Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Subvencions per donar suport a activitats de projecció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears fins al 20 d’abril de 2020

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 15 d’abril de 2020 per la qual es convoquen d’urgència les subvencions per donar suport a activitats de projecció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears fins al 20 d’abril de 2020 i donar suport a les activitats desenvolupades durant l’any 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El passat 11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia internacional la situació d’emergència de salut pública provocada per la COVID-19.

Mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. L’article 10 preveu diverses mesures de contenció en l’àmbit d’equipaments culturals, que s’enumeren en l’annex de la disposició esmentada. La suspensió de la majoria d’activitats culturals disposada per l’estat d’alarma va afectar, finalment, la totalitat del sector amb l’aprovació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.

2. Tot i que la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 suspèn els terminis per a la tramitació de procediments del sector públic, també preveu la possibilitat que les entitats del sector públic acordin motivadament la continuació d’aquells procediments administratius que estiguin referits a situacions vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general.

En el mateix sentit, l’article 9.2 del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, preveu la possibilitat d’iniciar, motivadament, procediments administratius indispensables per a la protecció de l’interès general, fins i tot durant l’estat d’alarma.

D’acord amb l’article 44 de la Constitució espanyola, els poders públics han de promoure i tutelar l’accés a la cultura, a la qual tothom té dret.

Com a conseqüència de les mesures de confinament i la suspensió de les activitats amb presència de públic, les convocatòries de subvencions previstes en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2018-2020 adquireixen el caràcter d’urgents i indispensables per a la protecció de l’interès general del sector cultural, que garanteix el dret a la cultura previst en la Constitució, atès que:

a) La pèrdua d’activitat del conjunt del sector cultural es va registrar, molt notablement, ja abans de la declaració de l’estat d’alarma. Aquesta pèrdua, previsiblement, es prolongarà fins, com a mínim, el proper dia 30 de juny, encara que abans s’aixequin les mesures de l’estat d’alarma.

b) La crisi sanitària esmentada té un impacte directe en l’economia i en la societat i, molt especialment, en totes les activitats i indústries culturals, sobretot en les activitats amb públic en directe, que estan totalment prohibides a causa del perill de contagi. Aquesta especial incidència en el sector cultural fa urgent la convocatòria i tramitació de subvencions per part de l’Institut d’Estudis Baleàrics, i considerar de forma excepcional la subvenció de despeses en relació amb activitats culturals que finalment no s’han pogut realitzar, o que tenen una data molt incerta de realització.

c) La suspensió, gairebé absoluta, de les activitats culturals durant un període prolongat de temps, requereix una línia d’ajudes per protegir l’ocupació i mantenir el teixit productiu de les diverses activitats culturals de les Illes Balears, i facilitar el pagament de les subvencions de la forma més àgil possible.

d) Segons l’estudi The Economy of Culture in Europe, elaborat l’any 2006 per la Comissió Europea, la justificació d’una intervenció pública dins el sector cultural recolza sobre el pensament europeu que la cultura és un bé indispensable d’interès general. Això fa que els mecanismes i les polítiques culturals públics considerin les indústries culturals i creatives com un bé inherent i indispensable per fomentar la cohesió social i territorial.

3. L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) és una entitat pública empresarial de les que preveu l’article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i amb capacitat d’actuar i autonomia de gestió plenes, sense perjudici de la relació de tutela de l’Administració de la Comunitat Autònoma.

L’IEB s’adscriu a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, d’acord amb el Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Mitjançant el Decret 48/2018, de 21 de desembre, es varen aprovar els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics. D’acord amb l’article 1 dels Estatuts, l’IEB és una entitat pública empresarial de les que preveu l’article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 4, l’IEB té com a fins generals els relacionats amb l’ensenyament i la normalització lingüística de la llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes Balears i la seva projecció exterior, d’acord amb aquests Estatuts i respectant les competències pròpies dels consells insulars. A l’article 5 s’indiquen, entre d’altres, les funcions i competències següents:

a) El foment de la recerca, en totes les àrees de la cultura i la ciència, en temes relacionats amb les Illes Balears, d’acord amb els objectius generals que amb vista a la recerca proposin el Govern de les Illes Balears i el mateix IEB.

b) La formació lingüística en llengua catalana dels ciutadans de les Illes Balears, fora de l’ensenyament reglat.

c) El foment dels usos socials de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida diària, amb respecte i protecció de les modalitats insulars del català de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i sens perjudici de la unitat de la llengua.

d) La difusió, per mitjans propis o aliens, de qualsevol tipus d’activitat cultural que es dugui a terme en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

e) La publicació en el camp dels estudis locals, mitjançant l’elaboració de monografies, col·leccions i revistes, i l’organització de jornades, congressos i conferències.

f) El foment d’activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i entre les Illes Balears i l’exterior.

g) La difusió de la informació relativa als ajuts i els serveis que els organismes d’àmbit insular i municipal destinen a la creació artística i cultural.

L’article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, per la qual es crea l’entitat pública empresarial Institut d’Estudis Baleàrics, indica a l’apartat 3 que per dur a terme les esmentades funcions i activitats l’entitat pot exercir totes les potestats administratives que siguin necessàries, fins i tot la de foment.

L’article 30.26 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents de cultura, activitats artístiques i culturals, així com el foment i difusió de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, així com la seva difusió nacional i internacional.

