Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Proves selectives per a cobrir la plaça de tècnic de grau superior conservador

Text

La Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, en sessió ordinària del passat dia 6 de maig de 2016, va acordar el següent:

Primer. Convocar proves selectives per a cobrir amb caràcter indefinit la plaça de tècnic de grau superior conservador/ra (nivell 1), pel sistema de concurs oposició per torn lliure.

Segon. Aprovar les bases amb els annexes que regiran aquesta convocatòria, i publicar-les amb aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

Tercer. El president de la Fundació resoldrà nomenar els membres titulars i els suplents de la Comissió de Selecció, que es farà pública abans que conclogui el termini de presentació de sol·licituds.

Palma, 17 de maig de 2016

El secretari delegat

Antoni Pol Coll

1. Descripció del lloc de feina

1.1. Entitat contractant: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Estatuts de la Fundació publicats al BOIB núm. 181, de 3 de desembre de 2011)

1.2. Categoria professional: TÈCNIC DE GRAU SUPERIOR CONSERVADOR/A DEL DEPARTAMENT DE COL·LECCIONS (nivell 1). Sou brut anual: 32.489,00 €.

1.3. Nombre de places convocades: 1 (plaça vacant, pressupostada i aprovada per a l’any 2016).

1.4. Procediment: concurs oposició per torn lliure.

1.5. Titulació exigida: llicenciatura o grau en Història de l’ Art.

1.6. Règim horari: 40 hores setmanals.

1.7. Duració: contracte laboral indefinit.

1.8. Funcions:

Sota les instruccions del director de la Fundació i en col·laboració amb les altres àrees del museu, s’ha d’encarregar de les funcions següents:

– Gestionar el sistema documental del museu en relació amb les col·leccions que hi estan adscrites i les seves activitats relacionades.

– Inventariar i catalogar tots els fons artístics i els objectes que formen les col·leccions del museu.

– Conservar preventivament totes les col·leccions permanents i dels tallers de Joan Miró.

– Impulsar la recerca de les col·leccions.

– Col·laborar en el disseny del programa expositiu del museu.

– Impulsar la col·laboració amb altres museus, institucions o organitzacions culturals.

– Qualsevol altra funció que li encomani el superior jeràrquic que li correspon segons la categoria del lloc de treball.

2. Requisits dels aspirants

Per a ser admesos a les proves selectives els aspirants hauran de complir el dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i mantenir fins que es formalitzi el contracte els següents requisits:

2.1. Nacionalitat:

a)  Tenir la nacionalitat espanyola.

b)  Ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea o d’algun estat en el qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.

c)  També hi podrà participar, sigui quina la seva nacionalitat, el/la cònjuge dels nacionals espanyols i dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, si no estan separats de dret, i els seus descendents i els dels seu cònjuge, si no estan separats de dret, són menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents.

2.2. Edat: haver complit els 16 anys d’edat i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

Forma d’acreditació de 2.1 i 2.2: còpia compulsada del DNI o, si no es té la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat.

2.3. Titulació: posseir el títol exigit al punt 5 de la base 1 o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, tenir la credencial que n’acrediti l’homologació.

Forma d’acreditació: còpia autenticada o compulsada del títol requerit (anvers i revers), o certificat acadèmic que acrediti que ha cursat i aprovat els estudis necessaris per a obtenir el títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets per a la seva expedició.

2.4. Experiència laboral: experiència professional laboral mínima d’1 any, dins els 10 anys anteriors a la data límit de presentació de sol·licituds, a empreses privades, administració pública i autònoms, exercint funcions específiques que tinguin relació amb les esmentades a la base 1.8.

Forma d’acreditació: certificat de l’organisme corresponent o contractes de treball acompanyats amb el certificat de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social. Hi han de constar la categoria laboral, el temps de feina i les funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàleg al de la categoria professional convocada. Només es valorarà l’experiència laboral quan de la documentació aportada es desprenguin clarament les funcions exercides i l’analogia amb les del lloc que s’ha de proveir. Els autònoms han de presentar el document d’alta d’activitat econòmica juntament amb la vida laboral, on es facin constar la categoria laboral, el temps de feina i les funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàleg al de la categoria de la convocatòria.

