Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Segona edició del premi literari Joan Guasp Vila de Consell 2019

Convocatòria segona edició del premi literari Joan Guasp Vila de Consell 2019, gèneres de Teatre i Poesia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batle en data 23 d’abril de 2019, va emetre el decret núm. 052, que diu el següent:

Antecedents de la resolució:

Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Consell de 30 de gener de 2018, va aprovar el Reglament que regula el premi literari Joan Guasp Vila de Consell, publicat al BOIB núm. 47 de data 17 d’abril de 2018.

Segon.- El Premi es convocarà anualment per part del Batle/essa, abans del 30 d’abril, i en la mateixa convocatòria s’haurà d’especificar el gènere convocat, entre Teatre, Poesia i Narrativa.

Tercer.- El jurat qualificador estarà format per 3 membres (escriptors/es de reconegut prestigi literari); serà nomenat pel Batle/essa i la seva composició es farà pública abans que acabi el termini de presentació de les obres. En tot cas la composició del jurat avaluador respectarà una presència equilibrada de dones i homes.

Per tot l’anterior, RESOLC

Primer.- Convocar per aquesta segona edició el premi literari Joan Guasp Vila de Consell. Es convoquen per a l’edició de l’any 2019 el gèneres de Teatre i Poesia.

Segon.- La composició dels membres del Jurat Avaluador es farà pública abans del 30 de juny, per a cada un dels gèneres convocats.

Tercer.- Atorgar fins el 30 de juny, com a data límit per a la presentació de candidatures.

 

Consell, 23 d’abril de 2019

El Batle,

Andreu Isern Pol