Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Subvencions d’edició i promoció musicals per a l’any 2016

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics d’11 de març de 2016 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a tot tipus de projectes d’edició i promoció musicals per a l’any 2016

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

 

Text

L’Institut d’Estudis Baleàrics (en endavant IEB) és un consorci amb caràcter d’ens públic, que està adscrit a la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura, d’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 1/2016, de 16 de febrer (BOIB núm. 23, de 18 de febrer).

L’IEB, segons els apartats g, l i m de l’article 4 dels seus Estatuts, aprovats mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2013 (BOIB núm. 101, de 20 de juliol), té l’objectiu d’exercir, entre d’altres, les funcions de difusió, per mitjans propis o aliens, de tot tipus d’activitat cultural que tengui a veure amb les Illes Balears; de programació de diverses activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior, i la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears.

L’article 30.26 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents al foment de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, així com les de fer-ne la difusió nacional i internacional.

A aquest efecte, l’objecte d’aquesta Resolució és convocar subvencions per contribuir a la divulgació de projectes culturals de les Illes Balears de caràcter professional en l’àmbit de l’edició i la promoció musicals, d’acord amb l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol) i amb el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016, aprovat mitjançant un acord del Consell de Govern de 12 de febrer de 2016.

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 14 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

Primer

Aprovar la convocatoria de subvencions per donar suport a tot tipus de projectes d’edició i promoció musicals per a l’any 2016.

Segon

Publicar aquesta Resolució en Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment Administratiu Comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 11 de març de 2016

La presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Esperança Camps i Barber

CONVOCATÒRIA

1. Objecte de la convocatòria

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la divulgació de projectes culturals de les Illes Balears de caràcter professional en l’àmbit de la música, així com dels creadors i de les seves obres mitjançant la realització d’activitats durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2015 a 30 de novembre de 2016.

Excepcionalment, s’accepten sol·licituds referents a activitats que s’hagin duit a terme entre l’1 de juliol i el 30 de novembre de 2015, sempre que aquestes activitats s’ajustin a l’objecte d’aquesta convocatòria, s’hagin dut a terme efectivament en aquestes dates i no hagin estat subvencionades en cap convocatòria pública de subvencions de l’IEB de l’any 2015.

1.2. Aquest programa ofereix fons per als projectes següents:

a) Suport a l’edició de projectes discogràfics vinculats a la projecció exterior de la música.

Per tal de fomentar la internacionalització de la indústria musical, l’IEB donarà suport a projectes de l’àmbit discogràfic i/o de producció musical.

S’entén per projectes de l’àmbit discogràfic i/o de producció musical:

Enregistrament d’obres musicals, materials promocionals d’àudio, materials audiovisuals d’autors de les Illes Balears en qualsevol format vinculats a la projecció exterior de la creació musical de les Illes Balears o que fomentin l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.

S’inclouen les despeses derivades de la producció i l’edició de fonogrames, independentment del seu suport, sigui físic i/o digital, i del seu format:

 • Enregistrament
 • Producció i postproducció
 • Disseny i maquetació

b) Suport a activitats de promoció dins l’àmbit de la creació musical i assistència dels professionals de les Illes Balears a fires, festivals i jornades de formació que impliquin mobilitat fora de la seva illa de residència.

S’entén per activitat de promoció tota aquella que suposi la difusió o la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears o suposi una activitat cultural d’intercanvi i relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.

És subvencionable:

 • L’organització de presentacions de projectes i concerts en directe.
 • Les gires dins circuits nacionals i internacionals.
 • L’assistència a fires, festivals i jornades amb o sense actuació dins el programa.
 • Producció de material gràfic associat a la promoció exterior.

S’inclouen les despeses derivades de l’organització d’activitats:

 • El desplaçament de càrrega i del personal artístic, així com un màxim de dos tècnics. Només s’accepten bitllets en classe turista.
 • Les despeses d’allotjament sempre que estiguin justificades i amb un màxim de 100 € per persona i nit.
 • Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals.
 • L’edició i traducció de material gràfic.
 • El quilometratge, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre, en desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic.

