Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Traducció a altres llengües d’obres literàries / Subvencions Institut Ramon Llull

Subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament 2018

Introducció

Resum de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

És imprescindible que el sol·licitant consulti les bases (publicades al DOGC el 11/07/2018) i la resolució de la convocatòria (publicada al DOGC el 19/07/2018), atès que s’han introduït alguns canvis respecte els anys anteriors. És imprescindible que els formularis siguin els de l’any de la convocatòria 2018.

Aquest text de resum té un caràcter merament informatiu, sense que en cap cas se’n pugui derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull.

OBJECTE

Finançament de la traducció d’obres originals en llengua catalana i aranesa corresponents a les modalitats següents:

narrativa (adults i LIJ)
poesia
teatre
novel·la gràfica
pensament (no-ficció i humanitats)

PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les editorials, persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres. Cal complir els següents requisits:

que tinguin programada la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa
que publiquin l’obra entre la data de la resolució de la concessió i el novembre de 2019
que hagin adquirit els drets d’edició per a la publicació de l’obra
que l’obra es publiqui en suport llibre imprès i tingui distribució comercial (queden excloses les publicacions on-line i “print on demand”)
DESPESES SUBVENCIONABLES

Es consideren despeses de la traducció únicament i exclusiva els honoraris del/de la traductor/a. En el cas d’antologies poètiques, es consideren també subvencionables les despeses corresponents als honoraris de l’antòleg/a.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Pel cas de sol·licitants espanyols:
– Formulari: per a persones físiques empresàries i persones jurídiques
Pel cas de sol·licitants estrangers (persones físiques empresàries i persones jurídiques no residents) que ja hagin sol•licitat una subvenció a l’Institut Ramon Llull en altres ocasions:
– Formulari.
Pel cas de sol•licitants estrangers (persones físiques empresàries i persones jurídiques no residents) que sol•licitin per primera vegada una subvenció a l’Institut Ramon Llull:
– Es necessita una acreditació. Si no disposen d’acreditació, caldrà fer la seva petició d’acreditació. L’Institut Ramon Llull s’encarrega de generar-la i fer-la arribar d’una manera segura als ciutadans estrangers no residents després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.
Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (19/07/2018) fins al 31 d’ octubre de 2018, ambdós inclosos.

JUSTIFICACIÓ

Cal justificar un mínim del 80% de la quantitat subvencionable seguint el procediment que esmenten les bases. En cas contrari, la subvenció es revocarà.

SEU ELECTRÒNICA

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.
La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica presentant còpies digitalitzades dels documents, o bé, en paper presencialment.
En cas de presentar documentació justificativa llegiu aquesta guia.

CONSULTES

Genèriques: Marc Dueñas (mduenas@llull.cat).

Sobre la sol·licitud i la tramitació: Maria Jesús Alonso (mjalonso@llull.cat).