Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

“V CONCURS D’ART DE PINTURA DE TEMÀTICA MILITAR”

Dins del marc de col·laboració habitual amb què totes dues entitats vénen cooperant en la promoció cultural, el Centre d’Història i Cultura Militar de Balears (CHCMBAL) i L’Autoritat Portuària de Balears convoquen el CINQUÈ CONCURS D’ART DE PINTURA DE TEMÀTICA MILITAR que es regirà per les següents

BASES:

1.- Temàtica: La temàtica de les obres ha de ser militar, sense limitació d’època, contemplant qualsevol aspecte relacionat amb les múltiples activitats de les Forces Armades. De les obres es valorarà principalment la seva qualitat artística i la temàtica, si bé es tindran també en compte la promoció de valors propis de l’Exèrcit Espanyol, els seus fets històrics o la seva actualitat nacional o internacional.

2.- Exposició obres presentades al Certamen: El jurat seleccionarà per a la seva exhibició en una exposició a celebrar en el Claustre de Santa Margarita del CHCMBAL aquelles obres presentades al concurs i que al seu criteri destaquin pel seu valor artístic. Les obres seleccionades romandran exposades entre els dies 8 de juny i 4 de juliol del 2020, incloent cada obra exposada una fitxa amb el títol d’aquesta, nom i mail i/o web de l’autor. Durant la mostra no es permetrà retirar obres ni activitat comercial sobre aquestes. A tots els seleccionats se’ls lliurarà certificat/diploma de participació.

3.- Premis: El premi consistirà la cessió d’espai per a una EXPOSICIÓ INDIVIDUAL en el Claustre del CHCMBAL, diploma i una dotació de 1.500 € aportada per l’autoritat Portuària de Balears.

L’exposició de l’autor premiat, de temàtica lliure, tindrà una durada de quatre setmanes a celebrar a la sala principal del claustre de Santa Margarita del Centre d’Història i Cultura Militar de Balears (CHCMBAL) a Palma, en les dates que s’acordin amb l’autor premiat durant el CURS 2020-2021

Les condicions de l’exposició seran les fixades per la direcció del CHCMBAL (veure apèndix).

L’obra premiada i els seus possibles drets derivats, passarà a completa propietat de l’Exèrcit de Terra en el Centre d’Història i Cultura Militar de Balears.

4.- Concursants: Podran concórrer al concurs, amb un màxim de dues obres, artistes de qualsevol nacionalitat residents a Espanya i majors de 18 anys.

5.- Obres: Les obres que es presentin al concurs hauran de ser úniques, originals i no premiades en un altre certamen. Les obres seran presentades sense signatura. L’autor de l’obra premiada haurà de signar-la el dia del lliurament de premis.

5.1.- Les dimensions màximes de les obres seran 195×195 cm. i el format mínim serà 60×50 cm.

5.2.- En el dors de cada obra haurà de figurar: títol, mesures, nom i cognoms de l’autor. El concursant haurà d’aportar també en sobre apart la següent documentació: fotocòpia del DNI o document equivalent, breu currículum de l’autor, dades completes de contacte, una fotografia a color de l’obra o obres presentades i una declaració signada d’acceptació d’aquestes Bases. Aquesta documentació passarà a formar part dels arxius del CHCMBAL.

6.- Recepció de les obres: Les obres hauran de lliurar-se entre els dies 18 al 29 de maig 2020 tots dos inclusivament en horari de 10.00 a 13.30 hores els dies laborables. Es lliuraran o remetran al Centre d’Història i Cultura Militar de Balears, carrer San Miguel 69-bis de Palma (07002). Telèfon directe: 971227058 (CHCMBAL). Correu electrònic: h i s t o m i l b a l @et.mde.es

6.1.- Les obres que no siguin directament lliurades en mà en el Centre seran presentades o enviades per compte i risc exclusiu dels seus respectius autors, a ports pagats i amb

embalatge utilitzable per a la seva devolució. L’organització no es responsabilitza de l’eventual deterioració de les obres durant el transport de les mateixes o pel seu embalatge inadequat. Les assegurances que volguessin contractar-se seran, en tot cas, per compte de cadascun dels participants.

7.- Les obres no premiades hauran de ser retirades fins al 31 de juliol de 2020 en el respectiu local en què es va fer la seva recepció, previ lliurament del corresponent resguard. En cas contrari, s’entendrà que l’autor renuncia a qualsevol dret sobre la mateixa a favor de CHCMBAL, qui podrà disposar amb absoluta llibertat de les obres no retirades en termini.

8.- Les obres que siguin retornades mitjançant transport de mercaderies o correus es lliuraran en els locals del Centre al servei de transport que contracti l’autor participant, amb despeses degudes i després de comunicació formal per l’autor de l’autorització per al seu lliurament, tret que les retirin personalment o per persona autoritzada.

9.- Jurat:

Presidit pel Comandant General de Balears i el President de l’Autoritat Portuària, o personal en qui deleguin, estarà compost pel President artístic Don Joan Guaita, el President del Cercle de Belles arts i el guanyador de l’anterior Concurs d’art de pintura de temàtica militar. La composició del jurat es farà pública 2 dies abans del final del termini de lliurament de les obres.

El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert, si ho estimés oportú. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

10.- Els autors de les obres seleccionades per a l’exposició autoritzen l’Autoritat Portuària de Balears i al Centre d’Història i Cultura Militar de Balears, cedint-li els drets corresponents de manera exclusiva durant el temps d’exposició o en la difusió d’aquesta, a disposar de la reproducció fotogràfica d’aquestes amb la finalitat que les pugui

incorporar a la pàgina web de l’Exèrcit de Terra, a la de l’AP o qualsevol altre mitjà de difusió. L’Autoritat Portuària de Balears i el Centre d’Història i Cultura Militar de Balears es comprometen a incloure, al costat de qualsevol tipus o forma de reproducció de l’obra, el seu autor i el títol d’aquesta.

11.- Lliurament de premis: tindrà lloc el dia 8 de juny a les 20 hores, en Centre d’Història i Cultura Militar de Balears, quedant totes les obres exposades fins a la data indicada com a finalització de l’exposició.

Les despeses d’assistència a l’acte de lliurament del premi seran a càrrec de l’interessat.

12.- El CHCMBAL posarà la màxima cura en la custòdia i manipulació de les obres rebudes i exposades, encara que no assumirà responsabilitat per extraviaments, danys, robatoris o qualsevol altre acte que es pugui produir durant el seu transport, dipòsit o exhibició. Els autors participants podran contractar una assegurança a la seva costa.

13.- Acceptació de condicions: La participació en el Certamen comporta la plena acceptació de les presents bases, sense cap excepció, per la qual cosa els participants queden obligats al seu estricte compliment en tot moment. L’organització es reserva el dret a no admetre les obres que, segons el seu criteri, no compleixin amb les condicions tècniques, artístiques, de temàtica i/o legals exigides pel certamen, o que fereixin la sensibilitat de les persones, incitin a conductes violentes, discriminatòries o siguin contràries als usos socials, a les finalitats del Certamen o dels seus organitzadors.