Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Subvencions per donar suport a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 31 de gener de 2017 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

L’Institut d’Estudis Baleàrics (en endavant IEB) és un consorci amb caràcter d’ens públic que està adscrit a la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, d’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 1/2016, de 16 de febrer (BOIB núm. 23, de 18 de febrer).

L’IEB, segons els apartats l i m de l’article 4 dels seus Estatuts, aprovats mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2013 (BOIB núm. 101, de 20 de juliol), té l’objectiu de donar suport a diverses activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior, i la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears.

L’article 30.26 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents per fomentar la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, així com les de fer-ne la difusió nacional i internacional.

A aquest efecte, l’objecte d’aquesta Resolució és convocar subvencions d’acord: 1) amb l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, i 2) amb la convocatòria que segueix aquesta Resolució.

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 14 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

Primer

Aprovar la convocatòria de subvencions per contribuir a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears, de caràcter professional, durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2016 i 30 de novembre de 2017.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 31 de gener de 2017

 

La presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Ruth Mateu i Vinent

 

CONVOCATÒRIA

1. De l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2016 i 30 de novembre de 2017 per fomentar l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.

1.2. S’estableixen dues línies de subvenció, les quals són excloents entre si:

a) Suport a la mobilitat dels artistes, mànagers i representants, editors fonogràfics i tots els professionals de l’àmbit de la música de les Illes Balears.

Es podran sol·licitar ajuts per a:

— Trasllat i allotjament de la formació i el personal tècnic per actuar en directe fora de l’illa de residència.

— Trasllat i allotjament de la formació i el personal tècnic per assistir a fires professionals, amb o sense actuació en directe fora de l’illa de residència.

— Trasllat i allotjament de mànagers, productors o editors fonogràfics per assistir a fires professionals, amb o sense actuació en directe o estand de venda comercial fora de l’illa de residència.

— Trasllat i allotjament de professionals de l’àmbit de la música per participar en estades de formació i residències musicals fora de l’illa de residència.

Només seran subvecionables les actuacions que es facin en espais equipats i amb programació musical habitual o que estiguin incloses en la programació d’esdeveniments musicals.

S’inclouen exclusivament les despeses derivades de trasllat i allotjament:

— El desplaçament de càrrega, personal artístic i fins a dos tècnics. Només s’accepten bitllets en classe turista.

— Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.

— Les despeses de lloguer de vehicles.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

b) Suport a activitats de projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears.

Es poden sol·licitar ajuts per a:

— Trasllats i allotjament de la formació i el personal tècnic per actuar en directe fora de l’illa de residència o participar en fires professionals.

— Producció de materials gràfics, fonogràfics i audiovisuals de suport a gires, actuacions en directe i presència a fires professionals.

— Contractació de serveis professionals de producció, personal artístic i tècnic, de comunicació, etc. per a gires i actuacions en directe.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:

— La producció d’elements gràfics, audiovisuals i fonogràfics.

— L’edició i la traducció de material gràfic.

— Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals, artístics i tècnics.

— El lloguer d’equipaments.

— El desplaçament de persones i càrrega. Només s’accepten bitllets en classe turista.

— Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures i amb un màxim de 100 € per persona i nit.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

1.3. Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

— Les dietes.

— Els honoraris del beneficiari de la subvenció.

— Els tiquets de combustible i aparcament.

— Els desplaçaments amb avió en primera classe.

— Despeses derivades d’actuacions que es facin dins l’illa de residència.

— Despeses derivades d’actuacions en esdeveniments de caire benèfic o fora de circuits professionals.

2. De l’import màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits pressupostaris als quals s’imputa

2.1. Es destina a aquestes ajudes un import total de 160.000 euros, amb càrrec al capítol 4 dels pressupostos de l’IEB per al 2017.

3. Dels criteris objectius i de preferència que han de regir en la concessió de la subvenció

3.1. Tenint en compte que la concessió de la subvenció s’efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva, per resoldre cada petició i fixar l’import de l’ajut, que mai no pot ser superior a la quantitat sol·licitada, el criteri de concessió serà l’ordre d’entrada.

4. De l’import de les subvencions

4.1. L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant és de vint-i-cinc mil euros (25.000 €).

4.2. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2. a), relacionades exclusivament amb la mobilitat, les quantitats s’atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

a) Per a desplaçament d’artistes, càrrega i estades entre les Illes Balears:

Si es fa una o més activitats a les Illes Balears fora de l’illa de residència: un màxim de 70 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

Es preveu un màxim de 300 € per transport de càrrega o dos seients extra per a instruments al mateix preu per persona.

El límit per sortida no pot excedir els 1.000 €.ç

b) Per a desplaçament d’artistes, càrrega i estades a l’Espanya peninsular:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població a l’Espanya peninsular: un màxim de 150 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

— Si es fa una o més activitats a diverses poblacions de l’Espanya peninsular: un màxim de 250 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

Es preveu un màxim de 400 € per transport de càrrega o dos seients extra per a instruments al mateix preu per persona.

