Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial

Resolució de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’article 30.26 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, té la competència exclusiva en matèries artístiques i culturals i en el foment de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, com també la de fer-ne la difusió nacional i internacional.

D’altra banda, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears també té la competència exclusiva respecte de la protecció i el foment de la cultura autòctona i del llegat històric de les Illes Balears, d’acord amb l’article 34 de l’Estatut d’autonomia.

2. Com a marc de referència del patrimoni cultural immaterial, hom compta amb la Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears que indica en l’article 7 d’actuacions de les administracions públiques, en l’apartat 1 que constitueix un deure de les administracions públiques de les Illes Balears fomentar el patrimoni cultural immaterial, en els marcs competencials respectius, per tal que aquest es manifesti plenament en els àmbits socials i culturals de les Illes Balears, i assegurar-ne així la pervivència en el futur.

Així mateix en l’apartat 2 del mateix article 7 en la lletra a assenyala que un dels objectius que ha de perseguir és promoure el coneixement i l’inventari de les manifestacions, com també dels agents portadors, àmbits, béns i creacions del patrimoni cultural immaterial de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; i en la lletra f indica que altre objectiu és fomentar, a través de línies d’actuació i ajuda específiques, l’intercanvi i el coneixement de les diferents manifestacions culturals immaterials pròpies de cada illa o comunes a totes, com també la projecció exterior amb la resta de territoris de parla catalana i de la resta de l’Estat.

Per això, s’han de revitalitzar, potenciar, prestigiar i donar a conèixer les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears que, com exposa l’article 3 de la Llei 18/2019, es manifesta, en particular, en els àmbits següents:

a) Formes de comunicació, tradicions i expressions orals i les seves produccions, incloses la llengua i les seves modalitats i particularitats lingüístiques com a vehicle del patrimoni cultural immaterial, com també la toponímia tradicional com a instrument per a la denominació geogràfica del territori.

b) Activitats productives, processos i tècniques artesanals tradicionals.

c) Festes, creences, rituals i cerimònies.

d) Arts de l’espectacle, representacions, jocs i esports tradicionals.

e) Manifestacions sonores, música, danses i balls tradicionals.

f) Salut, alimentació, gastronomia i elaboracions culinàries.

g) Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers, aprofitaments específics i percepció del territori.

h) Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social, com també els usos i els costums tradicionals i el dret consuetudinari de cadascuna de les illes, inclosa la tradició jurídica privativa pròpia de cada illa.

3. En el Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Delegació de la Presidència per a la Cultura de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, entre d’altres, les competències de difusió i foment de la cultura, promoció de la cultura balear a l’exterior i la cultura popular.

4. La Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 21 de març de 2019 per la qual es modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018.

5. A aquest efecte, l’objecte d’aquesta Resolució és convocar subvencions d’acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, i el Reglament Europeu 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Fonaments de dret

1. Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52, d’1 de març del 2007, correcció d’errates al BOE núm. 77, de 30 de març)

2. Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears (BOIB núm. 48, de 13 d’abril).

3. Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 3 de juliol).

4. Decret 10/2019, de 3 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 3 de juliol).

5. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

6. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

7. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d’aplicació i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

8. Versió consolidada del Tractat de Funcionament de la Unió Europea relatiu a l’aplicació dels articles 107.3 lletres d i e, 108.4 i 109 (Diari Oficial de la Unió Europea núm. C326 de 26 d’octubre de 2012.

9. Reglament Europeu 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L352 de 24 de desembre de 2013).

Especialment, pel que estableix l’article 3, apartat 2, segons el qual l’import total de les ajudes de minimis concedides per un Estat membre a una única empresa no pot excedir de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

D’acord amb l’apartat 4 del mateix article, les ajudes de minimis es consideraran concedides en el moment en què es reconegui a l’empresa el dret legal a rebre l’ajuda en virtut del règim jurídic nacional aplicable, amb independència de la data de pagament de l’ajuda.

10. Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 21 de març de 2019 per la qual es modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 41, de 30 de març).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears per a l’any 2019, durant el període comprès entre els dies 1 de maig i 30 de novembre de 2019, d’acord amb l’annex 1 de la convocatòria.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 10.1a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 15 de juliol de 2019

La consellera de Presidència, Cultura i IgualtatPilar Costa i Serra

ANNEX 1CONVOCATÒRIA

1. Objecte, condicions i finalitat

1.1. Aquesta convocatòria té com a objecte contribuir a la projecció exterior i donar suport econòmic a la mobilitat de les persones, associacions, entitats i professionals de les Illes Balears que duguin a terme activitats i projectes que donin a conèixer, fomentin, difonguin i promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, que es manifesten, en particular, en els àmbits que exposa l’article 3 de la Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, durant el període comprès entre els dies 1 de maig i 30 de novembre de 2019 per fomentar l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; i entre les Illes Balears i la resta del territori de l’Estat espanyol i l’exterior.

1.2. S’estableix una línia de subvenció per donar suport a la mobilitat de les persones, associacions, entitats i professionals de les Illes Balears de l’àmbit del patrimoni cultural immaterial.

1.3. Es poden sol·licitar subvencions per a suport a la mobilitat en les activitats següents:

– Desplaçament i estada de les persones i del personal tècnic per dur a terme activitats, projectes o actuacions en directe fora de l’illa de residència.

– Desplaçament i estada de les persones per assistir a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, presentacions, mostres, trobades, simposis, congressos amb o sense actuació en directe fora de l’illa de residència.

– Desplaçament i estada dels representants d’associacions, entitats i professionals per assistir a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, presentacions, mostres, trobades, simposis, congressos sense actuació en directe o estand de promoció fora de l’illa de residència.

– Desplaçament i estada de persones i professionals de l’àmbit del patrimoni cultural immaterial per participar en estades de formació o residències culturals fora de l’illa de residència.

– Desplaçament i estada de les persones i professionals de l’àmbit del patrimoni cultural immaterial per participar en concursos i audicions fora de l’illa de residència.

Només se subvencionaran les activitats i projectes que estiguin incloses en la programació d’esdeveniments relacionats amb l’àmbit del patrimoni cultural immaterial.

1.4. S’inclouen exclusivament les despeses següents :

– El desplaçament de les persones que duguin a terme l’activitat, fins a dos tècnics i la càrrega.

Només s’accepten bitllets en classe turista.

– El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic.

En el cas de desplaçaments amb cotxe, la benzina i els peatges estan inclosos dins el preu del quilometratge.

– El lloguer de vehicles.

– L’allotjament amb els màxims estipulats sempre que es puguin justificar amb factures.

– El cost de les acreditacions o inscripcions a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, mostres, trobades, simposis i congressos.

– La manutenció.

1.5. Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

– Les dietes.

– Els honoraris de la persona beneficiària de la subvenció.

– Els tiquets de combustible i aparcament.

– El transport amb avió en primera classe.

– Les despeses derivades d’actuacions que es facin dins l’illa de residència i el material promocional corresponent.

– Les despeses derivades d’actuacions que es facin en el circuit escolar.

– Les despeses derivades d’actuacions en esdeveniments de caire benèfic o fora de la programació d’esdeveniments relacionats amb l’àmbit del patrimoni cultural immaterial i el material promocional corresponent.

– Les despeses estructurals (compra de programari i maquinari informàtic, compra d’instruments, lloguer de local d’assaig habitual, etc).

2. Import i imputació pressupostària

L’import màxim que es destina a aquestes subvencions és de 200.000 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries del capítol 4 de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat per al 2019, distribuït de la manera següent :

A Empreses privades

26201.455A01.47000 00 50.000 euros

A famílies i institucions sense finalitat lucrativa

26201.455A01.48000 00 150.000 euros

Atès que aquesta subvenció s’imputa a més d’una partida pressupostària l’assignació és vinculant per l’import total i no per cada partida.

