Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Subvencions per donar suport a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l’any 2018

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 20 d’abril de 2018 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l’any 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’Institut d’Estudis Baleàrics (en endavant IEB) és un consorci amb caràcter d’ens públic que està adscrit a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, d’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’IEB, segons els apartats l i m de l’article 4 dels seus Estatuts, aprovats mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2013 (BOIB núm. 101, de 20 de juliol), té l’objectiu de donar suport a diverses activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior, i la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears.

L’article 30.26 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents per fomentar la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, així com les de fer-ne la difusió nacional i internacional.

El pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis de 2018-2020, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018, que preveu la convocatòria d’ajuts per donar suport a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l’any 2018.

A aquest efecte, l’objecte d’aquesta Resolució és convocar subvencions d’acord amb: el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, (BOIB núm. 100, d’11 de juliol), i el Reglament Europeu 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis(Diari oficial de la Unió Europea núm. L 352 de 24 de desembre de 2013).

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), els articles 107.3 apartats d) i e), 108.4 i 109 de la versió consolidada del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Diari oficial de la Unió Europea núm. C326 de 26 d’octubre de 2012), el Reglament Europeu 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis(Diari oficial de la Unió Europea núm. L1352 de 24 de desembre de 2013), i fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 14 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

Primer

Aprovar la convocatòria de subvencions per contribuir a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears, de caràcter professional, durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2017 i 30 de novembre de 2018, d’acord amb l’annex I de la Convocatòria.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 10.1ª) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 20 d’abril de 2018

La presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Francesca Tur Riera

Annex I. CONVOCATÒRIA

1. De l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2017 i 30 de novembre de 2018 per fomentar l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.

1.2. S’estableixen dues línies de subvenció, les quals són excloents entre si:

a) Suport a la mobilitat dels artistes, mànagers i representants, editors fonogràfics i tots els professionals de l’àmbit de la música de les Illes Balears.

Es podran sol·licitar ajuts per a:

— Trasllat i allotjament de la formació i el personal tècnic per actuar en directe fora de l’illa de residència.

— Trasllat i allotjament de la formació i el personal tècnic per assistir a fires professionals, amb o sense actuació en directe fora de l’illa de residència.

— Trasllat i allotjament de mànagers, productors o editors fonogràfics per assistir a fires professionals, amb o sense actuació en directe o estand de venda comercial fora de l’illa de residència.

— Trasllat i allotjament de professionals de l’àmbit de la música per participar en estades de formació i residències musicals fora de l’illa de residència.

— Trasllat i allotjament de professionals de l’àmbit de la música per participar en concursos i audicions fora de l’illa de residència.

Només seran subvencionables les actuacions que es facin en espais equipats i amb programació musical habitual o que estiguin incloses en la programació d’esdeveniments musicals.

S’inclouen exclusivament les següents despeses:

— El desplaçament de càrrega, personal artístic i fins a dos tècnics. Només s’accepten bitllets en classe turista. En el cas de desplaçaments en cotxe, la benzina i els peatges estan inclosos dins el preu del quilometratge.

— Les despeses d’allotjament del dia o dels dies de l’acció i, com a màxim, el dia anterior o el dia posterior, sempre que es puguin justificar amb factures.

— Les despeses de lloguer de vehicles.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

— Les despeses del cost de les acreditacions o inscripcions a fires, mercats i jornades professionals per a un màxim de dues persones i amb un màxim de despesa de 350 euros per acreditació.

— Les despeses de manutenció, amb un preu màxim de 15 € per persona i dia.

b) Suport a activitats de projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears.

Es poden sol·licitar ajuts per a:

— Trasllats i allotjament de la formació i el personal tècnic per actuar en directe fora de l’illa de residència o participar en fires professionals.

— Producció de materials gràfics, fonogràfics i audiovisuals de suport a gires, actuacions en directe i presència a fires professionals.

— Contractació de serveis professionals de producció, personal artístic i tècnic, de comunicació, etc. per a gires i actuacions en directe.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:

— La producció d’elements gràfics, audiovisuals i fonogràfics.

— L’edició i la traducció de material gràfic.

— Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals, artístics i tècnics.

— El lloguer d’equipaments.

— El lloguer d’estands a fires professionals. Es subvencionarà el 50 % de les despeses per aquest concepte.

— L’acreditació a fires professionals. Es subvencionarà el total de les despeses fins a 350 € per acreditat (màxim 2 acreditacions per projecte).

