Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Subvencions per donar suport a la projecció exterior fora de les Illes Balears de projectes audiovisuals per a l’any 2018

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 27 d’abril de 2018 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior fora de les Illes Balears de projectes audiovisuals per a l’any 2018

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’Institut d’Estudis Baleàrics (en endavant IEB) és un consorci amb caràcter d’ens públic que està adscrit a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, d’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 42, de 8 d’abril).

L’IEB, segons els apartats de l’article 4 lletres g) i m) dels seus Estatuts, aprovats mitjançant Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2013 (BOIB núm. 101, de 20 de juliol), té com a objectius i funcions, entre d’altres, difondre, per mitjans propis o aliens, tot tipus d’activitat cultural que tengui a veure amb les Illes Balears, així com a contribuir a la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears.

L’article 30.26 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents al foment de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, així com les de fer-ne la difusió nacional i internacional.

Així, l’objecte d’aquesta Resolució és convocar subvencions, que tenen la consideració d’ajudes de minimis, per difondre i divulgar la cultura de les Illes Balears, a través de l’exteriorització de les empreses d’audiovisuals de les Illes Balears d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2018-2020, aprovat mitjançant l’acord de Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de 10 de març de 2018); l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, i la convocatòria que segueix aquesta Resolució.

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), els articles 107.3, apartats d) i e), 108.4 i 109 de la versió consolidada del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Diari oficial de la Unió Europea núm. C 326 de 26 d’octubre de 2012), el Reglament Europeu 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes deminimis (Diari oficial de la Unió Europea núm. L 352 de 24 de desembre de 2013), i fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 14 del Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar la convocatòria de subvencions per contribuir a la projecció exterior fora de les Illes Balears de plans d’exteriorització de les obres audiovisuals de les empreses de audiovisuals de les Illes Balears, durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2017 i 30 de novembre de 2018.

Segon

Fixar els models de documents que s’han de presentar per participar en la convocatòria (annexos 2 a 5).

Tercer

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 10.1a), de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 27 d’abril de 2018

La presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Francesca Tur Riera

ANNEX I

CONVOCATÒRIA

1. De l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior fora de les Illes Balears de projectes i produccions audiovisuals de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2017 i 30 de novembre de 2018 per fomentar la cultura, l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.

1.2. S’estableixen dues línies de subvenció:

a) Suport a la mobilitat als territoris de parla catalana de productors audiovisuals i professionals de l’àmbit audiovisual de les Illes Balears.

Es podran sol·licitar ajuts per a:

– Trasllat i allotjament del productor, director, guionista, equip tècnic, etc. a fires, mercats, festivals, fòrums de coproducció, jornades de formació o tallers que es realitzin als territoris de parla catalana que es relacionen a continuació:

 • Atlàntida Filmfest (Mallorca)
 • Cinespaña Toulose
 • Cinema Jove – Festival internacional de Cine de València
 • Cinemed – Festival Cinéma Méditerranéen Montpellier
 • D’A Film Festival de Barcelona
 • DocsBarcelona International Documentary Film Festival
 • El dia més curt (Mallorca)
 • Evolution International Film Festival (Mallorca)
 • Festival Internacional de Cinema d’Eivissa – Ibiza Cine Fest (Eivissa)
 • Festival Internacional de Cinema de Menorca – Menorca Film Festival (Menorca)
 • FIC-CAT – Festival internacional de Cinema en Català Costa Daurada (Roda de Berà)
 • Filmets Festival internacional de curtmetratges – Badalona Film Festival
 • IN-EDIT Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona
 • Jornades formatives organitzades per ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals)
 • L’Alternativa – Festival de Cinema Independent de Barcelona
 • Mecal – Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona
 • Memorimage – Festival internacional de Cinema de Reus
 • Premis Gaudí de l’Acadèmia de Cinema Català (Barcelona)
 • REC – Festival Internacional de Cinema de Tarragona
 • Sitges Film Festival – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
 • Zoom Festival (Igualada)

També s’inclou dins d’aquesta línia l’assistència i participació a altres fires, mercats, festivals, fòrums de coproducció, jornades de formació, tallers i conferències relacionades amb el sector audiovisual balear, nacional i/o internacional no inclosos en aquesta llista, sempre que la comissió consideri que contribueixen a la projecció exterior i estiguin dins el territori de parla catalana.

