Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Realització i producció total de dos concerts de música adreçat als joves d’ ESTIU JOVE 2017

Encomanda de gestió a Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa, S.A.U. (FECOEV), per a la realització i producció total de dos concerts de música adreçat als joves dins el marc del programa anomenat ESTIU JOVE 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

De conformitat amb l’article 11.3.a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 8.1.b de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es fa públic que a la reunió ordinària de data 2 de juny de 2017 del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, els seus membres acordaren aprovar per unanimitat, la següent proposta del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut:

“Havent-se presentat la següent proposta amb l’informe favorable de la Comissió Tècnica de Secretaris d’aquesta Corporació de data 30 de maig de 2017:

“Atesa la providència d’inici de l’expedient per a la realització i producció total de dos concert adreçat als joves dins el programa anomenat Estiu Jove 2017, dictada pel conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut en data 17 de març de 2017.

Vistes les competències atribuïdes als consells insulars per la Llei 1/2007, de 28 de desembre, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca, i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.

Vist que el Decret de Presidència núm. 2015000285 (estructura de Govern del Consell Insular d’Eivissa. Creació de Departaments), publicat al BOIB núm. 103, de 10 de juliol de 2015, estableix que el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut Comprèn l’activitat competencial pròpia dels consells insulars en relació amb les matèries d’ensenyament, activitats artístiques i culturals, museus, arxius, biblioteques, normalització lingüística i patrimoni històric i monumental. Així mateix gestionarà les activitats pròpies del sector d’esports, activitats recreatives, d’oci i lleure, equipaments juvenils i ordenació d’aquestes activitats. Aquest Departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d’actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

Vist que és voluntat del Consell Insular d’Eivissa, a través del seu Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, fomentar totes aquelles iniciatives que a l’illa suposin una promoció d’activitats d’oci i de lleure, dirigides a joves, tant residents com per a les persones visitants, i que afavoreixin la promoció de l’oci i el lleure en els seus diversos àmbits.

Vist que en aquest sentit, Estiu Jove 2017 té l’objectiu d’oferir tant al públic eivissenc, com al públic visitant, un espectacle musical de màxim nivell que suposa un benefici cultural i lúdic, a la vegada que pot contribuir a la promoció i la projecció exterior d’Eivissa, afavorint el gaudiment d’un espectacle amb artistes diversos, tant de l’illa com de fora.

Vist que, per això, el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, dins el marc de les seves competències i com a part de la seva programació de foment d’oci i lleure per a l’any 2017, té previst dur a terme dos concerts dins el marc de l’Estiu Jove 2017, amb la següent programació:

· 15 de juliol de 2017 a les 20:30 hores.

Artistes:

o La Oreja de Van Gogh

o Blaumut

o Un grup local per determinar

· 1 de setembre de 2017 a les 20:30 hores.

Artistes:

· Sopa de Cabra

· Maldita Nerea

· Un grup local per determinar

Vist que l’importi a destinar a la producció i realització del programa Estiu Jove 2017 ascendeix a la quantitat màxima de tres-cents quaranta-un mil cinc-cents euros (341.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3370·22799.

Vist que el Consell Insular d’Eivissa no compta amb mitjans suficients per dur a terme la producció i realització de dit concert. Vist l’article 11.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix que:

La realització d’activitats de caràcter material o tècnic de competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o d’una altra, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les.

Vist que FECOEV és una societat mercantil de capital públic del Consell Insular d’Eivissa, d’acord amb l’article 1 bis dels seus Estatus que “tindrà la condició de mitjà propi del Consell insular d’Eivissa (…)”. Així mateix, l’apartat 2 d’aquest article estableix que “El Consell insular d’Eivissa podrà encarregar a la societat l’execució de qualsevol actuació material relacionada amb l’objecte social esmentat a l’article 2 dels Estatuts sense que, d’altra banda, la societat pugui participar en cap licitació de contractació pública convocada per l’administració insular o els seus ens instrumentals. (…)”.

