Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Subvencions per donar suport a la projecció exterior de l’edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 31 de gener de 2017 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de l’edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració a les Illes Balears per a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

L’Institut d’Estudis Baleàrics (en endavant IEB) és un consorci amb caràcter d’ens públic que està adscrit a la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, d’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 1/2016, de 16 de febrer (BOIB núm. 23, de 18 de febrer).

L’IEB, segons els apartats l i m de l’article 4 dels seus Estatuts, aprovats mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2013 (BOIB núm. 101, de 20 de juliol), té l’objectiu de donar suport a diverses activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior, i la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears.

L’article 30.26 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents per fomentar la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, així com les de fer-ne la difusió nacional i internacional.

A aquest efecte, l’objecte d’aquesta Resolució és convocar subvencions d’acord: 1) amb l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, i 2) amb la convocatòria que segueix aquesta Resolució.

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 14 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

Primer

Aprovar la convocatòria de subvencions per contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears, de caràcter professional, durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2016 i 30 de novembre de 2017.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma,  31 de gener de 2017

La presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Ruth Mateu i Vinent

 

CONVOCATÒRIA

1. De l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2016 i 30 de novembre de 2017 per fomentar l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.

1.2. S’estableixen tres línies de subvenció, la primera de les quals és excloent de les altres dues.

a) Suport a la mobilitat d’autors de les Illes Balears i els seus agents culturals de l’àmbit de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per assistir a fires, festivals, presentacions i jornades professionals de fora de l’illa de residència.

S’inclouen exclusivament les despeses derivades de trasllat i allotjament:

El desplaçament dels creadors i de la càrrega. Només s’accepten bitllets en classe turista.

Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.

Les despeses de lloguer de vehicles.

El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

b) Suport a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre, independentment del seu suport, sigui físic i/o digital, i del seu format, que es concretin en:

— Traduccions d’obres d’autors naturals o residents a les Illes Balears amb distribució fora del territori de les Illes Balears.

— Edició d’originals d’autors naturals o residents a les Illes Balears acompanyada d’un projecte de projecció exterior del llibre (presentació fora de les Illes Balears, assistència a fires professionals, distribució nacional o internacional, etc.).

En queden excloses les publicacions en format revista i els catàlegs d’art.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses següents:

— Producció

— Disseny i maquetació

— Traducció

— Avançament dels drets d’autor

c) Suport a activitats de promoció exterior de la literatura, el còmic, el pensament i la il·lustració de les Illes Balears.

Es poden sol·licitar ajuts per a:

— L’organització de presentacions d’una obra o un autor de les Illes Balears fora  de la seva illa de residència, així com conferències, taula rodones, seminaris,  etc.

— L’assistència a fires, festivals i jornades professionals.

— La producció de material gràfic associat a la promoció exterior.

Qualsevol altre tipus d’activitat de promoció que suposi un desplaçament fora de la seva illa de residència.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:

— El desplaçament de persones i càrrega. Només s’accepten els bitllets en classe  turista.

— L’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures, amb un màxim de 100 € per persona i nit.

— Els honoraris de persones i la contractació de serveis professionals.

— L’edició i traducció de material gràfic.

El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

1.3. Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

— Les dietes.

— Els honoraris del beneficiari de la subvenció.

— Els tiquets de combustible i aparcament.

— Els desplaçaments amb avió en primera classe.

— Les activitats que es facin dins l’illa de residència.

2. De l’import màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits pressupostaris als quals s’imputa

2.1. Es destina a aquestes ajudes un import total de 160.000 euros, amb càrrec al capítol 4 dels pressupostos de l’IEB per a l’any 2017.

3. Dels criteris objectius i de preferència que han de regir en la concessió de la subvenció

3.1. Tenint en compte que la concessió de la subvenció s’efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva, per resoldre cada petició i fixar l’import de l’ajut, que mai no pot ser superior a la quantitat sol·licitada, el criteri de concessió serà l’ordre d’entrada.