S’inclouen exclusivament les següents despeses:

– El desplaçament de personal tècnic. Només s’accepten bitllets en classe turista.

– Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.

– Les despeses de lloguer de vehicles.

– El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

– Les despeses del cost de les acreditacions o inscripcions a fires, mercats i jornades professionals per a un màxim de dues persones i amb un màxim de despesa de 350 euros per acreditació.

b) Suport a activitats de projecció exterior fora de les Illes Balears de projectes i produccions audiovisuals

Es podran sol·licitar ajuts per als plans d’exteriorització (desenvolupament del projecte; cerca de finançament; projecció i promoció exterior, i distribució exterior) dels projectes i les produccionsque s’hagin acabat de les empreses audiovisuals que contribueixin a la promoció i comercialització de la producció audiovisual mitjançant assistència a les fires, mercats, festivals, fòrums de coproducció i jornades de formació o tallers que es relacionen a continuació:

 • AFM – American Film Market & Conferences (Santa Monica, Los Angeles)
 • Albacete International Film fest Abycine. Fòrum de coproducció Lanza (Albacete, Espanya)
 • ATF – Asia forum & market (in association with miptv and mipcom). Asia’s entretainment content market (Singapur, Àsia)
 • Berlinale / European Film Market (Berlín, Alemanya)
 • CineMart, International Film Festival Rotterdam (Rotterdam, Holanda)
 • Conecta Fiction Santiago Film Commission (Santiago de Compostel·la)
 • Espagnolas en París. Different! L’autre cinema espagnol, trobada amb distribuïdors Dífferent! (París, França)
 • Festival de Sevilla- SEFF (Sevilla European Film Festival) (Sevilla, Espanya)
 • Festival internacional de cine Las Palmas de Gran Canaria (Illes Canàries, Espanya)
 • Festival International Series Mania Lille – Hauts-de-France (Lille, França)
 • Focus. The international production event (Londres, Regne Unit)
 • IDFA. International Documentary Film Festival (Amsterdam, Holanda)
 • Jornades formatives organitzades per ICEX (España exportación e inversiones) i ICAA (Instituto de la cinematografía y de las artes visuales)
 • Marché du Film Court de Clermont-Ferrand: Clemont ISFF (Clermont-Ferrand, França)
 • Marché du Film de Cannes (Canes, França)
 • MIFA, Marché International Du Film D’animation (Annecy, França)
 • MIPCOM. Fira mundial de continguts de la indústria de l’entreteniment (Canes, França)
 • MIPTV the Global TV and Digital Content Market (Canes, França)
 • NATPE Miami Marketplace & Conference (Miami, Estats Units d’Amèrica)
 • Sheffield Doc / Fest (Sheffield, Regne Unit)
 • Spanish Screenings Producciones Audiovisuales (Sevilla, Espanya)
 • Spanish Screenings. Festival de Cine de Málaga (Màlaga, Espanya)
 • Sunny Side of The Doc (La Rochelle, França)
 • TIFF Toronto International Film Festival (Toronto, Canadà)
 • Ventana Sur (Buenos Aires, Argentina)
 • XII Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetara (Sant Sebastià, Espanya)

També s’inclou dins d’aquesta línia l’assistència i participació a altres fires, mercats, festivals, fòrums de coproducció, jornades de formació, tallers i conferències relacionades amb el sector audiovisual balear, nacional i/o internacional no inclosos en aquesta llista, sempre que estiguin inclosos dins el pla d’exteriorització i la comissió consideri que contribueixen plenament a l’esmentada exteriorització.

Són únicament subvencionables les despeses següents:

– Les despeses de transport. Només s’accepten bitllets en classe turista. En el cas de desplaçaments en cotxe es compta el quilometratge a un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre i s’hi afegeixen els peatges, si escau. La benzina està inclosa dins el preu de quilometratge. També s’hi pot incloure el lloguer de vehicles i imports de taxi d’anada i tornada de l’aeroport.

– Les despeses d’allotjament, sempre que estiguin degudament justificades (l’import subvencionable no pot superar els 130 euros per persona i nit).