2.5. Coneixements orals i escrits de llengua catalana (nivell C1) i de llengua anglesa (nivell B2)

Forma d’acreditació: certificats acreditatius expedits o homologats per Govern de les Illes Balears, per escoles oficials d’idiomes o escoles d’administració pública i també els reconeguts d’acord amb la normativa autonòmica, estatal o qualsevol organisme acreditat.

2.6. Acreditació del coneixement de la llengua castellana: els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i de l’origen dels quals no es desprengui el coneixement de la llengua castellana l’hauran d’acreditar aportant el diploma d’espanyol com a llengua estrangera regulat al Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o el certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes, o que posseeixen una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé superant una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.

2.7. Drets a proves selectives: haver satisfet els drets a proves selectives dins el termini de presentació de sol·licituds per un import de 26,52 €, que les persones interessades han d’ingressar al següent compte corrent de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, indicant el nom de l’ordenant i l’assumpte: “Prova selectiva de conservador”.

Titular: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Banc: CaixaBank

Núm. de compte; 2100 4011 52 2200005120

IBAN: ES 97 2100 4011 52 2200005120

SWIFT:CAIXESBBXXX

2.8. Habilitació: declaració jurada o promesa que no ha estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionaris o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. Si és nacional d’altres estats, no estar inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

2.9. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l’exercici de les funcions.

2.10. Activitats: la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de feina ni realitza cap activitat al sector públic delimitat per l’article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si du a terme alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies comptats a partir del dia de la presa de possessió, perquè la Fundació acordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.

Forma d’acreditació dels punts 8, 9 i 10: declaració de compliment dels requisits a la sol·licitud d’admissió de proves selectives de l’annex II i acreditació documental en cas de resultar la persona seleccionada.

3. Presentació de les sol·licituds

Per a ser admesos i, si s’escau, prendre part en les proves selectives corresponents els aspirants hauran de presentar una sol·licitud en què manifestin que compleixen els requisits exigits a la base 2 d’aquesta convocatòria, i adjuntar-hi una còpia compulsada del seu DNI.

El model de sol·licitud d’admissió a les proves selectives de l’annex II, disponible al web de la Fundació (http://miro.palma.es) s’ha de presentar emplenat per duplicat, en el termini de 20 dies hàbils naturals, comptats des de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – Departament d’Administració, carrer de Saridakis, 29 – 07015 Palma (Illes Balears). Si el darrer dia de presentació és festiu o inhàbil s’entendrà prorrogat al dia següent hàbil.

Les sol·licituds també es podran presentar per correu o missatgeria. En aquest cas la persona interessada haurà de trametre a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca el justificant d’enviament de la documentació mitjançant fax al número +34 971 702 102 abans que finalitzi el termini de presentació i en qualsevol de les formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

No obstant això, si una vegada transcorreguts 5 dies naturals des de l’enviament del justificant de tramesa de la documentació per correu no s’ha rebut, no s’admetrà.

Les sol·licituds trameses per correu o missatgeria s’han d’enviar lliures de costs, en el sentit que la Fundació no assumirà costs de tràmits de cap tipus en concepte de missatgeria o similars. Són responsabilitat exclusiva dels interessats les gestions necessàries perquè la Fundació rebi la documentació lliure de càrregues.

No presentar les sol·licituds en el temps i la forma establerts determinarà que no s’admeti l’aspirant al procés selectiu.

Els mèrits a valorar a la fase de concurs no s’han de presentar conjuntament amb la sol·licitud d’admissió a proves selectives, sinó en el termini que s’indiqui en el moment que es publiquin els resultats de la fase d’oposició.

Presentant la sol·licitud els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per a prendre part a la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

4. Comissió de Selecció

La Comissió de Selecció estarà formada pel director de la Fundació, com a president, i quatre vocals (quatre titulars i quatre suplents): un del Govern de les Illes Balears, un del Consell de Mallorca, un de la Universitat de les Illes Balears i un de l’Ajuntament de Palma, amb els suplents corresponents, dels quals un actuarà com a secretari/tària.

La Comissió serà convocada pel seu president/ta.

La composició de la Comissió es farà pública abans que conclogui el termini de presentació de sol·licituds.

El quòrum per a constituir la Comissió, per a les deliberacions i per a adoptar acords estarà format per la meitat dels seus membres, les decisions s’adoptaran per majoria de vots i dirimirà els empats el vot del president/ta.

El secretari/tària estendrà acta de totes les sessions duites a terme, les signarà amb el vistiplau del president/ta i es publicaran al web de la Fundació.