S’exclouen:

 • Activitats no incloses dins un circuit professional.
 • Les dietes.
 • Els honoraris de l’organitzador.
 • Els tiquets de combustible i aparcament.
 • Desplaçaments amb avió en primera classe.
 • Les activitats que es facin dins l’illa de residència.
 • La creació i la producció d’un espectacle.
 • L’organització d’una activitat dins la seva illa de residència.

c) Suport a l’organització i producció de fires, festivals i jornades de formació en l’àmbit de la creació musical que es duguin a terme a les Illes Balears.

L’IEB dóna suport a l’organització i producció de fires, festivals i jornades de formació sempre que fomentin la promoció exterior de la música de les nostres illes i es facin en territori balear.

No són objecte d’aquesta convocatòria:

a) Les fires i festivals en què no actuïn artistes residents a les Illes Balears en el seu programa d’activitats.

b) Els cicles de concerts d’un mateix artista o grup musical, així com les temporades teatrals i musicals.

c) Les mostres fora del circuit professional.

d) Els esdeveniments estrictament de caràcter comercial.

S’inclouen les despeses derivades de l’organització d’activitats:

 • Desplaçament.
 • Allotjament.
 • Honoraris de personal i contractació de serveis.
 • Edició de material gràfic, etc.

S’exclouen:

 • Les dietes.
 • Els honoraris de l’organitzador.
 • Els tiquets de combustible i aparcament.
 • Els desplaçaments amb avió en primera classe.

1.3. L’import màxim anual que es concedeix per sol·licitant és de vint-i-cinc mil euros (25.000 €).

2. Partides pressupostàries

Es destina a aquestes ajudes, per a l’any 2016, un import total de 200.000 euros, desglossat en les partides pressupostàries següents:

— 100.000 euros amb càrrec a la partida 47000, destinada a empreses privades.

— 50.000 euros amb càrrec a la partida 48000, destinada a famílies i institucions sense finalitat lucrativa.

— 50.000 euros amb càrrec a la partida 46400, destinada a empreses públiques i altres organismes públics de corporacions locals de les Illes Balears.

Les partides pressupostàries estan vinculades entre si i se’n pot redistribuir el crèdit en funció de les sol·licituds que es presentin sense necessitat de modificar la convocatòria.

3. Beneficiaris

3.1. En l’apartat a del punt 1.2 en són beneficiàries totes aquelles empreses discogràfiques de les Illes Balears i aquelles amb residència fiscal fora de la nostra comunitat que treballin amb creadors de les Illes Balears, sempre que tenguin com a objecte social la producció i l’edició de fonogrames, independentment del seu suport. També en són beneficiàries les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la producció i l’edició de fonogrames.

En l’apartat b del punt 1.2 en són beneficiaris les persones físiques o jurídiques que es dediquen a l’àmbit de la música, artistes o agents culturals en general independentment de la seva residència fiscal.

En l’apartat c del punt 1.2 en són beneficiàries totes les persones físiques o jurídiques que es dediquen al món de la música, amb independència de la seva residència fiscal, i les empreses públiques i altres organismes de corporacions locals de les Illes Balears.

3.2. No poden participar en aquestes subvencions les persones en les quals concorrin les circumstàncies previstes en l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

3.3. No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears.

4. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris les establertes en l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, incloses en aquesta convocatòria, a més de les següents:

a) Comunicar a l’òrgan competent l’acceptació o la renúncia de la proposta de resolució. L’acceptació s’entén produïda automàticament si en el termini de vuit dies naturals des que es notifiqui la proposta no es fa constar el contrari.

b) Dur a terme l’activitat subvencionada.

c) Justificar la realització de l’activitat, com també que els fons percebuts estan destinats a l’objecte de l’ajuda, en el 100 % del cost, d’acord amb l’apartat tretzè d’aquesta resolució.

d) Acreditar davant l’òrgan que concedeix la subvenció que es compleixen efectivament els requisits i les condicions que s’exigeixen per a la concessió de les ajudes i, si escau, el manteniment de l’activitat subvencionada.