Vist que l’article 2 dels dits Estatuts disposa que Constitueix l’objecte de la societat:

1. La realització de les activitats precises per planificar, projectar, coordinar i gestionar amb les administracions públiques, empreses i particulars les següents àrees de treball:

a. Coordinació, impuls i direcció tècnica i facultativa dels processos de reconversió i ordenació d’activitats per impulsar la inversió i fomentar l’activitat econòmica pública i privada.

b. Coordinació, orientació i avaluació de programes i serveis d’ordenació i de reconversió turística.

2. Les activitats inherents a un centre integrat de serveis relacionats amb la promoció econòmica, social i cultural de l’illa d’Eivissa mitjançant:

a. La gestió integral d’esdeveniments relacionats amb la promoció econòmica, turística, social, esportiva i cultural, tant de caire públic com privat.

b. El servei de manteniment d’instal·lacions i enjardinament públic propietat del Consell Insular d’Eivissa, sempre que aquest ho requereixi per la via d’encomana de gestió o acord de Ple.

c. L’ús, la gestió, l’explotació i l’administració de les instal·lacions i dels béns del recinte de l’edifici anomenat Recinte Firal d’Eivissa i de l’Hipòdrom de Sant Rafel, així com d’altres que per acord de Ple del Consell Insular d’Eivissa es puguin adscriure a la societat, en alguna de les formes de gestió directa o indirecta previstes en la normativa.

Vist que FECOEV, SAU disposa de les instal·lacions necessàries per acollir el concerts de música pop emmarcats dins l’Estiu Jove 2017, amb una estimació de participació de públic superior a les 2.000 persones i inferior a 5.000 persones.

Vist que el Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, en sessió celebrada el dia 13 de maig de 2013, va dictar una instrucció en relació a l’aprovació del procediment de tramitació i execució dels encàrrecs de gestió del Consell Insular d’Eivissa als seus mitjans propis.

Vist que el tècnic de Joventut en data 25 d’abril de 2017, ha emès informe tècnic i memòria tècnica, on es concreten tant les característiques dels treballs que s’han d’encarregar com la justificació, terminis, pressupost, formes de pagament, possibilitat de modificacions i pròrrogues, etc.

Atès que no hi ha cap objecció jurídica a fer per part de la coordinadora d’Esports i Joventut en la seua condició de lletrada.

Vist que segons el Decret de Presidència núm. 287/2015 de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa, per import, li correspon al Consell Executiu l’aprovació de l’encomana de gestió.

Atès l’informe proposta emès per la coordinadora d’Esports i Joventut, amb el vist i conforme de la secretària tècnica de Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Educació, Patrimoni, Esports i Joventut en data 9 de maig de 2017, amb caràcter previ a l’emissió del corresponent informe de fiscalització previ, preceptiu i necessari de la Intervenció de la Corporació, i per al cas que l’informe esmentat sigui favorable i de conformitat.

En virtut de tot l’anterior, i de conformitat amb l’article 72.d del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 136, de 18-9-2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm. 48, de 16-4-2016) elevo al Consell Executiu la següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER: APROVAR l’encomana de gestió directa i eventual del Consell Insular d’Eivissa a FECOEV per a l’execució de l’activitat consistent en la realització i producció total de dos concerts de música dins el programa anomenat Estiu Jove 2017, en els termes establerts a la memòria següent:

MEMÒRIA TÈCNICA

En relació a l’encomana de gestió a FECOEV, SAU per a la realització i producció total de dos concerts adreçat als joves emmarcats dins el programa ESTIU JOVE 2017

1. Objecte

El Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa, dins el marc de les seues competències i com a part de la seua programació de foment d’oci i lleure per a l’any 2017, té previst dur a terme en el mesos de juliol i setembre dos concerts de música adreçat als joves, dins el marc de l’Estiu Jove 2017, amb la següent programació:

· 15 de juliol de 2017 a les 19:30 hores.

Artistes:

o La Oreja de Van Gogh

o Blaumut

o Un grup local per determinar

· 1 de setembre de 2017 a les 19:30

Artistes:

· Sopa de Cabra

· Maldita Nerea

· Un grup local per determinar

El lloc de celebració d’aquest concerts inclosos dins l’Estiu Jove 2017 serà al recinte exterior de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa, ctra. Eivissa – Sant Antoni Km. 1, 07800 Eivissa.

Per a la realització i producció d’aquest concert, Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa S.A.U. (FECOEV) haurà d’atenir-se al següent:

1. Portar a terme les actuacions que són objecte de l’encomana de gestió per a la producció i realització del concert:

a. Aportar personal i equips d’il·luminació, personal i equips de so, personal de càrrega i descàrrega de material, transport de personal i de material, producció artística i tècnica dels concerts, adequar espais per a ser utilitzats com a camerinos i vestuaris, banys, les infraestructures necessàries per complir amb rigor el Pla d’autoprotecció de concerts en terrassa del recinte firal, redactat, en el seu dia, pels serveis tècnics del Consell Insular d’Eivissa, les infraestructures necessàries per complir amb les necessitats dels artistes (desplaçaments interns i externs, càterings, allotjaments, etc.), i en definitiva qualsevol equipament i/o requeriment sol·licitat pels artistes així com les que venen definides en el pressupost.

b. Contractar i signar els contractes corresponents amb les companyies i els artistes triats pel Consell Insular d’Eivissa segons el calendari d’actuacions.

c. El pagament a les companyies i els artistes es realitzarà en els termes i terminis establerts al contracte signat entre FECOEV i les companyies o els artistes.

d. La realització de tota la publicitat en premsa escrita, premsa digital, ràdio, impressió i distribució de tota la cartelleria i qualsevol altre material publicitari. L’escut del Consell Insular d’Eivissa haurà d’estar present de forma destacada en tots els suports publicitaris que s’editin per promocionar els dos concerts. Abans d’imprimir, editar o publicar qualsevol material publicitari s’ha de comptar amb el vistiplau del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut i ha d’haver estat revistat pel Servei de Normalització Lingüística d’aquest departament.

Queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat tant a la cartelleria com al recinte que inciti a les persones menors d’edat, de manera directa o indirecta, al consum de begudes alcohòliques o de tabac.

e. Contractar els serveis mèdics adients.

f. Habilitar a la zona de públic un espai reservat, adaptat per a persones amb discapacitat.

g. Fer-se càrrec del control estricte de l’aforament de públic que mai podrà superar les 5.000 persones per a cadascun dels concerts.

h. FECOEV, SAU realitzarà tots els tràmits administratius i tècnics per aconseguir la corresponent autorització administrativa prèvia i preceptiva, per a la celebració de cada concert.

2. FECOEV, SAU està obligada al compliment del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, d’acord al seu article 3.1.d., ja que és una societat mercantil amb un capital social on la participació de l’Administració (Consell Insular d’Eivissa) és superior al 50%. Igualment, per a la realització de la fira, estarà obligada al compliment de la Llei 7/2014, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats de les Illes Balears.

3. FECOEV, SAU es compromet a complir de manera escrupolosa la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, tot el seu desenvolupament normatiu i disposicions relacionades, així com a la contractació de les assegurances que corresponguin.

4. FECOEV, SAU, posarà a disposició de les persones usuàries, a la recepció del recinte, fulles de reclamacions i queixes.

El Consell Insular d’Eivissa es farà càrrec únicament de la venda d’entrades, prèvia tramitació del preceptiu expedient d’establiment de preu de venda públic de les entrades, i de la corresponent liquidació davant la Societat General d’Autors i Editors (SGAE).

El Consell Insular d’Eivissa quedarà exclòs de qualsevol risc empresarial derivat de les accions previstes a l’objecte d’aquesta encomana. FECOEV, SAU inhibirà al Consell Insular d’Eivissa de tota responsabilitat. Totes les qüestions litigioses que puguin derivar-se de la interpretació i el compliment de l’encomana seran sotmeses als jutjats i tribunals de la jurisdicció d’Eivissa, amb renúncia de qualsevol altre fur.

2. Mitjà propi destinatari de l’encàrrec

L’empresa pública FECOEV, és una entitat mercantil de capital públic del Consell Insular d’Eivissa, que té com objecte, entre altres, la realització de les activitats precises per planificar, projectar, coordinar i gestionar amb les administracions públiques les activitats inherents a un centre integrat de serveis relacionats amb la promoció econòmica, social i cultural mitjançant la gestió integral d’esdeveniments relacionats amb la promoció econòmica, turística, social, esportiva i cultural.

Aquesta entitat, que gestiona el Recinte Firal i l’Hipòdrom de Sant Rafel, té el caràcter de mitjà propi, i és l’entitat que ha realitzat en altres ocasions les feines de realització i producció de l’Estiu Jove, juntament amb el Consell Insular, per la qual cosa, el seu personal és coneixedor de les accions necessàries per dur-lo a terme.

Vist que l’esmentada empresa pública disposa de mitjans per poder executar aquestes accions de realització i producció del concert esmentat i, tenint en compte que el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut no compta amb els mitjans tècnics i humans idonis per portar-lo a terme, així com de l’espai per a la realització dels concerts objecte de l’encomana.

De conformitat amb la instrucció de Secretaria del Consell Insular, aprovada pel Consell Executiu en data 13/05/2013, el Consell Insular pot encomanar a FECOEV directament la realització d’activitats de la seva competència per raons d’eficàcia.

És per tot l’anterior que el Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut ha proposat que el Consell Insular d’Eivissa encomani a FECOEV la realització de les accions previstes i necessàries per dur a terme la realització i producció total del programa Estiu Jove 2017.

3. Justificació i necessitat

El Decret de Presidència núm. 2015000285 d’Estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments, publicat al BOIB núm. 103, de 10 de juliol de 2015, estableix que el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut “Comprèn l’activitat competencial pròpia dels consells insulars en relació amb les matèries d’ensenyament, activitats artístiques i culturals, museus, arxius, biblioteques, normalització lingüística i patrimoni històric i monumental. Així mateix gestionarà les activitats pròpies del sector d’esports, activitats recreatives, d’oci i lleure, equipaments juvenils i ordenació d’aquestes activitats. Aquest Departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d’actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular”.

Per això, és voluntat del Consell Insular d’Eivissa, a través del seu Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, fomentar totes aquelles iniciatives que a l’illa suposin una promoció d’activitats d’oci i de lleure, dirigides a joves, tant residents com per a les persones visitants, i que afavoreixin la promoció de l’oci i el lleure en els seus diversos àmbits.

En aquest sentit, Estiu Jove 2017 està pensat per difondre espectacles de música pop amb l’objectiu d’oferir tant al públic eivissenc, com al públic visitant, concerts musical de màxim nivell que suposin un benefici cultural i lúdic, a la vegada que poden contribuir a la promoció i la projecció exterior d’Eivissa, afavorint el gaudiment d’espectacles amb artistes diversos, tant de l’illa com de fora.

4. Termini de duració i extinció

Les actuacions a encomanar es desenvoluparan el dia 15 de juliol i el dia 1 de setembre de 2017, segons el calendari establert a l’objecte d’aquesta memòria tècnica. No obstant aquesta encomana desplegarà els seus efectes des del moment de la notificació a l’entitat encarregada, la qual cosa suposarà l’ordre d’inici de les actuacions.