L’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2018-2020, modificat mitjançant la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 7 de febrer de 2020, publicada en el BOIB núm. 28, de 5 de març de 2020, preveu les línies de subvenció IV.2.11 per donar suport a activitats per a la projecció exterior desenvolupades durant l’any 2019 sobre edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració; música i els músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears, i arts escèniques de les Illes Balears, i IV.2.1 per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d’edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració (incloses també les ajudes a la mobilitat entre illes i entre les Illes Balears i els territoris de parla catalana) i coedició de llibres per als anys 2018, 2019 i 2020.

D’acord amb l’article 1 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol de 2009), poden ser objecte de subvencions les activitats corresponents a la promoció de la cultura i de les arts plàstiques tant entre les Illes Balears com a l’exterior.

D’altra banda, el present règim d’ajudes també es fa de conformitat amb el Reglament UE núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (reglament d’exempció de categories).

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 20.1.j) dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria amb caràcter urgent de les subvencions per donar suport a activitats de projecció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de caràcter professional de les Illes Balears fins al 20 d’abril de 2020 i donar suport a les activitats desenvolupades durant l’any 2019.

2. Establir que el procediment de concessió de subvencions esmentat és indispensable per protegir l’interès general del sector cultural durant l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

3. Aprovar el pressupost d’aquesta convocatòria, que té un import màxim de 100.000 € (cent mil euros).

4. Autoritzar una despesa de 100.000 €, amb càrrec al capítol IV del pressupost de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

5. Publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, comptadors des del dia hàbil següent a la finalització de la declaració de l’estat d’alarma a Espanya, d’acord amb la disposició addicional segona del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

 

Palma, 15 d’abril de 2020

La presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Pilar Costa i Serra

 

ANNEX 1

Convocatòria

1. Objecte i finalitat

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte, d’una banda, donar suport al programa Talent IB, que té com a objectiu facilitar la mobilitat dels autors i editors entre les illes i entre aquestes i els territoris de parla catalana, durant el període comprès entre l’1 de desembre de 2019 i el 20 d’abril de 2020, i de l’altra, contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre el 4 d’octubre i el 20 d’abril de 2020, amb la finalitat de fomentar l’intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior (incloent-hi la mobilitat), i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19.

1.2. S’estableixen quatre línies de subvenció, la primera i la segona de les quals són excloent entre si:

a) Programa Talent IB. Suport a la mobilitat d’autors, editors, investigadors i agents culturals vinculats a l’àmbit de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per assistir a fires, festivals, presentacions i jornades professionals de fora de l’illa de residència entre les illes i entre aquestes i els territoris de parla catalana.

S’inclouen exclusivament les despeses derivades de trasllat, allotjament i manutenció:

— El desplaçament dels creadors, editors, distribuïdors i investigadors. Només s’accepten bitllets en classe turista.

— Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.

— Les despeses d’acreditacions per entrar a les fires o esdeveniments professionals.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

— Les despeses de manutenció, amb un preu màxim de 18 € per persona i dia.

b) Pel que fa a la resta de mobilitats exteriors, suport a la mobilitat d’autors, responsables d’editorials (amb un màxim de dos membres) i distribuïdores, investigadors i agents culturals vinculats a l’àmbit de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per assistir a fires, festivals, presentacions i jornades professionals de fora de l’illa de residència.

S’inclouen exclusivament les despeses derivades de trasllat, allotjament i manutenció:

— El desplaçament dels creadors, editors, distribuïdors i investigadors. Només s’accepten bitllets en classe turista.

— Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.

— Les despeses d’acreditacions per entrar a les fires o esdeveniments professionals.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

— Les despeses de manutenció, amb un preu màxim de 18 € per persona i dia.

c) Suport a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre, independentment del seu suport, sigui físic i/o digital, i del seu format, que es concretin en:

— Traduccions d’obres d’autors naturals o residents a les Illes Balears amb distribució fora del territori de les Illes Balears.

— Edició d’originals d’autors naturals o residents a les Illes Balears acompanyada d’un projecte de projecció exterior del llibre (presentació fora de les Illes Balears, assistència a fires professionals, distribució nacional o internacional, etc.).

— Edició de traduccions al català d’obres universals que siguin publicades per editorials de les Illes Balears i estiguin acompanyades d’un projecte de promoció exterior del llibre.

— Digitalització d’obres d’autors de les Illes Balears que formen part del patrimoni literari de la nostra comunitat.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses següents:

— Producció

— Disseny i maquetació

— Traducció

— Avançament dels drets d’autor

d) Suport a activitats de promoció exterior de la literatura, el còmic, el pensament i la il·lustració de les Illes Balears.

Es poden sol·licitar ajuts per a:

— L’organització de presentacions d’una obra o un autor de les Illes Balears fora de la seva illa de residència, així com conferències, taula rodones, seminaris, etc.

— L’assistència a fires, festivals i jornades professionals.

— La producció de material gràfic associat a la promoció exterior.

— Qualsevol altre tipus d’activitat de promoció que suposi un desplaçament fora de la seva illa de residència.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:

— El desplaçament de persones i càrrega. Només s’accepten els bitllets en classe turista.

— L’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures, amb un màxim de 100 € per persona i nit.

— Els honoraris de persones i la contractació de serveis professionals.

— L’edició i traducció de material gràfic.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

En el cas de l’assistència d’empreses de les Illes Balears a fires o esdeveniments dedicats a la venda directa al públic només serà subvencionable:

— El 25 % del cost del lloguer de l’espai.

— El 50 % del desplaçament de les persones vinculades a l’empresa sol·licitant.

