Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial de l’illa de Mallorca

Resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports d’aprovació del Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial de l’illa de Mallorca, pluriennal 2017-2020

Text

El 27 de setembre de 2017, el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni Esports ha dictat la següent resolució:

El Consell Insular de Mallorca exerceix les competències en matèria de Patrimoni Històric des de l’entrada en vigor de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, de traspàs de les competències de Cultura, Patrimoni, Promoció Sòciocultural, Dipòsit de llibres i Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Entre aquestes competències es troba la de vetllar per la conservació del patrimoni cultural.

D’acord amb el que estableix l’article 2.d del Decret de Presidència del Consell Insular de Mallorca, de data 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 73 de 15 de juny de 2017), modificat per Decret de Presidència de dia 26 de juny de 2017 (BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017), una de les atribucions del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports és exercir les competències relatives al patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic.

L’objecte de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB) és la protecció, la conservació, l’enriquiment, el foment, la investigació i la difusió del patrimoni històric perquè pugui ser gaudit pels ciutadans (art. 1) i que, en defensa del patrimoni històric, actuen: el principi de col·laboració, tant amb les administracions públiques com amb els particulars (art. 2 i 3) així com el deure de conservació per part dels propietaris, titulars de dret o simples posseïdors dels béns d’interès cultural o béns catalogats (art.26). Els poder públics promouran, per tots els mitjans al seu abast, la conservació, la consolidació i la millora dels béns integrants del patrimoni històric de titularitat pública i privada (art. 22.3)

El Títol IX de la LPHIB tracta les mesures de foment i difusió; entre les de foment s’hi troba la inversió cultural en forma d’ajuts a la conservació, la restauració, la millora i la posada en valor del patrimoni històric. L’article 81 estableix que les administracions públiques col·laboraran amb els propietaris i titulars de drets sobre béns culturals per conservar-los, recuperar-los i difondre’ls, mitjançant la prestació de l’assessorament tècnic i jurídic necessari i, si s’escau, la concessió d’ajudes de tipus econòmic i financer.

Dins l’àmbit competencial assenyalat, s’ha elaborat el Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial de l’illa, pluriennal 2017-2020 que té per objecte promoure la restauració i posterior posada en funcionament de elements del patrimoni historicoindustrial respectant-ne la tipologia originària; i potenciant la utilització de les tècniques i els materials tradicionals de l’illa de Mallorca, adreçada, segons les dues modalitats, a peones físiques o jurídiques, propietàries d’aquests béns.

Atès l’informe de necessitat emès per la directora insular de Patrimoni el 18 de setembre de 2017.

Atesa la memòria justificativa i l’informe jurídic ambdós emesos el 19 de setembre 2017.

Vist que la tramitació i gestió d’aquest expedient de cooperació tècnica per part del Consell Insular de Mallorca se subjecta als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

Vist que per fer front a la cooperació tècnica es destina el personal del Servei de Patrimoni Històric i que aquestes feines no suposen increment de cost al pressupost del Consell Insular de Mallorca ni a la despesa complementària.

Per tot el que s’ha exposat i en ús de les atribucions conferides,

RESOLC

I.- Aprovar el Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial de l’illa, pluriennal 2017-2020 que s’adjunta i forma part integrant de la present resolució.

II.- Ordenar la seva publicació en el BOIB.

Contra aquesta resolució que no posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs d’alçada davant la Presidència del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOINDUSTRIAL, 2017-2020

PREÀMBUL

D’acord amb l’article 2 d) del Decret de Presidència pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, de data 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 73 de 15 de juny de 2017), modificat per Decret de Presidència de dia 26 de juny de 207 (BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017), una de les atribucions del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports és exercir les competències relatives al patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic. Per desenvolupar aquestes competències es despleguen mitjans tant humans com tècnics per acomplir l’estudi, la conservació, la restauració i la posada en valor dels elements que formen part de l’herència preindustrial i industrial de l’illa.

La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears a l’article 22.3 disposa que “els poders públics promouran, per tots els mitjans al seu abast, la conservació, la consolidació i la millora dels béns integrants del patrimoni de titularitat pública i privada”.

L’objectiu de restaurar patrimoni amb suport tècnic es va iniciar a la dècada de 1990 recuperant els mecanismes dels molins de vent d’extracció d’aigua. El projecte europeu REVPAR-MEDOC contribuí a restaurar dos molins el 2004 i 7 elements més han estat recuperats gràcies a la col·laboració entre administracions. El 2004 es va fer una convocatòria pública de restauració en què es varen rehabilitar 31 elements, l’any 2007 es va emetre una nova convocatòria que permeté restaurar 17 elements i 3 més durant els anys 2012 i el 2015. L’experiència assolida en la restauració del patrimoni historicoindustrial justifica el present Programa a fi de donar resposta a la creixent demanda en restauració de patrimoni cultural lligada a l’entorn natural.

Primer. Objectiu

L’objectiu d’aquest Programa és promoure la restauració i posterior posada en funcionament dels elements inclosos dins les dues modalitats respectant-ne la tipologia originària; i potenciant la utilització de les tècniques i els materials tradicionals de l’illa de Mallorca.

Modalitat 1:

Restauració arquitectònica i de la maquinària d’una sèrie d’elements que formen part del patrimoni historicoindustrial (molins, sínies, tafones i cellers); i de la industria extractiva (salineres).

Modalitat 2:

Restauració de màquines, carros i/o altres estris relacionats amb la industria i/o l’agricultura.

Segon. Finançament

1.-El Consell Insular de Mallorca es farà càrrec de la redacció del projecte tècnic de restauració, en el cas de la primera modalitat de la part arquitectònica i de la maquinària i/o dels elements de producció, en el cas de la segona modalitat de l’element patrimonial. Aportarà, en ambdós casos, la mà d’obra per executar els projectes mitjançant el personal propi del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.

La propietat dels elements a restaurar es farà càrrec de la resta de despeses (materials, transport i d’altres) així com d’obtenir les llicències i permisos necessaris, si escau.

Les obligacions d’ambdues parts es concretaran mitjançant la signatura d’un conveni (segons el model que apareix a l’annex Ia i Ib).

En els projectes en els quals la despesa per part de la propietat superi els 20.000,00 €, el Consell Insular de Mallorca, abans d’elaborar el projecte tècnic de restauració, pot presentar un avantprojecte que especifiqui l’aportació que ha de fer la propietat.

2.- Aquesta cooperació tècnica del Consell Insular de Mallorca és compatible amb la concessió d’altres ajuts, sens perjudici de l’obligació de les persones beneficiàries de comunicar-ho al Consell Insular de Mallorca.

3.- L’import dels ajuts que es concedeixin no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de l’activitat.

Tercer. Temporalització

Aquest Programa té caràcter de pluriennal, corresponent als anys 2017, 2018, 2019 i 2020. Si una vegada elaborat el Pla d’actuació, i distribuït en les anualitats previstes, fos d’impossible execució es pot tramitar l’expedient corresponent de reajustament d’anualitats.

Quart. Caràcter de la cooperació tècnica

Aquesta cooperació, mitjançant personal adscrit al Servei de Patrimoni Històric, té caràcter discrecional, voluntari i eventual, és lliurament revocable i reductible en tot moment per les causes previstes en aquest Programa; no genera cap dret a l’obtenció de subvencions i no es pot al·legar com a precedent.

La selecció dels elements susceptibles d’entrar dins el Programa es durà a terme mitjançant règim de concurrència competitiva, i d’acord amb els principis d’objectivitat, eficàcia, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat.

Cinquè. Col·laboració institucional

Per donar compliment a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (art. 22.3 i 81), el Consell Insular de Mallorca aporta personal tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. Al tractar-se d’una cooperació tècnica, per dur a terme les actuacions previstes mitjançant conveni, ni s’ha d’aprovar despesa, ni adquirir compromís de despesa, ni fer cap despesa pròpiament dita. Durant la vigència del conveni no sorgirà cap obligació de pagament ni de reconeixement d’obligació amb contingut econòmic.

Sisè. Destinataris

Modalitat 1:

Poden acollir-se a aquesta modalitat les persones físiques i/o jurídiques (públiques i/o privades) propietàries de molins, sínies, tafones, cellers i salineres.

Modalitat 2:

Poden acollir-se a aquesta modalitat els Ajuntaments propietaris de béns mobles que formen part del patrimoni historicoindustrial (inclosos elements de transport) i agrari.

