Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Publicada la convocatòria de propostes per a la programació d’activitats i residències d’artistes al CAC Ses Voltes

Vista del CAC Ses Voltes

Fundació Palma Espai d’Art. Propostes per a la programació d’activitats i residències d’artistes al CAC Ses Voltes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER A LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS I RESIDÈNCIES D’ARTISTES AL CAC SES VOLTES – FUNDACIÓ PALMA ESPAI D’ART

Objecte de les propostes

La Fundació Palma Espai d’Art és una fundació cultural pública sense ànim de lucre. Les finalitats, establertes a l’article 5 són, entre d’altres, les següents:

– Promoure l’art en totes les seves manifestacions

– Difondre les activitats artístiques al municipi de Palma

– Impulsar la creació artística en totes les seves manifestacions

– Fomentar la creativitat, la investigació i la formació de totes les manifestacions artístiques

Per tot això, s’obre una convocatòria d’ajuts per a projectes que tinguin com a finalitat la formació, la realització de tallers i/o residències d’artistes i la dinamització cultural. Aquestes activitats es duran a terme al CAC Ses Voltes, centre de recursos i espai de producció artística i cultural, recerca, investigació, experimentació i formació.

El CAC Ses Voltes es planteja com un centre amb un sistema de funcionament híbrid, entre la gestió del titular de l’espai, que és l’Ajuntament de Palma, i dels artistes i agents culturals amb projectes creatius en residència al CAC Ses Voltes, que autogestionaran els seus projectes.

L’Ajuntament es fa càrrec del manteniment de l’edifici i els serveis bàsics necessaris per al correcte i normal funcionament de l’espai. A través de convocatòries de presentació de propostes atorgarà els ajuts econòmics per al desenvolupament dels projectes d’acord amb les bases de la convocatòria.

Aquest centre no té al seu horitzó el nombre de visitants o el preu d’unes obres. A nivell orientatiu, conceptes com el banc de temps o l’intercanvi de coneixement són actius més importants i amb ells els artistes o altres agents culturals en residència poden completar els mitjans imprescindibles per a executar els seus projectes.

En tot cas, és un centre amb unes relacions entre els residents basades en la corresponsabilitat, la participació i el procomú per damunt dels interessos individuals.

Programes oberts a la recepció de propostes

A. Residències de creació

Projectes a desenvolupar en la seva totalitat o en una fase concreta del procés de creació; ja sigui en el moment de conceptualització, documentació i recerca o el període de concreció i posada en pràctica. L’objectiu és oferir recursos per a aprofundir en els processos i les matèries de treball en un context que permeti la maduració i l’evolució de les propostes presentades.

B. Activitats de formació i dinamització cultural

Activitats de formació, tallers i activitats de dinamització cultural adreçades a professionals i públic interessat.

Termini d’execució de l’activitat

Els projectes seleccionats s’han de realitzar entre els mesos de febrer i abril de 2017.

Destinataris i requisits

Poden presentar propostes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les agrupacions de qualssevol de les persones esmentades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat que, fins i tot mancades de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments, o que es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció, que compleixin els requisits i les obligacions prevists als articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Presentació de sol·licituds i documentació

Han de presentar la següent documentació en paper i format digital (USB o CD):

1. Sol·licitud per a la presentació de propostes (correctament emplenada).

2. Fotocòpia del DNI / NIF / CIF de la persona sol·licitant.

3. Proposta de dates, durada i/o periodicitat de l’activitat.

4. Dossier detallat del projecte a realitzar amb breu síntesi de la idea i moment actual de la proposta, punt de partida o motivació, línies generals, interessos i objectius del treball que es pretén dur a terme i plans o fases d’actuació.

5. Breu currículum que indiqui la formació i les activitats més destacades del sol·licitant.

6. Pressupost desglossat.

7. Documentació complementària (de caràcter voluntari).

Si la sol·licitud no compleix els requisits, la Fundació Palma Espai d’Art podrà requerir als sol·licitants que en un termini de 3 dies hàbils esmenin la manca de documents preceptius. Si no ho fan, se’ls tindrà per desistits de la seva proposta. En cap cas s’admetrà la modificació o la substitució del projecte ja presentat.