1.3. També seran subvencionables per a les quatre línies descrites en l’apartat 1.2 les despeses previstes com a subvencionables en l’apartat 1.2 que ja s’hagin fet i estiguin vinculades a activitats cancel·lades o ajornades per causa de les mesures de prevenció decretades per les administracions públiques per lluitar contra la pandèmia de COVID-19.

En aquest supòsit, es farà constar aquest fet a la sol·licitud, amb indicació de la data prevista inicialment. Així mateix, s’haurà d’informar del motiu de la cancel·lació o ajornament, a excepció de la cancel·lació o ajornament en dates compreses dins el termini de l’estat d’alarma, o presentar la documentació sobre la cancel·lació per part de l’organitzador o del titular de la seu on s’havia de realitzar l’activitat.

1.4. Els sol·licitants han d’acreditar que no han obtingut el reemborsament dels pagaments efectuats o que no s’ha compensat la despesa efectuada mitjançant bons, vals substitutoris o qualsevol acord de compensació dels serveis que no s’hagin pogut efectuar. Excepcionalment es pot acreditar mitjançant una declaració responsable.

2. Despeses no subvencionables

2.1. Pel que fa a les línies a) i b), queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

— En el cas d’empreses editorials, el desplaçament de les persones que no estiguin directament vinculades amb l’empresa.

— Els honoraris del beneficiari de la subvenció.

— Els tiquets de combustible i aparcament.

— Els desplaçaments amb avió en primera classe.

— Les activitats que es facin dins l’illa de residència.

Quant a la línia c), en queden excloses les publicacions en format revista, els catàlegs d’art, els receptaris de cuina, llibres pràctics (guies, mapes, manuals, autoajuda, etc.) i les publicacions relatives a estudis històrics locals. També s’exclou d’aquesta convocatòria qualsevol tipus de reimpressió o reedició —sigui del tipus que sigui— de llibres publicats fa menys de deu anys.

Tampoc no s’accepten a la línia c) les nòmines dels treballadors com a despesa subvencionable.

Pel que fa a la línia d), queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

— En el cas d’empreses editorials, el desplaçament de les persones que no estiguin directament vinculades amb l’empresa.

— Els honoraris del beneficiari de la subvenció.

— Nòmines de treballadors.

— Els tiquets de combustible i aparcament.

— Els desplaçaments amb avió en primera classe.

— Les activitats que es facin dins l’illa de residència.

2.2. Altres despeses que no són subvencionables comuns a les quatre línies són:

— Els imposts, les taxes i els tributs.

— Les despeses corrents de funcionament de la seu, com ara lloguer, subministrament d’aigua, electricitat i gas, taxes, imposts i despeses de comunitat de l’immoble, neteja i assegurances.

— L’adquisició de material inventariable, com ordinadors, fotocopiadores, faxos, mobiliari o altres anàlegs.

— Amb caràcter general, els sopars i dinars o despeses de representació.

3. Prohibició de subcontractació amb persones vinculades amb el beneficiari

El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats que hi estiguin vinculades, tret que la subcontractació es faci d’acord amb les condicions normals del mercat i s’obtengui l’autorització prèvia de l’IEB, d’acord amb el que preveu l’article 37.7 del Text refós de subvencions de les Illes Balears. Als efectes esmentats, per determinar les persones vinculades s’aplicarà, supletòriament, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de subvencions.

4. Comprovació de valors

En cap cas, l’adquisició de les despeses subvencionables no pot ser superior al valor de mercat. L’IEB podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, d’acord amb l’article 41 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

5. Partides pressupostàries

5.1. El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 100.000 € (cent mil euros) amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l’Institut d’Estudis Baleàrics del 2020.

5.2. La concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria queda condicionada a la disponibilitat pressupostària que estableix el punt anterior.

5.3. El crèdit sobrant d’una línia es pot destinar a l’altra línia.

5.4. Sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, es pot incrementar l’import d’aquesta convocatòria. L’import consignat inicialment es pot ampliar mitjançant una resolució d’ampliació del crèdit assignat. Aquesta ampliació, tret que s’estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar sol·licituds s’ampliï, i no afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes de forma expressa.

6. Beneficiaris i requisits

6.1. Pel que fa al suport a la mobilitat al qual es fa referència en el punt 1.2. a) i 1.2 b), en són beneficiaris:

a) Les empreses editorials i distribuïdores de les Illes Balears.

b) Els creadors i investigadors de les Illes Balears.

6.2. Pel que fa al suport a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre als quals es fa referència en el punt 1.2.c), en són beneficiàries:

a) Les empreses editorials de les Illes Balears i aquelles que, amb residència fiscal fora de la nostra comunitat, treballin amb autors de les Illes Balears, sempre que tinguin com a objecte social la producció i l’edició de llibres, independentment del seu suport.

b) Les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb l’edició editorial.

6.3. Pel que fa al suport a activitats de promoció exterior i a l’assistència dels professionals de les Illes Balears a fires, festivals i jornades de formació que impliquin mobilitat fora de la seva illa de residència al qual fa referència el punt 1.2.d), en són beneficiaris:

a) Les empreses editorials de les Illes Balears i aquelles que, amb residència fiscal fora de la nostra comunitat, treballin amb autors de les Illes Balears.

b) Els creadors de les Illes Balears o els agents culturals que treballin amb autors de les illes independentment de la seva residència fiscal.

6.4. No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears, l’IEB mateix o l’Institut Ramon Llull. Les despeses incloses en sol·licituds d’aquesta convocatòria no es poden incloure en sol·licituds d’altres convocatòries que cobreixin de manera total o parcial el mateix període subvencionable.