— El desplaçament de persones i càrrega. Només s’accepten bitllets en classe turista.

— Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures i amb un màxim de 100 € per persona i nit.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

1.3. Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

— Les dietes.

— Els honoraris del beneficiari de la subvenció.

— Els tiquets de combustible i aparcament.

— Els desplaçaments amb avió en primera classe.

— Despeses derivades d’actuacions que es facin dins l’illa de residència.

— Despeses derivades d’actuacions en esdeveniments de caire benèfic o fora de circuits professionals.

2. De l’import màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits pressupostaris als quals s’imputa

2.1. Es destina a aquestes ajudes un import total de 225.000 euros, amb càrrec al capítol 4 dels pressupostos de l’IEB per al 2018.

3. Dels criteris objectius i de preferència que han de regir en la concessió de la subvenció

3.1. Per a la concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s’ha d’aplicar un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, o en els registres i les oficines que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015; atès que, d’acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, segons article 6.3 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’educació i cultura.

3.2. Les sol·licituds d’ajuts es poden resoldre individualment encara que no n’hagi acabat el termini de presentació, fins que s’exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

4. De l’import de les subvencions

4.1. L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant és de vint-i-cinc mil euros (25.000 €).

4.2. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2. a), relacionades exclusivament amb la mobilitat, les quantitats s’atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

a) Per a desplaçament d’artistes, càrrega i estades entre les Illes Balears:

Si es fa una o més activitats a les Illes Balears fora de l’illa de residència: un màxim de 70 € per persona per al desplaçament, 50 € per a l’allotjament per persona i dia, i 15 € per a la manutenció per persona i dia.

Es preveu un màxim de 300 € per transport de càrrega o dos seients extra per a instruments al mateix preu per persona.

Es pot incloure el cost de l’acreditació a fires, mercats o jornades professionals (fins a dues acreditacions per projecte). El màxim és de 350 € per persona.

El límit per sortida no pot excedir els 1.000 €. En el cas d’orquestres i corals el límit per sortida no pot excedir els 4.500 €.

b) Per a desplaçament d’artistes, càrrega i estades a l’Espanya peninsular:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població a l’Espanya peninsular: un màxim de 150 € per persona per al desplaçament, 50 € per a l’allotjament per persona i dia, i 15 € per a la manutenció per persona i dia.

— Si es fa una o més activitats a diverses poblacions de l’Espanya peninsular: un màxim de 250 € per persona per al desplaçament, 50 € per a l’allotjament per persona i dia, i 15 € per a la manutenció per persona i dia.

Es preveu un màxim de 400 € per transport de càrrega o dos seients extra per a instruments al mateix preu per persona.

Es pot incloure el cost de l’acreditació a fires, mercats o jornades professionals (fins a dues acreditacions per projecte). El màxim és de 350 € per persona.

El límit per sortida no pot excedir els 2.000 €. En el cas d’orquestres i corals el límit per sortida no pot excedir els 6.000 €.

c) Per a desplaçaments a les Illes Canàries i Europa:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població d’Europa o les Illes Canàries: un màxim de 350 € per persona per al desplaçament, 50 € per a l’allotjament per persona i dia, i 15 € per a la manutenció per persona i dia.

— Si es fa una o més activitats a diverses poblacions d’Europa o les Illes Canàries: un màxim de 500 € per persona per al desplaçament, 50 € per a l’allotjament per persona i dia, i 15 € per a la manutenció per persona i dia.

Es preveu un màxim de 400 € per transport de càrrega o dos seients extra per a instruments al mateix preu per persona.

Es pot incloure el cost de l’acreditació a fires, mercats o jornades professionals (fins a dues acreditacions per projecte). El màxim és de 350 € per persona.

El límit per sortida no pot excedir els 3.000 €. En el cas d’orquestres i corals el límit per sortida no pot excedir els 7.500 €.

d) Per a desplaçaments fora d’Europa:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població d’Amèrica, Àfrica, Àsia o Oceania: un màxim de 800 € per persona per al desplaçament, 50 € per a l’allotjament per persona i dia, i 15 € per a la manutenció per persona i dia.

— Si es fa una o més activitats a diverses poblacions d’Amèrica, Àfrica, Àsia o Oceania: un màxim de 1.000 € per persona per al desplaçament, 50 € per a l’allotjament per persona i nit, i 15 € per a la manutenció per persona i dia.