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’IEB i altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable, i facilitar-los la informació que els requereixin.

f) Comunicar a l’òrgan que concedeix la subvenció, la sol·licitud i l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat, especificant la quantia de l’ajuda sol·licitada o rebuda i el nom de l’entitat que l’ha concedida. Aquesta comunicació s’ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de justificar l’aplicació dels fons percebuts. Si els beneficiaris obtenen un ajut addicional, l’IEB pot minorar les aportacions previstes o aprovades per a la mateixa finalitat, tenint en compte que l’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat que superi el cost de l’activitat subvencionada, d’acord amb l’article 20 del Text refós de la Llei de subvencions.

g) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució, que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat i les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

En tot cas, l’acreditació a què es refereix el paràgraf anterior es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros (apartat f de l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions).

h) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, dugui el beneficiari, d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si escau, en les bases reguladores.

i) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.

j) Adoptar les mesures de difusió a què es refereix l’apartat 4 de l’article 34 del Text refós de la Llei de subvencions.

k) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

l) Fer constar el patrocini de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat, mitjançant la utilització del logotip de l’IEB i del programa promocional BCulture. L’IEB pot efectuar un control previ del compliment d’aquesta obligació.

m) Comunicar a l’IEB, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

n) Destinar l’import de la subvenció al finançament de l’actuació per a la qual s’ha sol·licitat. Les activitats s’han de dur a terme dins el període pel qual han estat subvencionades.

En el cas que els beneficiaris no compleixin alguna de les obligacions que s’assenyalen en aquest apartat, l’ajuda es revocarà o, en tot cas, es minorarà, prèvia tramitació del procediment administratiu corresponent.

5. Termini de presentació de les sol·licituds

5.1. El termini per presentar les sol·licituds està obert des de l’endemà que la convocatòria es publiqui en el BOIB fins al 15 d’octubre de 2016.

5.2. Les sol·licituds han de formalitzar-se obligatòriament quinze dies naturals abans de l’inici de l’activitat, és a dir, del primer dia que es du a terme l’esdeveniment.

Aquest apartat no regeix en els casos següents:

— Per a activitats que s’han duit a terme entre l’1 de juliol i el 30 de novembre de 2015, les sol·licituds s’han de presentar en un termini màxim de quinze dies hàbils després de la publicació de la convocatòria.

— Per a activitats que es duguin a terme entre l’1 de desembre de 2015 i el 31 de març de 2016, les sol·licituds s’han de presentar abans del 31 de març de 2016.

6. Presentació de les sol·licituds

6.1. Les sol·licituds han de formalitzar-se mitjançant una instància adreçada al director de l’IEB, que s’ha de presentar al registre de l’IEB (c/ de la Protectora, 10, local 11). També es pot presentar la sol·licitud a qualsevol altra dependència a la qual faci referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. S’adjunta, com a annex 1 d’aquesta convocatòria, un model d’instància, el qual es pot obtenir a la seu de l’IEB o al web www.iebalearics.org.

6.2 La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de la persona o entitat interessada, de les prescripcions contingudes en aquesta convoctatòria.

7. Documentació que s’ha de presentar

S’ha de lliurar degudament emplenada i signada la sol·licitud de l’annex 1 que s’inclou en aquesta convocatòria, acompanyada de la documentació següent:

7.1. Documentació administrativa

a) Acreditació de la identitat

 • Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.
 • Si el sol·licitant és persona jurídica: acreditació de la seva personalitat mitjançant una còpia del NIF o un document acreditatiu de la seva existència com a empresa. A més, s’ha de presentar una fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant.
 • En cas d’agrupacions de persones sense personalitat jurídica, a més d’una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de cada un dels membres, s’han de fer constar expressament els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cadascun d’ells. En qualsevol cas, s’ha de nomenar, mitjançant un document notarial, un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per sol·licitar, gestionar i percebre les subvencions corresponents, i per complir les obligacions que se’n derivin. També s’ha d’aportar un compromís subscrit per tots els membres de l’agrupació en el qual es faci constar la prohibició de dissoldre l’agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció previst en l’article 22 del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en els articles 57 i 60 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (model que figura com a annex 6 i que es pot trobar també a la seu de l’IEB i en la pàgina web www.iebalearics.org).

b) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. Si no es presenta aquesta certificació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

c) Acreditació que la persona o entitat beneficiària de la subvenció és titular del compte bancari per mitjà del model oficial aprovat per l’Administració o a través d’un document oficial del banc en què consti el nom del titular del compte, el número de compte i el segell de l’entitat bancària, llevat que ja consti, tramitada vàlidament, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (annex 5).

d) Acreditació o declaració jurada d’estar al corrent de pagaments davant l’Administració de l’Estat i la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de la persona o entitat interessada, de les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria, com també l’autorització a l’òrgan instructor del procediment perquè, si escau, obtingui directament l’acreditació d’aquestes obligacions (model que figura com a annex 2 d’aquesta convocatòria).