En la valoració dels aspirants la Comissió de Selecció aplicarà els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, en relació amb la idoneïtat, la competència professional i l’experiència d’acord amb l’activitat a desenvolupar.

Les funcions de la Comissió són les següents:

– Valorar els mèrits acreditats pels aspirants.

– Requerir els aspirants si observen defectes de forma en l’acreditació dels mèrits o quan necessitin un aclariment d’alguns dels mèrits que s’han acreditat dins el termini de tres dies hàbils i en la forma escaient, perquè els esmenin o aclareixin.

– Revisar la valoració dels mèrits d’acord amb les al·legacions que les persones interessades presentin en el termini de tres dies hàbils.

– Elaborar la llista provisional i la definitiva dels aspirants admesos i exclosos d’aquesta convocatòria, ordenades d’acord amb la puntuació per mèrits que hagin obtingut.

– Resoldre els dubtes i incidències que puguin sorgir i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot el que no preveuen les Bases.

– Elaborar i valorar les preguntes de la prova que realitzaran.

Els membres de la Comissió s’hauran d’abstenir d’intervenir, i ho notificaran a l’autoritat convocant, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La Comissió podrà comptar amb l’assistència d’assessors especialistes, els quals tindran veu però no vot.

5. Admissió dels aspirants

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovada la documentació relativa als requisits per a participar al procediment que han presentat les persones interessades, es publicarà al web de la Fundació la resolució per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, indicant el número de DNI i les causes de l’exclusió.

No serà esmenable perquè afecta el contingut essencial d’aquesta convocatòria:

– la presentació de la sol·licitud fora de termini

– l’incompliment de qualsevol requisit de participació el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds

– qualsevol altra circumstància resultant de la normativa aplicable o del que preveuen aquestes Bases

A fi d’evitar errors i si se’n produeixen possibilitar-ne l’esmena dins el termini establert i en la forma escaient, els aspirants hauran de comprovar que no figuren a la relació de persones excloses i que, a més, consten a la d’admeses.

Els aspirants exclosos o omesos disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptat des de l’endemà que s’hagi publicat la resolució, per a esmenar el defecte o presentar el document que sigui preceptiu. En la publicació d’aquesta resolució se’ls ha d’advertir que la Fundació considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

Una vegada acabat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, es publicarà al web de la Fundació la resolució per la qual s’aprova la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos. Si no es presenta cap reclamació es considerarà definitiva la inicialment publicada.

6. Desenvolupament del procés selectiu

6.1. Fase d’oposició. Puntuació màxima de 70 punts

La fase d’oposició constarà de tres exercicis, que seran obligatoris i eliminatoris.

Primer exercici

Puntuació màxima de 10 punts.

Per a superar aquest exercici caldrà obtenir almenys 5 punts.

Es realitzarà una prova que consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 20 preguntes, amb quatre respostes alternatives de les quals tan sols una serà la correcta, sobre els temes de legislació de l’annex I.

El temps màxim per a dur a terme aquest exercici serà de 20 minuts.

Les preguntes no resoltes, tant si figuren les tres opcions en blanc com si figuren amb més d’una resposta, no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia es penalitzaran amb un terç del valor assignat a la resposta correcta. Per a qualificar l’exercici s’aplicarà la fórmula següent:

{A-(E/3)} x 10

Q = ——————-

P

Q: resultat de la prova

A: nombre de respostes encertades

E: nombre de respostes errònies

P: nombre de preguntes de l’exercici

Segon exercici

Puntuació màxima de 30 punts.

L’exercici consistirà a desenvolupar per escrit en català o castellà tres temes: un de museologia, un d’història de l’art i un altre de Joan Miró del temari de l’annex I, mitjançant sorteig per la Comissió de Selecció en presència dels aspirants.

Per a superar aquest exercici caldrà obtenir almenys 5 punts de cada una de les parts del temari esmentat al paràgraf anterior.

El temps màxim per a dur a terme aquest exercici serà de 4 hores.

Posteriorment i a criteri de la Comissió de Selecció, l’exercici podrà ser llegit pels aspirats davant la dita Comissió.

La Comissió de Selecció qualificarà l’exercici valorant els coneixements, la claredat i l’ordre de les idees, i la qualitat d’expressió escrita, així com la seva forma de presentació i exposició.

