Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Subvencions per donar suport a les jornades d’estudis locals 2017

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 14 de juny de 2017 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a les jornades d’estudis locals que es celebrin a les Illes Balears durant l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

L’Institut d’Estudis Baleàrics (en endavant IEB) és un consorci amb caràcter d’ens públic que està adscrit a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, d’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 1/2016, de 16 de febrer (BOIB núm. 23, de 18 de febrer).

L’IEB, segons els apartats g i h de l’article 4 dels seus Estatuts, aprovats mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2013 (BOIB núm. 101, de 20 de juliol), té l’objectiu de donar suport a la difusió, per mitjans propis o aliens, de tot tipus d’activitat cultural que tengui a veure amb les Illes Balears i a la publicació en el camp dels estudis locals, a través de l’elaboració de monografies, col·leccions i revistes, com també l’organització de jornades, congressos i conferències.

L’article 30.26 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents per fomentar la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, així com les de fer-ne la difusió nacional i internacional.

A aquest efecte, l’objecte d’aquesta Resolució és convocar subvencions d’acord: 1) amb l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, i 2) amb la convocatòria que segueix aquesta Resolució.

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 14 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

Primer

Aprovar la convocatòria de subvencions per contribuir a la promoció de les jornades d’estudis locals de les Illes Balears i a l’edició de les publicacions que es desprenguin d’aquestes jornades, durant el període comprès entre els dies 1 de gener i 30 de novembre de 2017.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma,  14 de juny de 2017

La presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics,

Francesca Tur Riera

CONVOCATÒRIA

1. De l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la promoció dels estudis locals de les Illes Balears i a l’edició de les publicacions que es desprenguin d’aquestes jornades, durant el període comprès entre els dies 1 de gener i 30 de novembre de 2017.

1.2. S’estableixen dues línies de subvenció:

a) Suport a l’organització i producció de jornades d’estudis locals en l’àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears.

S’inclouen les següents despeses:

  • Els catxes dels ponents.
  • Els desplaçaments dels ponents i l’estada.
  • La producció de qualsevol material gràfic destinat a la publicitat de l’esdeveniment sempre i quan facin constar la col·laboració de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
  • La contractació de serveis professionals necessaris per a l’organització de l’esdeveniment.

Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

— Els honoraris del beneficiari de la subvenció.

— Els tiquets de combustible i aparcament.

b) Suport a l’edició de les actes de les jornades d’estudis locals en l’àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears.

S’inclouen totes les despeses derivades de l’edició del volum: producció, correcció, disseny, maquetació impressió, revisió de galerades, etc.

2De l’import màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits pressupostaris als quals s’imputa

2.1. Es destina a aquestes ajudes un import total de 40.000 euros, amb càrrec al capítol 4 dels pressupostos de l’IEB per a l’any 2017.

3. Dels criteris objectius i de preferència que han de regir en la concessió de la subvenció

3.1. Tenint en compte que la concessió de la subvenció s’efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva, per resoldre cada petició i fixar l’import de l’ajut, que mai no pot ser superior a la quantitat sol·licitada, el criteri de concessió serà l’ordre d’entrada.

4. De l’import de les subvencions

4.1. L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant és de sis mil euros (6.000 €).

4.2. Pel que fa a les activitats a les quals fan referència els punts 1.2. es qualificaran en funció de les puntuacions següents:

a) Interès de la programació (de 0 a 2 punts)

b) Valoració dels aspectes innovadors (de 0 a 2 punts)

c) Si té transcendència a les altres illes o compta amb ponents de les altres illes o dels territoris de parla catalana (de 0 a 2 punts)

d) Si les jornades s’han celebrat més de 5 anys (1 punt)

e) Si els organitzadors pertanyen a una xarxa de centres d’estudis locals (1 punt)

f) Si els organitzadors publiquen les actes (1 punt)

Puntuació total: 10 punts.

4.3. Una qualificació de tres punts correspon al 10 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 10 punts.

4.4. L’import màxim per a projectes especificats en el punt  1.2 és de sis mil euros (6.000 €).

4.5. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients de resolució.

4.6. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat (excepció feta de les que provenen de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, segons estableix el punt 5.3 d’aquesta convocatòria), tot i que l’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat que superi el cost de l’activitat subvencionada.