En ambdues modalitats només poden demanar la inclusió en el Programa per a la primera restauració dels elements esmentats i s’han de comprometre a mantenir-los posteriorment. En els casos de desperfectes ocasionats per les inclemències climàtiques, la comissió d’avaluació serà l’encarregada de decidir si s’accepta la sol·licitud.

Les persones físiques i jurídiques propietàries del bé que es vol restaurar només poden sol·licitar la restauració d’un dels elements esmentats dins cada modalitat.

En el cas de la modalitat 1, només s’inclouran dos o més elements de la mateixa titularitat si la Comissió d’Avaluació considera que hi ha una relació històrica, tipològica o paisatgística entre ells.

En el cas de la modalitat 2, només s’inclouran col·leccions si la comissió d’avaluació considera que es tracta d’elements indissociables.

Setè. Àmbit d’actuació

Modalitat 1:

1. Molins de vent fariners:

En el cas dels molins amb la maquinària situada a la part superior, comprèn l’adequació de la torre i del cintell ―entès aquest com la plataforma massissa sobre la qual està bastida la torre―, però en resta exclòs el casal del molí. En el cas dels molins amb la maquinària situada a la part inferior, comprèn l’adequació de la torre i de l’obrador. Igualment, inclou la restauració i/o construcció de la coberta tradicional (capell) i de l’antenada. Excepcionalment, també es pot restaurar la resta de la maquinària conservada

2. Molins de vent d’extracció d’aigua:

Comprèn l’adequació de les torres d’obra, de fusta i de metall, i del safareig; i la restauració de la maquinària. No inclou la neteja o la restauració del pou d’aquests molins i la reparació de la bomba es farà amb un informe previ favorable del personal tècnic de seguretat del Consell Insular de Mallorca

3. Molins d’aigua o hidràulics:

Comprèn l’adequació del cup, l’obrador (excepte la coberta que ha d’estar en bon estat de conservació i ha de respectar els materials i la tipologia originals), el carcabà, i el darrer tram de la síquia d’entrada i sortida de l’aigua al molí. No s’hi inclou la neteja del cup. De la mateixa manera, s’hi inclou la restauració dels diferents elements del mecanisme de transmissió i mòlta (roda horitzontal i/o vertical, tremuja, filoseta, riscla, etc.)

4. Molins de sang:

Comprèn l’adequació de l’edifici i/o dependència que alberga el molí, excepte la coberta, la qual ha d’estar en bon estat de conservació i ha de respectar els materials i la tipologia tradicionals. De la mateixa manera, s’inclou la restauració del mecanisme

5. Sínies:

Comprèn l’adequació dels elements constructius (mota, caminet i columnes). Això no obstant, no s’hi inclou ni la restauració ni la neteja del pou, el qual ha d’estar exempt de fems i de brutor. De la mateixa manera, s’hi inclou la restauració del mecanisme, tant de les sínies de tipologia de cadufos, com de les de rosari o de calaixos

6. Tafones:

Comprèn l’adequació de l’edifici de la tafona i de la botiga d’oli, excepte les cobertes, les quals han d’estar en bon estat de conservació i han de respectar els materials i la tipologia tradicionals. De la mateixa manera, s’hi inclou la restauració dels elements de producció (trull, premses, fornal, etc.)

7. Cellers:

El programa comprèn l’adequació de l’edifici del celler i dels cups, excepte les cobertes que han d’estar en bon estat de conservació i han de respectar els materials i la tipologia tradicional. De la mateixa manera comprèn la restauració dels elements tradicionals d’emmagatzematge del vi i altres estris utilitzats tradicionalment en l’elaboració d’aquest producte

8. Salineres:

Comprèn l’adequació d’una sèrie d’instal·lacions de les saliners, com ara, el darrer tram de les canalitzacions d’alimentació (síquia d’entrada de l’aigua des de la mar) i el primer tram de desguàs (síquia per treure les aigües), les parets d’almenys dos estancs i els elements tècnics relacionats amb aquesta indústria: sínia, molí, roda de transvasament, vagonetes

Modalitat 2:

1. Màquines i/o estris relacionats amb l’agricultura: sembradores, batedores, etc

2. Carros relacionats amb l’agricultura i/o el transports de queviures: carro de trabuc, de parell, de traginar bocois, carn, etc. Queden exclosos els carruatges de passeig o dels morts

3. Maquines i/o motors pertanys a fabriques ja desaparegudes

Vuitè. Sol·licitud i documentació

Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model d’instància (un per la modalitat 1 i un per la modalitat 2), que figura com annex II d’aquest Programa, i que es poden recollir a les dependències del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports (plaça de l’Hospital, 4. Palma 07012) o descarregar de l’adreça següent: https://seu.conselldemallorca.net/ca.

Juntament amb la sol·licitud, s’han d’adjuntar els documents següents:

Modalitat 1:

1. Còpia de l’escriptura de propietat o nota simple registral, en el cas de particulars, o document acreditatiu de la titularitat, en el cas de les administracions públiques.

Si el sol·licitant és una persona jurídica, ha d’aportar còpia de l’escriptura de constitució o de modificació dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent. Si cal, de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i designar representant.

2. Còpia del DNI-NIF/passaport, si es tracta d’una persona física o CIF, si es tracta d’una persona jurídica

3. Si la sol·licitud es presenta en nom d’una altra persona, s’ha d’aportar autorització per actuar com a representant i còpia del DNI

4. Reportatge fotogràfic de l’estat actual de l’element (interiors i exteriors, mínim 5 fotografies)

5. Còpia del plànol cadastral d’ubicació de la finca, en el qual s’ha d’assenyalar l’emplaçament de l’element

6. Còpia del BOIB d’incoació i/o declaració de l’element com a bé d’interès cultural i/o bé catalogat o còpia de la fitxa del catàleg municipal de béns immobles annex a la normativa urbanística vigent. En cas que l’element amb protecció a catàleg municipal amb aprovació inicial aquesta s’ha d’acreditar mitjançant certificació municipal on consti la vigència d’aquest protecció inicial en el moment de sol·licitar la subvenció.

7. Declaració responsable signada per la persona sol·licitant o representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per a la mateixa activitat. El model s’adjunta com annex III

8. Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista a l’art. 11 de la Llei 11/2016 de 28 de juliol (annex VI)

9. Per als molins d’extracció d’aigua (modalitat 1), declaració acreditativa de què el recinte en el qual se situa el molí està inscrit al Registre Interinsular Agrari de les Illes Balears (RIA), regulat pel Decret 43/2015 de 22 de maig, de principis generals i directrius de coordinació en matèria d’explotacions agràries prioritàries, de titularitat compartida, preferent i d’oci o autoconsum; de regulació sobre l’organització i el funcionament del Registre Interinsular Agrari i dels registres insulars agraris de les Illes Balears; o autorització expressa per a què el Consell Insular de Mallorca sol·liciti d’ofici aquesta informació a la Conselleria de de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de la CAIB. Mallorca (vegeu annex VII)

10. Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que l’interessat està al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social o l’autorització expressa per la seva sol·licitud telemàtica per part del Consell Insular de Mallorca (vegeu annex V)

11. Certificat de l’Agència Tributària (AEAT) d’estar al corrent de les obligacions tributàries, o l’autorització expressa per la seva sol·licitud telemàtica per part del Consell Insular de Mallorca (vegeu annex V)

12. Certificació acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca (vegeu annex IV)

Modalitat 2:

1. Còpia del document acreditatiu de la titularitat

2. Còpia del CIF

3. Reportatge fotogràfic de l’estat actual de l’element (mínim 5 fotografies)

4. Còpia del BOIB d’incoació i/o declaració de l’element com a bé d’interès cultural i/o bé catalogat

5. Declaració responsable signada per la persona sol·licitant o representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per a la mateixa activitat (vegeu annex III)

6. Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista a l’art. 11 de la Llei 11/2016 de 28 de juliol (vegeu annex VI)

7. Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que l’interessat està al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social o l’autorització expressa per la seva sol·licitud telemàtica per part del Consell Insular de Mallorca (vegeu annex V)

8. Certificat de l’Agència Tributària (AEAT) d’estar al corrent de les obligacions tributàries, o l’autorització expressa per la seva sol·licitud telemàtica per part del Consell Insular de Mallorca (vegeu annex V)

9. Certificació acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca (vegeu annex IV)

Novè. Termini i lloc de presentació

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Programa en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les instàncies s’han de presentar, dins el termini establert, al Registre General del Consell Insular de Mallorca, ubicat a la plaça de l’Hospital, 4 de Palma (Edifici de la Misericòrdia) o a qualsevol de les oficines del Registre General del Consell Insular de Mallorca.