En el cas que la persona o entitat sol·licitant denegui expressament l’autorització, ha d’aportar un certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social que justifiqui que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

No obstant això, en el cas de subvencions en les quals, d’acord amb la convocatòria, la quantia màxima que s’ha d’atorgar a cada beneficiari no excedeixi els 3.000 euros i en el cas de subvencions a favor d’entitats públiques, les certificacions esmentades es poden substituir per una declaració responsable del sol·licitant d’estar al corrent de les obligacions respectives (annex 1, 8.3).

D’ofici, l’òrgan instructor ha d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació que la persona o entitat està al corrent de les obligacions amb la hisenda de la Comunitat Autònoma, en els termes que estableix l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

e) Declaració del compliment de les obligacions que estableix la convocatòria (annex 1, 8.1)

f) Declaració de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable (article 10 del Text refós de la Llei de subvencions) (annex 1, 8.2).

g) Declaració de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud (annex 1, 5).

7.2. Documentació referent al projecte

h) Descripció detallada del projecte (cal incloure els objectius del projecte, la relació d’activitats, les dates en què es duen a terme, les dates i rutes dels viatges amb indicació de les persones que hi viatgen, la llista d’obres amb valoracions per a l’assegurança, la llista de paqueteria, el pla de patrocinis i finançament, el pla de difusió exterior i promoció, etc.).

i) Pressupost detallat del projecte (amb i sense IVA).

j) Breu descripció curricular de les persones, els col·lectius, les entitats o les empreses implicades en el projecte.

7.3. Documentació específica, si escau

k) Només en el cas dels supòsits recollits en el punt 1.2.b d’aquesta convocatòria, cal incloure una carta d’invitació o contracte del sol·licitant amb l’equipament o l’entitat que duu a terme l’activitat. El contracte o carta d’invitació ha de fer referència expressa a l’aportació econòmica que assumeix l’equipament o l’entitat i el lloc i la data o dates de l’actuació o actuacions.

l) Només en el cas dels supòsits recollits en el punt 1.2.a d’aquesta convocatòria, contracte d’adquisició de drets de la propietat intel·lectual i/o de traducció, si s’escau.

7.4. L’IEB, en el procés de valoració dels projectes presentats, pot sol·licitar per escrit informació complementària i les dades i les acreditacions que consideri necessàries en relació amb la trajectòria dels sol·licitants i/o amb el projecte presentat. Si, amb el requeriment previ de l’IEB, els interessats no presenten la documentació demanada, s’entén que es desisteix de la sol·licitud, segons el que estableix l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.5. No cal que el sol·licitant presenti la documentació que ja estigui en poder de l’IEB, en aplicació del Decret 6/2013 que regula les diverses mesures de simplificació documental que ha d’aplicar l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. Termini per esmenar errades

D’acord amb el que disposa l’article 5.5 de l’Ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, si la sol·licitud té algun defecte o hi manca algun requisit, s’ha de requerir la persona o entitat interessades a través de la pàgina web de l’IEB (www.iebalearics.org) perquè, en el termini de cinc dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que es publiqui el requeriment, esmeni el defecte o aporti la documentació preceptiva, i se l’ha d’advertir que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seva petició mitjançant una resolució que es dicta en els termes prevists en l’article 42 de la Llei 30/1992.

L’òrgan instructor ha d’incorporar a l’expedient el certificat, que ha d’emetre la persona que, d’acord amb el punt 9 d’aquesta convocatòria, exerceixi la presidència de la Comissió Avaluadora de Subvencions, acreditatiu de la publicació a la web de l’IEB del requeriment d’esmena d’errades, que en tot cas ha d’especificar el lloc i les dates en què s’ha produït.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

9.1. L’inici del procediment de concessió de subvencions regulades en aquesta convocatòria correspon a la presidenta de l’IEB. L’òrgan competent per instruir el procediment és el director de l’IEB, que també té la competència de la resolució del procediment.