Selecció de propostes

La concessió d’aquestes ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris d’objectivitat, transparència, igualtat i no discriminació.

Es valoraran els següents aspectes:

– Claredat, coherència i ordre en la presentació de la proposta (fins a 4 punts)

– Originalitat, innovació, interès i qualitat de la proposta (fins a 7 punts)

– Interès dins el context de la creació contemporània (fins a 4 punts)

– Vinculació amb diferents disciplines artístiques, àmbits de coneixement i pensament (fins a 4 punts)

– Treball en xarxa i implicació de diferents col·lectius, entitats, institucions (fins a 3 punts)

– Currículum o trajectòria del sol·licitant (fins a 3 punts)

Per a poder optar a l’ajut els projectes han d’obtenir una puntuació igual o superior a 15 punts.

La Comissió de Selecció estarà formada, d’acord amb els documents estratègics aprovats pel Patronat en sessió de 5 de juny de 2016, pels següents membres:

-1 representant de la Fundació Palma Espai d’Art

-1 representant proposat per l’Associació de Crítics i Comissaris de les Illes Balears

-1 representant proposat per l’Associació de Gestors Culturals de les Illes Balears

-1 representant proposat per l’Institut d’Art Contemporani

-1 representant proposat per l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears

-1 representant proposat per l’Associació de Directors de Centres d’Art

-1 representant proposat per la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià

-1 representant proposat pel Círculo de Bellas Artes

-1 representant proposat per la Taula d’Educació i Art

-1 o 2 professionals independents de prestigi reconegut

-1 artista exresident del CAC

-1 representant de la Federació d’Associació de Veïns

La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 15.000 €. La Comissió de Selecció decidirà l’aportació a cada projecte en funció del pressupost presentat i els criteris de valoració. La Comissió de Selecció pot declarar deserta la convocatòria.

Si el nombre i la qualitat de les sol·licituds presentades ho permeten, la Comissió de Selecció triarà un mínim de sis projectes. La dotació econòmica per a un projecte no pot superar els 6.000 € en concepte d’honoraris i ajuda a la producció, subjectes a la retenció fiscal vigent. Un mateix sol·licitant, durant l’any 2017, podrà ser seleccionat un màxim de dues vegades i amb un total de dotació acumulada per al 2017 de 7.500 €.

Termini i lloc de presentació de propostes

El termini de presentació de propostes és de 20 dies naturals des de la publicació a la pàgina web de la Fundació Palma Espai d’Art i al BOIB.

La documentació s’ha de presentar en sobre tancat que indiqui “Convocatòria de propostes per a la programació d’activitats i residències al CAC Ses Voltes”, a les oficines de la Fundació al Casal Solleric (passeig del Born, 27, 07012 Palma) de 9 a 14 h.

També es pot presentar mitjançant correu certificat –la data es justificarà mitjançant el segell de l’oficina de Correus.

Pagament

El pagament es realitzarà després de la presentació de factures i aplicant les retencions fiscals corresponents mitjançant transferència bancària a cada un dels beneficiaris. L’FPEA pagarà el 60% del pressupost assignat en el moment de l’acceptació del projecte. En cas que el projecte no s’executi complint els objectius marcats en el projecte artístic i en el termini previst en la convocatòria aquesta quantitat s’haurà de retornar íntegrament.

La resta d’assignació econòmica (40%) es pagarà a la finalització de l’activitat i presentació de la memòria explicativa.

Tots els pagaments es tramitaran a partir del moment en què es presentin les factures i els certificats que acreditin que no es tenen deutes amb l’Administració ni la Seguretat Social. El termini d’abonament serà el que estableix l’Administració pública.

Òrgans competents per a instruir i resoldre el procediment

L’òrgan competent per a instruir l’expedient és el servei administratiu de la Fundació.

L’òrgan competent per a autoritzar i concedir la dotació econòmica és el president de la Fundació.

Palma, 17 de gener de 2017

El secretari

Antoni Pol Coll