3. Criteris per concedir la subvenció

3.1. Per concedir les subvencions que estableix aquesta convocatòria s’ha d’aplicar un criteri de resolució per ordre rigorós d’entrada de les sol·licituds en el Registre general de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, o en els registres i les oficines que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015; atès que, d’acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, segons article 6.3 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’educació i cultura.

3.2. Les sol·licituds de subvencions es poden resoldre individualment encara que no hagi acabat el termini de presentació, fins que s’exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria i, si escau, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini; d’acord amb l’article 6.3 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura i l’article 17.3 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (TRLS).

4. Import de les subvencions

4.1. L’import màxim anual que es pot concedir per persona, associació, entitat o professional (amb independència del sol·licitant) és de 25.000 euros.

4.2. Cadascuna de les persones, associacions, entitats o professionals sol·licitants podrà rebre suport per a 8 activitats a les quals fa referència l’apartat 1.3.

4.3. Pel que fa a les activitats i els projectes relacionats exclusivament amb la mobilitat, les quantitats s’atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

a) Per a desplaçament i estades de persones i càrrega entre les Illes Balears:

– Si es fa una o més activitats a les Illes Balears fora de l’illa de residència: un màxim de 60 € per persona per al transport, 60 € per a l’allotjament per persona i dia; i 18 € per a la manutenció per persona i dia fins a un màxim de 90 € per persona.

– Es preveu un màxim de 300 € per transportar la càrrega o dos seients extra per a instruments o lloguer d’instruments.

– Es pot incloure el cost de l’acreditació a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, mostres, trobades, simposis, congressos o residències culturals (fins a dues acreditacions per projecte). El màxim és de 350 € per persona.

– La quantitat atorgada augmentarà de manera proporcional al nombre de persones que s’hi hagin de desplaçar:

 • En el cas de 6 persones o manco, el límit per sortida no pot excedir els 1.000 €.
 • Entre 7 i 12 persones, no pot excedir els 2.000 €.
 • Per a més de 12 persones no pot excedir els 3.000 €

b) Per a desplaçament i estades de persones, amb doble insularitat a les Illes Balears, i càrrega a l’Espanya peninsular:

– Si es fa una o més activitats a la mateixa població a l’Espanya peninsular: un màxim de 150 € per persona per al transport, 60 € per a l’allotjament per persona i dia; i 18 € per a la manutenció per persona i dia fins a un màxim de 90 € per persona.

– Si es fa una o més activitats a diferents poblacions amb doble insularitat o a l’Espanya peninsular: un màxim de 250 € per persona per al transport, 60 € per a l’allotjament per persona i dia; i 18 € per a la manutenció per persona i dia fins a un màxim de 126 € per persona.

– Un màxim de 400 € per transportar la càrrega o dos seients extra per a instruments o lloguer d’instruments.

– Es pot incloure el cost de l’acreditació a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, mostres, trobades, simposis, congressos o residències culturals (fins a dues acreditacions per projecte). El màxim és de 350 € per persona.

– La quantitat atorgada augmentarà de manera proporcional al nombre de persones que s’hi hagin de desplaçar:

 • En el cas de 6 persones o manco, el límit per sortida no pot excedir els 2.000 €.
 • Entre 7 i 12 persones, no pot excedir els 3.500 €.
 • Per a més de 12 persones no pot excedir els 5.000 €

c) Per a desplaçaments i estades de persones , i càrrega a les Illes Canàries i a Europa:

– Si es fan una o més activitats a la mateixa població de les Illes Canàries o d’Europa: un màxim de 350 € per persona per al transport, 60 € per a l’allotjament per persona i dia; i 18 € per a la manutenció per persona i dia fins a un màxim de 90 € per persona.

– Si es fa una o més activitats a diferents poblacions de les Illes Canàries o d’Europa: un màxim de 500 € per persona per al transport, 60 € per a l’allotjament per persona i dia; i 18 € per a la manutenció per persona i dia fins a un màxim de 126 € per persona.