– Despeses del cost de les acreditacions o inscripcions a festivals, fires, mercats, festivals i fòrums de coproducció (per un màxim de dues persones de l’empresa beneficiària).

– Les despeses de traducció, adaptació i incrustació de subtítols de llargmetratges, curtmetratges, documentals, etc. a un màxim de 3 idiomes.

– La producció, edició i traducció del material promocional en format: llocs web, blogs, EPK, anuncis d’intriga (teasers) i screeners destinats a la participació en les fires, mercats, festivals i fòrums de coproducció d’aquestes bases.

1.3. Les despeses han de ser respecte l’activitat subvencionada i dins el període de l’1 de desembre de 2017 i el 30 de novembre de 2018.

1.4. No són subvencionables en cap de les línies les despeses corresponents a:

– Despeses de manutenció

– Dietes


- Tiquets de combustible i aparcament

– Despeses de muntatge i producció d’estands

– Despeses de publicitat i premsa de les entitats beneficiàries d’aquesta convocatòria.

2. De l’import màxim que es destina a la convocatòria i crèdits pressupostaris als quals s’imputa

A aquestes ajudes es destina, per a l’any 2018, un import total de 160.000 euros, amb càrrec al capítol 4 dels pressupostos de l’IEB per al 2018.

3. Dels criteris objectius i de preferència que han de regir en la concessió de la subvenció

3.1. Per a la concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s’ha d’aplicar un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, o en els registres i les oficines que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015; atès que, d’acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, segons l’article 6.3 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’educació i cultura.

3.2. Les sol·licituds d’ajuts es poden resoldre individualment encara que no n’hagi acabat el termini de presentació, fins que s’exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

4. De l’import de la subvenció

4.1. L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant i projecte és de vint-i-cinc mil euros (25.000 €).

4.2. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2. a), relacionades exclusivament amb mobilitat en territoris de parla catalana, les quantitats s’atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

a) Per a desplaçaments i estades entre les Illes Balears:

Si es fa una o més activitats a les Illes Balears fora de l’illa de residència:

– Un màxim de 70 € per persona al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Es pot incloure el cost de l’acreditació a fires, mercats o jornades professionals (fins a dues acreditacions per projecte), amb un màxim de 350 € per persona.

El límit per sortida no pot excedir els 500 €.

b) Per a desplaçaments i estades a territoris de parla catalana de l’Espanya peninsular:

– Si es fa una o més activitats a la mateixa població de parla catalana a l’Espanya peninsular: un màxim de 150 € per persona al desplaçament i 50 € per a allotjament per persona i dia.

– Si es va a un o més esdeveniments a diverses poblacions de parla catalana de l’Espanya peninsular: un màxim de 200 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Es pot incloure el cost de l’acreditació a fires, mercats o jornades professionals (fins a dues acreditacions per projecte), amb un màxim de 350 € per persona.

El límit per sortida no pot excedir els 700 €.

c) Per a desplaçaments i estades a territoris de parla catalana a Europa:

– Si es va a un o més esdeveniments a la mateixa població de parla catalana d’Europa: un màxim de 250 € per persona al desplaçament i 50 € per a allotjament per persona i dia.

– Si es va a un o més esdeveniments a diverses poblacions de parla catalana d’Europa: un màxim de 300 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Es pot incloure el cost de l’acreditació a fires, mercats o jornades professionals (fins a dues acreditacions per projecte), amb un màxim de 350 € per persona.

El límit per sortida no pot excedir els 900 €.

4.3. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2. b), relacionades amb la projecció exterior, la subvenció cobreix com a màxim el 50% del cost total del pla d’exteriorització fins a un màxim de 25.000 € (vint-i-cinc mil euros), sempre que l’acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors no superi l’establert en la normativa europea. L’import mínim a sol·licitar a la modalitat 1.2. b) és de 600 € (sis-cents euros). No s’admeten sol·licituds per imports inferiors a aquesta quantitat.