Així mateix, es podrà presentar a qualsevol altre punt de conformitat amb l’establert en l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). En aquests supòsits, s’ha de comunicar aquesta circumstància a l’òrgan concedent dins el mateix dia, mitjançant fax dirigit al Servei de Patrimoni Històric del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports (número de fax: 971 21 96 20).

Als efectes de determinar la data en què s’ha presentat, a la sol·licitud haurà de figurar el segell d’entrada a l’oficina de registre corresponent. No s’admetran com a mitjans de presentació de sol·licituds els serveis de missatgeria privats.

La manca de comunicació prèvia així com la manca de segell del registre on s’hagi presentat l’original de la sol·licitud adreçada al Consell Insular de Mallorca provocarà que es tingui com a data d’entrada la del Registre General del Consell insular de Mallorca i ,si n’és el cas, l’exclusió automàtica de la sol·licitud.

Desè. Esmena de documentació

Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Mallorca requerirà als interessats la rectificació o millora de la documentació presentada. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà a la recepció del requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Onzè. Comissió Tècnica d’Avaluació

La Comissió Tècnica d’Avaluació és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre’n l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

Per a l’estudi de les sol·licituds i la proposta de resolució posterior es constitueix una Comissió d’Avaluació integrada per les persones que es relacionen a continuació:

Presidència:

 • Titular: Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller insular de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca
 • Suplent: Francisca Coll Borràs, directora insular de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca

Vocals:

 • Titular: Guillem Daviu Pons, cap del Servei Tècnic de Patrimoni Històric
 • Suplent: Gabriel Ordinas Marcé, tècnic en patrimoni etnològic del Servei de Patrimoni Històric
 • Titular: Aina R. Serrano Espases, coordinadora de la Unitat del Patrimoni Historicoindustrial del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
 • Suplent: Jerònia Florit Zuazaga, tècnica de la Unitat del Patrimoni Historicoindustrial del departament de Cultura, Patrimoni i Esports
 • Titular: Francisca Cursach Pastor, cap de secció d’Arquitectura del Servei de Patrimoni Històric
 • Suplent: Carles Moranta Jaume, arquitecte del Servei de Patrimoni Històric

Secretaria:

 • Titular: Miquel Barceló Llompart, cap del Servei Jurídic de Patrimoni Històric
 • Suplent: Serafina Munar Gregorio, TAG del Servei de Patrimoni Històric

Tots els acords d’aquesta Comissió s’han d’adoptar per majoria simple i és necessària la presència d’almenys la meitat més un dels seus membres. En tot cas, és obligatòria la presència del/la president/a i del secretari/a, titulars i/o suplents, per adoptar acords vàlids.

Tots els membres de la Comissió Tècnica d’Avaluació tenen veu i vot, excepte la persona que s’encarrega de la Secretaria, que té veu però no vot.

La Comissió Tècnica d’Avaluació té les atribucions següents:

 • Examinar les sol·licituds i la documentació presentada
 • Fer les visites necessàries als elements que permetin aplicar amb el màxim rigor els criteris de valoració que s’estableixen en el punt tretze
 • Proposar la desestimació i/o exclusió de les sol·licituds d’acord amb els criteris que s’estableixen en aquest Programa
 • Valorar les sol·licituds d’acord amb els criteris que s’estableixen en aquest Programa
 • Proposar la inclusió de les sol·licituds al Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, pluriennal 2017-2020

Les persones físiques i jurídiques sol·licitants han de permetre la visita a l’element de les persones que conformen la Comissió d’Avaluació, si aquesta ho considera necessari.

Dotzè. Criteris d’exclusió

Són motius de desestimació de les sol·licituds:

Modalitat 1:

 • Les sol·licituds que es presentin fora del termini de presentació
 • Elements el grau de deteriorament dels quals n’impossibiliti una restauració fidedigna a l’estat originari
 • Elements que hagin sofert modificacions i/o intervencions no adients que siguin irreparables i consegüentment hagin perdut el seu interès històric i/o tècnic
 • Elements per als quals únicament se sol·liciti la restauració arquitectònica
 • Elements edificats amb data posterior a 1960

Modalitat 2:

 • Les sol·licituds que es presentin fora del termini de presentació
 • Elements el grau de deteriorament dels quals n’impossibiliti una restauració fidedigna a l’estat originari
 • Elements que hagin sofert modificacions i/o intervencions no adients que siguin irreparables i consegüentment hagin perdut el seu interès històric i/o tècnic
 • Elements fabricats i usats fora de Mallorca

Tretzè. Criteris objectius de valoració

Per valorar les sol·licituds, s’estableixen els criteris següents:

a. Per a la Modalitat 1:

1. Estat de protecció:

 • Declaració com a Bé d’Interès Cultural (BIC) o Bé Catalogat o tenir iniciat l’expedient (des de la incoació de l’expedient): 2 punts
 • Inclusió en el catàleg municipal de béns immobles annex a la normativa urbanística vigent: 1 punt. Només es puntuarà si el catàleg ha estat aprovat inicialment pel Ple de l’ajuntament

Si l’element gaudeix d’ambdós nivells de protecció, només es puntuarà el més alt. Per tant, el màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de 2 punts.

2. Ubicació en espais naturals protegits:

 • Lloc d’Interès Científic, Monument Natural, Paratge Natural, Parc Nacional, Parc Natural, Paratge Protegit, Reserva Natural Especial o Reserva Natural Integral: 2 punts
 • Àrea Natural d’especial interès d’Alt Nivell de Protecció (AANP), Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI), Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic (ARIP) o Àrea d’Assentament en Paisatge d’Interès (AAPI): 1 punt

El màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de 2 punts.

3. Valoració històrica. D’1 a 4 punts.

 • Elements datats amb anterioritat a 1229: 4 punts
 • Elements datats entre els segles XIV-XVI: 3 punts
 • Elements datats entre els segles XVII – XVIII: 2 punts
 • Elements datats entre el segle XIX i 1960: 1 punt

El màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de 4 punts.

4. Valoració paisatgística. Es valoraran amb la puntuació més elevada els elements que estiguin situats prop de vies principals o rutes de senderisme. D’1 a 4 punts.

 • Devora Ruta de pedra en sec (GR-221) i Ruta Artà-Lluc (GR-222): 4 punts
 • Devora vies principals (autopista, autovia o carretera principal de doble calçada) o dins llocs significatius del casc urbà: 3 punts
 • Devora carretera secundària o dins llocs no significatius del casc urbà: 2 punts
 • Accés camí rural sense visibilitat: 1 punt

El màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de 4 punts.

5. Valoració tècnica. Es valoraran amb la puntuació més alta els elements que arquitectònicament o tècnicament siguin poc comuns o excepcionals. D’1 a 4 punts.

 • Arquitectònicament i tècnicament excepcionals: 4 punts
 • Arquitectònicament excepcionals: 3 punts
 • Tècnicament excepcionals: 2 punts
 • Comuns, però que contribueixen al coneixement del conjunt: 1 punt

En aquest apartat també és tindrà en compte la qualitat d’únic en relació al conjunt d’elements sol·licitats.

El màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de 4 punts.

6. Valoració de l’entorn. Es valoraran amb la puntuació més alta els elements situats al seu entorn original, on no s’hagin fet noves construccions que desvirtuïn l’espai més proper. D’1 a 2 punts.

 • Original: 2 punts
 • Semitransformat: s’entén per entorn semitransformat, els indrets que, tot i conservar l’espai agrícola i/o urbà original, presenten, en el seu entorn, edificacions tradicionals modificades i/o amb usos diferents per als quals foren edificades. Es valorarà amb 1 punts

S’exclouran d’aquesta valoració els elements situats a entorns transformats; s’entén per entorns transformats, els entorns agrícoles i/o urbans modificats o que presenten, en els seu entorn, edificacions de nova construcció i/o altres equipaments que distorsionen aquests espais.

El màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de 2 punts.

7. Condicions d’accessibilitat (Visites)

Es valoraran amb la puntuació més elevada els elements en els quals la propietat (una vegada hagin estat restaurats) hi permeti visites regulars de grups no superiors a 30 persones. De 0 a 4 punts.

7.1. Immobles no declarats Bé d’Interès Cultural (BIC)

En els béns de propietat pública, el mínim de visites obligatòries és d’un dia a la setmana. Aquesta obligació suposa que personal de l’entitat obri i vigili l’element durant les hores de la visita.

a. Permís de l’entitat per fer 2 visites a la setmana: 1 punt

b. Permís de l’entitat per fer 3 visites a la setmana: 2 punts

c. Permís de l’entitat per fer 4 visites a la setmana: 3 punts

d. Permís de l’entitat per fer 5 visites a la setmana: 4 punts

En els béns de propietat privada, el mínim de visites obligatòries és de 2 dies al mes (1 dia laborable i 1 dissabte).

a. Permís de la propietat per fer 4 visites al mes: 1 punt (2 dies laborables i 2 dissabtes)

b. Permís de la propietat per fer 6 visites al mes: 2 punts (4 dies laborables i 2 dissabtes)

c. Permís de la propietat per fer 8 visites al mes: 3 punts (6 dies laborables i 2 dissabtes)

d. Permís de la propietat per fer 10 visites al mes: 4 punts (8 dies laborables i 2 dissabtes)

7.2. Immobles declarats Bé d’Interès Cultural (BIC)

En els BIC, a més dels dies de visita obligada per l’article 34 de la Llei 12 /1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears: «almenys quatre dies al mes i en dies i hores prèviament assenyalats», els propietaris d’aquests béns de titularitat pública o privada que incrementin la disponibilitat per a la visita a què estan obligats (4 dies al mes, tots en laborables) obtindran la puntuació següent:

a. 1 dia més de l’obligatori per mes: 1 punt (4 dies laborables i 1 dissabtes)

b. 2 dies més de l’obligatori per mes: 2 punts (4 dies laborables i 2 dissabtes)

c. 4 dies més de l’obligatori per mes: 3 punts (6 dies laborables i 2 dissabtes)

d. 5 dies més de l’obligatori per mes: 4 punts (7 dies laborables i 2 dissabtes)

El màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de 4 punts.

L’horari de les visites podrà esser entre les 10h i les 19h. El mínim d’hores per jornada és de 6.

Les visites es duran a terme sota la supervisió d’una o més persones del Servei de Patrimoni Històric i/o de les persones en les quals el Servei delegui.

8. Només en el cas dels molins de vent d’extracció d’aigua.

Valoració de l’ús. Es valoraran amb 1 punt els molins que es situïn dins finques productives, per la qual cosa han d’estar inscrites en el Registre Interinsular Agrari de les Illes Balears (RIA)

Un cop s’hagi fet la valoració de totes les sol·licituds, s’inclouran en el Programa els 12 elements que hagin obtingut una puntuació major sempre que aquests elements superin els 9 punts. Per això, la puntuació a partir de la qual els elements s’han d’incloure en el Programa és de 10 punts. En cas d’empat, s’hi han d’incloure les sol·licituds que hagin obtingut una puntuació més alta al criteri 5 (valoració tècnica) i, si encara continua havent-hi un empat, les sol·licituds que hagin obtingut la puntuació més alta amb el criteri 7 (condicions d’accessibilitat). I, si encara hi ha empat, es donarà preferència a la sol·licitud que hagi tingut entrada en el registre en primer lloc dins els dies hàbils establerts d’acord amb l’article 31.2 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i la documentació s’hagi aportat completa, sense necessitat de fer cap requeriment. Si persisteix l’empat, i aquesta documentació fos incompleta, es prioritzarà aquella sol·licitud amb menys deficiències.

b. Per a la Modalitat 2:

1.Estat de protecció. Declaració com a Bé d’Interès Cultural (BIC) o Bé Catalogat o tenir iniciat l’expedient ………….. 2 punts (des de la incoació de l’expedient).

2.Valoració històrico-tècnica ………………………..………… de 0 a 4 punts. Es valorarà la singularitat de l’element, la seva antiguitat, la relació des del punt de vista social o econòmic amb el municipi, etc.

3.Elements fabricats a Mallorca …………………………………………… 2 punts.

4.Elements no fabricats a Mallorca …………………………………………1 punt.

En el cas de la modalitat 2, els elements una vegada restaurats seran exposats permanentment a un lloc accessible per els visitants, i que a més reuneixi les optimes condicions per a la seva conservació.

Un cop s’hagi fet la valoració de totes les sol·licituds, s’inclouran en el Programa els 6 elements que hagin obtingut una puntuació major sempre que aquests elements superin els 3 punts. Per això, la puntuació a partir de la qual els elements s’han d’incloure en el Programa és de 4 punts. En cas d’empat, s’hi han d’incloure les sol·licituds que hagin obtingut una puntuació més alta al criteri 1 (estat de protecció) i, si encara continua havent-hi un empat, les sol·licituds que hagin obtingut la puntuació més alta amb el criteri 2 (valoració històrico-tècnica). I, si encara hi ha empat, es donarà preferència a la sol·licitud que hagi tingut entrada en el registre en primer lloc dins els dies hàbils establerts d’acord amb l’article 31.2 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i la documentació s’hagi aportat completa, sense necessitat de fer cap requeriment. Si persisteix l’empat, i aquesta documentació fos incompleta, es prioritzarà aquella sol·licitud amb menys deficiències.

Catorzè. Tramitació, resolució, termini i notificació

1. La tramitació administrativa correspon al Servei de Patrimoni Històric del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports que ha de dur a terme totes les actuacions i els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels requisits establerts al Programa i al conveni signat entre parts.

La Comissió Tècnica de Valoració és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre l’informe proposta que ha d’incloure el llistat d’elements objecte de restauració amb indicació del beneficiari, DNI/CIF, concepte i punts obtinguts, a més de la resta de sol·licituds desestimades o excloses. Aquest informe proposta s’eleva i serveix com a base per elaborar la resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports.

2. El termini màxim de resolució és de sis mesos, comptadors des de la finalització del període de presentació de sol·licituds, transcorreguts els quals sense que se n’hagi dictat resolució, s’entendrà desestimada la sol·licitud, sense que això alliberi de l’obligació de l’administració de dictar resolució expressa.

3. La resolució amb el llistat d’admissió i d’exclusió dels elements objecte de restauració serà notificat als interessats, i es publicarà al BOIB i es penjarà en el lloc web i en la seu electrònica del Consell de Mallorca:

http://www.conselldemallorca.net/

https://seu.conselldemallorca.net/ca_ES

Quinzè. Justificació i termini

S’ha d’acreditar l’execució dels projectes amb els següents documents:

Per part del Consell Insular de Mallorca:

 • Memòria d’actuació justificativa d’haver complit el projecte, de les activitats que s’hi han fet i dels resultats obtinguts una vegada acabada l’actuació
 • Reportatge fotogràfic
 • Informe emès des del Servei de Patrimoni Històric que acrediti que s’han complert els objectius establerts

Per part del titular del bé:

 • Detall d’altres ingressos o subvencions que han finançat l’activitat amb indicació de l’import i la seva procedència, si n’hagut
 • Relació de despeses que el beneficiari ha suportat

Setzè. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions de la propietat, tant si són béns particulars com públics:

Modalitat 1:

 • Notificar al Servei de Patrimoni Històric, en un termini no superior a cinc dies hàbils comptats a partir d’haver rebut el projecte tècnic, el pressupost i l’esborrany del conveni de l’element que es vol restaurar, l’acceptació o la desestimació. En cas que no hi hagi cap resposta de la propietat durant aquest termini, s’entén que renuncia automàticament a l’ajuda esmentada.
 • En el cas dels projectes en els quals la despesa de la propietat superi els 20.000,00 €, notificar al Servei de Patrimoni Històric, en un termini no superior a cinc dies hàbils comptats a partir d’haver rebut l’avantprojecte de l’element que es vol restaurar, l’acceptació o la desestimació. En cas que no hi hagi cap resposta de la propietat durant aquest termini, s’entén que renuncien automàticament a l’ajuda esmentada.
 • Signar el conveni amb el Consell Insular de Mallorca segons el model que s’adjunta a l’annex Ia.
 • Fer-se càrrec de les despeses dels materials, del transport i d’altres despeses corresponents a la restauració de l’element patrimonial. El pressupost que s’adjunta al projecte tècnic de restauració sempre és aproximat, ja que és impossible fer un pressupost tancat en una obra d’aquestes característiques.
 • No fer intervencions no procedents en l’element restaurat ni alterar-ne l’ús tradicional.
 • Permetre l’accés al personal del Consell Insular de Mallorca que ha de fer el projecte tècnic i el pressupost, facilitant-los la informació pertinent.
 • Identificar, en el lloc de la restauració, que aquesta es fa amb la intervenció del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.
 • Permetre fer, en el lloc i en les dates que determini el Consell Insular de Mallorca, diverses rodes de premsa amb l’objectiu de presentar als mitjans de comunicació els treballs que s’hi fan o en vies d’execució.
 • Sol·licitar a l’Ajuntament del municipi on es localitza l’element el permís d’obres que calgui. Igualment, si s’escau, l’autorització corresponent de la Comissió de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca si es tracta d’un bé d’interès cultural o d’un bé catalogat.
 • Una vegada conclosos els treballs de restauració, signar el document de conformitat, i aportar la informació del punt quinzè.
 • Permetre al personal del Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca, una vegada restaurat l’element, sis visites anuals d’inspecció durant els deu anys següents a la restauració amb la finalitat de garantir que la propietat compleix les obligacions especificades en aquest Programa.
 • Una vegada restaurat l’element, permetre-hi les visites de grups no superiors a trenta persones, per un període de deu anys. El règim d’aquestes visites es concretarà al conveni, segons el model que s’adjunta a l’annex Ia.
 • Habilitar una franja no inferior a cinc metres, des de la via pública més adequada fins a l’element, per facilitar els treballs de restauració.
 • Assumir la neteja de vegetació, de fems, de materials de construcció, de terra i altra brutor de l’interior dels immobles i d’un àrea al voltant d’aquests de quinze metres abans d’iniciar els treballs de restauració.
 • Mantenir en bon estat l’element restaurat. Per això, conclosos els treballs de restauració, el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca, ha de lliurar a la propietat un manual de manteniment que aquesta ha de seguir. En cas que la propietat no pugui dur a terme aquest manteniment, haurà de contractar una empresa especialitzada per dur-ne a terme aquestes tasques.
 • Permetre que el Consell Insular de Mallorca, una vegada conclosos els treballs de restauració de l’element, col·loqui en un lloc visible un panell informatiu, en el qual consti la següent informació: valors històrics, arquitectònics i tècnics de l’element, a més d’incloure fotografies, croquis i vídeos.
 • Permetre al Consell Insular de Mallorca la divulgació de la informació abans esmentada al punt anterior a través dels següents mitjans: creació de codis QR, edició de productes informatius (mapa desplegable i altres), publicitat a Internet (llocs webs i xarxes socials), publicitat als mitjans de comunicació, publicació a la Memòria del MPC ; i qualsevol altra acció que el Consell Insular de Mallorca consideri oportuna, sempre i quan no vagi en detriment de la correcta preservació de l’element.
 • Respectar el règim de visites establert a la clàusula tercera del conveni-tipus (annex Ia), durant un període de 10 anys.
 • Mantenir net i sense estris l’element restaurat i el recorregut establert per a les visites.
 • La propietat es compromet a donar a conèixer aquest conveni en el cas de transmissió de la propietat o institució d’un dret real de l’element mitjançant qualsevol tipus de transmissió dominicald’aquest.

Modalitat 2:

 • Notificar al Servei de Patrimoni Històric, en un termini no superior a cinc dies hàbils comptats a partir d’haver rebut el projecte tècnic, el pressupost i l’esborrany del conveni de l’element que es vol restaurar, l’acceptació o la desestimació. En cas que no hi hagi cap resposta de la propietat durant aquest termini, s’entén que renuncia automàticament a l’ajuda esmentada.
 • Signar el conveni amb el Consell Insular de Mallorca segons el model que s’adjunta a l’annex Ib.
 • Fer-se càrrec de les despeses dels materials, del transport i d’altres despeses corresponents a la restauració. El pressupost que s’adjunta al projecte tècnic de restauració sempre és aproximat, ja que és impossible fer un pressupost tancat en una obra d’aquestes característiques.
 • Mantenir en bon estat el bé restaurat, el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports lliurarà a la propietat un manual de manteniment que aquesta ha de seguir. En cas que l’Ajuntament no pugui dur a terme aquest manteniment, haurà de contractar una empresa especialitzada per dur-ne a terme aquestes tasques.
 • Donar la conformitat al projecte tècnic i al pressupost.
 • Identificar en el lloc de la restauració que aquesta es realitza amb l’ajut del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca.
 • Permetre realitzar en les dates que determini el Consell Insular de Mallorca, diverses rodes de premsa amb l’objectiu de presentar als mitjans de comunicació els treballs realitzats o en vies d’execució.
 • En cas de bé d’interès cultural (BIC) o bé catalogat (BC), sol·licitar la corresponent autorització de la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca
 • Una vegada conclosos els treballs de restauració, signar el document de conformitat, i aportar la informació del punt quinzè.
 • El bé restaurat serà exposat permanentment a un lloc accessible per als visitants, i que a més reuneixi les optimes condicions per a la seva conservació.
 • Permetre, una vegada restaurat l’element, al personal del Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca sis visites anuals d’inspecció durant els deu anys següents a la seva restauració amb la finalitat de garantir el compliment per part de l’ajuntament de les obligacions especificades en aquest Programa.
 • Permetre que el Consell Insular de Mallorca, una vegada conclosos els treballs de restauració de l’element, col·loqui en un lloc visible un panell informatiu, en el qual consti la següent informació: valors històrics, arquitectònics i tècnics de l’element, a més d’incloure fotografies, croquis, QR i vídeos. El cost del faristol i la placa seran assumits per l’ajuntament
 • Permetre al Consell Insular de Mallorca la divulgació de la informació abans esmentada al punt anterior a través dels següents mitjans: creació de codis QR, edició de productes informatius (mapa desplegable i altres), publicitat a Internet (llocs webs i xarxes socials), publicitat als mitjans de comunicació, publicació a la Memòria del MPC ; i qualsevol altra acció que el Consell Insular de Mallorca consideri oportuna, sempre i quan no vagi en detriment de la correcta preservació de l’element.
 • Mantenir net i sense estris l’espai on sigui exposat el bé una vegada restaurat

Dissetè. Revocació i reintegrament

Seran causa de revocació i/o reintegrament l’incompliment de les obligacions establertes al present Programa i al conveni signat a l’efecte.

En el supòsit que es declari la procedència de reintegrament, es considerarà quantitat rebuda a reintegrar, l’import equivalent al cost dels treballs de l’equip tècnic i de la mà d’obra aportats pel Consell Insular de Mallorca que figuren al projecte acceptat pel beneficiari.

Divuitè. Infraccions i sancions

El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables serà l’establert a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Dinovè. Recursos

Contra la resolució d’aprovació d’aquest programa i contra la resolució de concessió que no posen fi a la via administrativa es pot interposar recurs d’alçada davant la Presidència del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Vintè. Normativa d’aplicació

La Llei 8/2000 de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de febrer de novembre de 2000); el Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost de 2001), modificat pels acords de Ple de 8 de març de 2004, de 28 de juliol de 2008, de 13 d’octubre de 2011, de 14 de febrer de 2013, de 9 d’octubre de 2014, i 12 de desembre de 2016; el Decret de Presidència del Consell pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, de data 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 73 de 15 de juny de 2017), modificat per Decret de Presidència de dia 26 de juny de 207 (BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017); la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015); la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015); la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la resta de normativa que hi sigui d’aplicació .

 

ANNEX Ia
Modalitat 1

CONVENI-TIPUS ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I EL/LA SR./SRA. ………………………………………………………..PER A LA RESTAURACIÓ I POSTERIOR VISITA PÚBLICA AL/A LA ……………………………………………………

A ……, dia ….. de ……. de 201…..

REUNITS

D’una banda, l’Hble. Sr. Miquel Ensenyat Riutort, President del Consell Insular de Mallorca.

