Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Selecció de projectes expositius per a les sales d’exposició del Consell de Mallorca

Selecció de projectes expositius per a les sales d’exposició del Consell Insular de Mallorca

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

Presentar projectes artístics inèdits de l’àmbit de les arts plàstiques i visuals per exhibir-los a la capella de la Misericòrdia, a les sales multiusos de l’edifici de la Misericòrdia, a la sala d’exposicions temporals de l’edifici Krekovic, així com a la finca de Raixa, per fomentar i difondre la creació artística per a l’any 2018.


DESTINATARIS
Qualsevol persona física, col·lectiu, associació o entitat que presenti propostes expositives inèdites, individuals o col·lectives, expressament concebudes o adaptades als espais expositius del Consell Insular de Mallorca.

FORMA D’INICIACIÓ

Instància de part


TERMINI PER RESOLDRE I NOTIFICAR

Noranta dies comptadors des del moment en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.


ÒRGAN INSTRUCTOR

Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports


FI DE LA VIA ADMINISTRATIVA

No


SILENCI ADMINISTRATIU

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat cap resolució expressa legitima la persona interessada per entendre-la desestimada per silenci administratiu.


TAXA

No


OBSERVACIONS

L’ús dels espais expositius és gratuït i no té caràcter comercial.

Els projectes seleccionats s’exposaran durant un període mínim de vint dies naturals i fins a un màxim de quaranta dies naturals.

Els artistes seleccionats han de cedir els drets de reproducció de les obres exposades durant el temps de l’exposició.

Sol·licitud de participació en el procediment de selecció dels projectes expositius
 • Requisits
  La persona o entitat interessada ha d’emplenar i presentar el formulari de sol·licitud i la resta de documentació especificada al punt segon de la convocatòria. Els projectes artístics se seleccionaran atenent als criteris que s’especifiquen al punt cinquè de les normes de selecció.
  Documentació
  a) Formulari de la sol·licitud.
  b) Fotocòpia del NIF, NIE o document equivalent del sol·licitant i/o representant, si n’és el cas.
  c) Acreditació de la representació.
  d) Currículum i proposta expositiva detallada.
  e) Documentació de les obres.
  f) Descripció de possibles activitats paral·leles.
  Termini per a la presentació
  Quarenta dies hàbils comptadors des del dia següent al de la publicació de les normes en el BOIB. El termini comença dia 26 de maig i acaba dia 20 de juliol de 2017.
  Òrgan competent
  Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports
  Informació addicional

  Podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració insular a qualsevol oficina de registre. També els podeu presentar als registres oficials del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars i dels municipis que han signat el conveni de col·laboració per implantar un registre únic d’entrada de documents.

  A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per a la qual cosa heu de lliurar el sobre obert, perquè es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i perquè s’anoti així en el resguard justificatiu.