El límit per sortida no pot excedir els 2.000 €.

c) Per a desplaçaments a les Illes Canàries i Europa:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població d’Europa o les Illes Canàries: un màxim de 350 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

— Si es fa una o més activitats a diverses poblacions d’Europa o les Illes Canàries: un màxim de 500 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

Es preveu un màxim de 400 € per transport de càrrega o dos seients extra per a instruments al mateix preu per persona.

El límit per sortida no pot excedir els 3.000 €.

d) Per a desplaçaments fora d’Europa:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població d’Amèrica, Àfrica, Àsia o Oceania: un màxim de 800 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

— Si es fa una o més activitats a diverses poblacions d’Amèrica, Àfrica, Àsia o Oceania: un màxim de 1.000 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i nit.

Es preveu un màxim de 400 € per transport de càrrega o dos seients extra per a instruments al mateix preu per persona.

El límit per sortida no pot excedir els 4.000 €.

4.3. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2. b) es qualificaran en funció de les puntuacions següents:

a) Trajectòria artística i professional de l’artista i del promotor o agent (de 0 a 2 punts)

— Artista amb un o més treballs discogràfics amb composicions originals / interpretació de repertori de compositors de les Illes Balears: 0,5 punts

— Artista amb més de 5 actuacions en directe en el darrer any: 0,5 punts

— Artista, mànager o promotor amb més de 3 anys de dedicació professional acreditada: 0,5 punts

— Artista, mànager o promotor amb activitat professional en l’àmbit internacional: 0,5 punts

b) Potencial de projecció exterior del projecte (de 0 a 5 punts)

Característiques de les actuacions

— Entre tres i cinc actuacions per banda en directe fora de l’illa de residència: 0,5 punts

— Més de cinc actuacions per banda en directe fora de l’illa de residència: 1 punt

— Almenys una de les actuacions és a l’estranger: 0,5 punts

— Almenys una actuació és a una fira/festival de fora de les Illes Balears amb programa professional: 1 punt

— Actuacions fora de les Illes Balears que impliquen més d’una formació balear (quan el sol·licitant és el promotor): 1 punt

Elements de promoció

— Publicitat i/o contractació de serveis de comunicació: 0,5 punts

— Producció de material gràfic físic o digital complementari: 0,5 punts

— Producció de material audiovisual o fonogràfic complementari: 1 punt

c) Avaluació del Pla estratègic (de 0 a 2 punts)

Pla anual de desenvolupament de la banda o solista amb objectius, accions, temporalització i resum de comptes amb relació d’ingressos i despeses.

— Insuficient: 0 punts

— Correcte: 0,5 punts

— Elaborat: 1 punt

— Excel·lent: 2 punts

d) Presentació documental del projecte (de 0 a 1 punt)

— Qualitat baixa: 0 punts

— Qualitat mitjana: 0,5 punts

— Qualitat excel·lent: 1 punt

Puntuació total: 10 punts

4.4. Una qualificació d’1 punt correspon al 10 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 100 %, que correspon als 10 punts.

4.5. L’import màxim per a projectes especificats en el punt 1.2. b) és de vuit mil euros (8.000 €).

4.6. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients de resolució.

4.7. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat (excepció feta de les que provenen de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, segons estableix el punt 5.3 d’aquesta convocatòria), tot i que l’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat que superi el cost de l’activitat subvencionada.

4.8. En cap dels casos no s’abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

5. Dels beneficiaris i requisits que han de complir

5.1. Pel que fa al suport a la mobilitat dels professionals al qual es fa referència en el punt 1.2. a), en són beneficiaris les persones físiques i jurídiques que es desplacen o el seu representant, independentment de la seva residència fiscal.

5.2. Pel que fa al suport a activitats de promoció a l’exterior de la música de les Illes Balears al qual fa referència el punt 1.2. b), en són beneficiaris les persones físiques i jurídiques donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la interpretació i composició musicals, la representació d’artistes, la producció i l’edició de fonogrames, la producció d’espectacles musicals, o en general l’entitat organitzadora d’una activitat de promoció, independentment de la seva residència fiscal sempre que organitzin activitats relacionades amb professionals de les Illes Balears.

5.3. No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears.

6. De la sol·licitud i dels documents que han d’acompanyar la sol·licitud

6.1. La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 1) degudament emplenat i signat, el qual ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat.

— Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant.

b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (IAE, escriptura de constitució de l’empresa i estatuts).

c) La declaració responsable conjunta a través de model normalitzat (annex 2):

— de compliment de les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i a l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura

— de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable;

— de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, i

— d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica.

d) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. Si no es presenta aquesta certificació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

e) Memòria descriptiva i detallada del projecte en la qual cal incloure:

— Els objectius del projecte

— La relació d’activitats i les dates en què es duen a terme

— Les dates i rutes dels viatges amb indicació de les persones que viatgen

— La trajectòria de les persones implicades

— El pla de patrocinis i finançament

— El pla de difusió i promoció exterior

f) Pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat.

g) Carta d’invitació o contracte en el cas d’actuacions en directe o enregistraments fonogràfics. El contracte o la carta d’invitació ha de fer referència expressa a l’aportació econòmica que assumeix l’equipament o entitat i el lloc i la data o dates de l’esdeveniment.

