Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

VIII Premi Vila de Santanyí Francisco Bernareggi d’Arts Visuals 2020

BASES CATALÀ
1. El Vuitè Premi Vila de Santanyí Francisco Bernareggi d’Arts Visuals 2020 té una dotació de 5.000 euros. A més el guanyador podrà realitzar una exposició individual a la Casa de Cultura Ses Cases Noves durant el 2021 de la qual l’Ajuntament de Santanyí n’assumirà fins a un màxim de 2.000 € en concepte de despeses de transport de les obres, assegurança, trasllats o estància a un hotel.

2. El Premi i la seva dotació són indivisibles i el jurat el pot declarar desert. El seu veredicte és inapel·lable. Aquest veredicte es farà públic a l’acte de lliurament del Premi que tindrà lloc dia 21 de novembre de 2020.

3. La persona premiada estarà obligada a la cessió a l’Ajuntament de Santanyí de l’obra guardonada, així com la transmissió dels drets de propietat material, edició, exposició, reproducció, etc. El premi estarà
subjecte a la normativa fiscal vigent.

4. Els artistes interessats a participar al Premi han de presentar un dossier en què ha de constar:
a. Un currículum acadèmic i professional on figuri el nom i els llinatges, el NIF, l’adreça i el telèfon.
b. Una proposta concreta d’un màxim de tres obres que es presentin al Premi, amb la fitxa tècnica corresponent.
c. Fotografies de les obres realitzades al llarg dels darrers anys amb la fitxa tècnica corresponent.
d. Catàlegs de les exposicions realitzades els darrers anys.
e. Còpies de les ressenyes bibliogràfiques i crítiques que es considerin oportunes.
f. El dossier també es podrà presentar en format PDF, JPG i MP4 per correu electrònic a premiviladesantanyiartsvisuals@gmail.com i a premiviladesantanyiartsvisuals@ajsantanyi.net

5. L’admissió dels dossiers tindrà lloc, de dilluns a divendres, de les 10 a les 14 hores, entre el 24 d’agost i el 2 d’octubre de 2020, a la Secretaria de l’Ajuntament de Santanyí, Plaça Major, 12 – 07650 Santanyí, tel. 971 65 30 02 ext. 174. Els dossiers s’han d’enviar o entregar degudament etiquetats amb la indicació PREMI VILA DE SANTANYÍ FRANCISCO BERNAREGGI D’ARTS VISUALS 2020.
Quan es presentin, s’entregarà un rebut a l’artista o al seu representant.
Els dossiers també es poden trametre –a ports pagats– a la direcció esmentada. S’hi admetran els dossiers que hi arribin per correu si la seva data d’expedició no és posterior al 2 d’octubre. Un cop que el jurat n’hagi realitzat la selecció corresponent, i a petició de les persones interessades, aquests dossiers es tornaran retornats a ports deguts.

6. La composició del jurat serà la següent: Inma Prieto, escriptora, investigadora i directora d’Es Baluard; José Maldonado, artista plàstic i professor de la Universitat Miguel Hernández d’Elx; Fernando Castro,
crític d’art; i José Maria Lafuente, col·leccionista i professor d’Universitat.
Cada un dels membres del jurat, cobrarà 500 € (sense IVA), per la feina realitzada. Quan els membres del jurat s’hagin de traslladar a Santanyí per a una reunió (n’hi ha previstes dues, encara que podrien ésser tres, l’Ajuntament de Santanyí n’assumirà les despeses de trasllat i allotjament, si és necessari.

7. El jurat, atenent els dossiers presentats i a partir de les propostes concretes de cada autor o autora, farà la selecció de les obres finalistes que participaran a l’exposició que es farà amb motiu de la celebració de les Festes de Sant Andreu de l’any 2020. La relació de les obres seleccionades, així com el guanyador o guanyadora del premi, es faran públics durant la inauguració d’aquesta exposició, el 21/11/2020.

8. Els autors han de lliurar les obres seleccionades en el termini indicat pel comissariat de l’exposició i, en qualsevol cas, quinze dies abans de la inauguració de l’exposició. De les obres que estiguin a l’illa de Mallorca, l’Ajuntament n’organitzarà la recollida i la devolució. De les altres, l’Ajuntament compensarà els autors, amb un màxim de 150 €, en concepte de despeses de transport d’anada i tornada, prèvia presentació dels justificants. Per a l’exposició i el catàleg cediran a l’Ajuntament el dret d’ús i reproducció fotogràfica.

9. L’Ajuntament de Santanyí disposarà dels recursos habituals per a muntar l’exposició. Qualsevol necessitat específica –audiovisual, informàtica, d’il·luminació o de qualsevol altra naturalesa– ha de ser subministrada per l’autor o autora.

10. Es prendran les mesures adequades respecte de la custòdia i la conservació de les obres seleccionades, encara que l’Ajuntament de Santanyí no es farà responsable dels deterioraments o dels accidents de què puguin ser objecte les obres des de la seva entrega fins la seva devolució.

11. Els autors finalistes seleccionats disposaran d’un termini màxim de dos mesos, a partir de la clausura de l’exposició, per a retirar les seves obres o sol·licitar-ne la tramesa. A partir d’aquesta data, l’Ajuntament no es farà responsable de les obres no recollides i podrà disposar-ne lliurement, passant a formar part del patrimoni cultural d’aquest Ajuntament.

12. El fet de presentar-se al Premi Vila de Santanyí Francisco Bernareggi d’Arts Visuals 2020 suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del Premi té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord amb la seva pròpia finalitat.

Santanyí, 10 de març de 2020
Ricarda Vicens Schulhe
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí