Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Subvencions de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística

Convocatòria pública de subvencions de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Núm. Identificador BDNS: 311853

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet del qual es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Objecte i finalitat de les subvencions

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la realització de projectes i activitats culturals i/o de promoció del patrimoni que es considerin d’utilitat pública o social i d’interès general, que redundin en benefici dels ciutadans de Palma, dins de l’àmbit de les competències de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística – Decret núm. 2016002751, de 18 de febrer, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma-, i que es duguin a terme entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2016, d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 de l’Àrea.

Segon. Línies, requisits i condicions de les activitats subvencionables

Són subvencionables els projectes i les activitats que s’ajustin a les temàtiques de les línies del Pla Estratègic següents:

Línia 1. Bandes de música i escoles de música i danses tradicionals

Només poden ser beneficiàries d’aquesta línia les propostes que s’ajustin a una de les següents definicions:

Les bandes de música, integrades majoritàriament per joves, que tinguin per objectiu la formació i la realització d’activitats musicals.

Escoles de música i danses tradicionals mallorquines que tinguin per objectiu difondre i ensenyar la música i els balls tradicionals.

Objectiu: Fomentar la difusió i l’ensenyament de la música, i també dels balls i la música tradicionals de Mallorca.

Consignació pressupostària: 42.000 euros.

La quantitat de la subvenció no pot superar en cap cas els 6.000 euros per a cada entitat.

Línia 3. Investigació, difusió i conservació del patrimoni

Només poden ser beneficiàries d’aquesta línia les propostes que s’ajustin a una de les següents definicions:

Investigació, difusió i/o conservació del patrimoni arqueològic i etnològic del terme municipal Palma

Activitats de dinamització de la cultura jueva relacionades amb el Centre Maimó Ben Faraig, de titularitat municipal

Investigació, difusió i/o conservació del patrimoni cultural, històric i artístic de Palma.

Investigació, difusió i/o conservació del patrimoni immaterial i tradicional propi

Objectiu: Fomentar totes les iniciatives encaminades a la dinamització, la investigació, la conservació i la difusió del patrimoni, de les tradicions i de la història de Palma.

Consignació pressupostària: 21.000 euros

Línia 4. Iniciatives de recuperació de la memòria històrica (Llei 52/2007)

Només podran ser beneficiàries d’aquesta línia les propostes que s’ajustin a una de les següents definicions:

Estudis i/o projectes d’investigació

Publicacions i/o documentals i/o recursos audiovisuals

Objectiu: Fomentar les iniciatives encaminades a recuperar la memòria històrica.

Consignació pressupostària: 20.000 euros

Línia 5. Projectes de promoció de la llengua catalana en els diversos àmbits de la vida ciutadana

Només podran ser beneficiàries d’aquesta línia les propostes que s’ajustin a una de les següents definicions:

Publicacions de materials didàctics de difusió i/o coneixement de la llengua catalana relacionats amb la ciutat de Palma

Activitats de formació, difusió i/o coneixement de la llengua catalana

Objectiu: Fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida ciutadana.

Consignació pressupostària: 20.000 euros

Tercer. Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les agrupacions de qualsevol de les persones esmentades, les comunitats de béns o qualsevol un altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments, o que es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció, que compleixin els requisits i les obligacions previstos als articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i als articles 10 i 11 de l’Ordenança Municipal de Subvencions.

El fi, l’objectiu, l’execució del projecte o la realització de l’activitat han d’arrelar en l’àmbit territorial del municipi de Palma.

Quart. Bases reguladores.

Ordenança municipal de Subvencions de l’Ajuntament de Palma de Mallorca, aprovades pel Ple en data 26/02/2015 i publicades en el BOIB núm. 35 de data 12 de març de 2015.

Cinquè. Quantia.

Per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es reserva la quantitat total de 103.000 euros, amb càrrec a la partida 03.33400.48101 del Pressupost de Despeses de 2016 de l’Ajuntament de Palma de Mallorca.

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals des del dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 12 de juliol de 2016

El cap de servei
Damià Sans Tous