6.5. L’obra subvencionada no podrà ser editada per una empresa diferent del beneficiari ni tan sols quan es trobin integrades en el mateix grup empresarial.

6.6. Totes les persones o entitats que sol·licitin aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud de les ajudes comporta l’autorització perquè l’IEB pugui comprovar d’ofici que la persona o l’entitat sol·licitant està al corrent d’aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant ha d’aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud de les ajudes comporta l’autorització perquè l’IEB comprovi d’ofici que la persona o l’entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l’entitat sol·licitant ha d’aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de les ajudes. El sol·licitant ha de presentar el certificat d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat.

c) No poden obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants que concorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

d) El beneficiari, per a l’obtenció de les ajudes, ha de presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s’estableixen en els apartats 8, 9 i 10 d’aquesta convocatòria.

e) El beneficiari ha de complir els principis de l’article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, de la dona.

f) Només es pot presentar una sol·licitud per projecte. En cas de presentació d’una nova sol·licitud, s’haurà de desistir expressament de l’anterior; en cas de no fer-ho, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada.

En cas de desistiment exprés, la data en l’ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada o la data de registre de desistiment en cas que aquest sigui posterior a la segona sol·licitud.

6.7. Queden excloses com a beneficiàries les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d’aquests ens sigui majoritària.

6.8. No poden beneficiar-se de cap subvenció les persones, les entitats o les agrupacions que incorrin en qualsevol de les prohibicions que estableixen l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions; l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones, ni les que hagin estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir una subvenció, d’acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia, o qualsevol altra aplicable.

7. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2019; el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa comunitària, estatal o autonòmica aplicable a les subvencions atorgades per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. Termini i presentació de sol·licituds

8.1. El termini per presentar les sol·licituds, dirigides a l’IEB, comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB i estarà obert fins al dia 15 de juny de 2020.

8.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament fins al 15 de juny de 2020, amb els models establerts a l’apartat 10, que es publicaran a la seu electrònica de la CAIB i al web http://www.iebalearics.org.

8.3. No s’admetrà cap sol·licitud presentada amb posterioritat als terminis indicats ni cap modificació de la documentació referida al projecte subvencionable susceptible de valoració.

8.4. Si la quantia consignada en aquesta convocatòria s’exhaureix abans de l’expiració del termini per presentar sol·licituds, es pot suspendre la concessió de les ajudes mitjançant la publicació d’una resolució de la presidenta de l’IEB en el BOIB.

8.5. Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica ha de dur a terme la petició de l’ajuda per mitjà del seu representant legal, acreditat adequadament.

8.6. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds degudament emplenades d’acord amb els models que faciliti l’Institut d’Estudis Baleàrics, disponibles a la seu electrònica de la CAIB i al web http://www.iebalearics.org, en la forma establerta a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En qualsevol moment, en el supòsit de concessió de la subvenció, es podrà requerir la documentació original per acarar-la.

8.7. Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en l’Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s’ha de requerir una sola vegada la persona interessada perquè esmeni les deficiències dins un termini de deu dies hàbils, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015.

9. Nombre de sol·licituds i termini d’execució de les actuacions

9.1. Cada beneficiari podrà presentar, en aquesta convocatòria, un màxim de sis sol·licituds. Aquesta limitació no regirà per a les sol·licituds de mobilitat ni per a les traduccions d’obres d’autors de les Illes Balears. Pel que fa al programa Talent IB, és a dir, la línia a la qual fa referència el punt 1.2.a), cada beneficiari podrà presentar un màxim de vuit sol·licituds.

9.2. Les inversions objecte de les ajudes s’han d’executar i pagar entre l’1 de gener de 2019 i el 20 d’abril de 2020 (ambdós inclosos). Pel que fa al programa Talent IB, les inversions objecte de les ajudes s’han d’executar i pagar entre l’1 de desembre de 2019 i el 20 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).

10. Documentació

10.1. El document original de la sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), degudament emplenat i signat, i ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat:

— Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant.

b) En el cas de les persones jurídiques, document constitutiu de l’entitat i estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

Si l’IEB ja disposa d’aquest document, serà suficient que l’interessat informi de l’expedient de la subvenció anterior on es pot trobar, i l’IEB l’aportarà d’ofici al procediment de subvenció d’aquesta convocatòria.

c) En el cas de les persones jurídiques, document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona que signa la sol·licitud, la qual ha d’estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

Si l’IEB ja disposa d’aquest document, serà suficient que l’interessat informi de l’expedient de la subvenció anterior on es pot trobar, i l’IEB l’aportarà d’ofici al procediment de subvenció d’aquesta convocatòria.

d) Si escau, document acreditatiu d’estar inscrit en la base de dades d’editorials del Ministeri de Cultura i Esport.

e) La declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat (annex 3) sobre els punts següents:

— compliment de les obligacions que estableix l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, com les que estableix aquesta convocatòria;

—  de la veracitat de la documentació que adjunta a la sol·licitud;

— totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud;

— no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable;

— disposar de l’organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l’activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria;

— estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica;

— complir, en cas que el sol·licitant sigui una empresa, la legalitat vigent pel que fa a la contractació de treballadors.

f) Certificat, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. Si no es presenta aquest certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

g) Memòria descriptiva i detallada del projecte, en la qual cal incloure:

— Els objectius del projecte.

— La relació d’activitats i les dates en què es duen a terme.

— Les trajectòries professionals de les persones, col·lectius, empreses o entitats implicats.