4. De l’import de les subvencions

4.1. L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant és de vint-i-cinc mil euros (25.000 €).

4.2. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2. a), relacionades exclusivament amb la mobilitat, les quantitats s’atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

a) Per a desplaçaments i estades entre les Illes Balears i a l’Espanya peninsular:

— Si es fa una o més activitats a les Illes Balears fora de l’illa de residència: un màxim de 100 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població a l’Espanya peninsular: un màxim de 150 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

— Si es fa una o més activitats a diverses poblacions a l’Espanya peninsular: un màxim de 200 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

El límit per sortida no pot excedir els 1.000 €.

b) Per a desplaçaments i estades a les Illes Canàries i Europa:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població a Europa o a les Illes Canàries: un màxim de 400 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

— Si es fa una o més activitats a diverses poblacions a Europa o a les Illes Canàries: un màxim de 500 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

El límit per sortida no pot excedir els 2.000 €.

c) Per a desplaçaments i estades fora d’Europa:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població fora d’Europa: un màxim de 800 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

— Si es fa una o més activitats a diverses poblacions fora d’Europa: un màxim de 1.100 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

El límit per sortida no pot excedir els 3.000 €.

4.3. Pel que fa a les activitats a les quals fan referència els punts 1.2. b) i c), es qualificaran en funció de les puntuacions següents:

a) Projecció exterior del projecte (de 0 a 3 punts)

Per a l’edició d’una traducció:

— Tiratge de més de 1.000 exemplars: 2 punts

— Tiratge d’entre 500 i 1.000 exemplars: 1 punt

— Acompanyat d’un projecte de promoció amb la presència de l’autor o un expert en la seva obra: 1 punt

— Acompanyat d’un projecte de promoció: 0,5 punts

Per a l’edició d’un original:

— Tiratge de més de 1.000 exemplars: 2 punts

— Si hi ha distribució internacional: 2 punts

— Tiratge d’entre 500 i 1.000 exemplars: 1 punt

— Si hi ha distribució nacional: 1 punt

— Acompanyat d’un projecte de promoció amb la presència de l’autor o un expert en la seva obra: 0,5 punts

Per a un projecte de promoció:

— Si hi ha campanya publicitària a ràdio i televisió: 2 punts

— Si s’organitza una gira (dues o més presentacions) amb l’autor o un expert en la seva obra: 2 punts

— Si s’organitzen tallers o altre tipus d’activitat al voltant de l’obra o l’autor: 1 punt

— Si hi ha campanya publicitària a mitjans escrits: 1 punt

— Si s’organitza una presentació amb l’autor o un expert en la seva obra: 1 punt

— Si es publica material promocional: 0,5 punts

b) Valoració de la trajectòria de l’espai que acull l’activitat o l’editorial que publica el llibre (de 0 a 3 punts):

Per a un espai:

— Si és una fira o esdeveniment professional al qual assisteix l’IEB: 2 punts

— Si és una fira o esdeveniment professional de caire internacional: 1,5 punts

— Si és una fira o esdeveniment professional de caire nacional: 1 punt

— Si té una programació estable: 0,5 punts

— Si ha col·laborat amb l’IEB: 0,5 punts

Per a una editorial:

— Si es projecta internacionalment: 2 punts

— Si té una estructura empresarial: 1 punt

— Si assisteix a fires: 1 punt

— Si té un catàleg amb més de 75 títols: 0,5 punts

c) Valoració de la trajectòria professional de l’autor (de 0 a 3 punts):

— Per haver realitzat altres projectes internacionals (fora de les illes i el territori espanyol): 2 punts

— Si és un autor clàssic amb una obra encara vigent: 2 punts

— Per haver publicat més de 10 llibres: 1 punt

— Per haver publicat entre 5 o 10 llibres: 0,5 punts

— Per haver realitzat altres projectes a l’exterior (inclou altres illes i el territori espanyol): 0,5 punts

d) Presentació documental del projecte (de 0 a 1 punt)

— Qualitat baixa: 0 punts

— Qualitat mitjana: 0,5 punts

— Qualitat excel·lent: 1 punt

Puntuació total: 10 punts

4.4. Una qualificació d’1 punt correspon al 10 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 100 %, que correspon als 10 punts.