7. Dels terminis per efectuar la sol·licitud i les eventuals esmenes

7.1. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del desè dia natural des que la convocatòria es publiqui en el BOIB i romandrà obert fins al 15 d’octubre de 2017.

7.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament un mínim de dues setmanes naturals abans de l’inici de l’esdeveniment. Aquest apartat no regeix les activitats que es duguin a terme entre l’1 de desembre de 2016 i el 28 de febrer de 2017. En aquest cas, les sol·licituds s’hauran de formalitzar obligatòriament abans del 28 de febrer de 2017.

7.3. El termini per esmenar la documentació presentada és de dues setmanes a partir del dia en què l’òrgan instructor de l’expedient ho comuniqui al sol·licitant. Transcorregut aquest període, es considerarà que el sol·licitant ha desistit de la petició i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits.

8. De la composició de la comissió avaluadora

La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada per cinc membres:

President: el director o la persona que ell designi.

Vocals: dos tècnics de l’IEB i un professional de prestigi nomenat per l’IEB.

Secretari: un tècnic de l’IEB.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

9.1. L’inici del procediment de concessió de subvencions regulades en aquesta convocatòria correspon a la presidenta de l’IEB. L’òrgan competent per instruir el procediment és el director de l’IEB, que també té la competència de la resolució del procediment.

9.2. La instrucció del procediment es durà a terme d’acord amb l’article 24 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 16 del Decret legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 8 de l’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

9.3. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar individualment per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic indicada per cadascun dels sol·licitants de la subvenció i es publicarà a la pàgina web de l’IEB per tal que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions el termini de dues setmanes, comptadores des de la publicació de la proposta de resolució a la pàgina web de l’IEB, la qual cosa es farà constar mitjançant diligència de l’òrgan instructor.

10. Resolució

10.1. El director de l’IEB disposa d’un termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de la data en què es presenta la sol·licitud, per resoldre motivadament i notificar la petició mitjançant publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

10.2. Es preveu la possibilitat de dictar resolucions parcials i successives de concessió, a mesura que els òrgans instructors formulen les propostes corresponents.

10.3. Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

11. De les obligacions dels beneficiaris

11.1. En el termini d’una setmana, el beneficiari ha de comunicar el començament de l’activitat objecte de subvenció enviant un correu electrònic a l’adreça: subvencions@iebalearics.org.

11.2. Cal que el beneficiari comuniqui a l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

11.3. S’ha de fer constar el patrocini de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip ILLENC i del programa promocional BCulture, disponibles a la pàgina web www.illenc.cat.

11.4. En cas que el beneficiari vulgui renunciar a l’ajut, s’ha de notificar a l’IEB mitjançant el pertinent model normalitzat de renúncia (annex 3).

12. De la documentació necessària per a la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts

12.1. La subvenció s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 4), subscrit per la persona beneficiària o el seu representant, el qual ha d’anar acompanyat de:

—La documentació a què es fa menció a l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura:

Memòria justificativa i econòmica emplenada (annex 4)

Factures amb el justificant de pagament

— Tres (3) exemplars del disc i/o dels materials gràfics editats amb motiu de l’activitat subvencionada.

12.2. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu en el termini d’un mes després d’haver duit a terme l’activitat. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució de concessió en el BOIB, s’entén que la justificació s’ha de fer en el mes següent a aquesta publicació. No s’acceptarà cap justificació presentada amb posterioritat al 15 de desembre de 2017. Qualsevol documentació presentada amb posterioritat a aquesta data no s’admetrà com a justificant de la subvenció, cosa que implicarà la pèrdua del dret a rebre la subvenció.

12.3. Les factures han d’estar a nom del beneficiari i pagades als proveïdors, la qual cosa s’ha d’acreditar amb una còpia del rebut de la transferència bancària o amb l’acceptació de pagament per part del proveïdor. En els casos de factures que no superin els 500 euros, no és necessària la presentació del justificant de pagament, tot i que s’han de relacionar a la memòria justificativa i s’han de presentar juntament amb les altres factures.

12.4. En cas que es presentin factures originals (aquelles que no són digitals), se n’ha d’adjuntar una còpia. L’òrgan instructor compulsarà les còpies en el moment de registrar el compte justificatiu (annex 4) i tornarà les factures originals als sol·licitants.

12.5. Cal que les factures es presentin en el mateix ordre en què figuren en el compte justificatiu (annex 4).

12.6. El termini per esmenar defectes en la justificació de la subvenció és de dues setmanes, comptadores des del dia en què l’òrgan instructor ho comuniqui al beneficiari.

13. De la forma, els terminis i les condicions de pagament de la subvenció

13.1. El pagament de la subvenció es farà efectiu en el termini màxim de sis mesos mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu (annex 4).

13.2. Excepcionalment, es poden efectuar bestretes de l’import de la subvenció concedida amb l’exigència, si escau, de les garanties adients, en els supòsits que assenyala l’article 37 del text refós de la Llei de subvencions.

14. De la disposició que estableix les bases reguladores i altra normativa d’aplicació

14.1. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

14.2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.3 La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d’aplicació i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables.

15. Vigència

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Documents adjunts