– Un màxim de 600 € per transportar la càrrega o dos seients extra per a instruments o lloguer d’instruments.

– Es pot incloure el cost de l’acreditació a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, mostres, trobades, simposis, congressos o residències culturals (fins a dues acreditacions per projecte). El màxim és de 350 € per persona.

– La quantitat atorgada augmentarà de manera proporcional al nombre de persones que s’hi hagin de desplaçar:

 • En el cas de 6 persones o manco, el límit per sortida no pot excedir els 3.000 €.
 • Entre 7 i 12 persones, no pot excedir els 5.000 €.
 • Per a més de 12 persones no pot excedir els 7.000 €

d) Per a desplaçaments i estades de persones , i càrrega fora d’Europa:

– Si es fa una o més activitats a la mateixa població d’Amèrica, Àfrica, Àsia o Oceania: un màxim de 800 € per persona per al desplaçament, 60 € per a l’allotjament per persona i dia; i 18 € per a la manutenció per persona i dia fins a un màxim de 90 € per persona.

– Si es fa un activitat a diferents poblacions d’Amèrica, Àfrica, Àsia o Oceania: un màxim de 1.000 € per persona per al desplaçament, 60 € per a l’allotjament per persona i dia; i 18 € per a la manutenció per persona i dia fins a un màxim de 126 € per persona.

– Un màxim de 800 € per al transport de càrrega o dos seients extra o lloguer d’instruments

– Es pot incloure el cost de l’acreditació a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, mostres, trobades, simposis, congressos o residències culturals (fins a dues acreditacions per projecte). El màxim és de 350 € per persona.

– La quantitat atorgada augmentarà de manera proporcional al nombre de persones que s’hi hagin de desplaçar:

 • En el cas de 6 persones o manco, el límit per sortida no pot excedir els 4.000 €.
 • Entre 7 i 12 persones, no pot excedir els 6.500 €.
 • Per a més de 12 persones no pot excedir els 9.000 €

4.4. Si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció (annex 4),o es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres beneficiaris.

4.5. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat, (excepció feta de les que provenen de l’Institut d’Estudis Baleàrics, segons estableix l’apartat 5.2 d’aquesta convocatòria), ara bé l’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat que superi el cost de l’activitat subvencionada.

4.6. En cap cas no s’abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

5. Beneficiaris

5.1. Són beneficiaris de la subvenció a la mobilitat les persones físiques, les associacions, les comunitats de béns i altres persones jurídiques que duguin a terme l’activitat subvencionada o qui les representa, independentment de la seva residència fiscal, sempre que l’objecte de la subvenció sigui donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears o els seus portadors i la seva obra.

5.2. Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s’han de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, com també l’import de la subvenció que hi ha d’aplicar cada un d’ells, que també tenen la consideració de beneficiaris. En tot cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.

5.3. No hi poden optar les activitats o projectes que obtinguin una subvenció pel mateix concepte de l’Institut d’Estudis Baleàrics o de la mateixa Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

5.4. Aquesta subvenció és incompatible amb les activitats que la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i l’Institut d’Estudis Baleàrics financin directament.

6. Requisits de la sol·licitud i documentació que s’ha d’aportar

6.1. La sol·licitud s’ha de fer per mitjà del model normalitzat (annex 2) el qual s’ha de presentar emplenat i signat.

6.2 . La sol·licitud s’ha de lliurar amb la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat:

– Si la persona que la sol·licita és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

– Si qui la sol·licita és persona jurídica: fotocòpia del NIF i del DNI, passaport o NIE de la persona que representi l’entitat i acreditació de la representació.

b) Documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (NIF, IAE, document de constitució de l’entitat i estatuts).

c) Declaració responsable conjunta mitjançant el model normalitzat (annex 3) en què la persona sol·licitant declari que:

– compleix les obligacions establertes en l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i en l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura,

– no incorre en cap causa de prohibició i incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable,