4.5. L’import màxim per a projectes especificats en els punts 1.2. b) i c) és de sis mil euros (6.000 €).

4.6. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients de resolució.

4.7. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat (excepció feta de les que provenen de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, segons estableix el punt 5.3 d’aquesta convocatòria), tot i que l’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat que superi el cost de l’activitat subvencionada.

4.8. En cap dels casos no s’abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

5. Dels beneficiaris i els requisits que han de complir

5.1. Pel que fa als suports a la mobilitat als quals es fa referència el punt 1.2. a) en són beneficiaris:

a) Les empreses editorials de les Illes Balears.

b) Els creadors i investigadors de les Balears o els agents culturals que treballin amb autors de les Illes independentment de la seva residència fiscal.

5.2. Pel que fa als suports a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre als quals es fa referència en el punt 1.2.  b), en són beneficiaris:

a) Les empreses editorials de les Illes Balears i aquelles que, amb residència fiscal fora de la nostra comunitat, treballin amb autors de les Illes Balears, sempre que tinguin com a objecte social la producció i l’edició de llibres, independentment del seu suport.

b) Les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb l’edició editorial.

5.3. Pel que fa al suport a activitats de promoció exterior i a l’assistència dels professionals de les Illes Balears a fires, festivals i jornades de formació que impliquin mobilitat fora de la seva illa de residència al qual fa referència el punt 1.2. c), en són beneficiaris:

a) Les empreses editorials de les Illes Balears i aquelles que, amb residència fiscal fora de la nostra comunitat, treballin amb autors de les Illes Balears.

b) Els creadors de les Balears o els agents culturals que treballin amb autors de les Illes independentment de la seva residència fiscal.

5.4. No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears.

6. De la sol·licitud i dels documents que han d’acompanyar la sol·licitud

6.1. La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 1) degudament emplenat i signat, i ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat.

— Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant.

b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (IAE, escriptura de constitució de l’empresa i document acreditatiu d’estar inscrit en la base de dades d’editorials del Ministeri de Cultura, Educació i Esports).

c) La declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat (annex 2):

— de compliment de les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i a l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura

— de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable;

— de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, i

— d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

d) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. Si no es presenta aquesta certificació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

e) Memòria descriptiva i detallada del projecte en la qual cal incloure:

— Els objectius del projecte

— La relació d’activitats i les dates en què es duen a terme

— Si escau, les dates i rutes dels viatges amb indicació de les persones que viatgen

— Les trajectòries professionals de les persones, col·lectius, empreses o entitats implicades

— El tiratge que es fa del llibre

— El pla de patrocinis i finançament

— El pla de comunicació i difusió exterior, que inclou la distribució del llibre que és objecte de la subvenció

f) Pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat.

g) Si escau, carta d’invitació o contracte del sol·licitant amb l’equipament o l’entitat que du a terme l’activitat. El contracte o la carta d’invitació ha de fer referència expressa a l’aportació econòmica que assumeix l’equipament o entitat i el lloc i la data o dates de l’esdeveniment.

h) Contracte amb l’autor o agent que permeti la publicació del llibre.

7. Dels terminis per efectuar la sol·licitud i les eventuals esmenes

7.1. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del desè dia de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert fins al 15 d’octubre de 2017.

7.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament un mínim de dues setmanes abans de l’inici de l’esdeveniment. Aquest apartat no regeix les activitats que es duguin a terme entre l’1 de desembre de 2016 i el 28 de febrer de 2017. En aquest cas, les sol·licituds s’hauran de formalitzar obligatòriament abans del 28 de febrer de 2017.

7.3. El termini per esmenar la documentació presentada és de dues setmanes a partir del dia en què l’òrgan instructor de l’expedient ho comuniqui al sol·licitant. Transcorregut aquest període, es considerarà que el sol·licitant ha desistit de la petició i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits.

8. De la composició de la comissió avaluadora

La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada per cinc membres:

President: el director o la persona que ell designi.

Vocals: dos tècnics de l’IEB i un professional de prestigi nomenat per l’IEB.