— En el cas de la línia c), el tiratge que es fa del llibre.

— En el cas de les línies a), b) i d), les dates i rutes dels viatges amb indicació de les persones que viatgen.

— El pla de patrocinis i finançament.

— Si escau, el pla de comunicació i difusió exterior, que inclou la distribució del llibre que és objecte de la subvenció.

h) Pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat. Cal que el pressupost reculli tots els conceptes per als quals es demana subvenció.

i) Per a les sol·licituds de la línia c), contracte amb l’autor o agent que permeti la publicació del llibre.

j) Per a les sol·licituds de les línies a), b) i d), carta d’invitació o contracte del sol·licitant amb l’equipament o l’entitat que du a terme l’activitat. El contracte o la carta d’invitació ha de fer referència expressa a l’aportació econòmica que assumeix l’equipament o l’entitat i el lloc i la data o dates de l’esdeveniment. En cas que sigui assistència a una fira o la part professional d’un festival, comprovant de l’acreditació. Si la carta d’invitació formal, el contracte signat per les dues parts o el comprovant d’acreditació que es presentin no compleixen els requisits esmentats anteriorment, no s’acceptarà la sol·licitud.

k) Si escau, en el cas de la línia d), documentació que demostri la vinculació entre l’entitat sol·licitant i les persones que participen en l’activitat objecte de la subvenció.

l)Acreditació, mitjançant una declaració responsable, de la identitat del titular del compte bancari facilitat, que ha de coincidir amb la persona beneficiària de la subvenció.

m) Certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) d’estar al corrent de les obligacions tributàries.

10.2. Qualsevol dada no acreditada no serà computada en la valoració del projecte.

10.3. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica que s’autoritza l’IEB a obtenir de manera directa l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i amb la Seguretat Social, tret que la persona interessada manifesti expressament la seva negativa respecte d’això. En aquest cas, ha d’aportar la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració autonòmica i amb la Seguretat Social abans que es dicti la proposta de resolució de concessió.

Això no obstant, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 €, la persona o l’entitat interessada pot substituir la presentació d’aquests certificats mitjançant la presentació d’una declaració responsable.

11. Criteris per seleccionar els beneficiaris i l’import de la subvenció

11.1. Per a la concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s’ha d’aplicar un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds en el Registre General de l’IEB, o en els registres i les oficines que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015; atès que, d’acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, segons article 6.3 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’educació i cultura.

11.2. Les sol·licituds d’ajudes es poden resoldre individualment encara que no hagi acabat el termini de presentació, d’acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l’article 17 del Text refós de la Llei de subvencions, fins que s’exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

11.3. En cas que dins l’expedient no hi consti la documentació que es requereix o hi hagi anomalies en la documentació presentada que impedeixin avaluar correctament l’expedient, es farà un requeriment a l’interessat; la data de presentació de l’esmena estableix l’ordre de prelació per a l’atorgament de la subvenció.

11.4. Per a les activitats descrites en els apartats 1.2.c) i 1.2.d), només tendran dret a la subvenció els sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 30 punts, d’acord amb els criteris establerts en l’apartat 14.3.

12. Òrgans competents per instruir, informar i resoldre el procediment

12.1. En aplicació de l’article 8 de les bases reguladores, correspon al director de l’IEB la tramitació de les sol·licituds, i al personal que hi està adscrit, la seva ordenació i instrucció. D’acord amb els Estatuts de l’IEB, l’òrgan competent per resoldre és la presidenta de l’IEB.

12.2. Correspon a la Comissió Avaluadora examinar les sol·licituds presentades i emetre’n l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

12.3. Pel que fa al règim de constitució i funcionament, la Comissió Avaluadora s’ha de regir pel que disposen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

12.4. La Comissió Avaluadora està formada pels membres següents:

— President: el director de l’IEB o la persona en qui delegui.

— Vocals: dos tècnics de l’IEB i un professional de prestigi nomenat per l’IEB.

— Secretari: un tècnic de l’IEB.

13. Instrucció i resolució del procediment

13.1. El director de l’IEBformularà una proposta de resolució provisional amb la inclusió de tantes sol·licituds com sigui possible en la data de la proposta. Aquesta proposta es publicarà al web de l’IEB a fi que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en un termini de deu dies hàbils, comptadors des del dia de publicació de la proposta de resolució al web de l’IEB, la qual cosa es farà constar mitjançant una diligència de l’òrgan instructor.

Com a avís, i sense efectes de notificació, l’IEB informarà per via telemàtica, a l’adreça electrònica indicada en la sol·licitud, del fet que s’ha publicat la proposta de resolució provisional al web de l’IEB, indicant la data de publicació i l’enllaç.

13.2. La presidenta de l’IEB resoldrà el procediment mitjançant una resolució motivada en què s’ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d’especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció, import de l’activitat que se subvenciona i recursos administratius pertinents. La resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

13.3. Les resolucions de la presidenta de l’IEB que concedeixin o deneguin la subvenció sol·licitada exhaureixen la via administrativa i, contra aquestes, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà que s’hagin notificat.