– indica totes les ajudes o subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud,- està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica,

– En cas que sigui una empresa, compleix amb la legalitat vigent pel que fa a la contractació de treballadors.

d) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. Si no es presenta aquesta certificació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es poden subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

e) Memòria descriptiva i detallada del projecte en què cal incloure:

– Els objectius del projecte

– La relació d’activitats i les dates en què es duen a terme

– Si escau, les dates, les rutes dels viatges i les persones que viatgen

– La trajectòria professional de les persones, entitats o empreses implicades

– El pla de patrocinis i finançament

– El pla de difusió i promoció exterior

f) Pressupost detallat del projecte amb l’IVA desglossat.

g) Previsió d’ingressos.

h) Segons l’activitat que s’hagi de dur a terme:

– Comprovant de l’acreditació en el cas d’assistència a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, mostres, trobades, simposis o congressos

– Si escau, carta d’invitació o contracte d’actuació

– Document acreditatiu de la programació de l’activitat.

No s’acceptaran les sol·licituds que no aportin algun d’aquests documents.

Qualsevol dada que no estigui acreditada no es podrà computar en la valoració del projecte.

7. Lloc i termini de presentació de la sol·licitud i esmenes

7.1. Es pot presentar la sol·licitud i la documentació requerida en el Registre general de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, en els diferents punts d’atenció a la ciutadania o en alguna altra de les formes que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

7.2. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del cinquè dia hàbil des que la convocatòria es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà obert fins al 15 d’octubre de 2019.

7.3. Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament amb un mínim de 10 dies hàbils abans de l’inici de l’esdeveniment. Aquest apartat no regeix per als casos següents:

– Les activitats que es duguin a terme entre l’1 de maig i el 26 de setembre de 2019, que s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 26 de setembre de 2019.

– Les activitats que es duguin a terme entre el 30 d’octubre i el 30 de novembre de 2019, que s’hauran de formalitzar obligatòriament dins el període especificat en l’apartat 7.2.

7.4. El termini per esmenar la sol·licitud o la documentació presentada juntament amb la sol·licitud és de 10 dies hàbils comptadors a partir del dia següent al de la notificació del requeriment a la persona interessada. Transcorregut aquest període sense que s’hagi esmenat, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits, un cop feta la resolució prèvia corresponent.

8. Instrucció del procediment

8.1. L’òrgan competent per instruir el procediment és la delegada o el delegat de la Presidència per a la Cultura de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

8.2. La instrucció del procediment es durà a terme d’acord amb l’article 16 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l’article 8 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

8.3. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar individualment per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic que hagi indicat cadascuna de les persones sol·licitants de la subvenció i s’ha de publicar a la pàgina web de la Delegació de la Presidència per a la Cultura per tal que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de la publicació de la proposta de resolució a la pàgina web esmentada, la qual cosa es farà constar mitjançant diligència de l’òrgan instructor.

9. Resolució de la subvenció

9.1. L’òrgan competent per resoldre la concessió de subvencions en el marc d’aquesta convocatòria és la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat d’acord amb l’article 10 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura i en concordança amb l’article 8 del TRLS.

9.2. La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat disposa d’un termini màxim de 6 mesos, comptadors a partir de la data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el registre de l’òrgan competent per a la instrucció del procediment, per resoldre motivadament i notificar la petició mitjançant la publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini indicat.

9.3. Es preveu la possibilitat de dictar resolucions parcials i successives de concessió, a mesura que l’òrgan instructor formuli les propostes corresponents.

