Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats sense finalitats de lucre que promouen i enforteixen la indústria editorial.

Extracte de la Resolució de 22 de febrer de 2016, de la Secretaria d’Estat de Cultura, per la qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats sense finalitats de lucre que
promouen i enforteixen la indústria editorial.De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional
de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Primer. Beneficiaris
Fundacions, associacions, organitzacions no governamentals i, en general, qualsevol entitat sense fi de lucre que, no pertanyent al sector públic, acrediti haver realitzat actuacions de promoció del llibre o de les publicacions culturals, com a mínim, en els dos últims a anys immediatament anteriors a la data de publicació del BOE d’aquesta convocatòria.
Les entitats, legalment constituïdes al moment de sol·licitar l’ajuda, hauran de tenir residència fiscal a Espanya i tenir per objecte social la realització d’activitats de promoció del llibre o de publicacions culturals.
Les entitats sol·licitants no podran trobar-se culpables en alguna de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions ni tenir pendent el pagament d’obligacions per reintegrament
de subvencions en els termes establerts en l’article 21 del Reglament de la citada norma, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Així mateix, se suspendrà el pagament de tota ajuda a qualsevol entitat que s’hagi beneficiat d’una ajuda declarada il·legal i/o incompatible per una decisió de la comissió europea, fins que l’empresa hagi reemborsat o pagat en un compte bloquejat la quantitat total de l’ajuda il·legal i incompatible i els interessos corresponents.
Segon. Objecte
Se subvencionaran projectes que modernitzin, enforteixin o, en definitiva,
optimitzin el funcionament, dins del territori nacional, del sector editorial; en
particular:
a) La celebració de fires, seminaris i trobades per a professionals.
b) La realització d’estudis i recerques que permetin tenir un coneixement més profund dels riscos i desafiaments (socioculturals, tecnològics i econòmics) que travessa el sector.
c) L’engegada d’iniciatives que impliquin un funcionament més eficaç del conjunt de la cadena del llibre i de les publicacions culturals en les seves diferents fases (producció, distribució, comercialització, préstecs bibliotecaris)
d) El desenvolupament d’actuacions que millorin la comunicació entre les associacions dels diferents agents editorials (autors, traductors, il·lustradors, editors, distribuïdors, llibreters, biblioteques)
En cap cas se subvencionaran a través d’aquesta línia d’ajudes l’edició de llibres, revistes o premsa per part d’editorials.
Tercer. Bases reguladores Les bases reguladores per les quals es regeix aquesta ajuda van ser establertes a través de l’Ordre CUL/2912/2010, de 10 de novembre, publicades en el BOE número 275, amb data de 13 de novembre de 2010.
Quart. Quantia L’import de la subvenció serà, com a màxim, de 395.000 euros.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds Quinze dies hàbils explicats a partir de l’endemà al de la publicació de la
convocatòria en el BOE.
Sisè. Altres dades Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes d’organismes o institucions públics o privats per a la mateixa activitat sempre que l’import de la mateixa sigui de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, no superi el cost de l’activitat subvencionada.
Madrid, 22 de febrer de 2016.- El Secretari d’Estat de Cultura, José María Lassalle Ruiz, P.D.
General de Política i Indústries Culturals i del Llibre, José Pascual Marco Martínez.
[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/03/BOE-B-2016-7337.pdf”]