Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions culturals, socials i juvenils

Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions culturals, socials i juvenils inscrites al registre municipal per a l’exercici 2019

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: Codi 453010

Resolució de batlia núm. 492-2019

Fonaments de dret

L’article 25, punts 1 i 2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix la competència del municipi per promoure activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, i en matèria de promoció de la cultura.

L’article 176.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, preveu que les entitats locals puguin atorgar ajudes econòmiques a entitats públiques o privades i a les persones particulars que duguin a terme activitats d’interès públic que complementin o supleixin les de l’entitat local.

Els articles 22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.

Els articles 23 i següents del Decret de 17 de juny de 1955, que aprova reglament de serveis de les corporacions locals, regulen l’acció de foment.

L’article 21.1, apartats f) i s), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, atribueix la competència per actuació a la Batlia.

La base d’execució 25 del Pressupost per a 2019 estableix el règim de justificació de les subvencions atorgades per l’ajuntament.

El Reglament de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions inscrites al registre municipal, aprovat pel Ple dia 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 59, de 2 de maig de 2019).

Resolució

En exercici de l’atribució que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, escoltada la proposta conjunta de la regidora delegada de cultura, igualtat i cooperació Aina Sastre Bestard i de la regidora delegada d’educació i joventut Pilar Muntaner Bennàsar, resolc:

− Aprovar la Convocatòria de subvencions a les associacions culturals, socials i juvenils del municipi d’Alaró per a l’exercici 2019.

1. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix pel Reglament de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions culturals, socials i juvenils inscrites al registre municipal, aprovat per acord de Ple de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 59, de data 2 de maig de 2019).

2. Quantia i crèdit pressupostari

La present convocatòria, està finançada per l’aplicació pressupostària 334.48901 del Pressupost per a 2019, amb un import màxim de 29.000,00 €.

3. Objecte, condicions i finalitat

La present convocatòria de subvencions té per objecte:

 • Fomentar i impulsar les diferents activitats culturals, lúdiques, educatives i socials, de les diverses associacions inscrites al registre municipal.
 • Fomentar la participació ciutadana al municipi d’Alaró.
 • Fomentar el teixit associatiu al municipi d’Alaró.
 • Fomentar la igualtat de gènere a les activitats d’Alaró.
 • Fomentar l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular.
 • Fomentar el comerç local.

4. Règim de concessió

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació i puntuació de les sol·licituds presentades pels interessats d’acord amb els criteris establerts a l’apartat 9.

5. Beneficiaris, requisits i forma d’acreditar-los

Poden sol·licitar les subvencions objecte d’aquesta convocatòria les associacions culturals, socials i juvenils del municipi d’Alaró legalment constituïdes, sense finalitat de lucre, inscrites al registre municipal, que projectin realitzar les activitats o programes objecte de la subvenció.

Per poder ser beneficiari les subvencions, les entitats beneficiàries han de complir els requisits següents:

 • No estar afectades per cap de les prohibicions de l’art. 13  de la  Llei 38/2003, de 17 de  novembre, general de subvencions
 • Estar  al corrent pel que fa a les obligacions tributàries i econòmiques, amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb l’ajuntament d’Alaró.
 • No tenir pendent de justificació cap subvenció, llevat de que s’hagués concedit una pròrroga a aquest efecte, ni ser deutores per resolució en què es declari que és procedent reintegrar una subvenció anterior.

El compliment dels requisits anteriors s’acreditarà en la forma prevista en l’apartat següent.

6. Lloc, termini i formes de presentació de les sol·licituds

Lloc:

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran a la Batlia de l’Ajuntament d’Alaró i es presentaran, juntament amb la documentació que s’especifica a les bases d’aquesta convocatòria, en el Registre General Municipal de l’Ajuntament d’Alaró o a qualsevol dels llocs assenyalats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes comptador a partir de  la publicació d’aquesta convocatòria en Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Formes de presentació:

Les sol·licituds s’hauran de presentar d’acord al model establert a l’annex I d’aquesta convocatòria, juntament amb la següent documentació:

 • Relació de membres directius.
 • Certificat de l’entitat bancària en la que es farà   constar el numero de compte i el seu titular.
 • Declaració responsable de:

− Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

− Les subvencions rebudes i ingressos generats per l’activitat.

