Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Premis Literaris Vila de Santanyí

Premis Literaris Vila de Santanyí:

  • XXXIII Premi “Bernat Vidal i Tomàs” de poesia.
  • I Premi “Antoni Vidal Ferrando” de narrativa.

BASES
1. CATEGORIES
Els premis literaris Vila de Santanyí tendran les següents modalitats:
1.1 XXXIII Premi “Bernat Vidal i Tomàs” de poesia, que es concedirà a
una obra d’una extensió aproximada de 300 versos.
1.2 I Premi “Antoni Vidal Ferrando” de narrativa, que es concedirà a
una obra escrita en qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel·la,
recull de contes, dietari, llibre de viatges…) d’una extensió d’entre
150 i 250 pàgines.
2. OBRES
Les obres que es presentin al certamen hauran de ser originals i inèdites, i
redactades en llengua catalana. El tema serà lliure. Només es podrà presentar
una sola obra a cada categoria.
3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Els originals es presentaran degudament enquadernats i per triplicat, en fulls
de mida DIN A4, mecanografiats a 1,5 espais, per una o doble cara, amb lletra
tipus Time o semblant, de cos 12 perfectament llegible. També s’hi inclourà una
còpia en suport informàtic realitzada en un programa estàndard, com ara Word,
Open Office o PDF. A la portada, s’hi ha de consignar el nom de la modalitat a
què participen, el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. A part, i amb el mateix
pseudònim, presentaran un sobre tancat que en contengui les referències
personals.
4. ADMISSIÓ DE LES OBRES
El termini d’admissió de les obres acabarà el 9 de febrer de 2018. El lloc de
presentació serà la Secretaria de l’Ajuntament, Pl. Major, núm. 12. 07650
Santanyí (Mallorca), de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14.00 h. S’hi admetran
els originals que arribin per correu, sempre que la data d’expedició no sigui
posterior al dia 9 de febrer de 2018. Una vegada presentats els originals, l’autor
no els podrà retirar per fer-hi correccions ni ampliar-ne el text, així com tampoc
renunciar al premi.
5. JURAT
El Jurat estarà format per:
Poesia: Antònia Vicens Picornell, Ponç Pons i Antoni Clapés.
Narrativa: Sebastià Alzamora, Lucia Pietrelli i Joan Mas i Vives.
Hi actuarà com a secretària la regidora de Cultura. Es podran declarar deserts
els premis si el JURATS ho creuen convenient. Cada un dels membres del
jurat, per la seva feina, cobrarà 400,00 € (sense IVA). Si s’han de traslladar a
una reunió a Santanyí se’ls pagarà el desplaçament.
El Jurat podrà resoldre, inapel·lablement, totes aquelles qüestions no
estipulades en aquestes bases.
6. DOTACIÓ ECONÒMICA I EDICIÓ DE LES OBRES PREMIADES
Els premis seran els següents:
Premi Antoni Vidal Ferrando de narrativa: 5.000,00 €, publicació del
treball premiat i objecte commemoratiu.
Premi Bernat Vidal i Tomàs de poesia: 3.300,00 €, publicació del
treball premiat i objecte commemoratiu.
El guanyadors rebran la quantitat estipulada, en concepte de premi, en acte
públic el divendres dia 20 d’abril de l’any 2018. El premis seran indivisibles i
estaran subjectes a la normativa fiscal vigent.
Les obres premiades seran publicades per AdiA Edicions i la presentació dels
llibres es farà durant les festes de Sant Jaume 2018. En aquest acte es
lliuraran els objectes commemoratius.
Les persones premiades es comprometen a assistir als actes que es
programin, tant per donar a conèixer el resultats dels Premis Vila de Santanyí
com per presentar els seus llibres.
7. CUSTÒDIA I RETIRADA D’EXEMPLARS
Els treballs que no hagin estat premiats, sempre que se’n presenti el rebut
corresponent de l’Ajuntament o de Correus, podran ser retirats a l’Ajuntament
de Santanyí (Àrea de Cultura i Educació), a partir de l’1 de maig fins al 22 de
juny de 2018. Després d’aquesta data les obres seran destruïdes. L’Ajuntament
declina tota responsabilitat sobre la custòdia dels esmentats treballs.
8. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES
El simple fet de presentar treballs en aquest certamen pressuposa l’acceptació
d’aquestes bases.
Santanyí, 19 d’octubre de 2017