No obstant això, en el supòsit de la interposició del recurs contenciós administratiu, si la resolució s’adopta durant el període de l’estat d’alarma, s’informarà que finalitza en el termini de dos mesos, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, comptadors des del dia hàbil següent a la finalització de la declaració de l’estat d’alarma a Espanya, d’acord amb la disposició addicional segona del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

13.4. El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

14. Import i criteris de valoració per a la concessió de les subvencions

14.1. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2.a), les quantitats s’atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

a) Per a desplaçaments a Mallorca, Menorca i Eivissa:

— Si es fa una activitat a les Illes Balears fora de l’illa de residència: un màxim de 200 € per al desplaçament i allotjament, i 18 € per a la manutenció per persona i dia.

b) Per a desplaçaments a Formentera o a altres territoris de parla catalana:

— Si es fa una activitat a Formentera o a algun territori de parla catalana que no sigui a les Illes Balears: un màxim de 300 € per al desplaçament i allotjament, i 18 € per a la manutenció per persona i dia.

14.2. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2.b), les quantitats s’atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

a) Per a desplaçaments i estades a l’Espanya peninsular fora del territori de parla catalana:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població de l’Espanya peninsular fora del territori de parla catalana: un màxim de 150 € per persona per al desplaçament, 60 € per a l’allotjament per persona i nit, i 18 € per a la manutenció per persona i dia.

— Si es fa una activitat a diferents poblacions a l’Espanya peninsular fora del territori de parla catalana: un màxim de 250 € per persona per al desplaçament, 60 € per a l’allotjament per persona i nit, i 18 € per a la manutenció per persona i dia.

El límit per sortida no pot excedir els 1.000 €.

b) Per a desplaçaments i estades a les Illes Canàries i Europa:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població d’Europa o de les Illes Canàries: un màxim de 400 € per persona per al desplaçament, 75 € per a l’allotjament per persona i nit, i 18 € per a la manutenció per persona i dia.

— Si es fa un activitat a diferents poblacions d’Europa o de les Illes Canàries: un màxim de 500 € per persona per al desplaçament, 75 € per a l’allotjament per persona i nit, i 18 € per a la manutenció per persona i dia.

El límit per sortida no pot excedir els 1.500 €.

c) Per a desplaçaments i estades fora d’Europa:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població fora d’Europa: un màxim de 800 € per persona per al desplaçament,100 € per a l’allotjament per persona i nit, i 18 € per a la manutenció per persona i dia.

— Si es fa un activitat a diferents poblacions fora d’Europa: un màxim de 1.100 € per persona per al desplaçament, 100 € per a l’allotjament per persona i nit, i 18 € per a la manutenció per persona i dia.

El límit per sortida no pot excedir els 2.000 €.

14.3. Pel que fa a les activitats a les quals fan referència els punts 1.2.c) i 1.2.d), es qualificaran en funció de les puntuacions següents:

a) Projecció exterior del projecte (de 0 a 25 punts):

Per a l’edició d’una traducció:

— Tiratge de més de 1.200 exemplars: 10 punts

— Si és d’un autor de les Illes Balears: 10 punts

— Acompanyat d’un projecte de promoció: 8 punts

— Si és una edició digital: 5 punts

— Tiratge d’entre 500 i 1.100 exemplars: 4 punts

Per a l’edició d’un original:

— Tiratge de més de 1.200 exemplars: 10 punts

— Acompanyat d’un projecte de promoció: 8 punts

— Si hi ha distribució internacional: 10 punts

— Si és una edició digital: 5 punts

— Si hi ha distribució nacional: 5 punts

— Tiratge d’entre 500 i 1.100 exemplars: 4 punts

Per a un projecte de promoció:

— Si hi ha una campanya publicitària a ràdio i televisió: 15 punts

— Si s’organitza una gira (dues o més presentacions) amb l’autor o un expert en la seva obra: 15 punts

— Si s’organitzen tallers o altres tipus d’activitats al voltant de l’obra o l’autor: 10 punts

— Si s’organitza una presentació amb l’autor o un expert en la seva obra: 10 punts

— Si es publica material promocional: 5 punts

Per a l’assistència a una fira o esdeveniment professional:

— Si té caire internacional i hi assisteix l’IEB: 15 punts

— Si té caire internacional i no hi assisteix l’IEB: 10 punts

— Si és de caire nacional: 7 punts

— Si es fan altres activitats paral·lelament: 5 punts

b) Valoració de la trajectòria de l’espai que acull l’activitat o l’editorial que publica el llibre (de 0 a 20 punts):

Per a una fira o esdeveniment professional:

— Si és de caire internacional i hi assisteix l’IEB: 15 punts

— Si és de caire internacional i no hi assisteix l’IEB: 10 punts

— Si és de caire nacional: 7 punts

— Si té una programació estable: 5 punts

Per a una editorial (només podran tenir aquesta puntuació les empreses editorials que acreditin haver publicat un mínim de sis títols durant l’any anterior):

— Si es projecta internacionalment: 15 punts

— Si té una estructura empresarial: 10 punts

— Si assisteix a fires: 5 punts

— Si té un catàleg amb més de 75 títols: 5 punts

c) Valoració de la trajectòria professional de l’autor (de 0 a 20 punts):

— Per haver realitzat altres projectes internacionals (fora de les Illes i el territori espanyol): 10 punts

— Si és un autor clàssic amb una obra encara vigent: 10 punts

— Per haver publicat més de 10 llibres: 5 punts

— Per haver estat traduït a altres idiomes: 5 punts

— Per haver realitzat projectes a altres illes o al territori espanyol: 3 punts

d) Si és un original escrit en català, la traducció d’un original escrit en català o la traducció al català d’un text escrit originàriament en qualsevol altre idioma: 25 punts.

e) Si és un projecte que té un retorn social (accions que contribueixen a la millora, la dinamització o la revitalització d’un col·lectiu, una comunitat o una zona en condicions desfavorides o en risc d’exclusió o que contribueixen a la sensibilització i educació de la societat cap als mateixos): 5 punts.

f) Si és un projecte que contribueix a la igualtat de gènere (text o creació d’una dona o d’un mínim d’un 40% de dones si es tracta d’un equip o col·lectiu o que el seu contingut contribueixi a la sensibilització i educació de la societat cap als drets de les dones): 5 punts.

g) Accions amb el seu origen, localització o destí a Formentera o realitzades per creadors, empreses, entitats o col·lectius d’aquest territori: 5 punts.