4.7. En cap dels casos no s’abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

5. Dels beneficiaris i els requisits que han de complir

5.1. En són beneficiaris:

a) Qualsevol tipus d’associació d’estudis locals legalment establerta.

b) Els ajuntaments de les Illes Balears que organitzen aquest tipus d’esdeveniments.

5.4. No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

6. De la sol·licitud i dels documents que han d’acompanyar la sol·licitud

6.1. La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 1) degudament emplenat i signat, i ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat.

— Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant.

b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (document acreditatiu que la persona sol·licitant ho fa en nom de l’esdeveniment pel qual es demana l’ajuda).

c) La declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat (annex 2):

— de compliment de les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i a l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura

— de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable;

— de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, i

— d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica.

d) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. Si no es presenta aquesta certificació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

e) Memòria descriptiva i detallada del projecte en la qual cal incloure:

— Els objectius del projecte

— La relació d’activitats i les dates en què es duen a terme

— Les trajectòries professionals de les persones, col·lectius, empreses o entitats implicades

— El tiratge que es fa del volum, si escau

— El pla de patrocinis i finançament

f) Pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat.

7. Dels terminis per efectuar la sol·licitud i les eventuals esmenes

7.1. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del desè dia de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert fins al 15 d’octubre de 2017.

7.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament un mínim de dues setmanes abans de l’inici de l’esdeveniment. Aquest apartat no és vigent per a les activitats que se han realitzat entre el dia 1 de gener i la publicació d’aquesta resolució al BOIB.

7.3. El termini per esmenar la documentació presentada és de dues setmanes a partir del dia en què l’òrgan instructor de l’expedient ho comuniqui al sol·licitant. Transcorregut aquest període, es considerarà que el sol·licitant ha desistit de la petició i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits.

8. De la composició de la comissió avaluadora

La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada per cinc membres:

President: el director o la persona que ell designi.

Vocals: dos tècnics de l’IEB i un professional de prestigi nomenat per l’IEB.

Secretari: un tècnic de l’IEB.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

9.1. L’inici del procediment de concessió de subvencions regulades en aquesta convocatòria correspon a la presidenta de l’IEB. L’òrgan competent per instruir el procediment és el director de l’IEB, que també té la competència de la resolució del procediment.

9.2. La instrucció del procediment es durà a terme d’acord amb l’article 24 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 16 del Decret legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 8 de l’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

9.3. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar individualment per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic indicada per cadascun dels sol·licitants de la subvenció. Aquesta proposta es publicarà a la pàgina web de l’IEB per tal que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en un termini de dues setmanes, comptadores des de la publicació de la proposta de resolució a la pàgina web de l’IEB, la qual cosa es farà constar mitjançant diligència de l’òrgan instructor.

10. Resolució

10.1. El director de l’IEB disposa d’un termini màxim de quatre mesos, comptadors a partir de la data en què es presenta la sol·licitud, per resoldre motivadament i notificar la petició mitjançant publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

10.2. Es preveu la possibilitat de dictar resolucions parcials i successives de concessió, a mesura que els òrgans instructors formulin les propostes corresponents.

10.3. Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

11. De les obligacions dels beneficiaris

11.1. En el termini d’una setmana, el beneficiari ha de comunicar el començament de l’activitat objecte de subvenció enviant un correu electrònic a l’adreça subvencions@iebalearics.org.

11.2. Cal que el beneficiari comuniqui a l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

11.3. S’ha de fer constar el patrocini de l’IEB en totes les publicacions i els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip ILLENC, que es troba a disposició dels sol·licitants al web www.illenc.cat.

11.4. En cas que el beneficiari vulgui renunciar a l’ajut, s’ha de notificar a l’IEB mitjançant el pertinent model normalitzat de renúncia (annex 3).

12. De la documentació necessària per a la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts

12.1. La subvenció s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 4), subscrit per la persona beneficiària o pel seu representant, el qual ha d’anar acompanyat de:

— La documentació a què es fa menció a l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura:

Memòria justificativa i econòmica emplenada (annex 4)

Factures amb el justificant de pagament

Cinc (5) exemplars del llibre i/o dels materials gràfics editats amb motiu de l’activitat subvencionada.