La vigència serà fins al dia en que hagin quedat justificades totes les despeses davant l’òrgan gestor que farà el seguiment de la encomana que, en qualsevol cas, no podrà superar la data del 31 d’octubre de 2017.

Aquesta encomana s’extingirà per realització i finalització de les activitats objecte d’encomana, per mutu acord de les parts o per incompliment de les seves clàusules que facultaran a la part complidora a exigir-ne la seva resolució.

5. Pressupost i aplicació pressupostària

DESPESES:

CONCEPTE IMPORT
Catxet del artistes 111.000,00 €
Gestió, instal·lacions i serveis FECOEV 80.000,00 €
Transport personal 24.000,00 €
Transport material 5.500,00 €
Allotjament 14.000,00 €
Producció artística 7.500,00 €
Producció tècnica 58.500,00 €
Publicitat i cartellera 21.000,00 €
Assegurances 8.500,00 €
Personal de càrrega i descàrrega 7.500,00 €
Altres despeses (ambulàncies, serveis mèdics,…..) 4.000,00 €
TOTAL 341.500,00 €

El Consell Insular d’Eivissa destinarà a la realització i producció d’Estiu Jove 2017 la quantitat màxima de 341.500,00 € (tres-cents quaranta-un mil cinc-cents euros) per l’encomana de gestió eventual i directa a FECOEV, en els mateixos termes que s’han detallat abans. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3370·22799 i tindrà el caràcter d’aportació màxima, a les despeses que realitzi, en execució de les accions objecte d’aquesta encomana.

6. Forma de pagament

L’abonament les quantitats relatives a les despeses objecte d’aquesta encomana es realitzarà a mesura que es vagin presentant les corresponents factures justificatives de les despeses realitzades.

En qualsevol cas, s’haurà d’estar al termini màxim de justificació previst al punt 4 d’aquesta encomana.

Les factures es presentaran a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del Consell Insular d’Eivissa (https://cie.face.gob.es/) amb els següents codis DIR3:

Denominació: Consell Insular d’Eivissa

Av. de España, 49

07800 Eivissa

NIF: S 0733001 B

 

Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora
Consell Insular d’Eivissa Secretaria Tècnica de Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Educació, Patrimoni, Esports i Joventut Joventut
L03070006 LA0007848 LA0005723

 

7. Possibilitat de pròrroga o modificacions

Si mentre s’està executant l’encomana es produeixen circumstàncies que així ho aconsellin, el Consell Insular d’Eivissa podrà modificar l’encàrrec inicial bé a iniciativa pròpia, bé a petició del mitjà propi, sempre i quan aquesta modificació quedi acreditada i justificada, i es produeixi durant el termini de durada de l’encomana i no afecti a actuacions ja realitzades. Aquesta modificació suposarà la tramitació del corresponent expedient administratiu que requerirà dels mateixos actes que l’expedient inicial.

En quant a la possibilitat de pròrroga de l’encomana haurà de quedar acreditat que és necessària i justificada i es podrà realitzar en els mateixos termes establerts per a la modificació de la mateixa, sempre i quan s’exerciti abans de finalitzar l’encàrrec.

8. Director de l’encomana

Com a director de verificar l’execució de l’encomana es proposa el nomenament del tècnic del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut Sr. Xico Costa García.

SEGON: APROVAR l’abonament de la quantitat d’aquesta encomana de gestió, amb un import màxim de tres-cents quaranta-un mil cinc-cents euros (341.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3370·22799 dels pressupostos del Consell Insular d’Eivissa de 2017, en els termes previstos a la memòria transcrita en el punt anterior.

TERCER: NOMENAR el Sr. Xico Costa García, gerent del Campament Cala des Jondal, director de verificar l’execució de l’encomana.”

El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat.

(…)”

Eivissa, 9 de juny de 2017

La secretària tècnica de Medi Ambient, Agricultura,

Cultura, Educació, Patrimoni, Esports i Joventut

Maria Catalina Tur Torres