Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Text consolidat del pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca. Extracte dels ajuts de Cultura i Patrimoni

Text consolidat del pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca. Extracte dels ajuts de Cultura i Patrimoni

Text complet: BOIB

Departament

Programa

Aplicació Pressupostària

Denominació Pressupost

Import

Objectius de la línia

Núm. beneficiaris

Termini d’execució

Convocatòria

Procediment concessió

Cultura, Patrimoni i Esports 33210 Biblioteques, Arxius i Museus

20 33210 46200

A ajuntaments convocatòria catalogació arxius     120.000,00 Iniciar uns ajuts econòmics als ajuntaments per la millora i modernització i organització dels seus fons de patrimoni documental.

10-25

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33210 Biblioteques, Arxius i Museus

20 33210 76200

A ajuntaments convocatòria infraestructures biblioteques arxius i museus     220.000,00 Continuar els ajuts econòmics als ajuntaments per la millora  i modernització dels seus equipaments d’arxius, biblioteques i museus

30-53

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Total Biblioteques, Arxius i Museus     340.000,00
Cultura, Patrimoni i Esports 33400 Normalització Lingüística

20 33400 48100

Premis, beques estudi i recerca normalització lingüística       60.000,00 Fomentar l’ús de la llengua catalana en el camp de la creació literària, la investigació i l’estudi.

40-50

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33400 Normalització Lingüística

20 33400 48901

Associació Premsa Forana per foment de llengua catalana 2016       35.000,00 Assegurar l’ús de la llengua catalana.

Associació Premsa Forana

2016

Nominativa

Concurrència no competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33400 Normalització Lingüística

20 33400 48911

Llibreters de Mallorca p/organit. Setmana Llibre Català 2016       18.000,00 Fomentar l’ús de la llengua catalana en els camps propis d’actuació del Gremi de Llibreters de Mallorca, en el marc de la Setmana del Llibre en Català.

Gremi de Llibreters de Mallorca

2016

Nominativa

Concurrència no competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33400 Normalització Lingüística

20 33400 77900

A empreses conv. edició i reali. llibres i fonogrames esp. int.     200.000,00 Augmentar el coneixement i la presència social de la llengua catalana en el camp de l’edició de llibres i fonogrames d’especial interès cultural.

20-30

2016

Convocatòria

Concurrència no competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33400 Normalització Lingüística

20 33400 77901

Convocatòria suport genèric prod. editorial i fonogr. llengua c.     100.000,00 Per al suport de llibres i material fonogràfic en català.

20-30

2016

Convocatòria

Concurrència no competitiva

Total Normalització Lingüística    413.000,00
Cultura, Patrimoni i Esports 33430 Promoció cultural

20 33430 46200

Convocatòria a Ajuntaments per fires, festivals, mostres i certàmens de teatre    220.000,00 Promoure el mercat escènic, els festivals, mostres i certàmens de teatre. Procurant l’encontre entre els programadors i el públic interessat. Fomentar els projectes d’exhibició d’arts escèniques i fomentar els espectacles de qualitat.

Augmentar el nivell del teatre a la nostra comunitat.

Aquesta quantitat servirà per liquidar obligacions reconegudes en anys anteriors i fer front a la nova convocatòria per a 2016

35-40

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430 Promoció Cultural

20 33430 46201

A ajuntaments convocatòria Activitats Culturals    360.000,00 Impulsar la política cultural de les entitats d’administració local de Mallorca o els organismes públics que en depenen de Mallorca. Fomentar les activitats creatives i l’edició de projectes, etc.

Aquesta quantitat servirà per liquidar obligacions reconegudes en anys anteriors i fer front a la nova convocatòria per a l’any 2016

35-40

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430 Promoció cultural

20 33430 47900

Convocatòria d’Arts Plàstiques      60.000,00 Suport i col·laboració amb entitats privades, la realització de projectes expositius d’arts plàstiques, adreçats al públic en general, fets per les galeries d’art de Mallorca.

15-20

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430 Promoció cultural

20 33430 47902

Convocatòria Empreses projectes d’arts escèniques    557.765,22 Promoure i difondre la dramatúrgia, les obres, els autors i els espectacles escènics de Mallorca amb els propòsits de conservar-lo i difondre’l. Aquesta quantitat servirà per liquidar obligacions reconegudes en anys anterior i fer front a la nova convocatòria per a 2016

15-20

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430  Promoció Cultural

20 33430 47904

A empreses convocatòria activitats cinematogràfiques i audiovisuals    150.000,00 Promoure i fomentar el mercat cinematogràfic i audiovisual. Fomentar els projectes d’aquest àmbit artístic i potenciar l’espectacle de qualitat i augmentar el nivell i la qualitat d’aquesta oferta cultural.