− No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

 • Projecte detallat de l’activitat o programa per al qual es sol·licita la subvenció, on consti: justificació, objectius, població a la qual va adreçada, número de beneficiaris, metodologia, activitats a realitzar, mitjans tècnics, personals i materials necessaris, calendari de realització, avaluació i pressupost desglossat (ingressos previstos i depeses). Relació contractual en el cas de subvencions de millora de béns immobles.

7. Despeses subvencionables

D’acord amb l’objecte i la finalitat d’aquesta convocatòria, són despeses subvencionables:

 • Despeses derivades de la realització d’activitats culturals, educatives, socials dins el terme d’Alaró, o fora d’Alaró en cas de representació del municipi.
 • Despeses derivades de l’adquisició i millora de béns mobles i immobles inventariables i en locals on es desenvolupi l’activitat, necessaris per a l’execució de les activitats descrites, degudament  justificades.
 • Despeses derivades del pagament de monitors i professionals necessaris per al desenvolupament de les activitats descrites al projecte.
 • Les despeses subvencionables s’hauran d’haver efectuat en el període comprés entre el dia 1 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria, i el dia 30 de novembre de l’any en curs.

No seran subvencionables les despeses de combustible, telèfon i subministraments, sempre que l’entitat no justifiqui que corresponen a local on es desenvolupen les activitats, mitjançant document de cessió, contracte de lloguer o escriptura de propietat. Tampoc ho seran els programes que promoguin qualsevol forma de discriminació o amb finalitat lucrativa.

Les despeses d’aliments i begudes podran suposar, com a màxim, un 20 % del total de despeses justificables.

8. Incompatibilitats entre les entitats beneficiàries

Serà motiu d’exclusió de la convocatòria aquells projectes en que es detecti duplicitat un cop valorades.

S’entén per duplicitat quan es produeixin simultàniament les següents circumstàncies:

 • Quan el 50% o més dels membres directius siguin les mateixes persones, encara que ocupin diferents càrrecs.
 • Els projectes presentin similituds en el seu contingut: justificació, objectius, número de beneficiaris, metodologia, mitjans tècnics, personals i materials necessaris…

Quan es consideri que hi ha hagut duplicitat ambdós projectes quedaran exclosos.

9. Criteris de valoració de les sol·licituds

Per a la concessió de subvencions es tindran en compte els següents criteris fins a obtenir un màxim de 20 punts.

 • Es valorarà de 0 a 7 punts l’adequació a les finalitats de la convocatòria del projecte presentat, l’amplitud de la població destinatària i el nombre d’activitats proposades.
 • Es valorarà de 0 a 5 punts aquells projectes que fomentin la participació ciutadana i de les associacions.
 • Es valorarà de 0 a 1 punts la projecció de les activitats subvencionades a l’exterior de Mallorca.
 • Es valorarà de 0 a 2 punts les activitats que fomentin de la igualtat de gènere.
 • Es valorarà de 0 a 2 punts la compra i inversió en el comerç local.
 • Es valorarà de 0 a 2 punts les activitats que fomentin de la llengua catalana.
 • Es valorarà de 0 a 1 punt l’originalitat i la novetat del projecte.

10. Determinació de l’import individual de les subvencions

El total de la subvenció resultarà de l’aplicació dels següents criteris:

1. La comissió tècnica d’avaluació valorarà cada projecte presentat d’acord amb els criteris de l’apartat 9.

2. Es dividirà el total de la dotació econòmica d’aquesta convocatòria entre la suma de les puntuacions obtingudes conforme el punt  anterior, així s’obtindrà el preu per punt.

3. L’import de la subvenció serà la multiplicació del preu per punt pel total de punts de cada projecte aprovat.

4. Si de l’aplicació del punt tercer resulta que l’import  obtingut supera el 100% del projecte presentat aquest romanent passarà a una bossa comú reiterant les passes establertes des del punt segon, tenint en compte que en aquest cas la dotació econòmica serà la bossa comú de romanent.