I d’altra banda, el/la Sr./Sra. ………………………., amb NIF…………………., en qualitat de propietari/ària del/de la …………………….. de la finca…………………………….. del terme municipal de…………………. i/o del carrer /plaça ……………………………… núm. …………… del terme municipal de ………………………………..

EXPOSEN

PRIMER.- El Consell Insular de Mallorca, a través del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, té com un dels seus objectius promoure la restauració dels molins, les sínies, les tafones, els cellers i les salineres; així com la restauració de maquines, carros i/o altres estris relacionats amb la industria i/o l’agricultura, dins l’àmbit territorial de Mallorca.

SEGON.- D’acord amb el que estableix el Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca, de data 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 73 de 15 de juny de 2017), modificat per Decret de Presidència de dia 26 de juny de 2017 (BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017), el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports impulsa el Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial.

TERCER.- El/La Sr./Sra………………………………………………………………………….. és propietari/ària del/de la …………………………, situat/da al terme municipal de…………………………………………………………………..

QUART.- El/La Sr./Sra. ……………………………………….. s’ha acollit al Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, pluriennal 2017-2020, al qual fa referència l’expositiu segon d’aquest conveni.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per signar aquest conveni i, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Són obligacions del Sr./Sra. ……………………………… les següents:

a. Fer-se càrrec de les despeses dels materials i altres despeses, incloent el transport, corresponents a la restauració del/de la ………………………………..

El pressupost que s’adjunta al projecte tècnic de restauració sempre és aproximat, ja que és impossible fer un pressupost tancat en una obra d’aquestes característiques.

b. Habilitar una franja, no inferior a cinc metres, des de la via pública més adequada fins a l’element per facilitar els treballs de restauració

c. Assumir la neteja de vegetació, de fens, de materials de construcció, de terra i d’altra brutor de l’interior i dels voltants del / de la ……………., en un àrea no inferior a quinze metres, abans d’iniciar-se els treballs de restauració

d. Mantenir en bon estat el/la ……………….. restaurat/da. Per això, una vegada restaurat/da el/la ……………….., el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports lliurarà a la propietat un manual de manteniment que aquesta ha de seguir. En cas que la propietat no pugui dur a terme aquest manteniment, haurà de contractar una empresa especialitzada per dur-ne a terme aquestes tasques

e. No realitzar intervencions no procedents en el/la ……………… restaurat/da ni alterar-ne l’ús tradicional

f. Permetre l’accés al/a la ………………………. al personal del Consell Insular de Mallorca que redacti el projecte tècnic i el pressupost, facilitant-li la informació pertinent per a la restauració

g. Donar la conformitat al projecte tècnic i al pressupost

h. Identificar en el lloc de la restauració que aquesta es realitza amb l’ajut del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca

i. Permetre realitzar en el/la ……………………, en les dates que determini el Consell Insular de Mallorca, diverses rodes de premsa amb l’objectiu de presentar als mitjans de comunicació els treballs realitzats o en vies d’execució

j. Sol·licitar a l’Ajuntament del municipi on es localitza el/la………………….. el permís d’obres corresponent que sigui preceptiu. Una còpia d’aquesta autorització s’ha de remetre, abans de l’inici de l’obra de restauració arquitectònica, al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca per a la seva inclusió dins l’expedient corresponent

k. Sol·licitar, si escau, la corresponent autorització de la Comissió de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca. Igualment, una còpia d’aquesta autorització s’ha de remetre, abans de l’inici de l’obra de restauració arquitectònica, al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca per a la seva inclusió dins l’expedient corresponent

l. Una vegada conclosos els treballs de restauració, signar el document de conformitat, i aportar la informació del punt quinzè

m. Permetre, una vegada restaurat l’element, al personal del Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca sis visites anuals d’inspecció durant els deu anys següents a la seva restauració amb la finalitat de garantir el compliment per part de la propietat de les obligacions especificades dins el Programa

n. Permetre que el Consell Insular de Mallorca, una vegada conclosos els treballs de restauració de l’element, col·loqui en un lloc visible un panell informatiu, en el qual consti la següent informació: valors històrics, arquitectònics i tècnics de l’element, a més d’incloure fotografies, croquis, QR i vídeos

o. Permetre al Consell Insular de Mallorca la divulgació de la informació abans esmentada al punt anterior a través dels següents mitjans: creació de codis QR, edició de productes informatius (mapa desplegable i altres), publicitat a Internet (llocs webs i xarxes socials), publicitat als mitjans de comunicació, publicació a la Memòria del MPC ; i qualsevol altra acció que el Consell Insular de Mallorca consideri oportuna, sempre i quan no vagi en detriment de la correcta preservació del molí

p. Una vegada restaurat/da el/la …………………., permetre-hi les visites públiques i gratuïtes segons la clàusula tercera

q. Respectar el règim de visites establert a la clàusula tercera, durant un període de 10 anys

r. Mantenir net i sense estris l’element restaurat i el recorregut establert per a les visites

s. La propietat es compromet a donar a conèixer aquest conveni en el cas de transmissió de la propietat o institució d’un dret real de l’element mitjançant qualsevol tipus de transmissiódominical d’aquest

Les obligacions derivades de les particularitats d’aquesta restauració són les següents:……………………………………………….

SEGONA.- El Consell Insular de Mallorca es compromet a:

a. Destinar el personal propi del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports necessari per tal de dur a terme les obres previstes en el projecte tècnic i que, bàsicament, consisteixen a ………………………………………………………….

b. Iniciar els treballs de restauració del/de la ……………… a partir de seixanta dies comptadors des de la data de la rebuda dels permisos corresponents i del material necessari, tret de causes justificades de força major.

c. La restauració del/de la ………………………… finalitzarà en el període de dotze mesos comptadors des de l’inici de les obres de restauració, tret de causes justificades de força major

d. Assumir els defectes de construcció del/de la……………… o de direcció de les obres durant els primers dotze mesos des de la data de la notificació de l’acabament de la restauració, en el cas que aquests defectes no siguin derivats de la manca de manteniment per part de la propietat o de causes climàtiques. A partir d’aquest període el Consell Insular de Mallorca no es responsabilitzarà de cap desperfecte ocasionat en el/la ………………

e. Una vegada restaurat el/la…………….., el Consell Insular de Mallorca podrà instal·lar a un lloc visible un panell informatiu, en el qual consti la següent informació: valors històrics, arquitectònics i tècnics de l’element, a més d’incloure fotografies, croquis i vídeos. Així mateix, el Consell Insular de Mallorca podrà difondre la informació esmentada a través dels següents mitjans: creació de codis QR, edició de productes informatius (mapa desplegable i altres), publicitat a Internet (llocs webs i xarxes socials), publicitat als mitjans de comunicació, publicació a la Memòria del MPC; i qualsevol altra acció que el Consell Insular de Mallorca consideri oportuna, sempre i quan no vagi en detriment de la correcta preservació del bé restaurat

f. Respectar el règim de visites establert a la clàusula tercera, durant un període de 10 anys

g. Destinar el personal propi del Servei de Patrimoni Històric necessari per gestionar i dur a terme el règim de visites guiades.

h. Dissenyar i editar tots els materials informatius o didàctics per a la realització de les visites. Abans d’editar-los aquests materials seran revisats pel propietari

i. Avisar al propietari de la realització de la visita amb un mínim de 7 dies d’antelació

j. El Consell Insular de Mallorca serà responsable dels danys i perjudicis causats durant la realització de les visites en els termes establerts a la legislació que regula la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques

Aquestes obligacions es duran a terme prèvia comprovació dels oportuns expedients de despesa.

TERCERA.- Regim de visites:

Permetre les visites públiques i gratuïtes a favor del Consell Insular de Mallorca per un període de 10 anys des de la signatura del document de conformitat dels treballs de restauració realitzats per part de la propietat.

a. S’estableix el dret a favor del Consell Insular de Mallorca a organitzar……. visites mensuals, previ avís a la propietat

b. Les visites es realitzaran els dies …………………….., previ avís de la propietat.

c. L’horari de les visites és de …….h a ………h.

d. El dia de la visita només podran accedir al bé un màxim de dos grups de 30 persones.

e. El recorregut dels visitants es limitarà al recorregut marcat, a un plànol adjunt.

f. Els vehicles dels visitants s’estacionaran, a ……………………………………………….

g. Les vistes únicament es realitzaran sota la supervisió d’una o més persones del Servei de Patrimoni Històric del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports; o pels responsables designats a tal efecte.

h. Les visites de grups escolars hauran d’anar acompanyades dels mestres.