8-12

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430  Promoció Cultural

20 33430 48900

A Associacions convocatòria fires, festivals, mostres i certàmens    140.000,00 Promoure el mercat escènic, els festivals i certàmens, procurant l’encontre entre els programadors i el públic interessat.
Aquesta quantitat servirà per liquidar obligacions reconegudes en anys anteriors i fer front a la nova convocatòria per a l’any 2016

15-25

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430 Promoció cultural

20 33430 47903

A empreses convocatòria fires, festivals, mostres i certàmens      80.000,00 Promoure el mercat escènic, els festivals i certàmens, procurant l’encontre entre els programadors i el públic interessat.
Aquesta quantitat servirà per liquidar obligacions reconegudes en anys anteriors i fer front a la nova convocatòria per a l’any 2016

15-25

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430  Promoció Cultural

20 33430 48904

A Associacions convocatòria projectes Arts escèniques      60.000,00 Promoure la producció d’arts escèniques dins l’àmbit associatiu, per a potenciar i difondre la dramatúrgia, les obres, els autors i el espectacles escènics de Mallorca conservar-lo i difondre’l.

Aquesta quantitat servirà per liquidar obligacions reconegudes en anys anteriors i fer front a la nova convocatòria per a l’any 2016

1-10

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430 Promoció cultural

20 33430 48905

Conv. Associacions Activitats Culturals    100.000,00 Promoure i fomentar entre la població diferents aspectes de la cultura en general, la dinamització, l’impuls i l’estimulació del nostre teixit associatiu o organitzatiu cultural

10-15

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430 Promoció cultural

20 33430 48906

Conveni amb la Federació de Bandes de Música     80.000,00 Donar suport al projecte d’activitats de la Federació promocionant i divulgant la cultura popular mallorquina mitjançant un conjunt d’activitats (tallers, mostres, ballades, etc)

Federació Bandes de Música

2016

Nominativa

Concurrència no competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430 Promoció cultural

20 33430 48908

Conveni amb la Federació de Música i Ball Mallorquí 2016     40.000,00 Donar suport a la Federació de Música i Ball Mallorquí per poder dur a terme un conjunt d’activitats (tallers, mostres, ballades, etc.) per promocionar el coneixement de la cultura popular tradicional.

Federació de Música i Ball Mallorquí

2016

Nominativa

Concurrència no competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430  Promoció Cultural

20 33430 48915

Convocatòria associacions festivals, concerts i cicles musicals    140.000,00 Realització de concerts, festivals, cicles musicals que es proposin promoure i divulgar aquestes disciplines musicals entre la població.

1-10

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430 Promoció cultural

20 33430 48916

Conveni amb la Federació de Corals 2016      26.550,00 Donar suport a la Federació de Corals impulsant i coordinant les activitats musicals i la formació a directors, cantaires i mestres de llenguatge musical.

Ajudar a la difusió de la música coral a Mallorca.

Federació de Corals

2016

Nominativa

Concurrència no competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430  Promoció Cultural

20 33430 48918

Convocatòria associacions Circuits, mostres i certàmens de teatre amateur      30.000,00 Promocionar les arts escèniques no professional i posar-lo a l’abast del públic mallorquí.

1-10

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430 Promoció cultural

20 33430 48924

Conveni Centre Espacial Planetari de Mallorca 2016      80.000,00 Donar suport al projecte d’activitats de divulgació científica que dur a terme El  Centre Espacial de Mallorca, com a entitat capdavantera a les Illes Balears en la difusió  de l’astronomia.

Centre Espacial Planetari de Mallorca

2016

Nominativa

Concurrència no competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33430  Promoció Cultural

20 33430 78902

Conveni Fundació Teatre Municipal d’Inca 2016      80.000,00 Reforma i rehabilitació Teatre Municipal d’Inca

Fundació Teatre Municipal d’Inca

2016

Nominativa

Concurrència no competitiva

Total Promoció Cultural  2.204.315,22
Cultura, Patrimoni i Esports 33460 VII Centenari Mort Ramon Llull

20 33460 48900

A Associacions: Convocatòria Act. Culturals Beat Ramon Llull   100.000,00 Promoure i donar a conèixer dins el món associatiu la figura del Beat Ramon Llull, dins la celebració del VII centenari de la seva mort.

10-25

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Total Centenari R Llull    100.000,00
Cultura, Patrimoni i Esports 33490 Cultura

20 33490 46200

Convocatòria Ajuntaments Circuit Teatral    175.000,00 Vol potenciar i possibilitar les representacions d’espectacles d’arts escèniques i facilitar-ne la distribució i exhibició per a les sales i els teatres del Circuit d’arts escèniques de Mallorca (CAEM)

20-30

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33490 Cultura

20 33490 48900

Convocatòria Associacions promoció música moderna      50.000,00 Promoure i divulgar la música moderna en tots els seus formats i registres, especialment entre la gent jove i potenciar-la entre la població en general, fomentant la creació de grups musicals nous.

1-15

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33490 Cultura

20 33490 48901

Convocatòria Associacions en espècia concerts de música      10.500,00 Col·laborar en les entitats privades sense ànim de lucre per dur a terme concerts de música promocionant grups musicals. Pretén crear un espai d’intercanvi entre grups i intèrprets puguin donar-se a conèixer i promoure la difusió de la música tradicional.