Puntuació total: 100 punts

14.4. Per a les valoracions corresponents a les línies c) i d), una qualificació de 30 punts correspon al 13,33 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

14.5. Només tendran dret a la subvenció els sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 30 punts d’acord amb els criteris establerts en l’apartat 14.3.

14.6.  L’import màxim per a projectes especificats en els punts 1.2.c) i 1.2.d) és de sis mil euros (6.000 €).

14.7. L’import màxim que es pot atorgar a cada sol·licitant en aquesta convocatòria per totes les sol·licituds és de quinze mil euros (15.000 €).

14.8. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients.

14.9. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides per al mateix projecte als mateixos beneficiaris sempre que aquesta no sigui concedida per la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, l’IEB mateix i l’Institut Ramon Llull, segons estableix el punt 6.4 d’aquesta convocatòria. L’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat que superi el cost de l’activitat subvencionada, tal com recull l’article 20 del Text refós de la Llei de subvencions.

14.10. Se subvencionarà en funció dels màxims establerts en els punts 14.1, 14.2 i 14.3, sempre que el beneficiari no hagi rebut cap altra ajuda pel mateix projecte. En aquest cas, el màxim subvencionable variarà en funció de les ajudes rebudes.

14.11. En cap dels casos no s’abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

15. Factors de correcció del projecte

Per assegurar l’eficàcia dels fons atorgats a les ajudes, la Comissió Avaluadora pot plantejar que la subvenció es limiti a alguna part separable del projecte, de manera que sigui aquesta part la que es valori i la que s’hagi de justificar després, sempre que això no desvirtuï la finalitat de la subvenció. D’altra banda, la Comissió Avaluadora pot aplicar algun factor de correcció consistent a reduir o excloure determinades despeses relatives al cost total del projecte, amb una motivació prèvia, que ha de constar en l’acta de la Comissió Avaluadora, en la proposta i en la resolució.

16. Pagament

16.1. L’abonament de les ajudes es farà efectiu, amb caràcter general, en un únic pagament, que s’efectuarà una vegada acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat la subvenció i justificada la realització de l’activitat subvencionada en els termes d’aquesta convocatòria.

16.2. Excepcionalment es podran fer bestretes per un import màxim del 75 % de l’import de la subvenció concedida quan s’acrediti que no es disposa de recursos suficients per finançar transitòriament l’execució de l’activitat subvencionada. En tot cas s’haurà d’aportar una garantia en la forma i procediment prevists en el Decret 13/2019, de 7 de març, pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

16.3. Es podrà fer un únic pagament parcial mitjançant les justificacions i liquidacions parcials amb les mateixes condicions i requisits que els corresponents als pagaments ordinaris. Es podran adjuntar les liquidacions i justificacions parcials de l’activitat parcialment feta a la documentació adjunta a la sol·licitud, tot i que només tindran efectes si es concedeix la subvenció. No obstant això, la sol·licitud també es podrà formular posteriorment si s’atorga la subvenció.

16.4. Si en el moment de presentar la sol·licitud ja s’ha fet tota l’activitat, es pot adjuntar la documentació referida a la liquidació i justificació, tot i que només tindrà efecte si es concedeix la subvenció.

17. Justificació

17.1. El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza el 31 d’agost de 2020. En cas de no haver-se presentat, l’òrgan administratiu competent requerirà al beneficiari que en un termini improrrogable de deu dies hàbils sigui presentada, tal com s’estableix en l’article 70.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximirà el beneficiari de les sancions que, de conformitat amb la Llei general de subvencions, corresponguin.

Si, transcorregut aquest termini, no s’ha presentat la documentació requerida, s’acordarà, si escau, el reintegrament de la subvenció amb el requeriment previ establert en l’apartat 3 de l’article 70 del Reglament esmentat.

17.2. No tenen consideració de justificants de la inversió subvencionada les factures emeses o els extractes bancaris fets amb anterioritat a l’1 de desembre de 2018 ni amb posterioritat al 20 d’abril de 2020, tret que es tracti d’un pagament a compte per fer les comandes relacionades directament amb l’activitat.

17.3. La justificació de l’activitat subvencionada es durà a terme amb la presentació del compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 5) amb la documentació següent:

a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Així mateix, ha de contenir tota aquella informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte.

S’hi han d’incloure les despeses vinculades a activitats cancel·lades o ajornades per causa de les mesures de prevenció decretades per les administracions públiques per lluitar contra la pandèmia COVID-19, i se n’ha d’informar en relació amb el que preveu l’apartat 1.3.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de contenir:

— Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament. Si escau, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes en el pressupost inicial. Només es tindran en compte els conceptes imputats al pressupost presentat amb la sol·licitud.

— La indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costs generals i/o indirectes incorporats en la relació classificada de les despeses abans esmentada.

— Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions, si s’escau, que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb la indicació de l’import i la procedència.