El règim de visites públiques i gratuïtes que s’estableix mitjançant aquest conveni és vigent per un període de 10 anys des de la data de la seva signatura. En aquesta data queda resolt i sense efecte, sense necessitat de requeriment previ, a no ser que el Consell Insular de Mallorca i el Sr./Sra…………………………, propietari/a del / de la ……………………………………… , decideixin de comú acord prolongar-lo. El règim de les visites establert es pot revisar i modificar en qualsevol moment, de comú acord.

En cas de produir-se qualsevol problema en l’ús de l’espai restaurat o que afecti a la propietat no previst en el present conveni, es reunirà una comissió mixta formada pel propietari/a, un representant del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca; que analitzaran el problema i adoptaran les mesures oportunes per resoldre’l.

Per a la resolució de qualsevol qüestió que pugui suscitar-se entre les parts per a la interpretació o aplicació del present conveni, es sotmetran a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Palma.

I, en prova de l’anterior, signen aquest Conveni per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data abans esmentats.

[1] En el cas de què es tracti d’una persona jurídica es farà menció del nom i NIF del seu representant allà on pertoqui.

 

 

ANNEX Ib
Modalitat 2

CONVENI-TIPUS ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE …………………………………………………………………………………. PER A LA RESTAURACIÓ I POSTERIOR VISITA PÚBLICA AL / A LA ……………………………………………………

A Palma, dia ….. de ……. de 201…..

REUNITS

D’una banda, l’Hble. Sr. Miquel Ensenyat Riutort, President del Consell Insular de Mallorca.

I d’altra banda, el/la Sr./Sra. ………………………., batle/ssa, en nom i representació de l’Ajuntament……………………………………………………………………………………………………., propietari de / de la……………………………………………………………………………………………

EXPOSEN

PRIMER.- El Consell Insular de Mallorca, a través del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, té com un dels seus objectius promoure la restauració dels molins, les sínies, les tafones, els cellers i les salineres; així com la restauració de maquines, carros i/o altres estris relacionats amb la industria i/o l’agricultura, dins l’àmbit territorial de Mallorca.

SEGON.- D’acord amb el que estableix el Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca, de data 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 73 de 15 de juny de 2017), modificat per Decret de Presidència de dia 26 de juny de 2017 (BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017), el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports impulsa el Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial.

TERCER.- L’Ajuntament de ……………………………………………………………………….és propietari del/de la ………………………….

QUART.- L’Ajuntament de ……………………………………….. s’ha acollit al Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial al qual fa referència l’expositiu segon d’aquest conveni.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per signar aquest conveni i, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Són obligacions de l’Ajuntament de……………………………… les següents:

a. Fer-se càrrec de les despeses dels materials i altres despeses, incloent el transport, corresponents a la restauració del/de la ………………………………..El pressupost que s’adjunta al projecte tècnic de restauració sempre és aproximat, ja que és impossible fer un pressupost tancat en una obra d’aquestes característiques

b. Mantenir en bon estat el/la ……………….. restaurat/da. Per això, una vegada restaurat/da el/la ……………….., el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports lliurarà a la propietat un manual de manteniment que aquesta ha de seguir. En cas que l’Ajuntament de …………………………………………….no pugui dur a terme aquest manteniment, haurà de contractar una empresa especialitzada per dur-ne a terme aquestes tasques

c. Donar la conformitat al projecte tècnic i al pressupost

d. Identificar en el lloc de la restauració que aquesta es realitza amb l’ajut del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca

e. Permetre realitzar en les dates que determini el Consell Insular de Mallorca, diverses rodes de premsa amb l’objectiu de presentar als mitjans de comunicació els treballs realitzats o en vies d’execució

f. En cas de BIC o Bé Catalogat, sol·licitar la corresponent autorització de la Comissió de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca. Una còpia d’aquesta autorització s’ha de remetre, abans de l’inici dels treballs de restauració, al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca per a la seva inclusió dins l’expedient corresponent

g. Una vegada conclosos els treballs de restauració, signar el document de conformitat , i aportar la informació del punt quinzè

h. El bé restaurat serà exposat permanentment a un lloc accessible per els visitants, i que a més reuneixi les optimes condicions per a la seva conservació

i. Permetre, una vegada restaurat l’element, al personal del Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca sis visites anuals d’inspecció durant els deu anys següents a la seva restauració amb la finalitat de garantir el compliment per part de l’Ajuntament de les obligacions especificades al Programa

j. Permetre que el Consell Insular de Mallorca, una vegada conclosos els treballs de restauració de l’element, col·loqui en un lloc visible un panell informatiu, en el qual consti la següent informació: valors històrics, arquitectònics i tècnics de l’element, a més d’incloure fotografies, croquis, QR i vídeos. El cost del faristol i la placa seran assumits per l’Ajuntament de……………………………

k. Permetre al Consell Insular de Mallorca la divulgació de la informació abans esmentada al punt anterior a través dels següents mitjans: creació de codis QR, edició de productes informatius (mapa desplegable i altres), publicitat a Internet (llocs webs i xarxes socials), publicitat als mitjans de comunicació, publicació a la Memòria del MPC ; i qualsevol altra acció que el Consell Insular de Mallorca consideri oportuna, sempre i quan no vagi en detriment de la correcta preservació de l’element

l. Mantenir net i sense estris l’espai on sigui exposat el / la ………………………… una vegada restaurat /da

Les obligacions derivades de les particularitats d’aquesta restauració són les següents:……………………………………………….

SEGONA.- El Consell Insular de Mallorca es compromet a:

a. Destinar el personal propi del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports necessari per tal de dur a terme els treballs de restauració previst en el projecte tècnic

b. Iniciar els treballs de restauració del/de la ……………… a partir de seixanta dies comptadors des de la data de la rebuda dels permisos corresponents i del material necessari, tret de causes justificades de força major

c. La restauració del/de la ………………………… finalitzarà en el període de dotze mesos comptadors des de l’inici dels treballs de restauració, tret de causes justificades de força major

d. Dissenyar i editar tots els materials informatius o didàctics per a la realització de les visites. Abans d’editar-los aquests materials seran revisats per l’Ajuntament de……………………………………

I, en prova de l’anterior, signen aquest Conveni per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data abans esmentats.

 

ANNEX IIa
PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOINDUSTRIAL
MODALITAT 1

SOL·LICITUD

Llinatges i nom: …………………………………………………………………………

NIF/Passaport: ………………………………………………………………………………………………….

Domicili: Carrer/Plaça ………………………………………………………………………………………..

Núm.: ………. Pis: ………. Porta: ……….. Codi postal: …………………………………

Localitat: …………………………… Municipi: ……………………………………………….

Telèfon fixa: ………………………………. Telèfon mòbil: ……………………………………

Adreça electrònica: ………………………………………………………………………………………..

EXPOSA:

Que és el/la propietari/ària del/de la (1)…………………………….., anomenat/da………………………………………………………………………….. i situat/da al carrer/plaça …………………………………………………………………., núm. …… o a la finca……………………………….., polígon núm. …….., parcel·la núm. …….., codi postal……………………… del terme municipal de …………………………………..

Que vol dur a terme les següents obres de restauració (2):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Que presenta les següents particularitats:

Estat de protecció (3): …………………………………………………………………………………..

Ubicació en espai natural protegit (4):

………………………………………………………………………………………..

Condicions d’accessibilitat (5):

Número de visites anuals:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Dies de la setmana de les visites…………………………………………………………………..

Horari:…………………………………………………………………………………………………..

Que adjunta la documentació requerida al Programa

Que, abans d’iniciar-se els treballs, es compromet a signar el conveni previst a l’annex Ia del Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial de Mallorca (2017-2020).

SOL·LICITA:

Acollir-se al Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca en les condicions especificades a l’esmentat programa.

Palma,……… de ……………….de 2017

Signat,

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR CORRECTAMENT LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOINDUSTRIAL

(1) Les opcions són:

-molí de vent fariner

-molí de vent d’extracció d’aigua

-molí hidràulic

-molí de sang

-sínia

-tafona

-celler

-salinera

(2) Obres de restauració. Cal detallar exactament quines obres de restauració es sol·liciten, seguint l’ordre que s’especifica a continuació:

-En primer lloc, cal enumerar les obres d’adequació dels elements arquitectònics (trespol, parets, etc.)

