Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

SUBVENCIONS I D’AJUDES DE MINIMIS 2016 PER DONAR SUPORT A LES FIRES, MOSTRES, CERTÀMENS I FESTIVALS DE ARTS ESCÈNIQUES A MALLORCA

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I D’AJUDES DE MINIMIS 2016 PER DONAR SUPORT A LES FIRES, MOSTRES, CERTÀMENS I FESTIVALS DE ARTS ESCÈNIQUES QUE ES REALITZIN A MALLORCA, I BASES QUE LA REGEIXEN

Bases Primera. Finalitats El Consell de Mallorca, a través del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, en l’exercici de les seves competències i d’acord amb els objectius fixats en el Pla estratègic de subvencions de l’any 2016, vol posar en marxa una convocatòria de subvencions que pretén donar suport a la realització de fires, mostres, certàmens i festivals d’arts escèniques. En un moments tan difícils com els actuals, i per a les arts escèniques, en particular, es pretén impulsar, incentivar l’organització d’esdeveniments d’arts escèniques per contribuir al coneixement i la difusió del món de les arts escèniques. D’aquesta manera es contribueix a augmentar la presència del teatre a la nostra illa, a ajudar a sintonitzar al públic amb el món de la cultura, alhora que es dóna suport i promoció als projectes culturals que afavoreixen i difonen el món de les arts escèniques.

Així, amb aquesta convocatòria de subvencions, el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, pretén:

– Promoure el mercat escènic i l’encontre d’artistes, de programadors i de públic.

– Afavorir la trobada entre programadors i el públic interessat.

– Fomentar els projectes d’exhibició d’arts escèniques i els espectacles de qualitat. – Augmentar el nivell del teatre a l’illa de Mallorca.

– Fomentar i difondre el món de les arts escèniques. Segona.

Objecte

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions i ajudes de minimis les sol·licituds que tinguin per objecte dur a terme a Mallorca, entre l’1 de desembre de 2015 i el 31 d’octubre de 2016 (ambdós inclosos), un projecte cultural consistent en la realització de fires, mostres, certàmens i festivals d’arts escèniques, sempre que no siguin objecte d’una altra convocatòria de subvencions d’aquest Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.

Limitació:

Només es pot presentar i subvencionar, com a màxim, 1 projecte cultural per entitat sol·licitant.

En queden exclosos:

– Els que ja estiguin subvencionats a través de les altres convocatòries d’aquest departament, independentment de qui els presenti.

– Els que duen a terme agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica. – Els que per la seva naturalesa o el seu contingut no siguin pròpiament una fira, una mostra, un certàmen o festivals d’arts escèniques.

– El teatre escolar en els projectes que presentin les entitats d’administració local o els organismes públics que en depenen. Tercera.

Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les entitats i les persones físiques o jurídiques següents:

A) Les entitats d’administració local de Mallorca o els organismes públics que en depenen.

B) Les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre que reuneixin aquests requisits:

1. Tenir el domicili social, l’establiment principal, una sucursal o una delegació a Mallorca, i estar legalment i definitivament constituïdes i inscrites en el registre pertinent en acabar el termini de presentació de sol·licituds.

2. Tenir com a objecte social fomentar i dinamitzar la cultura, en general, i la de les arts escèniques, en particular.

C) Les persones físiques, constituïdes com a autònoms o empresaris individuals, o aquelles persones jurídiques, constituïdes com a empreses, que reuneixin aquests requisits:

1. Tenir el domicili social o l’establiment permanent a Mallorca, i estar legalment i definitivament constituït i inscrits en el registre pertinent en acabar el termini de presentació de sol·licituds.

2. Tenir com a objecte social la realització de projectes d’arts escèniques.

3. Estar d’alta en l’epígraf que pertoca del cens tributari o registre pertinent de l’IAE.

No obstant això, no en poden ser beneficiàries:

– Les que incorrin en alguna de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS).

– Les que, en el moment de dictar-se la proposta de resolució definitiva de la convocatòria, no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant de l’Administració de l’Estat i amb les obligacions tributàries davant del Consell de Mallorca (el fet d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant el Consell de Mallorca l’ha de verificar, d’ofici, la Tresoreria del Consell de Mallorca).

– Les entitats o associacions que pertànyen a l’àmbit educatiu. – Les associacions o federacions de veïns, les de la tercera edat

– I, per al cas de les persones, recollides a la lletra C) d’aquesta base, les que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (2014, 2015 i 2016), ajudes atorgades en Espanya, en concepte de minimis, per un import superior a 200.000 € (art. 3.1 i 3.2 del Reglament núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del

Tractat de Funcionament de la UE a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352 de 24 de desembre de 2013).

Quarta.

Naturalesa de la subvenció i de l’ajuda de minimis

Les subvencions i les ajudes de minimis (en el cas de les ajudes atorgades als beneficiaris recollits a la lletra C de la base tercera) d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i eventual i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases; no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Són compatibles amb altres ajudes o subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix projecte sempre que el còmput total de les ajudes no superi el pressupost d’execució del projecte subvencionat. Així mateix, en el cas de les ajudes de minimis, en virtut de la seva naturalesa d’ajudes de minimis, estan sotmeses, en concret, als requisits i les exigències de l’esmentat Reglament núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE a les ajudes de minimis, la qual cosa implica, entre d’altres, que l’import total de les ajudes que, en concepte de minimis, pot rebre en Espanya la persona física o jurídica beneficiària, en els tres darrers exercicis fiscals (2014, 2015 i 2016), no pot ultrapassar els 200.000,00 €. El fet de rebre una subvenció o ajuda en aquesta convocatòria implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/04/3932-1.pdf”]