Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Subvencions per a entitats sense finalitats de lucre que promouen i enforteixen la indústria editorial

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Extracto de la Resolució de 28 de juliol de 2017, de la Secretaria d’Estat de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per a entitats sense finalitats de lucre que promouen i enforteixen la indústria editorial

Publicat en: «BOE» núm. 195, de 16 d’agost de 2017, pàgines 60156 a 60156 (1 pàg.)

Secció: V. Anuncis – B. Altres anuncis oficials

Departament: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Referencia: BOE-B-2017-48730

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Primer.- Beneficiaris:

Fundacions, associacions, organitzacions no governamentals i, en general, qualsevol entitat sense fi de lucre que, no pertanyent al sector públic, acrediti haver realitzat actuacions de promoció del llibre o de les publicacions culturals, com a mínim, en els dos últims a anys immediatament anteriors a la data de publicació del BOE d’aquest extracte.

Segon.- Objecte:

Projectes que modernitzin, enforteixin o optimitzin el funcionament del sector editorial nacional; en particular aquells projectes que millorin la infraestructura d’aquest sector i tinguin algun dels objectius recollits en el Pla de Foment de la Lectura 2017-2020, com la celebració de trobades per a professionals, l’elaboració d’estudis i recerques sobre el sector, les iniciatives dirigides a l’eficàcia del funcionament de la cadena del llibre i de les publicacions culturals en les seves diferents fases, les actuacions que millorin la comunicació entre els diferents agents editorials, l’impuls de la reconversió del sector al model digital o la millora de la formació dels professionals del sector en matèria d’innovació.

Tercer.- Bases reguladores:

Ordre CUL/2912/2010, de 10 de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les subvencions públiques del Ministeri de Cultura en règim de concurrència competitiva.

Quart.- Quantia:

L’import de les subvencions convocades serà, com a màxim, de 645.000 euros.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds:

Quinze dies hàbils explicats a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest extracte en el BOE.

Madrid, 28 de juliol de 2017.- El Secretari d’Estat de Cultura, Fernando Benzo Sainz.