Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Subvencions 2017-2018 al fons d’activitats del Catàleg d’activitats culturals del CIM per a entitats d’administració local

Extracte de l’acord del Consell Executiu de dia 21 de juny de 2017 pel qual s’aprova la convocatòria pluriennal de subvencions 2017-2018 al fons d’activitats del Catàleg d’activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) per a entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen (CAEM i Cultura en Xarxa)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

BDNS (Identif.): 351458

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Normativa

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen publicada en el BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017.

Segon. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2017 i 2018 es destina la quantitat de 350.000,00 € i 350.000,00 €, respectivament, amb càrrec a la partida 20.33430.46201, per atendre a les subvencions d’aquesta convocatòria pluriennal, distribuïts entre les diferents línies d’ajuda, de la següent manera:

Línia I:Activitats del Catàleg d’activitats culturals del Consell de Mallorca referides a les seccions culturals de teatre i dansa:

2017: 175.000,00 €

2018: 175.000,00 €

Línia II:   Activitats del Catàleg d’activitats culturals del Consell de Mallorca, referides a les seccions culturals de música, art de carrer, cinema, exposicions, rutes culturals, cicles de conferències, activitats per a fomentar la integració lingüística i activitats per fomentar la lectura:

2017: 175.000,00 €

2018: 175.000,00 €

Tercer. Finalitat, objecte i condicions

Finalitat: El Consell de Mallorca, a través del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, en l’exercici de les seves competències pretén, d’una banda, impulsar una política cultural pròpia i, d’una altra, en aquest cas en particular, donar suport a les entitats d’administració local o als organismes públics que en depenen, a l’efecte d’incentivar i estimular la política cultural d’aquestes entitats i facilitar la programació d’activitats culturals.

Objecte: dur a terme activitats culturals incloses en les seccions culturals del Catàleg d’activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM), destinades a la col·lectivitat o al públic en general.

Condicions:

Temporalització de la convocatòria: entre l’1 de juliol de 2017 i el 30 de juny de 2018 (ambdos inclosos).

Quart. Import de les subvencions

Els imports dels ajuts tenen la consideració d’import cert, excepte en el cas de la línia I, en relació a les activitats culturals, seccions culturals de teatre i dansa i que es duguin a terme a teatres o auditoris, el Consell de Mallorca només subvencionarà el 90% del preu o catxet d’aquestes.

En tot cas, la determinació de l’import de la subvenció ha de respectar els criteris i límits següents:

1) L’import de la subvenció no pot ultrapassar, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos, obtinguts per dur a terme la mateixa activitat cultural, el pressupost d’execució de les activitats subvencionades.

I) Activitats del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM). Seccions culturals de teatre i dansa.

TRAM

POBLACIÓ

IMPORT

A

Municipis fins a 3.000 habitants

4.000,00 €

B

Municipis entre 3.001 a 6.000 habitants

6.000,00 €

C

Municipis entre 6.001 a 10.000 habitants

7.500,00 €

D

Municipis entre 10.001 a 20.000 habitants

10.000,00 €

E

Municipis entre 20.001 a 60.000 habitants

11.000,00 €

A l’efecte de l’atorgament de la subvenció, els trams establerts es corresponen amb els que vénen determinats en el Pla d’obres i Serveis del Reglament de Cooperació Municipal. D’altra banda, el nombre d’habitants del municipi, és el que publica l’Institut Nacional d’Estadística relatiu a l’any 2016.

La participació en aquesta línia d’ajuda comporta l’acceptació per part de l’entitat beneficiària de l’import de la subvenció en el moment de la sol·licitud.

La despesa subvencionable per aquesta línia d’ajuda és el preu o catxet (IVA inclòs) de les activitats culturals de teatre i dansa que formen, entre d’altres, part del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca.

No obstant l’anterior, en relació a les activitats culturals, seccions culturals de teatre i dansa i que es duguin a terme a teatres o auditoris, el Consell de Mallorca només subvencionarà el 90% del preu o catxet d’aquestes.