9.2. L’examen i la valoració de les peticions corresponen a la Comissió Avaluadora de Subvencions, que, d’acord amb els criteris fixats en el punt 10, ha d’examinar les sol·licituds presentades i emetre’n una acta que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de dictar l’òrgan instructor.

La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada per cinc membres:

President: el director o la persona que ell designi.

Vocals: dos tècnics de l’IEB i un professional de prestigi nomenat per l’IEB.

Secretari: un tècnic de l’IEB.

9.3. Una vegada l’òrgan instructor hagi elaborat la proposta de resolució, s’ha de publicar a la pàgina web de l’IEB (www.iebalearics.org) perquè els beneficiaris puguin acceptar-la (s’adjunta un model d’acceptació, com a annex 3, que es troba publicat a la pàgina web esmentada). En qualsevol cas, l’acceptació de la proposta s’entén produïda automàticament si en el termini de vuit dies des que es publiqui no es manifesta el contrari.

9.4. S’ha de tenir en compte que la Comissió Avaluadora s’ha de reunir diverses vegades al llarg de l’any i que, per tant, hi haurà diverses propostes de resolució i diverses resolucions durant el període que duri la convocatòria de subvencions.

9.5. La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.

9.6. En un termini no superior a deu dies hàbils (s’exclouen els diumenges i els dies declarats festius), comptadors a partir de l’endemà que es publiqui la proposta de resolució a la pàgina web de l’IEB, les persones interessades poden formular-hi al·legacions. Pel que fa al lloc de presentació d’al·legacions, s’ha de procedir segons s’indica en l’apartat sisè, de la mateixa manera que es fa amb les sol·licituds.

10. Criteris de valoració i de concessió de les subvencions

10.1. Per resoldre cada petició i fixar l’import de l’ajut, que mai no pot ser superior a la quantitat sol·licitada, es tenen en compte els criteris i les puntuacions següents:

 • Interès cultural del projecte (rellevància cultural per a les Illes Balears i qualitat del projecte): de 0 a 5 punts.
 • Interès estratègic del projecte (adequació a les línies estratègiques de promoció exterior de l’IEB): de 0 a 3 punts.
 • Trajectòria cultural i professional del creador/l’artista: de 0 a 3 punts.
 • Prestigi i trajectòria de l’espai que acull l’activitat i/o de l’entitat organitzadora: de 0 a 3 punts.
 • Potencial de projecció exterior del projecte: de 0 a 5 punts.
 • Presentació documental del projecte: de 0 a 1 punt.

Puntuació total: 20 punts

10.2. Només tenen dret a la subvenció els sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 10 punts d’acord amb els criteris establerts en aquest apartat. Una puntuació de 10 correspon al 10 % de l’import subvencionable, que s’incrementarà gradualment fins al 100 %, que correspon als 20 punts.

10.3. En el cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients de resolució.

10.4. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat (excepció feta de les que provenen de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura, segons estableix el punt 3.3 d’aquesta convocatòria), tot i que l’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat que superi el cost de l’activitat subvencionada, d’acord amb l’article 20 del Text refós de la Llei de subvencions.

10.5. Per establir l’import de l’ajut s’ha de fixar com a màxim atorgable l’import màxim que figura en aquesta convocatòria.

11. Resolució

11.1. El director de l’IEB disposa d’un termini màxim de tres mesos, comptadors a partir de la data en què es presenta la sol·licitud, per resoldre les peticions i publicar les resolucions de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

11.2. No s’informa individualment cada interessat sobre la resolució del seu expedient. L’òrgan instructor ha d’incorporar a l’expedient el certificat, que ha d’emetre la persona que exerceixi la presidència de la Comissió Avaluadora, acreditatiu d’aquesta publicació, que en tot cas ha d’especificar el lloc i les dates en què s’ha produït.

11.3. Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB.