Tercer exercici

Puntuació màxima de 30 punts.

Per a superar aquest exercici caldrà obtenir almenys 15 punts.

L’exercici consistirà a realitzar per escrit en català o castellà un supòsit teoricopràctic durant un període màxim de 3 hores, relacionat amb el temari de l’annex I. La Comissió de Selecció valorarà, si ho considera oportú, incloure proves de catalogació de peces.

Posteriorment i a criteri de la Comissió de Selecció, l’exercici podrà ser llegit pels aspirats davant la dita Comissió, la qual podrà formular a l’aspirant les preguntes que consideri oportunes relacionades amb el supòsit plantejat, durant un temps màxim de 30 minuts.

6.2. Fase de concurs. Puntuació màxima de 30 punts.

Els aspirants que superin la fase d’oposició hauran d’aportar, en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà que es publiquin els resultats de la fase d’oposició, els certificats i altres documents acreditatius dels mèrits al·legats per a la fase de valoració de mèrits.

Els aspirants hauran de presentar el model de d’autoavaluació de mèrits de l’annex III, juntament amb tots els documents acreditatius dels seus mèrits, numerats i seguint el mateix ordre.

Únicament es valoraran els mèrits acreditats adequadament i clarament durant el termini de presentació de sol·licituds. Els mèrits adduïts i no justificats pels aspirants no es valoraran.

Els documents acreditatius dels mèrits presentats podran ser retirats pels aspirants en el termini de tres mesos comptats des de l’endemà que la resolució definitiva del procediment adquireixi fermesa. En cas contrari seran destruïts.

Els mèrits a valorar s’estructuren en els següents blocs:

6.2.1. Experiència professional a serveis prestats amb funcions similars a les de la plaça d’aquesta convocatòria a institucions públiques i/o a l’àmbit privat, per damunt del requisit establert a la base 2.4.

Es valorarà a raó de 0,20 punts per mes, fins un màxim de 12 punts.

Forma d’acreditació: certificat de l’organisme corresponent o contractes de treball acompanyats amb el certificat de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social. Hi han de constar la categoria laboral, el temps de feina i les funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàleg al de la categoria professional convocada. Només es valorarà l’experiència laboral quan de la documentació aportada es desprenguin clarament les funcions exercides i l’analogia amb les del lloc que s’ha de proveir. Els autònoms hauran de presentar el document d’alta d’activitat econòmica juntament amb la vida laboral, on es facin constar la categoria laboral, el temps de feina i les funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàleg al de la categoria de la convocatòria.

6.2.2. Titulacions acadèmiques oficials

Puntuació total màxima de 9 punts.

Es valoraran les titulacions acadèmiques addicionals relacionades amb les funcions i les tasques a desenvolupar de la plaça convocada, sense que en cap cas es pugui valorar l’acreditada com a requisit.

La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es poden valorar els de nivell inferior o el primer cicle necessaris per a obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctor, màster oficial o títol de postgrau, en què sí que es pot valorar la llicenciatura o l’equivalent. No es tindran en compte les simples relacions, certificats d’assignatures, blocs o àrees aprovades encaminades a obtenir les titulacions acadèmiques.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, caldrà tenir la credencial que n’acrediti l’homologació.

Per a cada titulació s’aplicarà el següent criteri:

– Grau o llicenciatura: 4 punts

– Per cada títol propi de grau: 3,5 punts

– Doctorat: 3 punts

– Diplomatura: 3 punts

– Màster i postgrau:

a. Máster o postgraus oficials de més de 61 ECTS o de 151 LRU: 2 punts

b. Màster o postgraus oficials fins a 60 ECTS o 150 LRU: 1 punt

c. Altres títols propis universitaris (especialista, expert, curs de actualització, diploma): 0,015 punts per cada ECTS i 0,005 punts per cada LRU, amb un màxim de 1 punt.

D’acord amb el sistema europeu de transferència de crèdits es consideren 25 hores lectives per cada crèdit ECTS i 10 hores lectives per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel que s’estableixen les directrius generals comuns dels plans d’estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional).

Forma d’acreditació: còpia autenticada o compulsada del títol requerit (anvers i revers) o certificat acadèmic que acrediti que ha cursat i aprovat els estudis necessaris per a obtenir el títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets per a la seva expedició.