Per altra banda, les entitats beneficiàries, i per a aquestes activitats culturals realitzades a teatres i auditoris, resten obligades a cobrar entrada, import que s’ha d’utilitzar per fer front a la part del preu o catxet no subvencionat i a les despeses derivades del funcionament de l’espai escènic en el qual s’ha dut a terme la representació.

Així mateix, en relació a les esmentades activitats culturals que es duguin a terme en altres espais polivalents, i en el cas de què les entitats beneficiàries hagin obtingut ingressos per la venda d’entrades o tiquets, aquests imports s’han d’utilitzar per fer front a les despeses derivades del funcionament de l’espai cultural en el qual s’ha dut a terme l’activitat.

En tot cas, l’entitat beneficiària no ha d’haver obtingut cap benefici per aquestes activitats, la qual cosa ha de ser acreditada mitjançant certificat de la intervenció o de la secretaria-intervenció de l’entitat d’administració local o, en el cas d’organismes públics, de la intervenció de què depèn.

II) Activitats del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM). Seccions culturals de música, art de carrer, cinema, exposicions, rutes culturals, cicles de conferències, activitats per fomentar la integració lingüística, activitats per fomentar la lectura

TRAM

POBLACIÓ

IMPORT

A

Municipis fins a 3.000 habitants

4.000,00 €

B

Municipis entre 3.001 a 6.000 habitants

6.000,00 €

C

Municipis entre 6.001 a 10.000 habitants

7.500,00 €

D

Municipis entre 10.001 a 20.000 habitants

10.000,00 €

E

Municipis entre 20.001 a 60.000 habitants

11.000,00 €

A l’efecte de l’atorgament de la subvenció per a aquesta línia, els trams establerts es corresponen amb els que vénen determinats en el Pla d’obres i Serveis del Reglament de Cooperació Municipal. D’altra banda, el nombre d’habitants del municipi, és el que publica l’Institut Nacional d’Estadística relatiu a l’any 2016.

La participació en aquesta línia d’ajuda comporta l’acceptació per part de l’entitat beneficiària de l’import de la subvenció en el moment de la sol·licitud.

La despesa subvencionable per aquesta línia d’ajuda és el preu o catxet (IVA inclòs) de les activitats que formen part del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca, a excepció de les de teatre i dansa.

Per altra banda, i per a aquestes activitats culturals, cas de què les entitats beneficiàries hagin obtingut ingressos per la venda d’entrades, tiquets o bitllets, aquests imports s’han d’utilitzar per fer front a les despeses derivades del funcionament de l’espai cultural en el qual s’ha dut a terme l’activitat. En tot cas, l’entitat beneficiària no ha d’haver obtingut cap benefici, la qual cosa ha de ser acreditada mitjançant certificat de la intervenció o de la secretaria-intervenció de l’entitat d’administració local o, en el cas d’organismes públics, de la intervenció de què depèn.

No són despeses subvencionables, en relació a les diferents línies d’ajuda i, per tant, no formen part del pressupost subvencionable aquelles que es relacionen en l’article 44 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, així com tampoc:

– Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon, internet.

– Les despeses relatives a dinars, refrigeris, serveis d’àpats o d’altres de semblants.

Cinquè. Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiaris les entitats d’administració local de Mallorca i els organismes públics que en depenen quan, en aquest darrer cas, entre els seus objectius i finalitats, hi hagi la cultura en general, o determinats aspectes culturals en particular, sempre i que les activitats objecte de subvenció les gestionin aquestes entitats, de manera que la col·laboració d’altres entitats sigui merament residual o secundària.

En queden excloses les entitats d’administració local i els organismes públics que en depenen dels municipis de més de 60.000 habitants.

Sisè. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, el qual computa a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

En el punt vuitè de la convocatòria es detallen els llocs de presentació de les sol·licituds.

Setè. Documentació

Al punt setè de la convocatòria es detalla la documentació administrativa general que s’ha de presentar amb la sol·licitud.

Els annexes a presentar estan disponibles a la seu electrònica del Consell de Mallorca:

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=13389

Palma, 22 de juny de 2017

el Secretari General

Jeroni Miquel Mas Rigo

(per delegació de la presidència, Decret de 17-07-2015 BOIB núm. 114, de 28-07-2015)