9.4. Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat en el termini d’un mes, comptador des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 10.1a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

10. Renúncia a la subvenció

10.1 Si el beneficiari vol renunciar a la subvenció, ha de presentar la renuncia mitjançant el formulari de l’annex 4 en el termini de 8 dies hàbils, comptadors des de la publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

10.2 Si el beneficiari no es pronuncia en aquest sentit, s’entén acceptada tàcitament la subvenció.

11. Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris pel fet de sol·licitar la subvenció es comprometen a acceptar el contingut de la convocatòria i el resultat, com també complir amb les obligacions següents:

11.1. Comunicar en el termini de 5 dies hàbils el començament de l’activitat objecte de subvenció, en el cas que l’activitat s’hagi de fer amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, en els casos previstos en l’apartat 7.3 d’aquesta convocatòria, enviant un correu electrònic a l’adreça: subvencionspci@dgcultur.caib.es

11.2. Comunicar a la Delegació de la Presidència per a la Cultura, amb una antelació mínima de 10 dies hàbils, si s’ha de dur a terme qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

11.3. Fer constar el suport de la Delegació de la Presidència per a la Cultura de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip de la Delegació de la Presidència per a la Cultura.

11.4. En el cas que el beneficiari no faci constar el suport de la Delegació de la Presidència per a la Cultura de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat en els materials promocionals i de comunicació de l’activitat que rebi la subvenció, la penalització pot anar de la reducció del 50 % de la quantitat concedida a la revocació total de la subvenció. La delegada o el delegat de la Presidència per a la Cultura serà qui se n’encarregui de dirimir la penalització.

11.5. Notificar la renúncia a la subvenció a la Delegació de la Presidència per a la Cultura mitjançant el model normalitzat (annex 4).

12. Justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i l’aplicació dels fons percebuts

12.1. La subvenció s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 5) subscrit per la persona beneficiària o per qui la representi al qual s’ha d’adjuntar:

– La documentació que s’esmenta en l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura:

 • Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció
 • Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que s’ha duit a terme (document de justificació de despeses, annex 5)
 • Factures amb el justificant de pagament, si escau.

– L’acreditació fotogràfica de l’activitat.

– Un exemplar dels materials gràfics editats amb motiu de l’activitat subvencionada.

12.2. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu en el termini d’un mes després d’haver duit a terme l’activitat. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s’entén que la justificació s’ha de fer en el mes següent a aquesta publicació.

Transcorregut el termini, sense que s’hagi presentat el compte justificatiu, es requerirà la persona beneficiària per tal que en el termini improrrogable de 15 dies, el presenti. La manca de presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat podrà donar lloc a l’inici d’un procediment de revocació d’acord amb l’article 43 del TRLS i l’eventual reintegrament de la subvenció d’acord amb l’article 44 del TRLS; i es podran exigir la resta de responsabilitats establertes en la normativa reguladora de les subvencions.

La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximirà la persona beneficiària de les sancions que, de conformitat amb la Llei general de subvencions, corresponguin.

12.3. Les factures han d’estar a nom del beneficiari i pagades als proveïdors, la qual cosa s’ha d’acreditar amb una còpia del rebut de la transferència bancària o amb l’acceptació de pagament del proveïdor.

En els casos de factures que no superin els 500 euros, no és necessària la presentació del justificant de pagament, tot i que s’han de relacionar en la memòria justificativa i s’han d’aportar juntament amb les altres factures.

12.4. Les factures que s’han de presentar han de ser impressions de les factures digitals o bé fotocòpies de les factures i els tiquets originals.

12.5. Cal que les factures es presentin en el mateix ordre en què figuren en el compte justificatiu (annex 5).

12.6. El termini per esmenar defectes en la justificació de la subvenció és de 10 dies hàbils, comptadors des del dia en què l’òrgan instructor ho comuniqui a la persona beneficiària.

13. Forma, terminis i condicions de pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció s’ha de fer efectiu, mitjançant una transferència bancària, en el termini màxim de sis mesos, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu, un cop que s’hagi justificat prèviament que s’ha duit a terme l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat la subvenció (annex 5).

14. Disposicions que estableixen les bases reguladores i altra normativa aplicable

14.1. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

14.2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

14.3 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d’aplicació i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

14.4 Reglament Europeu 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diari oficial de la Unió Europea núm. L352 de 24 de desembre de 2013).