-I, en segon lloc, cal enumerar les obres de restauració de la maquinària.

(3) Estat de protecció. Cal especificar si l’element gaudeix d’algun dels grau de protecció, que poden ser:

-Bé d’Interès Cultural (BIC)

-Bé Catalogat (BC)

-Inclusió en el catàleg municipal de béns immobles annex a la normativa urbanística vigent.

En els dos primers casos (BIC i BC) cal adjuntar la còpia del BOIB d’incoació i/o declaració de l’element. En el darrer cas, cal adjuntar la còpia de la fitxa del catàleg municipal de béns immobles annex a la normativa urbanística vigent.

(4) Ubicació en espai natural protegit. Cal especificar si l’element es troba situat dins un espai natural protegit, aquests poden ser:

a. Lloc d’Interès Científic; Monument Natural; Paratge Natural; Parc Nacional; Parc Natural; Paratge protegit; Reserva Natural Especial o Reserva Natural Integral

b. Àrea Natural d’especial interès d’Alt Nivell de Protecció (AANP), Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI), Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic (ARIP) o Àrea d’Assentament en Paisatge d’Interès (AAPI)

(5) Condicions d’accessibilitat. Cal que la propietat especifiqui el nombre de visites mensuals, els dies de la setmana en què es realitzaran i l’horari. En cas que no s’especifiqui res s’entendrà que únicament la propietat accepta les visites obligatòries que es concreten a la convocatòria i que són:

1. En els béns declarats BIC o que s’hagi incoat el procediment per a la seva declaració, tant si són de titularitat pública com privada el mínim de visites obligatòries es d’un dia a la setmana.

2. En els béns de propietat pública, no declarats BIC, el mínim de visites obligatòries és d’un dia a la setmana. Aquesta obligació suposa que personal de l’entitat obri i vigili l’element durant les hores de la visita.

3. En els béns de propietat privada, no declarats BIC, el mínim de visites obligatòries és de 2 dies al mes (1 dia laborable i 1 dissabte).

 

ANNEX IIb
PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOINDUSTRIAL
MODALITAT 2

SOL·LICITUD

Ajuntament de:………………………………………………………………………….

CIF:……………………………………………

Llinatges i nom (representant): …………………………………………………………………………

NIF/Passaport: ………………………………………………………………………………………………….

Domicili: Carrer/Plaça ………………………………………………………………………………………..

Núm.: ………. Pis: ………. Porta: ……….. Codi postal: …………………………………

Localitat: …………………………… Municipi: ……………………………………………….

Telèfon fixa: ………………………………. Telèfon mòbil: ……………………………………

Adreça electrònica: ………………………………………………………………………………………..

EXPOSA:

Que l’Ajuntament de………………… és propietari de (1)……………………………..,

Actualment dipositat/da al carrer/plaça …………………………………………………………………., núm. ………….., codi postal……………………… del terme municipal de ……………………………….

Que presenta les següents particularitats:

Estat de protecció (2): …………………………………………………………………………………..

Que adjunta la documentació requerida al Programa

Que, abans d’iniciar-se els treballs, es compromet a signar el conveni previst a l’annex Ib del Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial de Mallorca (2017-2020).

SOL·LICITA:

Acollir-se al Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca en les condicions especificades a l’esmentat programa.

Palma,……… de ……………….de 2017

Signat,

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR CORRECTAMENT LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOINDUSTRIAL

(1) Les opcions són:

-batadora

-segadora

-carro

-motor de gas pobre

-etc.

(2) Estat de protecció. Cal especificar si l’element gaudeix d’algun dels grau de protecció, que poden ser:

-Bé d’Interès Cultural (BIC)

-Bé Catalogat (BC)

Cal adjuntar la còpia del BOIB d’incoació i/o declaració de l’element.

 

ANNEX III
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LES SUBVENCIONS O AJUDES OBTINGUDES I/O SOL·LICITADES D’ALTRES INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES, PER REALITZAR LA MATEIXA ACTIVITAT

Persona física/jurídica sol·licitant:

Nom i llinatges/nom o raó social

NIF / CIF:

Domicili: carrer o plaça:
núm.:                           pis:                               localitat:
codi postal:                                       telèfon:                                  fax:

Correu electrònic:

Nom i llinatges del representant de la persona jurídica:

NIF:                                                                            telèfon:

DECLARA:

Que amb relació al projecte presentat______________________________________________________________________ al Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, convocatòria 2017-2020:

a. No ha demanat/rebut altres suports econòmics per a aquesta activitat ð

b. Ha demanat els següents suports econòmics per a aquesta activitat:

Entitat subvencionadora________________________________________

Quantia________ Rebuda ð Concedida i no rebuda ð Denegada ð No resoltað

Que adjunt la documentació exigida a la convocatòria.

Signatura _____________________________

Data: _____________________, ____ d_________________ de ________

 

ANNEX IV
SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT ACREDITATIU D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Núm. d’expedient ……….

Sol·licitant:

Nom i llinatges/nom o raó social                                                                          N.I.F./C.I.F.:
Domicili: Carrer o plaça:
Núm.:                         pis:                                 localitat:
Codi postal:                                       telèfon:                               fax:

Correu electrònic :

Nom i llinatges del representant de l’entitat:

SOL·LICITA

Que se m’expedeixi un certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, a l’efecte de poder-ne percebre, si escau, subvencions.

Data i signatura ……………………………..

 

ANNEX V
AUTORITZACIÓ DE L’INTERESSAT AL DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PER TAL DE SOL·LICITAR LES DADES A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I A LA SEGURETAT SOCIAL D’ESTAR AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES (CONCESSIÓ D’AJUTS I SUBVENCIONS)

El/La Sr./a ____________________________________________ amb DNI _________________________ actuant en representació de l’entitat __________________________________________ en càrrec de ____________________________________, i en relació amb la subvenció ____________________________________________ dins el Programa patrimoni historicoindustrial 2017-2020 autoritza al Consell Insular de Mallorca a sol·licitar i obtenir, davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives al compliment de les seves obligacions tributàries per comprovar el compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la subvenció.

La present autorització es concedeix exclusivament als efectes del reconeixement, seguiment i control de l’ ajuda esmentada tot d’acord amb l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre de 2003, (BOE núm. 302 de 18/12/2003) general tributària, que permet, prèvia autorització de la persona interessada, cedir les dades tributàries que necessitin les administracions públiques per desenvolupar les seves funcions (art. 11. de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; art. 10 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que la desplega, i art. 13.2 b) del Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques), així com utilitzar mitjans telemàtics per substituir l’aportació de certificats per part dels ciutadans.

____________, ________ d _________________________ de _______

(Signatura del beneficiari/representant de l’entitat beneficiària i segell de l’entitat)

NOTA: l’autorització concedida pel firmant pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca

     

ANNEX VI

DECLARACIÓ RESPONSABLE de no trobar-se en la situació prevista en l’article 11 de la Llei 22/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes

El Sr./la Sra…………………………………………….., titular del DNI…………… com a representant legal de l’entitat ………………………………………. amb CIF…………………..

DECLAR

Que l’entitat…………………………… amb CIF…………………………., no ha estat sancionada o condemnada, en els tres darrers anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma, de conformitat al previst a la Llei 22/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

(Signatura)

A………,………., d …………………….. de 201……..

 

ANNEX VII
AUTORITZACIÓ DE L’INTERESSAT AL DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PER TAL DE SOL·LICITAR LA INFORMACIÓ SOBRE LA INSCRIPCIÓ DEL RECINTE EN EL QUAL SE SITUA EL MOLÍ EN EL REGISTRE INTERINSULAR AGRARI DE LES ILLES BALEARS (RIA) A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA DEL GOVERN DE LES ILES BALEARS……….

El/La Sr./a ____________________________________________ amb DNI _________________________ actuant en representació de l’entitat __________________________________________ en càrrec de ____________________________________, en relació al projecte ____________________________________________ presentat dins el Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial de l’illa de Mallorca, anys 2017-2020, autoritza al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca a sol·licitar informació a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de la CAIB sobre la inscripció del recinte en el qual se situa el molí al RIA.

____________, ________ d _________________________ de 201________

Signatura