4.4. Pel que fa al punt 1.2 b), projectes d’exteriorització, les sol·licituds es qualificaran en funció de les puntuacions següents:

a) L’interès i la rellevància per a l’empresa, dins la seva estratègia global, del projecte d’exteriorització presentat. Fins a un màxim de 25 punts.

b) La coherència de les accions proposades (fires, festivals, mercats de la convocatòria on es participa) d’acord amb el pla presentat respecte dels projectes de producció audiovisual o obres audiovisuals que abraça el pla d’exteriorització. Fins a un màxim de 25 punts.

c) La contribució a la difusió del patrimoni cultural de les Illes Balears, incloent-hi llengua catalana, així com de la cultura audiovisual i cinematogràfica de les Illes Balears a l’exterior. Fins a un màxim de 10 punts.

d) Les accions en mitjans de comunicació internacionals. Fins a un màxim de 5 punts.

e) La capacitat demostrada de contractació internacional i projecció exterior d’acord amb els antecedents de l’empresa sol·licitant presentats en el pla. Fins a un màxim de 10 punts.

f) La repercussió econòmica a les Illes Balears dels productes o produccions que formen part del pla d’exteriorització i volum de contractació internacional que puguin generar. Fins a un màxim de 20 punts.

g) La identificació de les empreses internacionals susceptibles de comprar les obres audiovisuals que formen part del pla d’exteriorització. Fins un màxim de 5 punts.

4.5. Pel que fa al punt 1.2 b), projectes d’exteriorització, les sol·licituds que no obtinguin puntuació en un mínim de cinc criteris dels set anteriors que estableix la modalitat corresponent, s’han d’excloure del procediment.

4.6. Pel que fa al punt 1.2 b), projectes d’exteriorització, les sol·licituds que no obtinguin com a mínim un 60% de la puntuació total s’han d’excloure del procediment.

4.7. Pel que fa al punt 1.2 b), projectes d’exteriorització, en el cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en el cas que es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients de sol·licitud de subvenció.

4.8. Pel que fa al punt 1.2 b), projectes d’exteriorització, aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat (excepció feta de les que provenen de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, segons el que estableix el punt 5.6 d’aquesta convocatòria), sempre que no superi el 50% del pressupost presentat pel projecte d’exteriorització de l’activitat subvencionada.

4.9. En cap dels casos no s’abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

5 . Dels beneficiaris i els requisits que han de complir

5.1. Pel que fa al suport a la mobilitat dels professionals al qual es fa referència en el punt 1.2 a), en són beneficiaris les persones físiques i jurídiques, independentment de la seva residència fiscal.

5.2. Pel que fa al suport a plans d’exteriorització al qual fa referència el punt 1.2 b), en són beneficiaris:

a. Les empreses de producció o distribució audiovisual independents i les associacions relacionades amb el sector audiovisual amb residència fiscal a les Illes Balears, així com les que tenguin residència fiscal fora de la nostra comunitat, que produeixin i organitzin projectes relacionats amb creadors de les Illes Balears. Les empreses de producció o distribució audiovisual que estiguin inscrites en un registre d’empreses audiovisuals o cinematogràfiques d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol. Així mateix, hauran de tenir les seves obres registrades en una societat de gestió de drets. En el cas de les associacions, aquestes han d’assegurar que les empreses a les quals representen compleixin els dos requisits anteriors.

b. Les persones físiques que estiguin donades d’alta d’una activitat econòmica en epígrafs relacionats amb el sector audiovisual.

5.3. S’entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona jurídica, amb ànim de lucre, que compleix les condicions següents: té una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; no participa d’una manera directa o indirecta en més del 15 % del capital social d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; el seu capital social no té una participació directa o indirecta superior al 15 % per part d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual i, en els darrers tres exercicis fiscals, no ha facturat més del 90 % del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

5.4. S’entén per empresa distribuïdora independent la que no és objecte d’influència dominant, directa o indirecta, ni per part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per les normes que regeixen la presa de decisions. S’entén que hi ha una influència dominant, directa o indirecta, d’una empresa quan aquesta compleix alguna de les condicions següents:

– Tenir més del 50 % del capital subscrit en l’empresa distribuïdora.

– Disposar de la majoria dels vots corresponents a les participacions emeses per l’empresa distribuïdora o que puguin designar més de la meitat dels òrgans d’administració o direcció.