5. En tot cas, l’import de la subvenció no pot superar el pressupost d’execució del projecte, aïlladament o conjuntament amb altres ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos obtinguts per dur a terme el mateix projecte subvencionat.

11. Òrgans competents

La Comissió tècnica d’avaluació, integrada per dos membres nomenats per la Batlia, valorarà les sol·licituds. En base a l’informe formulat per la comissió tècnica d’avaluació, la regidoria de Cultura emetrà una proposta provisional de concessió, que serà traslladada a les entitats perquè puguin formular al·legacions en el termini de deu dies hàbils.

En cas que hi hagi al·legacions, la Comissió tècnica d’avaluació es reunirà per valorar-les i emetrà un altre informe.

L’òrgan competent per dictar resolució de concessió és la Junta de Govern Local, que resol a partir de la proposta definitiva de la regidoria de Cultura.

12. Justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons

Les associacions i entitats beneficiaris de les subvencions estaran obligades a justificar la realització de les activitats previstes i la destinació dels fons obtinguts, d’acord amb el següent procediments:

 • S’haurà de presentar justificació de l’activitat o del projecte abans del dia 30 de novembre de cada any.
 • Si passat el dia 30 de novembre no s’ha presentat la justificació es requerirà la seva presentació en un termini improrrogable de 15 dies. La presentació de la justificació dins aquest termini ampliat comportarà una penalització del 10% sobre l’import concedit.
 • La no justificació de la subvenció en les condicions i temps establerts en aquestes bases, donarà lloc a la pèrdua del dret a obtenir la subvenció.

La  justificació constarà de:

 • Certificat d’haver realitzat les activitats subvencionades, signat pel secretari i el president de l’associació i de no haver imputat les despeses a cap altra subvenció.
 • Memòria descriptiva de les activitats subvencionades.
 • Balanç econòmic de l’activitat realitzada: desglossament d’ingressos i despeses generades pel projecte. Factures i nòmines corresponents a l’activitat o projecte subvencionat en aquesta convocatòria.

L’ajuntament d’Alaró podrà anul·lar totalment o parcialment la subvenció concedida  quan les activitats realitzades no es corresponguin amb el projecte objecte de la subvenció.

13. Pagament

Una vegada justificat, en el termini corresponent, la realització de les activitats i l’aplicació dels fons obtinguts, es reconeixerà l’obligació i es proposarà el pagament de l’import concedit, sense perjudici a la penalització del 10% per presentació en termini ampliat.

La proposta de la regidoria de cultura i/o d’educació podrà preveure la concessió de bestretes.

14. Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria estan obligades a:

 • Respondre de la veracitat de les dades donades i del desenvolupament del projecte o activitat subvencionada.
 • Comunicar qualsevol eventualitat que es produeixi en el projecte o activitat desenvolupada.
 • Fer constar en la difusió que es faci, la col·laboració de l’ajuntament d’Alaró. Els cartells, díptics o anuncis s’hauran d’editar, almanco, en llengua catalana.
 • Justificar la concessió de la subvenció en els terminis establerts en les clàusules corresponents.
 • Retornar l’import de la subvenció quan no es realitzi l’activitat per la qual fou atorgada o no es justifiqui en termini i forma. El procediment de la devolució es determina segons l’art. 42 de la  Llei 38/2003, de 17 de  novembre, general de subvencions.

15. Revocació i reintegrament

En el cas que l’entitat beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions i els compromisos establerts en aquesta convocatòria i en la Llei 38/2003 general de subvencions, es procedirà a la revocació de les subvencions atorgades. El reintegrament es regirà pel procediment que estableix la mateixa llei.

Recursos

Contra aquesta resolució, que es definitiva en via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant la Batlia o ser impugnada directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

No es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpte del recurs de reposició interposat.

El termini para la interposició del recurs de reposició serà d’un mes, si l’acte fos exprés. Transcorregut aquest termini, únicament es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, sense perjudici, en el seu cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió.