12.2. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu en el termini de 3 mesos després d’haver duit a terme l’activitat. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució de concessió en el BOIB, s’entén que la justificació s’ha de fer en el mes següent a aquesta publicació. No s’acceptarà cap justificació presentada amb posterioritat al 15 de desembre de 2017. Qualsevol documentació presentada amb posterioritat a aquesta data no s’admetrà com a justificant de la subvenció.

12.3. Les factures han d’estar a nom del beneficiari i pagades als proveïdors, la qual cosa s’ha d’acreditar amb una còpia del rebut de la transferència bancària o amb l’acceptació de pagament per part del proveïdor. En els casos de factures que no superin els 500 euros, no és necessària la presentació del justificant de pagament, tot i que s’han de relacionar a la memòria justificativa i s’han d’aportar juntament amb les altres factures.

12.4. En cas que es presentin factures originals (aquelles que no són digitals), se n’ha d’adjuntar una còpia. L’òrgan instructor compulsarà les còpies en el moment de registrar el compte justificatiu (annex 4) i tornarà les factures originals als sol·licitants.

12.5. Cal que les factures es presentin en el mateix ordre en què figuren en el compte justificatiu (annex 4).

12.6. El termini per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció és de dues setmanes, comptadores des del dia en què l’òrgan instructor ho comuniqui al beneficiari.

13. De la forma, els terminis i les condicions de pagament de la subvenció

13.1. El pagament de la subvenció es farà efectiu en el termini màxim de sis mesos mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu (annex 4).

13.2. Excepcionalment, es poden efectuar bestretes de l’import de la subvenció concedida amb l’exigència, si escau, de les garanties adients, en els supòsits que assenyala l’article 37 del text refós de la Llei de subvencions.

14. De la disposició que estableix les bases reguladores i altra normativa d’aplicació

14.1. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

14.2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.3. La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d’aplicació i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables.

15. Vigència

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ANNEX 1

Sol·licitud per ser inscrit en la convocatòria de subvencions per donar suport a les jornades d’estudis locals que es celebrin a les Illes Balears durant l’any 2017

1. Dades del sol·licitant

Nom i llinatges
DNI/NIE/Passaport
Adreça
CP Localitat
Municipi Comunitat autònoma
País Adreça electrònica
Tel. fix Tel. mòbil
Actua en qualitat de (marcau i/o completau l’opció que correspongui):
 A Representant d’una entitat
Raó social
NIF
Domicili
CP Localitat
Municipi Comunitat autònoma
País A/e
Tel. fix Tel. mòbil
 B Autor i beneficiari únic

2. Línia de subvenció a la qual es presenta

(*)  a) Suport a l’organització i producció de jornades d’estudis locals en l’àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears.

(   )  b) Suport a l’edició de les actes de les jornades d’estudis locals en l’àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears.

3. Dades de l’activitat concreta

Descripció:

Data prevista de l’activitat (introduïu-la amb format dd/mm/aaaa):

des de …………………………………… fins a ………………………………….

3.1. Total subvencionable:

Pressupost sense IVA: …………………………………….  €

Pressupost amb IVA: ………………………………………. €

La quantitat especificada a la casella del pressupost amb IVA és la que s’ha de justificar amb factures.

Quantitat que se sol·licita a l’Institut d’Estudis Baleàrics: ………………………………………….. €

A les subvencions que no presentin el pressupost amb IVA, l’òrgan instructor els sumarà automàticament el 21% per aquest concepte.

4. Documentació que s’ha d’adjuntar

Documentació

Adjunta

Presentada anteriorment

a) Acreditació de la identitat de l’empresa. En cas de ser una persona física, fotocòpia del DNI, passaport, NIE o NIF.
b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (IAE,  escriptura de constitució de l’empresa i estatuts)
c) Declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat (annex 2).
d) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA.
e) Memòria descriptiva detallada del projecte.
f) Pressupost detallat del projecte (amb i sense IVA).
g) Acreditació d’estar al corrent de pagaments davant l’Administració de l’Estat, l’Agència Tributària de les Illes Balears i la Seguretat Social (per a subvencions de més de 3.000 €).

5. Dades bancàries

Declar que som el titular del compte bancari següent i us sol·licit que hi ingresseu l’import de la subvenció.

Codi IBAN del compte bancari: Codificació addicional IBAN no espanyols
ES           – …………………. – ………………… – ………………… – ………………… – …………………
SWIFT

(només per a beneficiaris no espanyols):

I perquè quedi constància de la sol·licitud, sign aquest document.

