Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2018

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 17 d’abril de 2018 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’Institut d’Estudis Baleàrics (en endavant IEB) és un consorci amb caràcter d’ens públic que està adscrit a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, d’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’IEB, segons els apartats l i m de l’article 4 dels seus Estatuts, aprovats mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2013 (BOIB núm. 101, de 20 de juliol), té l’objectiu de donar suport a diverses activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior, i la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears.

L’article 30.26 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents per fomentar la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, així com les de fer-ne la difusió nacional i internacional.

El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis de 2018-2020, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018, preveu la convocatòria d’ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2018.

A aquest efecte, l’objecte d’aquesta Resolució és convocar subvencions d’acord amb: 1) el text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i 2) l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’educació i cultura (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 100, d’11 de juliol).

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), els articles 107.3 apartats d) i e), 108.4 i 109 de la versió consolidada del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Diari oficial de la Unió Europea núm. C326 de 26 d’octubre de 2012), el Reglament Europeu 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis(Diari oficial de la Unió Europea núm. L 352 de 24 de desembre de 2013), i fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 14 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

Primer

Aprovar la convocatòria de subvencions per contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears, de caràcter professional, durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2017 i 30 de novembre de 2018, d’acord amb l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 17 d’abril de 2018

La presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics,

Francesca Tur Riera

 

ANNEX 1. CONVOCATÒRIA

1. De l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través d’activitats de promoció de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2017 i 30 de novembre de 2018 per fomentar l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.

Són activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals:

– L’assistència a fires, festivals i jornades de formació, amb o sense actuació al programa, fora de l’illa de residència

– Les exposicions i activitats artístiques fora de l’illa de residència

– Les residències d’artistes, comissaris, agents culturals fora de l’illa de residència

1.2. S’estableixen dues línies de subvenció, les quals són excloents entre si:

a) Suport a la mobilitat d’artistes, comissaris i agents culturals de l’àmbit de les arts visuals.

S’inclouen exclusivament les despeses derivades del trasllat, allotjament, manutenció i quotes d’inscripció o d’acreditació a fires i festivals d’art i/o jornades professionals:

– El desplaçament de càrrega i dels artistes, comissaris i agents culturals, així com un màxim de dos tècnics. Només s’accepten bitllets en classe turista.

– Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.

– Les despeses de lloguer de vehicles.

– El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

– Les quotes d’inscripció o d’acreditació a fires i festivals d’art i/o jornades professionals, fins a un màxim de tres cents cinquanta euros (350 €).

– Les despeses de manutenció, amb un import màxim de 15 € per persona i dia.

b) Suport a activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:

– La producció d’obra vinculada a l’activitat de promoció, fins a un màxim de cinc mil euros (5.000 €), sempre que es pugui justificar amb factures.

– El desplaçament d’artistes, comissaris i agents culturals i d’un màxim de dos tècnics. Només s’accepten bitllets en classe turista.

– El transport de concentració i dispersió de l’obra.

– La pòlissa clau a clau.

– El muntatge i desmuntatge.

– Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures i amb un màxim de 100 € per persona i nit.

– El lloguer de l’espai.

– Les quotes d’acreditació i/o el lloguer de l’estand a fires.

– Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals.

– L’edició i traducció de material gràfic i de promoció.

– L’assegurança mèdica en el cas de residències d’artistes o comissaris.

– El quilometratge, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic.

1.3. Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

– Les dietes.

– Els honoraris del beneficiari de la subvenció.

– Els tiquets de combustible i aparcament.

– Els desplaçaments amb avió en primera classe.

– Les derivades d’activitats que es facin dins l’illa de residència.

2. De l’import màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits pressupostaris als quals s’imputa

2.1. Es destina a aquestes ajudes un import total de 225.000 euros, amb càrrec al capítol 4 dels pressupostos de l’IEB per al 2018.

3. Dels criteris objectius i de preferència que han de regir en la concessió de la subvenció

3.1. Per a la concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s’ha d’aplicar un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, o en els registres i les oficines que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015; atès que, d’acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, segons article 6.3 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’educació i cultura.

3.2. Les sol·licituds d’ajuts es poden resoldre individualment encara que no n’hagi acabat el termini de presentació, fins que s’exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

4. De l’import de les subvencions

4.1. L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant i projecte és de vint-i-cinc mil euros (25.000 €).

4.2. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2. a), relacionades exclusivament amb la mobilitat del artistes i agents culturals, les quantitats s’atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

a) Per a mobilitat entre les Illes Balears:

– Un màxim de 70 € per persona per al desplaçament.

– Un màxim de 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Un màxim de 500 € per al transport de càrrega.