5.5. Pel que fa al suport a plans d’exteriorització al qual fa referència el punt 1.2. b), i als efectes d’aquesta convocatòria, no tenen la condició de beneficiaris:

a) Empreses en crisi. Als efectes d’aquestes bases s’entén per empresa en crisi l’empresa en què concorre alguna de les circumstàncies que estableix l’article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior. Les empreses en concurs de creditors també s’inclouen en aquest concepte d’empreses en crisi.

b) Les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent a conseqüència d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

c) Les persones en les quals concorrin les circumstàncies previstes per l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

5.6. No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

6. De la sol·licitud i dels documents que han d’acompanyar la sol·licitud

6.1. La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2) degudament emplenat i signat, el qual haurà d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) L’acreditació de la identitat:

– En el cas que el sol·licitant sigui una persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

– En el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant del beneficiari.

b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (IAE, document de constitució de l’entitat i estatuts).

c) La declaració responsable conjunta per mitjà normalitzat (annex 3):

– De compliment de les obligacions establertes en l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i en l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

– De no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable.

– De totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada, nacional o estrangera, o concedides per aquestes i que estiguin relacionades amb la sol·licitud.

– Que el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica, i

– Que el sol·licitant, en cas que sigui una empresa, compleix amb la legalitat vigent pel que fa a la contractació de treballadors (de mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable, si escau).

– De la condició d’empresa de producció o de distribució audiovisual independent, d’acord amb el punt 5 d’aquesta convocatòria, si escau.

– De ser el titular del compte bancari.

– De l’acceptació expressa de les bases d’aquesta convocatòria.

d) L’acreditació, si s’escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA.

6.2. Pel que fa al suport a la mobilitat en territori de parla catalana, al qual fa referència el punt 1.2 a), el projecte ha d’incloure:

a) Memòria descriptiva i detallada del projecte, en la qual cal incloure:

– Els objectius del projecte.

– La relació d’activitats i les dates en què es duen a terme.

– Les dates i rutes dels viatges amb indicació de les persones que viatgen, si escau.

– La trajectòria de les persones implicades.

– Altres activitats vinculades amb les actuacions que es duguin a terme, si escau.

b) Pressupost detallat del projecte, amb el pertinent IVA desglossat.

c) Inscripció, carta d’invitació, etc. a l’esdeveniment que es realitza. En cas que sigui assistència a fira o la part professional d’un festival, comprovant de l’acreditació.

6.3. Pel que fa al suport a plans d’exteriorització al qual fa referència el punt 1.2. b), el projecte d’activitat presentat ha de tenir el contingut següent i incloure’n la documentació corresponent:

a) Objectius del pla d’exteriorització (que comprengui el període de l’1 de desembre de 2017 al 30 de novembre de 2018), amb especial atenció a la relació d’aquest pla amb l’estratègia global de l’empresa (pla de promoció, distribució i vendes, de projectes i/o obres audiovisuals, cartes d’interès o contractes de televisions, agents de vendes i/o distribuïdores, etc.)

b) Relació dels festivals, les fires, els mercats o jornades formatives, tallers, conferències i/o internacionals als quals es preveu assistir.

– Ha d’incloure les dates, les rutes dels viatges, el pla de patrocinis i finançament de producció audiovisual.

– S’ha d’adjuntar contracte, carta d’invitació, carta d’interès o inscripció del sol·licitant, si s’escau, a les fires, mercats, festivals i fòrums de coproducció indicats en aquestes bases. El contracte, la carta d’invitació, carta d’interès i la inscripció han de fer referència expressa a l’aportació econòmica que assumeix el beneficiari.

c) Explicació de la contribució i rellevància del pla d’exteriorització en la difusió del patrimoni cultural, audiovisual i cinematogràfic de les Illes Balears a l’exterior.

d) Detall de les accions en mitjans de comunicació internacionals.

e) Antecedents de l’activitat exterior i internacional del sol·licitant amb indicació de les accions exteriors i internacionals fetes en els 18 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud, i capacitat de contractació internacional i de projecció exterior.

f) Relació dels projectes o produccions audiovisuals a exportar, amb indicació de les seves productores i repercussió econòmica que puguin generar a les Illes Balears, i volum de contractació que puguin generar.

g) Relació dels clients i possibles compradors (empreses i mitjans) a qui va dirigit el pla d’exteriorització.

h) Pressupost detallat del projecte d’exteriorització amb el pertinent IVA desglossat.

i) Descripció curricular de les persones, els col·lectius, les entitats o les empreses implicades en el pla.

j) Contracte d’adquisició de drets de propietat intel·lectual i/o traducció de les obres audiovisuals que s’inclouen dins del projecte d’exteriorització, si s’escau amb la factura de pagament.