Data (dd/mm/aaaa): ………………………………………………………..

Signatura del sol·licitant: …………………………………………….

ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declar sota la meva responsabilitat que, en relació amb el procediment per a l’obtenció de subvencions per donar suport a les jornades d’estudis locals que es celebrin a les Illes Balears durant l’any 2017 convocat per la resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 4 de juny de 2017:

1. Complesc les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

2. Conec i no estic incurs en cap dels supòsits de prohibició i incompatibilitat per ser beneficiari dels que preveu l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

3. Estic al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica..

4. Per dur a terme aquesta activitat s’han sol·licitat les autoritzacions pertinents als titulars dels drets de la propietat intel·lectual per tal d’utilitzar els materials objecte d’aquesta sol·licitud de subvenció.

5. Declar que: (seleccionau l’opció que correspongui)

(*)  NO he sol·licitat ajuda a cap altra entitat pública o privada per a aquesta activitat.

(   )   he sol·licitat ajuda per a aquesta activitat a les entitats següents:

Entitat: ……………………………………………………………………………………..

Import: ……………………. €                                (*) Concedida       (   ) Denegada        (   ) Pendent resolució

Entitat: …………………………………………………………………………………….

Import: …………………….. €                               (*) Concedida   (   ) Denegada    (   ) Pendent resolució

Entitat: ………………………………………………………………………………….

Import: …………………….. €                               (*)  Concedida   (   ) Denegada    (   ) Pendent resolució

I perquè quedi constància de tot el que he declarat, sign aquest document:

Data (dd/mm/aaaa): …………………………………………….

Signatura del sol·licitant: ……………………………………………..

ANNEX 3

FORMULARI DE RENÚNCIA A UNA SUBVENCIÓ (1)

Nom i llinatges
DNI/NIE/Passaport
Adreça
CP Localitat
Municipi Com. autònoma
Actua en nom de

EXPÒS:

Que segons l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i l’article 11.1. a) de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, és obligació dels beneficiaris comunicar a l’òrgan competent la renúncia de la subvenció.

D’acord amb això,

DECLAR:

Que és la meva voluntat REBUTJAR la subvenció de ……………………………….. euros corresponent a l’expedient …………………………………………… de la subvenció per donar suport a les jornades d’estudis locals, en els termes de la Resolució de la presidenta de l’IEB de 14 de juny de 2017.

I perquè consti i tingui efecte davant l’òrgan administratiu que convoca el procediment per a la concessió de subvencions referenciat, sign aquest document.

Data (dd/mm/aaaa): ……………………………………….

Signatura del sol·licitant: …………………………………………..

ANNEX 4

COMPTE JUSTIFICATIU

NÚM. EXPEDIENT: ……………………………………………………………………

EXERCICI PRESSUPOSTARI:            2017

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

Música. Suport a la mobilitat …………………………………………………………

BENEFICIARI: ……………………………………………………………………………

NIF: …………………………………………………………………………………………….

CONCEPTE:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

DATA DE CONVOCATÒRIA: 14/06/2017

BOIB CONVOCATÒRIA:

DATA DE CONCESSIÓ: …………………………………………………..,,,………….

DATA LÍMIT DE JUSTIFICACIÓ: ……………………………………………………

El beneficiari declara que:

— Aquest compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat subvencionada i conté la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.

— Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i correctes.

— Els justificants originals de les despeses i els ingressos, els cobraments i els pagaments que s’hi detallen estan custodiats sota responsabilitat seva.

— Els justificants esmentats estan a disposició dels òrgans de control intern o extern de l’Administració.

— Es compromet a prestar tota la seva col·laboració envers les actuacions de comprovació i verificació que l’Administració o els seus òrgans de control considerin necessàries per tal de comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.

Data (dd/mm/aaaa): …………………………………………………

Signatura del sol·licitant: ……………………………………………

Relació de factures presentades per justificar la subvenció

Núm. de factura

Data

Proveïdor

Concepte

Data de pagament

Justificant de pagament

Import total amb IVA

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Total

Import total amb IVA a justificar Import total amb IVA justificat

(1) Aquest formulari només s’ha d’emplenar en cas de voler renunciar a la subvenció.