Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 31 de gener de 2017 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

 L’Institut d’Estudis Baleàrics (en endavant IEB) és un consorci amb caràcter d’ens públic que està adscrit a la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, d’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 1/2016, de 16 de febrer (BOIB núm. 23, de 18 de febrer).

L’IEB, segons els apartats l i m de l’article 4 dels seus Estatuts, aprovats mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2013 (BOIB núm. 101, de 20 de juliol), té l’objectiu de donar suport a diverses activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior, i la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears.

L’article 30.26 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents per fomentar la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, així com les de fer-ne la difusió nacional i internacional.

A aquest efecte, l’objecte d’aquesta Resolució és convocar subvencions d’acord: 1) amb l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, i 2) amb la convocatòria que segueix aquesta Resolució.

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 14 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

Primer

Aprovar la convocatòria de subvencions per contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears, de caràcter professional, durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2016 i 30 de novembre de 2017.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 31 de gener de 2017

La presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Ruth Mateu i Vinent

CONVOCATÒRIA

1. De l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través d’activitats de promoció de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2016 i 30 de novembre de 2017 per fomentar l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.

Són activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals:

– L’assistència a fires, festivals i jornades de formació, amb o sense actuació al programa, fora de l’illa de residència

– Les exposicions i activitats artístiques fora de l’illa de residència

–  Les residències d’artistes, comissaris, agents culturals fora de l’illa de residència

1.2. S’estableixen dues línies de subvenció, les quals són excloents entre si:

a) Suport a la mobilitat d’artistes i agents culturals de l’àmbit de les arts visuals.

S’inclouen exclusivament les despeses derivades del trasllat i allotjament:

– El desplaçament de càrrega i dels artistes, així com un màxim de dos tècnics. Només s’accepten bitllets en classe turista.

– Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.

– Les despeses de lloguer de vehicles.

– El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

b) Suport a activitats de promoció exterior de l’àmbit de les arts visuals.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:

– La producció d’obra vinculada a l’activitat de promoció, fins a un màxim de cinc mil euros (5.000 €).

– El desplaçament d’artistes i agents culturals i d’un màxim de dos tècnics. Només s’accepten bitllets en classe turista.

– El transport de concentració i dispersió de l’obra.

– La pòlissa clau a clau.

– El muntatge i desmuntatge.

– Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures i amb un màxim de 100 € per persona i nit.

– El lloguer de l’espai.

–  Les quotes d’acreditació i/o el lloguer de l’estand a fires.

– Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals.

– L’edició i traducció de material gràfic i de promoció.

– L’assegurança mèdica en el cas de residències d’artistes o comissaris.

– El quilometratge, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic.

1.3. Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

– Les dietes.

–  Els honoraris del beneficiari de la subvenció.

– Els tiquets de combustible i aparcament.

– Els desplaçaments amb avió en primera classe.

– Les derivades d’activitats que es facin dins l’illa de residència.

2. De l’import màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits pressupostaris als quals s’imputa

2.1. Es destina a aquestes ajudes un import total de 160.000 euros, amb càrrec al capítol 4 dels pressupostos de l’IEB per al 2017.

3. Dels criteris objectius i de preferència que han de regir en la concessió de la subvenció

3.1. Tenint en compte que la concessió de la subvenció s’efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva, per resoldre cada petició i fixar l’import de l’ajut, que mai no pot ser superior a la quantitat sol·licitada, el criteri de concessió serà l’ordre d’entrada.

4. De l’import de les subvencions

4.1. L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant i projecte és de vint-i-cinc mil euros (25.000 €).

4.2. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2. a), relacionades exclusivament amb la mobilitat del artistes i agents culturals, les quantitats s’atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

a) Per a desplaçaments entre les Illes Balears:

– Un màxim de 70 € per persona per al desplaçament.

– Un màxim de 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Un màxim de 500 € per al transport de càrrega.

El límit per sortida no pot excedir els 1.000 €.

b) Per a desplaçaments a l’Espanya peninsular:

– Un màxim de 150 € per persona per al desplaçament.

– Un màxim de 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Un màxim de 1.000 € per al transport de càrrega.

El límit per sortida no pot excedir els 2.000 €.

c) Per a mobilitat a les Illes Canàries i Europa:

– Un màxim de 400 € per persona per al desplaçament.

– Un màxim de 50 € per persona i dia per a l’allotjament.

– Un màxim de 1.500 € per al transport de càrrega.

El límit per sortida no pot excedir els 3.000 €.

d) Per a mobilitat fora d’Europa:

– Un màxim de 1.000 € per persona per al desplaçament.

– Un màxim de 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Un màxim de 2.000 € per al transport de càrrega.

El límit per sortida no pot excedir els 4.000 €.

4.3. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2. b), relacionades amb la promoció exterior de les arts visuals, es qualificaran en funció de les puntuacions següents:

a) Valoració de la trajectòria de l’artista o l’agent cultural que du a terme l’activitat (de 0 a 3 punts):

Si és l’artista:

– Més de 3 exposicions individuals i/o col·lectives en espais de difusió d’art contemporani (museus, centres d’art, fundacions, sales d’exposicions, espais independents, festivals, biennals): 1 punt

– Més de 3 projectes artístics a altres illes de les Balears i el territori espanyol: 1 punt

– Més de 3 projectes artístics en l’àmbit internacional (fora de les Illes Balears i el territori espanyol): 1 punt

Si és l’agent cultural:

– Més de 3 anys de trajectòria amb programació específica en espais de difusió d’art contemporani: 1 punt

– Més de 3 projectes artístics a altres illes de les Balears i el territori espanyol: 1 punt

– Més de 3 projectes artístics en l’àmbit internacional (fora de les illes Balears i el territori espanyol): 1 punt

En cas d’altres:

– Projectes d’artistes clàssics, exposicions col·lectives o de temàtica relacionada amb les Illes Balears: 2 punts

b) Valoració de l’espai o l’agent cultural que acull l’activitat (de 0 a 3 punts):

Si és un espai:

– Fira o espai de difusió d’art contemporani nacional: 1 punt

– Fira o espai de difusió d’art contemporani d’àmbit internacional (fora d’Espanya): 2 punts

– Secció especial d’una fira, festival: 1 punt

– Programa de conferències i tallers amb actuació de l’artista/agent cultural: 1 punt

Si és un agent cultural:

– Més de 3 anys de trajectòria amb programació específica en espais de difusió d’art contemporani públics o privats: 1 punt

– Més de 3 projectes artístics en l’àmbit nacional: 1 punt

– Més de 3 projectes artístics en l’àmbit internacional (fora de les illes Balears i el territori espanyol): 1 punt

c) Projecció exterior del projecte (de 0 a 2 punts):

– Inclusió de l’activitat a un programa professional (invitació de comissaris, col·leccionistes, agents culturals), de mediació i/o educatiu: 1 punt

– Itinerància de l’exposició i/o activitat artística (amb implicació d’un mínim de tres espais de difusió diferents ubicats fora de l’illa de residència): 1 punt

d) Viabilitat econòmica del projecte (de 0 a 2 punts)

– Suport del projecte a través d’altres ajudes, patrocinis i/o esponsoritzacions (amb un mínim del 30 % de les despeses totals del projecte): 1 punt

– El promotor o l’espai d’acollida assumeix un mínim del 50 % de les despeses de contractació de proveïdors, professionals i d’honoraris de l’artista relacionades amb el projecte: 1 punt

– Coproducció del projecte entre dos o més espais o agents culturals: 1 punt

Puntuació total: 10 punts

4.4. Cada punt obtingut correspon al 10 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 100 %, que correspon als 10 punts.

4.5. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients de resolució.

4.6. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat (excepció feta de les que provenen de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, segons estableix el punt 5.3 d’aquesta convocatòria), tot i que l’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat que superi el cost de l’activitat subvencionada.

4.7. En cap dels casos no s’abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

5. Dels beneficiaris i els requisits que han de complir

5.1. Pel que fa al suport a la mobilitat dels artistes i agents culturals de les arts visuals de les Illes Balears al qual fa referència el punt 1.2. a), en són beneficiaris les empreses de l’àmbit de les arts visuals, així com els creadors o els agents culturals en general independentment de la seva residència fiscal.

5.2. Pel que fa al suport a la promoció exterior dins l’àmbit de les arts visuals al qual fa referència el punt 1.2. b), en són beneficiàries:

a) Les empreses de l’àmbit de les arts visuals i aquelles amb residència fiscal fora de la nostra comunitat que produeixin i organitzin projectes d’exposició i activitats artístiques relacionades amb creadors de les Illes Balears.

b) Les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb les arts visuals.

5.3. No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears.

6. De la sol·licitud i dels documents que han d’acompanyar la sol·licitud

6.1. La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 1) degudament emplenat i signat, el qual ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat.

– Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

– Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant.

b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (IAE, escriptura de constitució de l’empresa i estatuts).

c) La declaració responsable conjunta per mitjà de model normalitzat (annex 2):

— de compliment de les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i a l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura;

— de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable;

— de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, i

— d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica.

d) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. Si no es presenta aquesta certificació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

e) Memòria descriptiva i detallada del projecte, en la qual cal incloure:

—    Els objectius del projecte

—    La relació d’activitats que es duen a terme

—    Les dates en què es duen a terme

—    Les dates i rutes dels viatges amb indicació de les persones que viatgen

—    La trajectòria professional de les persones, els col·lectius, les entitats o les empreses implicades en el projecte

—    La llista d’obres amb valoracions per a l’assegurança

—    La llista de paqueteria

—    Els honoraris de proveïdors, d’altres professionals i els honoraris de l’artista

—    El repartiment de tasques

—    El pla de patrocinis i finançament

—    El pla de comunicació i difusió exterior

f) Pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat.

g) Cal incloure una carta d’invitació o contracte del sol·licitant amb l’espai o l’agent cultural que du a terme l’activitat. El contracte o la carta d’invitació ha de contenir tota la informació rellevant sobre l’activitat i determinar els drets i les obligacions de cadascuna de les parts. A més, ha de fer referència expressa a l’aportació econòmica que assumeix l’espai i/o l’agent cultural i el lloc i la data o dates de l’activitat o activitats.