Qualsevol dada no acreditada no serà computada en la valoració del projecte.

6.4. Pel que fa al suport a plans d’exteriorització al qual fa referència el punt 1.2. b), en la mateixa convocatòria un mateix sol·licitant només pot presentar una sol·licitud, que inclogui tots els projectes i produccions audiovisuals del pla d’exteriorització.

7. Dels terminis per efectuar la sol·licitud i les eventuals esmenes

7.1. El termini per presentar les sol·licituds s’obre a partir del desè dia natural des que la convocatòria es publica al BOIB i està obert fins al de tres de la publicació.

7.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar amb un mínim de quinze dies naturals abans de l’inici de l’activitat, llevat de les activitats que s’hagin dut a terme entre l’1 de desembre de 2017 i el 30 de maig de 2018. En aquest cas, les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament abans del 30 de maig de 2018.

7.3. El termini per esmenar la sol·licitud o la documentació presentada amb aquesta és de quinze dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la notificació del requeriment a la persona interessada.Transcorregut aquest període sense que s’hagi esmenat, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits, prèvia resolució corresponent. La notificació es farà mitjançant el correu electrònic que la persona interessada hagi indicat a la sol·licitud a efectes de notificacions.

8. Composició de la Comissió de Valoració

Les sol·licituds de les subvencions previstes en aquesta convocatòria han de ser analitzades per una comissió de valoració constituïda per cinc persones:

President: director de l’IEB o la persona que ell designi.

Vocals: un/a tècnic/a de l’IEB i dos professionals externs experts en la matèria objecte de l’ajut.

Secretari: un/a tècnic/a de l’IEB.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

9.1. L’inici del procediment de concessió de subvencions regulades en aquesta convocatòria correspon a la presidenta de l’IEB. L’òrgan competent per instruir el procediment és el director de l’IEB, que també té la competència de la resolució del procediment.

9.2. La instrucció del procediment s’ha de dur a terme d’acord amb l’article 16 del Decret legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 8 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

9.3. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar individualment per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic indicada per cadascun dels sol·licitants de la subvenció i s’ha de publicar en el lloc web de l’IEB per tal que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en un termini de 15 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat la proposta de resolució en el web de l’IEB, la qual cosa s’ha de fer constar mitjançant diligència de l’òrgan instructor.

10. Resolució

10.1. El director de l’IEB disposa d’un termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de la data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el registre de l’òrgan competent per a la instrucció del procediment, per resoldre motivadament i notificar la petició mitjançant la publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

10.2. Es preveu la possibilitat de dictar resolucions parcials i successives de concessió, a mesura que els òrgans instructors formulin les propostes corresponents.

10.3. Contra la resolució de concessió o denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es pot imposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes, comptador des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

11. De les obligacions dels beneficiaris

11.1. En el termini de set dies naturals, el beneficiari ha de comunicar el començament de l’activitat objecte de la subvenció, en el cas que l’activitat s’hagi de fer amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud enviant un correu electrònic a l’adreça subvencions@iebalearics.org, així com una altra comunicació de finalització d’activitat quan correspongui.

11.2. Cal que el beneficiari comuniqui a l’IEB, amb una antelació mínima de quinze dies naturals, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

11.3. El beneficiari ha de fer constar el suport de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat, així com als crèdits de la producció de l’obra audiovisual, mitjançant la utilització del logotip de l’Institut d’Estudis Baleàrics, disponible al lloc web www.iebalearics.org, a la pàgina d’Identitat corporativa, i el de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

11.4. En cas que el beneficiari vulgui renunciar a l’ajut, s’ha de notificar a l’IEB mitjançant el pertinent model normalitzat de renúncia (annex 4).

11.5. Pel que fa al suport a plans d’exteriorització al qual fa referència el punt 1.2. b), cal entregar dues còpies del tràiler, una en suport físic (DVD, USB o memòria externa) i un altre en arxiu MOV o MP4.