– Un màxim de 350 € per a la quota d’inscripció o acreditació a una fira, festival d’art, jornades professionals i/o residències d’artista

– Un màxim de 15 € per a la manutenció per persona i dia.

El límit per sortida no pot excedir els 1.000 €.

b) Per a mobilitat a l’Espanya peninsular:

– Un màxim de 150 € per persona per al desplaçament.

– Un màxim de 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Un màxim de 1.000 € per al transport de càrrega.

– Un màxim de 350 € per a la quota d’inscripció o acreditació a una fira, festival d’art, jornades professionals i/o residències d’artista

– Un màxim de 15 € per a la manutenció per persona i dia.

El límit per sortida no pot excedir els 2.000 €.

c) Per a mobilitat a les Illes Canàries i Europa:

– Un màxim de 400 € per persona per al desplaçament.

– Un màxim de 50 € per persona i dia per a l’allotjament.

– Un màxim de 1.500 € per al transport de càrrega.

– Un màxim de 350 € per a la quota d’inscripció o acreditació a una fira, festival d’art, jornades professionals i/o residències d’artista

– Un màxim de 15 € per a la manutenció per persona i dia.

El límit per sortida no pot excedir els 3.000 €.

d) Per a mobilitat fora d’Europa:

– Un màxim de 1.000 € per persona per al desplaçament.

– Un màxim de 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Un màxim de 2.000 € per al transport de càrrega.

– Un màxim de 350 € per a la quota d’inscripció o acreditació a una fira, festival d’art, jornades professionals i/o residències d’artista

– Un màxim de 15 € per a la manutenció per persona i dia.

El límit per sortida no pot excedir els 4.000 €.

4.3. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2. b), relacionades amb la promoció exterior de les arts visuals, es qualificaran en funció de les puntuacions següents:

a) Valoració de la trajectòria de l’artista o l’agent cultural que du a terme l’activitat (de 0 a 20 punts):

Si és l’artista:

– Més de 3 exposicions individuals i/o col·lectives en espais de difusió d’art contemporani (museus, centres d’art, fundacions, sales d’exposicions, espais independents, festivals, biennals) de les Illes Balears i el territori espanyol: 10 punts

– Més de 3 exposicions individuals en l’àmbit internacional (fora de les Illes Balears i el territori espanyol): 10 punts

Si és l’agent cultural:

– Més de 3 anys de trajectòria amb programació específica en espais de difusió d’art contemporani a les Illes Balears i el territori espanyol: 10 punts

– Més de 3 projectes artístics en l’àmbit internacional (fora de les Illes Balears i el territori espanyol): 10 punts

Altres:

– Projectes d’artistes clàssics, exposicions col·lectives o de temàtica relacionada amb les Illes Balears: 15 punts

– Projectes en què participen artistes d’almenys dues illes balears: 5 punts

– Projectes que contribueixen a la difusió a l’exterior del patrimoni cultural de les arts visuals de les Illes Balears, incloent-hi la llengua catalana: 5 punts

b) Valoració de l’espai o l’agent cultural que acull l’activitat (de 0 a 25 punts):

Si és un espai:

– Fira o espai de difusió d’art contemporani nacional: 10 punts

– Fira o espai de difusió d’art contemporani d’àmbit internacional (fora d’Espanya): 15 punts

– Secció especial d’una fira, festival: 10 punts

– Programa de conferències i tallers amb actuació de l’artista/agent cultural: 10 punts

Si és un agent cultural:

– Més de 3 anys de trajectòria amb programació específica en espais de difusió d’art contemporani públics o privats: 10 punts

– Més de 3 projectes artístics en l’àmbit nacional: 10 punts

– Més de 3 projectes artístics en l’àmbit internacional (fora de les illes Balears i el territori espanyol): 15 punts

c) Projecció exterior del projecte (de 0 a 25 punts):

– Inclusió de l’activitat a un programa professional (invitació de comissaris, col·leccionistes, agents culturals), de mediació i/o educatiu: 10 punts

– Itinerància de l’exposició i/o activitat artística (amb implicació d’un mínim de tres espais de difusió diferents, dels que un pot estar ubicat a l’illa de residència): 15 punts

Si és una galeria d’art a fires:

  • Participació d‘artistes balears: 10 punts
  • Programa de projecció exterior de la galería, amb participació a un mínim de 2 fires nacionals i 1 fira internacional durant l’any 2017:15 punts

d) Viabilitat econòmica del projecte (de 0 a 20 punts)

– Suport del projecte a través d’altres ajudes, patrocinis i/o esponsoritzacions (amb un mínim del 30 % de les despeses totals del projecte): 10 punts