Es preveu un màxim de 400 € per transport de càrrega o dos seients extra per a instruments al mateix preu per persona.

Es pot incloure el cost de l’acreditació a fires, mercats o jornades professionals (fins a dues acreditacions per projecte). El màxim és de 350 € per persona.

El límit per sortida no pot excedir els 4.000 €. En el cas d’orquestres i corals el límit per sortida no pot excedir els 9.000 €.

4.3. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2. b) es qualificaran en funció de les puntuacions següents:

a) Trajectòria artística i professional de l’artista i del promotor o agent (de 0 a 20 punts)

— Artista amb un o més treballs discogràfics amb composicions originals / interpretació de repertori de compositors de les Illes Balears: 5 punts

— Artista amb més de 5 actuacions en directe en el darrer any: 5 punts

— Artista, mànager o promotor amb més de 3 anys de dedicació professional acreditada: 5 punts

— Artista, mànager o promotor amb activitat professional en l’àmbit internacional: 5 punts

b) Potencial de projecció exterior del projecte (de 0 a 60 punts)

Característiques de les accions (42 punts)

1) Quan el sol·licitant és un artista o agència de representació:

— Entre tres i cinc accions per grup o artista fora de l’illa de residència: 4 punts

— Més de cinc accions per grup o artista fora de l’illa de residència: 8 punts

— Almenys una de les accions és a l’estranger: 5 punts

— Almenys una acció implica la presència a una fira/festival de fora de les Illes Balears amb programa professional: 2 punts

— Almenys una acció implica l’actuació en directe en una fira/festival de fora de les Illes Balears amb programa professional: 5 punts

— Aforament de l’espai i qualitat de la programació: 7 punts

— Accions que contribueixen a la difusió del patrimoni cultural de les Illes Balears, incloent-hi la llengua catalana, així com de la cultura musical de les Illes Balears a l’exterior: 5 punts

— Accions que contribueixen a la igualtat de gènere (composicions fetes per una dona o grups en què més del 50 % de l’equip artístic i tècnic sigui dona): 5 punts

— Accions que tenen retorn social (projectes que incloguin accions destinades a la millora, dinamització o revitalització d’un col·lectiu, una comunitat o una àrea determinada): 5 punts

2) Quan el sol·licitant és un promotor:

— Accions en fires o festivals amb més de tres edicions: 5 punts.

— Accions fora de les Illes Balears que impliquen més d’una formació balear: 10 punts.

— Aforament de la sala i qualitat de la programació: 12 punts.

— Accions que contribueixen a la difusió del patrimoni cultural de les Illes Balears, incloent-hi la llengua catalana, així com de la cultura musical de les Illes Balears a l’exterior: 5 punts.

— Accions que contribueixen a la igualtat de gènere (composicions fetes per una dona o grups en què més del 50 % de l’equip artístic i tècnic sigui dona): 5 punts.

— Accions que tenen retorn social (projectes que incloguin accions destinades a la millora, dinamització o revitalització d’un col·lectiu, una comunitat o una àrea determinada): 5 punts.

Elements de promoció (18 punts)

— Publicitat, contractació de serveis de comunicació o lloguer d’estand a fires: 5 punts.

— Producció de material gràfic físic o digital complementari: 3 punts.

— Producció de material audiovisual o fonogràfic complementari: 10 punts.

c) Avaluació del Pla estratègic (de 0 a 15 punts).

1) Quan el sol·licitant és un artista o agència de representació:

Pla anual de desenvolupament del grup o solista amb objectius, accions, temporalització, resum de comptes amb relació d’ingressos i despeses i viabilitat econòmica del projecte.

— Insuficient: 0 punts.

— Correcte: 5 punts.

— Elaborat: 7 punts.

— Excel·lent: 15 punts.

2) Quan el sol·licitant és un promotor:

Avaluació del pla d’integració de l’activitat en el programa del festival o la programació de la sala, la repercussió pública de l’acció i el potencial sobre les xarxes professionals del lloc on es du a terme l’acció o accions, amb un resum de comptes que inclogui ingressos i despeses i viabilitat econòmica del projecte.

— Insuficient: 0 punts.

— Correcte: 5 punts.

— Elaborat: 7 punts.

— Excel·lent: 15 punts.

d) Presentació documental del projecte (de 0 a 5 punts)

— Qualitat baixa: 0 punts.

— Qualitat mitjana: 3 punts.

— Qualitat excel·lent: 5 punts.

Puntuació total: 100 punts

4.4. Una qualificació d’1 punt correspon al 0,8 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

4.5. Només tendran dret a la subvenció els sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 30 punts d’acord amb els criteris establerts en l’apartat 4.3.

4.6. L’import màxim per a projectes especificats en el punt 1.2. b) és de vuit mil euros (8.000 €).

4.7. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients de resolució.

4.8. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat, (excepció feta de les que provenen de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, segons estableix el punt 5.3 d’aquesta convocatòria), tot i que l’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat que superi el cost de l’activitat subvencionada.

4.9. En cap dels casos no s’abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

5. Dels beneficiaris i requisits que han de complir

5.1. Pel que fa al suport a la mobilitat dels professionals al qual es fa referència en el punt 1.2. a), en són beneficiaris les persones físiques i jurídiques que es desplacen o el seu representant, independentment de la seva residència fiscal, sempre que l’objecte de la subvenció sigui promocionar la cultura de les Illes Balears o els seus artistes i la seva obra.

5.2. Pel que fa al suport a activitats de promoció a l’exterior de la música de les Illes Balears al qual fa referència el punt 1.2. b), en són beneficiaris les persones físiques i jurídiques donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la interpretació i composició musicals, la representació d’artistes, la producció i l’edició de fonogrames, la producció d’espectacles musicals, o en general l’entitat organitzadora d’una activitat de promoció, independentment de la seva residència fiscal sempre que organitzin activitats relacionades amb professionals de les Illes Balears.

5.3. No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

6. De la sol·licitud i dels documents que han d’acompanyar la sol·licitud

6.1. La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2) degudament emplenat i signat, el qual ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat.

— Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant de l’entitat i acreditació de la representació.

b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (IAE, document de constitució de l’entitat i estatuts).

c) La declaració responsable conjunta mitjançant el model normalitzat (annex 3):

— que el sol·licitant compleix les obligacions establertes a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i a l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura

— que el sol·licitant no incorre en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable;

— de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud;

— que el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica, i

— que el sol·licitant, en cas que sigui una empresa, compleix amb la legalitat vigent pel que fa a la contractació de treballadors.

d) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. Si no es presenta aquesta certificació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

e) Memòria descriptiva i detallada del projecte en la qual cal incloure:

— Els objectius del projecte

— La relació d’activitats i les dates en què es duen a terme

— Si escau, les dates i rutes dels viatges amb indicació de les persones que viatgen

— La trajectòria de les persones, entitats o empreses implicades

— El pla de patrocinis i finançament

— El pla de difusió i promoció exterior

f) Pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat.

g) Previsió d’ingressos.

h) Carta d’invitació o contracte en el cas d’actuacions en directe o enregistraments fonogràfics. El contracte o la carta d’invitació ha de fer referència expressa a l’aportació econòmica que assumeix l’equipament o entitat i el lloc i la data o dates de l’esdeveniment. En cas que sigui assistència a fira o la part professional d’un festival, comprovant de l’acreditació.

Qualsevol dada no acreditada no serà computada en la valoració del projecte.

7. Dels terminis per efectuar la sol·licitud i les eventuals esmenes

7.1. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del desè dia natural des que la convocatòria es publiqui en el BOIB i romandrà obert fins al 15 d’octubre de 2018.

7.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament un mínim de quinze dies naturals abans de l’inici de l’esdeveniment. Aquest apartat no regeix les activitats que es duguin a terme entre l’1 de desembre de 2017 i el 30 de maig de 2018. En aquest cas, les sol·licituds s’hauran de formalitzar obligatòriament abans del 30 de maig de 2018.

7.3. El termini per esmenar la sol·licitud o la documentació presentada juntament amb la sol·licitud és de 15 dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la notificació del requeriment a la persona interessada. Transcorregut aquest període sense que s’hagi esmenat, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits, prèvia la resolució corresponent.

8. De la composició de la comissió avaluadora

La comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre l’informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució que ha de formular l’òrgan instructor competent.

La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada per cinc membres:

President: el director o la persona que ell designi.

Vocals: dos tècnics de l’IEB i un professional de prestigi nomenat per l’IEB.

Secretari: un tècnic de l’IEB.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

9.1. L’òrgan competent per intruir el procediment és el director de l’IEB, que també té la competència de la resolució del procediment.