6.2.3. Cursos de formació

Puntuació total màxima de 5 punts.

Es valorarà la formació específica i relacionada amb les funcions pròpies de la plaça convocada.

Els cursos poden tenir qualsevol durada. Els crèdits d’aprofitament suposen els d’assistència; és a dir, no són acumulatius l’assistència i l’aprofitament.

No es valoraran les assignatures encaminades a obtenir les titulacions acadèmiques.

En tots els casos s’han de valorar una sola vegada les accions formatives relatives a un mateix contingut o a un mateix programa, encara que se n’hagi repetit la participació.

La valoració segueix el següent barem:

L’hora d’impartició es valora amb 0,007 punts.

L’hora d’aprofitament es valora amb 0,005 punts.

L’hora d’assistència es valora amb 0,002 punts.

Forma d’acreditació: cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l’Escola Municipal de Formació, l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), l’Administració de l’Estat, l’autonòmica o la local, les organitzacions sindicals signants dels acords de formació continua de les administracions públiques, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d’aquestes institucions. En aquest apartat s’inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i per altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

6.2.4. Coneixements de llengües

Puntuació total màxima de 4 punts.

6.2.4.1. Coneixements de llengua catalana

Puntuació màxima d’1 punt.

– Coneixements superiors (certificat C2): 0,50 punts

– Coneixements de llenguatge administratiu (certificat LA): 0,50 punts

6.2.4.2. Coneixements de llengua anglesa

Puntuació màxima d’1 punt.

– Certificat C1 o equivalent: 0,50 punts

– Certificat C2 o equivalent : 1 punt

6.2.4.3. Coneixements de llengua francesa

Puntuació màxima d’1 punt.

– Certificat B2 o equivalent: 0,25 punts

– Certificat C1 o equivalent: 0,50 punts

– Certificat C2 o equivalent: 1,00 punts

6.2.4.4. Coneixements d’altres llengües

Puntuació màxima d’1 punt.

– Certificat B1 o equivalent: 0,10 punts per cada llengua

– Certificat B2 o equivalent: 0,20 punts per cada llengua

– Certificat C1 o equivalent: 0,30 punts per cada llengua

– Certificat C2 o equivalent: 0,50 punts per cada llengua

Forma d’acreditació: certificats acreditatius expedits o homologats per Govern de les Illes Balears, per escoles oficials d’idiomes o escoles d’administració pública i també els reconeguts d’acord amb la normativa autonòmica, estatal o qualsevol organisme acreditat.

Si l’aspirant acredita posseir més d’un certificat d’una mateixa llengua només es valorarà el que acrediti un nivell de coneixement superior d’aquesta.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’ha de posseir la credencial que n’acredita l’homologació.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera s’ha d’acompanyar amb la corresponent traducció jurada a la llengua catalana o a la castellana.

7. Superació del procés selectiu i adjudicació de la plaça

Una vegada finalitzat el procés selectiu el president de la Comissió de Selecció elevarà al president de la Fundació la relació d’aspirants que han superat el procés selectiu per ordre de puntuació. No es podrà formalitzar un major nombre de contractes que el de la plaça convocada.

Una vegada publicada la llista d’aprovats, la persona seleccionada del primer lloc de la llista que sigui cridada i hi doni la seva conformitat en el termini de cinc dies hàbils comptats des del següent a l’acceptació haurà de presentar els documents acreditatius dels punts 8, 9 i 10 de la base 2.

No es podrà contractar la persona seleccionada que no presenti la documentació en el termini indicat, llevat que es tracti d’un cas de força major o si es dedueix que no compleix algun dels requisits.

La persona seleccionada es vincularà amb la Fundació amb un contracte de treball indefinit i haurà de superar un període de prova de sis mesos. Les possibles situacions d’incapacitat temporal no interrompran el còmput aquest període. Durant aquest període l’aspirant seleccionat serà avaluat pel director-gerent, que informarà sobre el desenvolupament correcte del servei prestat i la seva idoneïtat per a cobrir el lloc de feina, de manera que si no assoleix aquesta condició se’n podrà resoldre el cessament en les funcions per a les quals se l’ha contractada, sense cap dret a indemnització.

Si la persona seleccionada renuncia o l’informe del director-gerent abans esmentat és desfavorable el lloc s’adjudicarà al següent candidat de la llista definitiva.

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/05/5616-1.pdf”]