— Els tres pressuposts que com a mínim, si escau, i en aplicació de l’article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, ha d’haver sol·licitat la persona o entitat beneficiària. S’haurà de justificar l’elecció quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Aquest punt s’aplicarà per a imports superiors a 15.000 €.

c) Les factures o els documents amb valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, incorporats a la relació a què fa referència l’apartat b) anterior, que justifiquin les despeses i especifiquin clarament la inversió corresponent a l’objecte de la subvenció. En relació amb els desplaçaments aeris o marítims, a part de la factura, cal aportar la confirmació de reserva corresponent, on constin els noms dels passatgers, la ruta, les dates i el preu del viatge.

d) Un document acreditatiu que justifiqui el pagament de les factures objecte de la subvenció. S’ha d’acreditar d’alguna de les maneres següents:

— Una còpia del comprovant bancari justificatiu del pagament, en el qual figurin la data de la transferència, l’import transferit, la identificació del concepte de transferència amb l’objectiu que quedi identificat el pagament de la factura, així com les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament.

— Una còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre que estigui vençut, acompanyada del corresponent extracte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual aparegui el càrrec d’aquest xec o pagaré.

— No obstant això, per a les factures inferiors a 200 € (IVA exclòs) és justificant suficient el rebut de pagament signat pel proveïdor.

e) Cinc (5) exemplars del llibre i/o dels materials gràfics editats amb motiu de l’activitat subvencionada.

f) No s’acceptaran en cap cas nòmines per a la justificació de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria.

17.4. En el cas que l’expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar que s’ha justificat i aplicat la subvenció, l’òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els deu dies hàbils següents comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut el requeriment.

17.5. En el cas que no es justifiqui totalment la realització de l’activitat subvencionada, però s’hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, aquesta s’ha de revisar i s’ha de minorar proporcionalment.

17.6. Tota alteració de les condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens, públics o privats, nacionals o internacionals, poden donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

17.7. La falta de justificació en els termes i en els terminis que estableixi la resolució d’atorgament de la subvenció, la modificació significativa del projecte presentat sense que l’IEB l’hagi aprovada prèviament, i també la desviació de les subvencions o l’aplicació diferent de la que estableix la norma, poden determinar la revocació de la subvenció. L’òrgan instructor serà l’encarregat de dirimir-ho.

18. Concurrència d’ajudes o subvencions

L’import de les ajudes o subvencions que estableix aquesta convocatòria no pot ser, en cap cas, d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d’altres administracions públiques, o d’altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el 100 % del cost de l’activitat que hagi de desenvolupar l’entitat beneficiària.

19. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris de les ajudes les que estableix l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions. Els beneficiaris han de complir, a més de les obligacions que s’estableixen en aquest article, les següents:

a) Comunicar a l’òrgan que ha emès la proposta de resolució l’acceptació o la renúncia de la proposta de resolució en els termes de la resolució de la convocatòria. En qualsevol cas, l’acceptació s’entendrà produïda automàticament si en el termini de vuit dies hàbils des de la notificació de la proposta no es fa constar el contrari.

b) Dur a terme l’activitat o la inversió que fomenta la concessió de la subvenció en la forma i dins el termini que estableix aquesta convocatòria. Qualsevol canvi en el projecte o calendari s’ha de comunicar amb anterioritat a la finalització del termini d’execució a l’òrgan instructor, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada. Els canvis que no s’hagin comunicat, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Destinar l’import de la subvenció al finançament de l’actuació per a la qual s’ha sol·licitat, i mantenir l’afectació de les inversions a l’activitat subvencionada.

d) Acreditar davant l’òrgan que els ha concedit la subvenció el compliment efectiu dels requisits i les condicions que s’exigeixen per a la concessió de les ajudes i, si s’escau, el manteniment de l’activitat subvencionada.

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que siguin procedents per part de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern, i també facilitar tota la informació que aquests requereixin en relació amb les ajudes concedides.

f) Comunicar a l’IEB l’obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s’ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació que s’hagi donat als fons.

g) Acreditar, en la forma que s’estableixi reglamentàriament i abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

h) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari d’acord amb la legislació mercantil o fiscal aplicable.

i) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.

j) Fer constar obligatòriament el suport de l’IEB en tots els llibres que rebin una subvenció. A la pàgina de crèdits, cal afegir la frase «Aquest llibre ha estat publicat amb l’ajuda de» i el logotip de l’IEB i de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. També s’ha de fer constar el suport de l’IEB en els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip de l’IEB i de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. El logotip està disponible al lloc web http://www.iebalearics.org, a la pàgina d’identitat corporativa.

S’eximeixen d’aquesta obligació les activitats cancel·lades o ajornades per causa de les mesures de prevenció decretades per les administracions públiques per lluitar contra la pandèmia COVID-19; a excepció de les activitats que es realitzin posteriorment, fins i tot després de la data de 20 d’abril de 2020.

En el cas que no es faci constar, la penalització pot anar de la reducció del 50 % de la subvenció concedida a la revocació total de la subvenció. La Comissió Avaluadora serà l’encarregada de dirimir la penalització.

En el cas que el beneficiari faci difusió de l’activitat subvencionada a les xarxes socials, cal que esmenti el suport de l’IEB.

k) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

l) Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió ha de ser declarada i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional, poden donar lloc a la modificació de la subvenció atorgada.

m) Cal que el beneficiari comuniqui a l’IEB, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

n) En cas que el beneficiari vulgui renunciar a l’ajut, s’ha de notificar a l’IEB mitjançant el pertinent model normalitzat de renúncia (annex 4).

21. Interpretació i execució

La presidenta de l’IEB pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

22. Efectes

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Documents adjunts