Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Surt a concurs el Bar Llibreria del Casal Balaguer

Licitació de concessió de la gestió i explotació del bar llibreria Casa Museu Balaguer. Exp. 2017-018-C

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
  Acreditació vàlida

Text

Anunci per a la licitació del contracte de  CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR LLIBRERIA CASA MUSEU BALAGUER, segons plecs de condicions aprovats per la Junta de Govern de dia 29.03.2017.

1r. Entitat adjudicadora:

 • Organisme: Ajuntament de Palma.
 • Dependència que tramita l’expedient: CONTRACTACIÓ
 • Exp.: 2017-018-C

2n.- Objecte del contracte:

 • Descripció:  concessió de la gestió i explotació del bar llibreria Casa Museu Balaguer
 • Termini d’execució: 5 ANYS, IMPRORROGABLES

3r.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

 • Tramitació:ORDINÀRIA.
 • Procediment: OBERT.
 • Forma: NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA (NO SARHA).

4t.- Pressupost: 22.841,52 € cànon anual a l’alça.

5è.- Obtenció de documentació i informació:

 • Al Perfil del Contractant de l’Ajuntament: www.palma.cat

6è.- Presentació d’ofertes:

 • Termini: De 9:00 a 14:00 hores, durant els 30 (trenta) dies naturals comptats a partir del mateix dia de la publicació d’aquest anunci.
 • Documentació a presentar: L’especificada al plec de clàusules que regeix la contracta.
 • Lloc de presentació:
 1. Entitat: Ajuntament de Palma (Contractació).
 2. Domicili: Plaça de Santa Eulàlia, 9, 4t.
 3. Localitat i CP: Palma de Mallorca. CP 07001.
 4. Tel 971 22 59 00 (ext. 1425-1427-1430); FAX 971 72 80 04
 • Horari de presentació: de 9:00 a 14:00 hores en dies hàbils dins el termini assenyalat a la presentació d’ofertes.
 • Admissió de variants: no s’admeten solucions variants

7è.- Obertura de les ofertes:

 • Entitat: Ajuntament de Palma (Saló de Sessions).
 • Domicili : Plaça de Cort 1, 1er. Palma.
 • Data i hora: A les 09:00 hores del segon dilluns hàbil següent al de la data de finalització de presentació de propostes.

8è.- Les despeses dels anuncis de la present licitació seran a càrrec de l’adjudicatari.

Palma, a 7 de juny de 2017

El cap de departament d’Interior

p.d. Decret de batlia núm. 3000 de 26 febrer de 2014 publicat al BOIB núm. 30, de 4 de març de 2014

Juan Carlos Sastre Sastre