1-15

2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33490  Cultura

20 33490 48903

Conveni Bisbat de Mallorca Biblioteca Diocesana 2016      25.000,00 Col·laborar i donar suport a la tasca de catalogació del fons documental i bibliogràfic de la biblioteca diocesana de Mallorca.

Bisbat de Mallorca (Biblioteca Diocesana)

2016

Nominativa

Concurrència no competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33490  Cultura

20 33490 48910

Conveni Gremi Llibreters per a foment de la lectura 2016     55.000,00 Promoure l’hàbit de la lectura i donar suport al projecte d’activitats: Fira del Llibre, Dia del Llibre i activitats de Nadal.

Gremi Llibreters

2016

Nominativa

Concurrència no competitiva

Total Cultura   315.500,00
Cultura, Patrimoni i Esports 33620 Patrimoni Històric

20 33620 46200

Convocatòria ajuntaments per catàleg de patrimoni   120.000,00 Incentivar als ajuntaments en el compliment d’aquesta obligació legal i completar amb aquest instrument el planejament municipal. És una convocatòria  adreçada als municipis que no foren subvencionats en la convocatòria de 2009-2011

5-12

Fins 15 de setembre 2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33620 Patrimoni Històric

20 33620 48902

Conv. Bisbat de Mallorca. Estudis hists i científics .. 2016     60.000,00 Ideat perquè les actuacions de conservació del patrimoni de titularitat eclesiàstica es plantegin amb tot rigor metodològic. És un objectiu complementari del que es comenta al text de l’aplicació pressupostària 20 33620 78901.

Bisbat de Mallorca

Fins al 15 de setembre de 2016

Nominativa

Concurrència no competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33620 Patrimoni Històric

20 33620 76200

Convocatòria a ajuntaments de subvencions per a la investigació i conservació de jaciments arqueològics   120.000,00 Convocatòria de subvencions per a la  investigació i conservació de jaciments arqueològics. Adreçada a ajuntaments amb la idea de sumar les seves iniciatives a l’esforç públic envers el patrimoni arqueològic i el seu ús cultural

2-5

Fins el 15 de setembre de 2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33620 Patrimoni Històric

20 33620 78900

A particulars conserv.-restaur. R. Lllull i Arxiduc    100.000,00 El patrimoni cultural de la nostra illa compta amb nombrosos elements evocadors d’aquestes dues grans figures de la nostra història, inclosa la profunda empremta que han deixat en l’imaginari col·lectiu. Es pretén actuar preferentment sobre aquells béns que, pel seu simbolisme, relacionen els dos personatges.

5-10

Fins a 15 de setembre de 2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33620 Patrimoni Històric

20 33620 78901

Bisbat de Mallorca.  Subvenció. nominativa per a conservació béns culturals de titularitat eclesiàstica 2016    270.000,00 Amb l’objectiu d’ajudar als caps de l’Església Catòlica en la seva tasca de conservar el patrimoni històric que aquesta institució ha generat. Les Aplicacions dedicades al patrimoni de titularitat eclesiàstica s’incrementen arriben als 330.000 €; la quantitat és inferior a la dedicada el passat exercici, si bé és molt superior al que s’acostumava assignar fins a l’any 2015. les dedicacions dels dos darrers anys es deuen a la necessitat de dur a terme el reforç estructural, quan no la restauració íntegra d’algunes grans esglésies de parròquies històriques.

10-20

Fins a 15 de setembre de 2016

Convocatòria

Concurrència no competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33620 Patrimoni Històric

20 33620 78903

A particulars. Investig. I  conserv. jacs. arqueològics      60.000,00 Adreçada a  particulars, amb la idea de sumar les iniciatives dels propietaris a  l’esforç públic envers el patrimoni arqueològic i el seu ús cultural.

2-6

Fins el 15 de setembre de 2016

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33620 Patrimoni Històric

Capítol 1

Mà d’obra subvenció en espècie per restauració de béns patr. històricoindustrial    460.000,00 Programa de restauració del patrimoni històricoindustrial, dins l’àmbit territorial de Mallorca adreçat a propietaris de béns immobles etnològics i històricoindustrials per facilitar la seva conservació com a elements representatius d’antigues formes de producció. Es tracta d’una convocatòria pluriennal per a restaurar els béns esmentats amb mitjans de la institució (personal de les brigades d’obra, maquinària, etc.)

1- 4

Fins a 15 de setembre de 2016

Convocatòria

Concurrència no competitiva

Cultura, Patrimoni i Esports 33620 Patrimoni Històric

Capítol 1

Convocatòria subvenció en espècie per a la conservació del sistema costaner de defensa, vigilància i alerta de Mallorca, pluriennal 2016-2019     493.414,84 Conservació del sistema costaner de defensa, vigilància i alerta de Mallorca, com a béns d’interès cultural del Patrimoni Històric

4 (1 per any)

2016 a 2019

Convocatòria

Concurrència Competitiva

Total Patrimoni Històric  1.683.414,84