Si l’acte no fos exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats podran interposar recurs de reposició en qualssevol moment a partir del dia següent a la data en que es produeixi l’acte presumpte, de conformitat amb la seva normativa especifica.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs potestatiu de reposició serà d’un mes.

No obstant, es pot exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Alaró, 2 de maig de 2019

El batle

Guillermo Claret Balboa Buika

 

ANNEX I

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS CULTURALS, SOCIALS I JUVENILS

El Sr./Sra._________________________________ amb DNI núm. _____________ i resident al C/ _________________ núm. ____ del municipi _____________ i CP __________ en representació de l’entitat denominada_______________________ amb CIF __________ i domicili social C/ ________________ núm. _____ del municipi d’Alaró i CP 07340. Telèfon:____________, fax:________________ i e-mail de contacte _____________________.

EXPÒS:

Que volem ser beneficiaris de les subvencions econòmiques que atorga l’Ajuntament d’Alaró, d’acord amb la convocatòria publicada a la plana web municipal (www.alaro.cat) i al taulell d’anuncis de l’ajuntament.

Finalitat per la qual sol·licita la subvenció.

Que d’acord amb les bases i la convocatòria adjuntam la següent documentació.

 • Declaració de membres directius.
 • Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament davant l’Agència tributària i la Seguretat Social.
 • Declaració responsable de les subvencions o ajudes procedents d’altres administracions o entitats per a l’activitat o projecte presentat, o bé que no s’ha sol·licitat ni obtingut cap altre subvenció de l’administració per al programa o projecte  presentat.
 • Certificat de l’entitat bancària en el qual es farà constar el número de compte i el seu titular.
 • Projecte detallat de l’activitat o programa per a la qual es sol·licita la subvenció, on consti: justificació, objectius, població a la qual va adreçada, número de beneficiaris, metodologia, activitats a realitzar, mitjans tècnics, personal i materials necessaris, calendari de realització, avaluació i pressupost desglossat (ingressos previstos i despeses). Relació contractual en el cas de subvencions de millora de béns immobles.

I perquè així consti als afectes oportuns.

Alaró,____ de _________de 20__

Segell de l’entitat

Signatura del responsable

SR. BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALARÓ

 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./Sra.__________________________________________amb DNI núm. _____________ i resident al C/ _________________ núm. ____ del municipi __________ en representació de l’entitat denominada_______________________________________ amb CIF ________________ i domicili social C/ ________________ núm. _____ del municipi d’Alaró i CP 07340. Telèfon:_____________, fax:______________ i e-mail de contacte _______________________.

DECLAR QUE:

1. L’entitat està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

2. Pel que fa al projecte, objecte de la sol·licitud:

( ) Que l’entitat no ha demanat ni ha rebut cap altra subvenció.

( ) Que l’entitat ha demanat o ha rebut les subvencions que es detallen a continuació:

 

Nom de l’entitat_______________

Import sol·licitat_______________

3. Altres ingressos generats per l’activitat

Import previst_________________

4. L’entitat no incorre en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

I perquè així consti als efectes oportuns.

Alaró, _____ de ___________ 20__

Segell de l’entitat

Signatura del responsable

 

MODEL DE CERTIFICAT DE MEMBRES DIRECTIUS.

__________________________________, secretari/ària de l’associació ____________, amb domicili a ______________________, del municipi d’Alaró, amb codi postal 07340, i inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes Balears, a la Secció ____úmero _______________,

CERTIFIC: Que en l’actualitat la Junta Directiva de l’Associació _______________està constituïda per les persones següents:

 1. President/a:

Nom i llinatges

 1. Vicepresident/a

Nom i llinatges

 1. Secretari/ària:

Nom i llinatges

 1. Tresorer/a:

Nom i llinatges

 1. Vocals:

Nom i llinatges de tots els vocals

I, perquè consti, a efectes de sol·licitar les subvencions culturals, socials i juvenils de l’Ajuntament d’Alaró expedesc aquest certificat.

Alaró, ____ de _____ de 201__

(signatura del secretari/ària)

 

Vist i plau,

El president/a