se, a partir de l’endemà del lliurament dels premis i en el període d’un mes.
 3. El simple fet de presentar treballs als Premis Andratx 2019, suposa acceptar aquestes bases
 4. L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament d’Andratx amb caràcter general, sense reportar drets d’autor.

F. Quantia individualitzada

 1. El premi està dotat amb una quantitat de 4.000,00.-€ Al premi, se li aplicaran les retencions legalment vigents.
 2. Publicació del llibre per part de l’Ajuntament durant l’any 2020.

G. Òrgans competents

1. La composició del jurat serà la següent:

 • Sr. Joan Carles Lladó Capó, Llicenciat en Història.
 • Sra. Maria José Bordoy Bordoy, Llicenciada en Història.
 • Sr. Carlos Hernández Gelabert, Llicenciat en Història.

Actuarà com a secretari/a dels Premis, personal designat pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Andratx.

2. La decisió del jurat serà inapel·lable. El premi i la seva dotació és indivisible i es podrà declarar desert.

El jurat té la facultat de definir els criteris per concedir el premi, per interpretar aquestes bases i suplir qualsevol llacuna o buit; d’acord amb la seva pròpia finalitat i tenint en compte la legislació i la normativa vigent.

PREMI JOSEP VENTOSA DE PINTURA 2019

PREMI ESPECIAL DE PINTURA PER A ARTISTES LOCALS 2019

A. Definició de l’objecte

 1. Premi Josep Ventosa de Pintura
 2. Premi Especial de Pintura per a Artistes Locals

B. Requisits dels aspirants

Podrà concórrer tota persona natural o jurídica que ho desitgi, sense distinció de nacionalitat o lloc de residència, ni més limitacions que les consignades en les bases d’aquest concurs.

C. Requisits dels treballs que se presentin

 1. Les obres presentades poden realitzar-se en qualsevol tècnica i suport, i han de ser inèdites i originals. Cada autor podrà presentar tan sols una obra. L’autor haurà de presentar les seves dades, fotocòpia del DNI i voluntàriament un currículum artístic, en el cas d’optar al Premi Josep Ventosa.
 2. Les dimensions de les peces no podran ser inferiors a 65 x 54 cm.
 3. L’embalatge, el transport, els muntatges i les assegurances de les obres seran per compte del concursant, o persones en qui aquest delegui, tant per al seu lliurament com per a la seva retirada.
 4. Les obres portaran al darrere el nom del Premi Josep Ventosa de Pintura 2019, o Premi especial per a Artistes Locals 2019, el títol, el suport i la tècnica de la peça; el nom i llinatges, l’adreça postal, el telèfon i l’adreça electrònica de l’autor.

D. Forma i termini en què s’han de presentar els treballs

El termini d’admissió de les obres serà del 13 de maig al 24 de maig de 2019. Les sol·licituds hauran de presentar-se al SAC de l’Ajuntament d’Andratx en horari de 8:30h a 13:30h de dilluns a divendres. Així mateix també es podran presentar en els llocs establerts en l’art. 18, de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre 2015, Procediment Administratiu Comú.

Quan es presenti al certamen, cap autor podrà retirar la seva obra per corregir-la, ampliar-la, ni per renunciar al premi.

E. Procediment de concessió del premi

1. En primer lloc, es seleccionarà l’obra guanyadora entre totes les presentades al Premi Josep Ventosa 2019, i seguidament es triarà el premi especial de Pintura per a Artistes Locals, únicament, entre les obres presentades per artistes locals. Si un artista resident guanya el Premi Josep Ventosa 2019 no podrà participar en la selecció del premi especial local.

2. El premi es lliurarà a l’acte que tindrà lloc amb motiu de les Festes de Sant Pere 2019.

Abans l’Ajuntament d’Andratx haurà notificat als guanyadors el veredicte emès pel jurat i els informarà del dia exacte de l’acte de lliurament dels premis.

3. Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l’Ajuntament d’Andratx amb caràcter general, sense reportar drets d’autor.

4. L’Ajuntament d’Andratx realitzarà una exposició amb totes les obres del 20 de juny al 31 de juliol.

5. L’Ajuntament d’Andratx posarà especial esment en la custòdia de les obres mentre estiguin en el seu poder, encara que no se’n farà responsable de la pèrdua o el deteriorament i, a més, no subscriurà cap pòlissa d’assegurança per cobrir cap risc.

6. Les obres no guanyadores s’han de retirar del 12 al 16 d’agost del 2019. Un cop hagi transcorregut el termini sense que s’hagin retirat, s’entendrà que els autors renuncien a la seva propietat i l’Ajuntament quedarà facultat per disposar d’elles com ho consideri oportú. La retirada es realitzarà al Casal de Can Riera (Andratx, C/ General Bernardo Riera, 65A).

7. El simple fet de presentar les pintures als Premis Andratx 2019, suposa acceptar aquestes bases.

8. Sols es notificarà oficialment als premiats, al reste de participants no premiats se’ls comunicarà el resultat mitjançant correu electrònic.

F. Quantia individualitzada

 1. El premi està dotat amb una quantitat total de 4.000,00.-€. També s’atorgarà un Premi d’Artistes Locals de 800,00.-€, destinat a promocionar els artistes del municipi d’Andratx.
 2. Si el guanyador del premi Josep Ventosa és local no opta al de Pintura Local, ja que els premis no són acumulatius.
 3. Als premis, se’ls aplicaran les retencions legalment vigents.