12. Pagament de la subvenció

12.1. El pagament de la subvenció es fa efectiu mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda, en els termes que disposa el tretzè punt d’aquesta resolució.

12.2. Excepcionalment, es poden efectuar bestretes de l’import de la subvenció concedida amb l’exigència, si s’escau, de les garanties adients, en els supòsits que assenyala l’article 37 del text refós de la Llei de subvencions.

13. Justificació de la subvenció

13.1. La subvenció s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justificatiu que ha d’abastar la realització completa de l’activitat i del seu cost total (IVA inclòs), amb independència de l’import subvencionat.

13.2. El compte justificatiu —se n’adjunta un model com a annex 4 d’aquesta convocatòria, que així mateix s’ha publicat a la pàgina web de l’IEB (www.iebalearics.org)— ha d’anar acompanyat dels documents següents:

 • Memòria de les activitats realitzades, que ha d’incloure tota la informació necessària per relacionar les activitats esmentades amb el projecte presentat i per interpretar els comprovants de despesa i la seva imputació al projecte esmentat.
 • Relació dels justificants imputats, conformada mitjançant una llista numerada, ordenada sistemàticament i detallada de tots els documents que permetin l’acreditació del compliment de les condicions imposades, de la consecució dels objectius prevists en l’acta de concessió de la subvenció, així com del seu cost.
 • Documentació justificativa de les despeses fetes: factures i altres documents legals de valor probatori equivalent, sempre que estiguin expedides a nom del beneficiari, i els comprovants de pagament corresponents. En el cas de les factures, se n’ha d’acreditar el pagament als proveïdors. Les nòmines queden excloses com a document justificatiu.
 • Cinc exemplars dels catàlegs i/o materials gràfics i de promoció editats amb motiu del projecte.

13.3. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu durant els trenta dies naturals després d’haver duit a terme l’activitat. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució de concessió en el BOIB, s’entén que la justificació s’ha de fer en els trenta dies naturals següents a aquesta publicació. No s’accepta cap justificació presentada amb posterioritat al 15 de desembre. Qualsevol documentació presentada amb posterioritat a aquesta data no s’admet com a justificant de la subvenció, cosa que implica la pèrdua del dret a rebre la subvenció.

13.4. A més, cal tenir en compte:

 • Que es consideren despesa justificada totes les despeses imputables a l’activitat subvencionada que, conforme a dret, s’hagin meritat en acabar el període de justificació de l’activitat.
 • Les factures han d’haver estat pagades als proveïdors i, per tant, s’ha d’adjuntar el rebut de la transferència bancària com a justificant del pagament.
 • Que l’IVA només s’inclou dins el cost elegible si el beneficiari està exempt de declarar-lo.

13.5. Si el compte justificatiu presentat dins el termini establert conté defectes, s’ha de comunicar al beneficiari i se li han de concedir deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació perquè els pugui esmenar.

14. Fiscalització, control i deures de col·laboració

D’acord amb l’apartat e del punt 4 d’aquesta convocatòria, els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de fiscalització, control i deures de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Decret legislatiu 2/2005, i a les establertes en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control de les ajudes públiques. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

15. Revocació dels ajuts concedits

15.1. D’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret legislatiu 2/2005, s’ha de revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acta de concessió de la subvenció.

15.2. Si de la documentació a què fa referència el punt 13 es desprèn un incompliment en el projecte que va servir de base a la concessió de la subvenció, la Comissió Avaluadora ha de dur a terme una avaluació del grau d’incompliment, per tal de minorar proporcionalment la quantia de la subvenció que es va concedir inicialment.

15.3. Els criteris de gradació són els que estableix l’article 20.3 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

16. Reintegrament

Pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament, en els casos establerts en l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

17. Règim d’infraccions i sancions

L’incompliment de les obligacions que estableix aquesta Resolució dóna lloc, sense perjudici del reintegrament que correspongui, al règim d’infraccions i sancions que estableix el títol V del Text refós de la Llei de subvencions.

18. Normativa d’aplicació

En tot allò que no s’especifica en aquesta Resolució, la convocatòria es regeix per l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’educació i cultura ((BOIB núm. 100, d’11 de juliol), el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables.

19. Vigència

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Documents adjunts