Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Subvencions IEB: Literatura, pensament, còmic i il·lustració. 2019

1. De l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l’intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.

1.2. S’estableixen tres línies de subvenció, la primera de les quals és excloent de les altres dues.

a) Suport a la mobilitat d’autors, responsables d’editorials (amb un màxim de dos membres) i distribuïdores, investigadors i agents culturals vinculats a l’àmbit de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per assistir a fires, festivals, presentacions i jornades professionals de fora de l’illa de residència.

En queden excloses d’aquesta convocatòria les mobilitats entre Illes i amb altres territoris de parla catalana.

S’inclouen exclusivament les despeses derivades de trasllat, allotjament i manutenció:

El desplaçament dels creadors. Només s’accepten bitllets en classe turista.

Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.

Les despeses d’acreditacions per entrar a les fires o esdeveniments professionals.

El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

Les despeses de manutenció, amb un preu màxim de 15 € per persona i dia.

b) Suport a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre, independentment del seu suport, sigui físic i/o digital, i del seu format, que es concretin en:

— Traduccions d’obres d’autors naturals o residents a les Illes Balears amb distribució fora del territori de les Illes Balears.

— Edició d’originals d’autors naturals o residents a les Illes Balears acompanyada d’un projecte de projecció exterior del llibre (presentació fora de les Illes Balears, assistència a fires professionals, distribució nacional o internacional, etc.).

— Edició de traduccions al català d’obres universals que siguin publicades per editorials de les Illes Balears i estiguin acompanyades d’un projecte de promoció exterior del llibre.

— Digitalització d’obres d’autors de les Illes Balears que formen part del patrimoni literari de la nostra comunitat.

En queden excloses les publicacions en format revista, els catàlegs d’art, els receptaris de cuina, llibres pràctics (guies, mapes, manuals, autoajuda, etc) i les publicacions relatives a estudis històrics locals.

També s’exclou d’aquesta convocatòria qualsevol tipus de reimpressió o reedició -sigui del tipus que sigui- de llibres publicats fa menys de 10 anys.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses següents:

— Producció

— Disseny i maquetació

— Traducció

— Avançament dels drets d’autor

c) Suport a activitats de promoció exterior de la literatura, el còmic, el pensament i la il·lustració de les Illes Balears.

Es poden sol·licitar ajuts per a:

— L’organització de presentacions d’una obra o un autor de les Illes Balears fora de la seva illa de residència, així com conferències, taula rodones, seminaris, etc.

— L’assistència a fires, festivals i jornades professionals.

— La producció de material gràfic associat a la promoció exterior.

— Qualsevol altre tipus d’activitat de promoció que suposi un desplaçament fora de la seva illa de residència.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:

— El desplaçament de persones i càrrega. Només s’accepten els bitllets en classe turista.

— L’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures, amb un màxim de 100 € per persona i nit.

— Els honoraris de persones i la contractació de serveis professionals.

— L’edició i traducció de material gràfic.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

En el cas de l’assistència d’empreses de les Illes Balears a fires o esdeveniments dedicats a la venta directa al públic només serà subvencionable:

— El 25% del cost del lloguer de l’espai.

— El 50% del desplaçament de les persones vinculades a l’empresa sol·licitant.

1.3. Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

— En el cas d’empreses editorials, el desplaçament de les persones que no estiguin directament vinculades amb l’empresa.

— Els honoraris del beneficiari de la subvenció.

— Els tiquets de combustible i aparcament.

— Els desplaçaments amb avió en primera classe.

— Les activitats que es facin dins l’illa de residència.

Per a més informació: feu click a la convocatòria

 

http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/literatura-comic-i-illustracio/