– El promotor o l’espai d’acollida assumeix un mínim del 50 % de les despeses de contractació de proveïdors, professionals i d’honoraris de l’artista relacionades amb el projecte: 10 punts

– Coproducció del projecte entre dos o més espais o agents culturals: 10 punts

e) Igualtat de gènere i retorn social (0 a 10 punts)

– Projectes que contribueixen a la igualtat de gènere (exposicions/accions individuals d’artistes dones, exposicions/accions col·lectives on més del 50 % de l’equip artístic i tècnic sigui dona, comissariats fets per dones): 5 punts

– Projectes amb retorn social (inclouen accions destinades a la millora, dinamització o revitalització d’un col·lectiu, una comunitat o una àrea determinada): 5 punts

Puntuació total: 100 punts

4.4. Una qualificació d’1 punt correspon al 0,8 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

4.5. Només tendran dret a la subvenció els sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 30 punts d’acord amb els criteris establerts en l’apartat 4.3.

4.6. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients de resolució.

4.7. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat (excepció feta de les que provenen de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, segons estableix el punt 5.3 d’aquesta convocatòria), tot i que l’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat que superi el cost de l’activitat subvencionada.

4.8. En cap dels casos no s’abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

5. Dels beneficiaris i els requisits que han de complir

5.1. Pel que fa al suport a la mobilitat dels artistes i agents culturals de les arts visuals de les Illes Balears al qual fa referència el punt 1.2. a), en són beneficiaris les empreses de l’àmbit de les arts visuals, així com els creadors o els agents culturals en general independentment de la seva residència fiscal.

5.2. Pel que fa al suport a la promoció exterior dins l’àmbit de les arts visuals al qual fa referència el punt 1.2. b), en són beneficiàries:

a) Les empreses de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, i aquelles amb residència fiscal fora de la nostra comunitat, que produeixin i organitzin projectes d’exposició i activitats artístiques relacionades amb creadors de les Illes Balears.

b) Les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb les arts visuals.

5.3. No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

6. De la sol·licitud i dels documents que han d’acompanyar la sol·licitud

6.1. La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2) degudament emplenat i signat, el qual ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat.

– Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

– Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant.

b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (IAE, escriptura de constitució de l’empresa i estatuts).

c) La documentació acreditativa de la representació amb la que actua el representant.

d) La declaració responsable conjunta per mitjà de model normalitzat (annex 3):

— de compliment de les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i a l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura;

— de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable;

— de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud,

— d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica, i

— que el sol·licitant, en cas que sigui una empresa, compleix amb la legalitat vigent pel que fa a la contractació de treballadors.

e) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. Si no es presenta aquesta certificació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

f) Memòria descriptiva i detallada del projecte, en la qual cal incloure:

— Els objectius del projecte

— La relació d’activitats que es duen a terme

— Les dates en què es duen a terme

— Les dates i rutes dels viatges amb indicació de les persones que viatgen

— La trajectòria professional de les persones, els col·lectius, les entitats o les empreses implicades en el projecte

— La llista d’obres amb valoracions per a l’assegurança

— La llista de paqueteria

— Els honoraris de proveïdors, d’altres professionals i els honoraris de l’artista

— El repartiment de tasques

— El pla de patrocinis i finançament

— El pla de comunicació i difusió exterior

g) Pla de projecció exterior, si s’escau.

h) Pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat.

i) Cal incloure una carta d’invitació o contracte del sol·licitant amb l’espai o l’agent cultural que du a terme l’activitat. El contracte o la carta d’invitació ha de contenir tota la informació rellevant sobre l’activitat i determinar els drets i les obligacions de cadascuna de les parts. A més, ha de fer referència expressa a l’aportació econòmica que assumeix l’espai i/o l’agent cultural i el lloc i la data o dates de l’activitat o activitats.

Qualsevol dada no acreditada no serà computada en la valoració del projecte.

7. Dels terminis per efectuar la sol·licitud i les eventuals esmenes

7.1. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del desè dia natural de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert fins al 15 d’octubre de 2018.

7.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament un mínim de quinze dies naturals abans de l’inici de l’esdeveniment. Aquest apartat no regeix les activitats que es duguin a terme entre l’1 de desembre de 2017 i el 15 de maig de 2018. En aquest cas, les sol·licituds s’hauran de formalitzar obligatòriament abans del 15 de maig de 2018.

7.3. El termini per esmenar la documentació presentada és de quinze dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la notificació del requeriment a la persona interessada. Transcorregut aquest període, es considerarà que el sol·licitant ha desistit de la petició i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits, prèvia la resolució corresponent.

8. De la composició de la comissió avaluadora

La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada per cinc membres:

President: el director o la persona que ell designi.