G. Òrgans competents

1. La composició del jurat serà la següent:

 • Sr. Neale Sanders, President Arte-Sarracó.
 • Sra. Jackie Herbst, Directora Centre Cultural Andratx (CCA).
 • Sra. Brigitta Nottebohm, Pintora.

Actuarà com a secretari/a dels Premis, personal designat pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Andratx.

2. La decisió del jurat serà inapel·lable. Els premis i les seves dotacions són indivisibles i es podran declarar deserts.

El jurat té la facultat de definir els criteris objectius per concedir el premi, per interpretar aquestes bases i suplir qualsevol llacuna o buit; d’acord amb la seva pròpia finalitat i tenint en compte la legislació i la normativa vigent.

PREMI RAFAEL FERRER DE FOTOGRAFIA 2019

A. Definició de l’objecte

La temàtica de les fotografies que es presentin és patrimoni del Municipi d’Andratx (natural, arquitectònic, cultural, material, immaterial…)

B. Requisits dels aspirants

Podrà concórrer tota persona natural o jurídica que ho desitgi, sense distinció de nacionalitat o lloc de residència, ni més limitacions que les consignades en les bases d’aquest concurs.

C. Requisits dels treballs que se presentin

 1. Les fotografies que concursin han de ser inèdites i la temàtica és lliure. Cada autor podrà presentar com a màxim una fotografia.
 2. Les fotografies podran realitzar-se en blanc i negre o en color. Les fotografies s’han de presentar en suport digital, en un format mínim de 30 x 45 cm i una resolució mínima de 300ppp i no hi ha un màxim. Es poden presentar en CD o pendrive.
 3. La instància ha de portar el nom del Premi Rafael Ferrer de Fotografia 2019, el títol, el nom i llinatges, l’adreça postal, el telèfon i l’adreça electrònica de l’autor. Aquesta mateixa informació és la que ha de portar el CD o pendrive.

D. Forma i termini en què s’han de presentar els treballs

El termini d’admissió de les obres serà del 13 de maig al 24 de maig 2019. Les sol·licituds hauran de presentar-se al SAC de l’Ajuntament d’Andratx en horari de 8:30h a 13:30h de dilluns a divendres. Així mateix també es podran presentar en els llocs establerts en l’art. 18, de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre 2015, Procediment Administratiu Comú.

Quan es presenti al certamen, cap autor podrà retirar la seva obra per corregir-la, ampliar-la, ni per renunciar al premi.

E. Procediment de concessió del premi

 1. A partir de la totalitat de les fotografies presentades es seleccionarà la guanyadora.
 2. El veredicte s’emetrà a l’acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc amb motiu de les Festes de Sant Pere del 2019.
 3. L’Ajuntament d’Andratx realitzarà una exposició del 20 de juny al 31 de juliol, amb les fotografies que participin als premis i es reserva el dret de reproduir les obres que es creguin convenients, i en tot moment s’esmentarà el nom de l’autor.
 4. L’Ajuntament d’Andratx posarà especial esment en la custòdia de les obres mentre estiguin al seu poder, encara que no se’n farà responsable de la pèrdua o el deteriorament.
 5. Les fotografies presentades en suport físic no premiades s’han de retirar entre els dies 12 i 23 agost de 2019 al Casal de Can Riera (Andratx, C/General Bernardo Riera, 65A). Un cop hagi transcorregut el termini sense que hagin retirat, s’entendrà que els autors renuncien a la seva propietat, i l’Ajuntament quedarà facultat per disposar d’elles com ho consideri oportú.
 6. El simple fet de presentar les fotografies als Premis Andratx 2019, suposa acceptar aquestes bases.
 7. L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament d’Andratx amb caràcter general, sense reportar drets d’autor.

F. Quantia individualitzada

El premi està dotat amb una quantia total de 500,00.-€. Al premi, se li aplicarà les retencions vigents.

G. Procediment de concessió del premi

El premi es lliurarà a l’acte que tindrà lloc amb motiu de les Festes de Sant Pere 2019.

Abans l’Ajuntament d’Andratx haurà notificat al guanyador el veredicte emès pel jurat i l’informarà del dia exacte de l’acte de lliurament dels premis.

H. Òrgans competents

1. La composició del jurat serà la següent:

 • Sra. Francisca Alegria Hoyos
 • Sr. Miquel Toledo Cantallops
 • Sra. Sandra Molero de la Rosa.

Actuarà com a secretari/a dels Premis, personal designat pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Andratx.

2. La decisió del jurat serà inapel·lable. El premi i la seva dotació és indivisible i es podrà declarar desert.

El jurat té la facultat de definir els criteris objectius per concedir el premi, per interpretar aquestes bases i suplir qualsevol llacuna o buit; d’acord amb la seva pròpia finalitat i tenint en compte la legislació i la normativa vigent.

2.- DISPOSICIÓ FINAL

Els premis atorgats per aquesta corporació municipal es regiran per l’Ordenança general de subvencions, per la Llei 38/2003 i les seves disposicions de desenvolupament (particularment pel RD 887/2006, de 21 juliol), així com per la resta de normes de dret administratiu, i en el seu defecte, s’aplicaran les normes de dret privat i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la CAIB.»

La qual cosa es fa públic pel seu general coneixement.

 

Andratx,  30 d’abril de 2019

La Batlessa

Katia Rouarch