Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d’Eivissa

Pla Estratègic de Subvencions del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

En data 26 de maig de 2017, s’ha dictat Resolució del conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda, en què es resol:

PRIMER.- Modificar el Pla Estratègic de Subvencions publicat al BOIB núm. 32, de 16.03.2017, introduint la següent línia de subvenció:

Programa Econòmica Descripció Objecte Import              Finançament Incidència en el mercat
3360 48900 Conveni de col·laboració amb la Fundació Illes Balears per a la gestió del Museu Etnogràfic d’Eivissa Ajudar a la Fundació Illes Balears en l’assumpció de les despeses que se’n derivin del manteniment i de la inversió en els immobles on s’ubica el Museu Etnogràfic d’Eivissa, durant l’any 2017 50.500€ Local Sense incidència
3360 78900 12.500 €

SEGON.- Publicar aquesta modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2017 al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

TERCER.- Donar compte de la resolució al Consell Executiu per al seu coneixement i als efectes escaients.

 

Eivissa, 12 de juny de 2017

El secretari tècnic d’Economia, Hisenda, Indústria i Comerç
Sergio Sorá Pascual