7. Dels terminis per efectuar la sol·licitud i les eventuals esmenes

7.1. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del desè dia de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert fins al 15 d’octubre de 2017.

7.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament un mínim de dues setmanes abans de l’inici de l’esdeveniment. Aquest apartat no regeix les activitats que es duguin a terme entre l’1 de desembre de 2016 i el 28 de febrer de 2017. En aquest cas, les sol·licituds s’hauran de formalitzar obligatòriament abans del 28 de febrer de 2017.

7.3. El termini per esmenar la documentació presentada és de dues setmanes a partir del dia en què l’òrgan instructor de l’expedient ho comuniqui al sol·licitant. Transcorregut aquest període, es considerarà que el sol·licitant ha desistit de la petició i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits.

8. De la composició de la comissió avaluadora

La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada per cinc membres:

President: el director o la persona que ell designi.

Vocals: dos tècnics de l’IEB i un professional de prestigi nomenat per l’IEB.

Secretari: un tècnic de l’IEB.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

9.1. L’inici del procediment de concessió de subvencions regulades en aquesta convocatòria correspon a la presidenta de l’IEB. L’òrgan competent per instruir el procediment és el director de l’IEB, que també té la competència de la resolució del procediment.

9.2. La instrucció del procediment es durà a terme d’acord amb l’article 24 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 16 del Decret legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 8 de l’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

9.3. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar individualment per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic indicada per cadascun dels sol·licitants de la subvenció. Aquesta proposta es publicarà a la pàgina web de l’IEB per tal que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en el termini de dues setmanes, comptadores des de la publicació de la proposta de resolució a la pàgina web de l’IEB, la qual cosa es farà constar mitjançant diligència de l’òrgan instructor.

10. Resolució

10.1. El director de l’IEB disposa d’un termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de la data en què es presenta la sol·licitud, per resoldre motivadament i notificar la petició mitjançant publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

10.2. Es preveu la possibilitat de dictar resolucions parcials i successives de concessió, a mesura que els òrgans instructors formulin les propostes corresponents.

10.3. Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes, comptador des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

11. De les obligacions dels beneficiaris

11.1. En el termini d’una setmana, el beneficiari ha de comunicar el començament de l’activitat objecte de subvenció enviant un correu electrònic a l’adreça subvencions@iebalearics.org.

11.2. Cal que el beneficiari comuniqui a l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

11.3. S’ha de fer constar el patrocini de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip ILLENC i del programa promocional BCulture, que es troben a disposició dels sol·licitants al web www.illenc.cat.

11.4. En cas que el beneficiari vulgui renunciar a l’ajut, s’ha de notificar a l’IEB mitjançant el pertinent model normalitzat de renúncia (annex 3).

12. De la documentació necessària per a la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts

12.1. La subvenció s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 4), subscrit per la persona beneficiària o pel seu representant, el qual ha d’anar acompanyat de:

— La documentació a què es fa menció a l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura:

Memòria justificativa i econòmica emplenada (annex 4)

Factures amb el justificant de pagament

— Tres (3) exemplars del catàleg i/o dels materials gràfics editats amb motiu de l’activitat subvencionada.

12.2. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu en el termini d’un mes després d’haver duit a terme l’activitat. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució de concessió en el BOIB, s’entén que la justificació s’ha de fer en el mes següent a aquesta publicació. No s’acceptarà cap justificació presentada amb posterioritat al 15 de desembre de 2017. Qualsevol documentació presentada amb posterioritat a aquesta data no s’admetrà com a justificant de la subvenció.

12.3. Les factures han d’estar a nom del beneficiari i pagades als proveïdors, la qual cosa s’ha d’acreditar amb una còpia del rebut de la transferència bancària o amb l’acceptació de pagament per part del proveïdor. En els casos de factures que no superin els 500 euros, no és necessària la presentació del justificant de pagament, tot i que s’han de relacionar a la memòria justificativa i s’han d’aportar juntament amb les altres factures.

12.4. En cas que es presentin factures originals (aquelles que no són digitals), se n’ha d’adjuntar una còpia. L’òrgan instructor compulsarà les còpies en el moment de registrar el compte justificatiu (annex 4) i tornarà les factures originals als sol·licitants.

12.5. Cal que les factures es presentin en el mateix ordre en què figuren en el compte justificatiu (annex 4).

12.6. El termini per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció és de dues setmanes, comptadores des del dia en què l’òrgan instructor ho comuniqui al beneficiari.

13. De la forma, els terminis i les condicions de pagament de la subvenció

13.1. El pagament de la subvenció es farà efectiu en el termini màxim de sis mesos mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu (annex 4).

13.2. Excepcionalment, es poden efectuar bestretes de l’import de la subvenció concedida amb l’exigència, si escau, de les garanties adients, en els supòsits que assenyala l’article 37 del text refós de la Llei de subvencions.

14. De la disposició que estableix les bases reguladores i altra normativa d’aplicació

14.1. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

14.2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.3. La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d’aplicació i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables.

15. Vigència

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Documents adjunts