Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial

Subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS 472038

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3 b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es publica l’extracte de subvencions a dalt referides, el text complet es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

1. Beneficiaris

Són beneficiaris de la subvenció a la mobilitat les persones físiques, les associacions, les comunitats de béns i altres persones jurídiques que duguin a terme l’activitat subvencionada o qui les representa, independentment de la seva residència fiscal, sempre que l’objecte de la subvenció sigui donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears o els seus portadors i la seva obra.

Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s’han de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, com també l’import de la subvenció que hi ha d’aplicar cada un d’ells, que també tenen la consideració de beneficiaris. En tot cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.

No hi poden optar les activitats o projectes que obtinguin una subvenció pel mateix concepte de l’Institut d’Estudis Baleàrics o de la mateixa Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

2. Objecte

Aquesta convocatòria té com a objecte contribuir a la projecció exterior i donar suport econòmic a la mobilitat de les persones, associacions, entitats i professionals de les Illes Balears que duguin a terme activitats i projectes que donin a conèixer, fomentin, difonguin i promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, que es manifesten, en particular, en els àmbits que exposa l’article 3 de la Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, durant el període comprès entre els dies 1 de maig i 30 de novembre de 2019 per fomentar l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; i entre les Illes Balears i la resta del territori de l’Estat espanyol i l’exterior.

3. Quantia

L’import màxim que es destina a aquestes subvencions és de 200.000 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries del capítol 4 de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat per al 2019, distribuït de la manera següent :

A Empreses privades

26201.455A01.47000 00 50.000 euros

A famílies i institucions sense finalitat lucrativa

26201.455A01.48000 00 150.000 euros

Atès que aquesta subvenció s’imputa a més d’una partida pressupostària l’assignació és vinculant per l’import total i no per cada partida.

4. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del cinquè dia hàbil des que la convocatòria es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà obert fins al 15 d’octubre de 2019.

Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament amb un mínim de 10 dies hàbils abans de l’inici de l’esdeveniment. Aquest apartat no regeix per als casos següents:

— Les activitats que es duguin a terme entre l’1 de maig i el 26 de setembre de 2019, que s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 26 de setembre de 2019.

— Les activitats que es duguin a terme entre el 30 d’octubre i el 30 de novembre de 2019, que s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 15 d’octubre de 2019.