Vocals: dos tècnics de l’IEB i un professional de prestigi nomenat per l’IEB.

Secretari: un tècnic de l’IEB.

La comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre’n l’informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució que ha de formular l’òrgan instructor competent.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

9.1. L’inici del procediment de concessió de subvencions regulades en aquesta convocatòria correspon a la presidenta de l’IEB. L’òrgan competent per instruir el procediment és el director de l’IEB, que també té la competència de la resolució del procediment.

9.2. La instrucció del procediment es durà a terme d’acord amb l’article 16 del Decret legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 8 de l’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

9.3. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar individualment per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic indicada per cadascun dels sol·licitants de la subvenció. Aquesta proposta es publicarà a la pàgina web de l’IEB per tal que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en el termini de quinze dies naturals, comptadores des de la publicació de la proposta de resolució a la pàgina web de l’IEB, la qual cosa es farà constar mitjançant diligència de l’òrgan instructor.

10. Resolució

10.1. El director de l’IEB disposa d’un termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de la data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el registre de l’òrgan competent per a la instrucció del procediment, tal com indica l’article 13.1 d) de l’Ordre, per resoldre motivadament i notificar la petició mitjançant publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

10.2. Es preveu la possibilitat de dictar resolucions parcials i successives de concessió, a mesura que els òrgans instructors formulin les propostes corresponents.

10.3. Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes, comptador des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

11. De les obligacions dels beneficiaris

11.1. En el termini de set dies naturals, el beneficiari ha de comunicar el començament de l’activitat objecte de subvenció enviant un correu electrònic a l’adreça subvencions@iebalearics.org.

11.2. Cal que el beneficiari comuniqui a l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb una antelació mínima de quinze dies naturals, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

11.3. S’ha de fer constar el patrocini de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip de l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, que es troba a disposició dels sol·licitants al web www.iebalearics.org, a la página d’Identitat corporativa.

11.4. En cas que el beneficiari vulgui renunciar a l’ajut, s’ha de notificar a l’IEB mitjançant el pertinent model normalitzat de renúncia (annex 4).

12. De la documentació necessària per a la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts

12.1. La subvenció s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 5), subscrit per la persona beneficiària o pel seu representant, el qual ha d’anar acompanyat de:

— La documentació a què es fa menció a l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura:

Memòria justificativa i econòmica emplenada (annex 5)

Factures amb el justificant de pagament

Acreditació fotogràfica de l’activitat

— Cinc (5) exemplars del catàleg i/o dels materials gràfics editats amb motiu de l’activitat subvencionada.

12.2. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu en el termini de trenta dies naturals després d’haver duit a terme l’activitat. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució de concessió en el BOIB, s’entén que la justificació s’ha de fer en els trenta dies següents a aquesta publicació. Transcorregut el termini de justificació sense haver-la presentat davant l’òrgan administratiu competent, aquest requerirà al beneficiari perquè en el termini improrrogable de quinze dies la presenti als efectes prevists a aquest capítol. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat comportarà l’exigència de reintegrament i la resta de responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximirà al beneficiari de les sancions que, d’acord amb la Llei general de subvencions corresponguin.

12.3. Les factures han d’estar a nom del beneficiari i pagades als proveïdors, la qual cosa s’ha d’acreditar amb una còpia del rebut de la transferència bancària o amb l’acceptació de pagament per part del proveïdor. En els casos de factures que no superin els 500 euros, no és necessària la presentació del justificant de pagament, tot i que s’han de relacionar a la memòria justificativa i s’han d’aportar juntament amb les altres factures.

12.4. En cas que es presentin factures originals (aquelles que no són digitals), se n’ha d’adjuntar una còpia. L’òrgan instructor compulsarà les còpies en el moment de registrar el compte justificatiu (annex 5) i tornarà les factures originals als sol·licitants.

12.5. Cal que les factures es presentin en el mateix ordre en què figuren en el compte justificatiu (annex 5).

12.6. El termini per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció és de quinze dies naturals, comptadors des del dia en què l’òrgan instructor ho comuniqui al beneficiari.

13. De la forma, els terminis i les condicions de pagament de la subvenció

13.1. El pagament de la subvenció es farà efectiu en el termini màxim de sis mesos mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu (annex 5).

13.2. Excepcionalment, es poden efectuar bestretes de l’import de la subvenció concedida amb l’exigència, si escau, de les garanties adients, en els supòsits que assenyala l’article 37 del text refós de la Llei de subvencions.

14. De la disposició que estableix les bases reguladores i altra normativa d’aplicació

14.1. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

14.2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.3. La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d’aplicació i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables.

14.4. El Reglament Europeu 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L352 de 24/12/2013).