Secretari: un tècnic de l’IEB.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

9.1. L’inici del procediment de concessió de subvencions regulades en aquesta convocatòria correspon a la presidenta de l’IEB. L’òrgan competent per instruir el procediment és el director de l’IEB, que també té la competència de la resolució del procediment.

9.2. La instrucció del procediment es durà a terme d’acord amb l’article 24 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 16 del Decret legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 8 de l’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

9.3. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar individualment per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic indicada per cadascun dels sol·licitants de la subvenció. Aquesta proposta es publicarà a la pàgina web de l’IEB per tal que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en un termini de dues setmanes, comptadores des de la publicació de la proposta de resolució a la pàgina web de l’IEB, la qual cosa es farà constar mitjançant diligència de l’òrgan instructor.

10. Resolució

10.1. El director de l’IEB disposa d’un termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de la data en què es presenta la sol·licitud, per resoldre motivadament i notificar la petició mitjançant publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

10.2. Es preveu la possibilitat de dictar resolucions parcials i successives de concessió, a mesura que els òrgans instructors formulin les propostes corresponents.

10.3. Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

11. De les obligacions dels beneficiaris

11.1. En el termini d’una setmana, el beneficiari ha de comunicar el començament de l’activitat objecte de subvenció enviant un correu electrònic a l’adreça subvencions@iebalearics.org.

11.2. Cal que el beneficiari comuniqui a l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

11.3. S’ha de fer constar el patrocini de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip ILLENC i del programa promocional BCulture, que es troben a disposició dels sol·licitants al web www.illenc.cat.

11.4. En cas que el beneficiari vulgui renunciar a l’ajut, s’ha de notificar a l’IEB mitjançant el pertinent model normalitzat de renúncia (annex 3).

12. De la documentació necessària per a la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts

12.1. La subvenció s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 4), subscrit per la persona beneficiària o pel seu representant, el qual ha d’anar acompanyat de:

— La documentació a què es fa menció a l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura:

Memòria justificativa i econòmica emplenada (annex 4)

Factures amb el justificant de pagament

Cinc (5) exemplars del llibre i/o dels materials gràfics editats amb motiu de l’activitat subvencionada.

12.2. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu en el termini d’un mes després d’haver duit a terme l’activitat. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució de concessió en el BOIB, s’entén que la justificació s’ha de fer en el mes següent a aquesta publicació. No s’acceptarà cap justificació presentada amb posterioritat al 15 de desembre de 2017. Qualsevol documentació presentada amb posterioritat a aquesta data no s’admetrà com a justificant de la subvenció.

12.3. Les factures han d’estar a nom del beneficiari i pagades als proveïdors, la qual cosa s’ha d’acreditar amb una còpia del rebut de la transferència bancària o amb l’acceptació de pagament per part del proveïdor. En els casos de factures que no superin els 500 euros, no és necessària la presentació del justificant de pagament, tot i que s’han de relacionar a la memòria justificativa i s’han d’aportar juntament amb les altres factures.

12.4. En cas que es presentin factures originals (aquelles que no són digitals), se n’ha d’adjuntar una còpia. L’òrgan instructor compulsarà les còpies en el moment de registrar el compte justificatiu (annex 4) i tornarà les factures originals als sol·licitants.

12.5. Cal que les factures es presentin en el mateix ordre en què figuren en el compte justificatiu (annex 4).

12.6. El termini per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció és de dues setmanes, comptadores des del dia en què l’òrgan instructor ho comuniqui al beneficiari.

13. De la forma, els terminis i les condicions de pagament de la subvenció

13.1. El pagament de la subvenció es farà efectiu en el termini màxim de sis mesos mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu (annex 4).

13.2. Excepcionalment, es poden efectuar bestretes de l’import de la subvenció concedida amb l’exigència, si escau, de les garanties adients, en els supòsits que assenyala l’article 37 del text refós de la Llei de subvencions.

14. De la disposició que estableix les bases reguladores i altra normativa d’aplicació

14.1. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

14.2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.3. La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d’aplicació i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables.

15. Vigència

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Documents adjunts