11.6. Pel que fa al suport a plans d’exteriorització al qual fa referència el punt 1.2. b), cal entregar dues còpies de la producció en format una en format DVD i l’altra, en arxiu MOV o mp4 per arxivar-la.

11.7. Pel que fa al suport a plans d’exteriorització al qual fa referència el punt 1.2. b), la productora proporcionarà també fotografies i vídeos del making of, així com altres elements promocionals editats que seran usats per l’IEB i la IBFC per a les seves accions de màrqueting internacional i les seves diferents accions promocionals en les que es mostrin les Balears com a localització per als rodatges.

11.8. Els compromisos assumits en virtut d’aquestes bases s’han de mantenir durant tot el període de durada de l’activitat fins al moment del pagament.

11.9. L’incompliment d’alguna d’aquestes obligacions implica la pèrdua del dret a rebre la subvenció.

12. De la documentació per a la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció de l’aplicació dels fons percebuts

12.1. La subvenció s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justificatiu (annex 5), subscrit per la persona beneficiària o pel seu representant, que ha de contenir:

– La documentació a què es fa menció a l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura: memòria justificativa i econòmica emplenada (annex 5); factures amb el justificant de pagament, si escau, i cinc (5) exemplars dels materials gràfics i audiovisuals editats amb motiu de l’activitat subvencionada.

12.2. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu en el termini de 30 dies naturals després d’haver dut a terme l’activitat. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució de concessió en el BOIB, s’entén que la justificació s’ha de fer en els 30 dies naturals següents a aquesta publicació. Transcorregut el termini establert de justificació sense haver-se presentat, es requerirà al beneficiari per tal que en el termini improrrogable de quinze dies sigui presentada. La manca de presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat comportarà l’exigència del reintegrament i la resta de responsabilitats establertes a la Llei General de Subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximirà el beneficiari de les sancions que, de conformitat amb la Llei General de subvencions, corresponguin.

12.3. Les factures han d’estar a nom del beneficiari i pagades als proveïdors, la qual cosa s’ha d’acreditar amb na còpia del rebut de transferència bancària o amb l’acceptació de pagament per part del proveïdor. En els casos de factures que no superin els 500 euros, no és necessària la presentació del justificant de pagament, tot i que han de formar part de la memòria justificativa i s’han d’aportar juntament amb les altres factures..

12.4. En cas que es presentin factures originals (aquelles que no són digitals), se n’ha d’adjuntar una còpia. L’òrgan instructor compulsarà les còpies en el moment de registrar el compte justificatiu (annex 5) i tornarà les factures originals als sol·licitants.

12.5. Cal que les factures es presentin en el mateix ordre en què figuren en el compte justificatiu (annex 5).

12.6. El termini per esmenar defectes en la justificació de la subvenció és de quinze dies naturals, comptadors des del dia en què l’òrgan instructor ho comunique al beneficiari.

13. De la forma, terminis i condicions de pagament de la subvenció

13.1. El pagament de la subvenció es farà un cop justificada l’activitat, mitjançant una transferència bancària. El termini màxim per fer efectiu aquest pagamet és de sis mesos, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu (annex 5).

13.2. En compliment del que preveu l’article 37 del text refós de la Llei de subvencions, es pot efectuar un pagament parcial abans de la presentació del compte justificatiu, sempre que existeixin raons d’interès públic que justifiquin la bestreta. Per sol·licitar les bestretes, el beneficiari de la subvenció ha de presentar una instància dirigida al director de l’IEB que exposi les raons per les quals es demana un pagament anticipat de la subvenció. En aquests casos, a instància motivada de l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, caldrà l’autorització prèvia del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts.

14. De la disposició que estableix les bases reguladores i altra normativa d’aplicació

14.1. L’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

14.2. El Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.3. La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d’aplicació i totes les normes de caràcter econòmic administratiu que li siguin aplicables.

14.4. Els articles 107.3, apartats d) i e), 108.4 i 109 de la versió consolidada del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Diari Oficial de la Unió Europea núm. C 326 de 26/10/2012).

14.5. El Reglament Europeu 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L 352 de 24/12/2013).

Documents adjunts