9.2. La instrucció del procediment es durà a terme d’acord amb l’article 16 del Decret legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 8 de l’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

9.3. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar individualment per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic indicada per cadascun dels sol·licitants de la subvenció i es publicarà a la pàgina web de l’IEB per tal que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions el termini quinze dies naturals, comptadors des de la publicació de la proposta de resolució a la pàgina web de l’IEB, la qual cosa es farà constar mitjançant diligència de l’òrgan instructor.

10. Resolució

10.1. El director de l’IEB disposa d’un, termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de la data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el registre de l’òrgan competent per a la instrucció del procediment, per resoldre motivadament i notificar la petició mitjançant publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

10.2. Es preveu la possibilitat de dictar resolucions parcials i successives de concessió, a mesura que els òrgans instructors formulin les propostes corresponents.

10.3. Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes, comptadors des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

11. De les obligacions dels beneficiaris

11.1. En el termini de set dies naturals, el beneficiari ha de comunicar el començament de l’activitat objecte de subvenció, en el cas que l’activitat s’hagi de fer amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud enviant un correu electrònic a l’adreça: subvencions@iebalearics.org.

11.2. Cal que el beneficiari comuniqui a l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb una antelació mínima de quinze dies naturals, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

11.3. S’ha de fer constar el patrocini de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip de l’Institut d’Estudis Baleàrics, disponible al lloc web www.iebalearics.org, a la pàgina d’Identitat corporativa, i el de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

11.4. En cas que el beneficiari vulgui renunciar a l’ajut, s’ha de notificar a l’IEB mitjançant el pertinent model normalitzat de renúncia (annex 4).

12. De la documentació necessària per a la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts

12.1. La subvenció s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 5) subscrit per la persona beneficiària o el seu representant, el qual ha d’anar acompanyat de:

—La documentació que s’esmenta a l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura:

Memòria justificativa i econòmica emplenada (annex 5)

Factures amb el justificant de pagament (si escau)

— Acreditació fotogràfica de l’activitat.

— Tres (3) exemplars del disc i/o dels materials gràfics editats amb motiu de l’activitat subvencionada.

12.2. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu en el termini de trenta dies naturals després d’haver duit a terme l’activitat. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució de concessió en el BOIB, s’entén que la justificació s’ha de fer en els trenta dies naturals següents a aquesta publicació. Transcorregut el termini, sense haver-se presentat, es requerirà al beneficiari per tal que en el termini improrrogable de quinze dies, sigui presentada. La manca de presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat comportarà l’exigència del reintegrament i la resta de responsabilitats establertes a la Llei General de Subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximirà al beneficiari de les sancions que, de conformitat amb la Llei General de Subvencions, corresponguin.

12.3. Les factures han d’estar a nom del beneficiari i pagades als proveïdors, la qual cosa s’ha d’acreditar amb una còpia del rebut de la transferència bancària o amb l’acceptació de pagament per part del proveïdor. En els casos de factures que no superin els 500 euros, no és necessària la presentació del justificant de pagament, tot i que s’han de relacionar a la memòria justificativa i s’han d’aportar juntament amb les altres factures.

12.4. En cas que es presentin factures originals (aquelles que no són digitals), se n’ha d’adjuntar una còpia. L’òrgan instructor compulsarà les còpies en el moment de registrar el compte justificatiu (annex 5) i tornarà les factures originals als sol·licitants.

12.5. Cal que les factures es presentin en el mateix ordre en què figuren en el compte justificatiu (annex 5).

12.6. El termini per esmenar defectes en la justificació de la subvenció és de quinze dies naturals, comptadors des del dia en què l’òrgan instructor ho comuniqui al beneficiari.

13. De la forma, els terminis i les condicions de pagament de la subvenció

13.1. El pagament de la subvenció es farà efectiu en el termini màxim de sis mesos des de la resolució de la concessió dels ajuts,, mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu (annex 5).

13.2. Excepcionalment, es poden efectuar bestretes de l’import de la subvenció concedida amb l’exigència, si escau, de les garanties adients, en els supòsits que assenyala l’article 37 del text refós de la Llei de subvencions.

14. De la disposició que estableix les bases reguladores i altra normativa d’aplicació

14.1. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

14.2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.3 La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d’aplicació i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables.

14.4 Reglament Europeu 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diari oficial de la Unió Europea núm. L352 de 24/12/2013).

Documents adjunts