Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

XIV Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques.

BASES

1. Les obres que es presenten al premi han de ser originals, úniques i no seriades. Tampoc no poden haver estat premiades en altres certàmens. La tècnica i la temàtica són lliures.

2. El XXIV Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques 2017 té una dotació de 6.000 €, i és únic i indivisible, i està sotmès a la normativa legal vigent.

3. L’artista o col·lectius d’artistes interessats a participar-hi han de presentar un dossier, només en format digital, en el qual ha de constar:

a) Nom i llinatges, còpia del DNI, adreça postal, correu electrònic i telèfon. El currículum acadèmic i professional.

b) La proposta de l’obra presentada amb la fitxa tècnica corresponent i, si és necessari, les instruccions de muntatge (l’organització pot requerir la presència de l’artista si la dificultat del muntatge ho fa necessari).

c) Fotografies de les obres i exposicions realitzades durant els darrers anys, els catàlegs de les exposicions realitzades i còpia de les ressenyes bibliogràfiques i crítiques que es considerin oportunes.

4. El termini de presentació del dossier és de 50 dies naturals a partir de la publicació d’aquestes bases a la pàgina web de l’Ajuntament de Manacor. El dossier s’ha d’enviar per correu electrònic a cultura@manacor.org. Si el tamany del dossier és molt gran, es pot utilitzar un mitjà gratuït com WeTransfer o similar per enviar-lo. En ambdós casos se’n notificarà la recepció per correu electrònic.

5. El jurat, format per un màxim de 4 persones vinculades al món de les arts plàstiques, és designat pel batle de Manacor. Un cop designat, el jurat es farà públic a la pàgina web de l’Ajuntament de Manacor. El jurat decideix quina és l’obra guanyadora. El premi es pot declarar desert.

6. El jurat del premi, considerant els dossiers lliurats i l’obra presentada a concurs, selecciona les obres finalistes que participaran a l’exposició del certamen.

7. Els artistes han de lliurar l’obra seleccionada entre l’1 de juny i el 7 de juliol, acompanyada d’una declaració jurada, amb el model facilitat per l’organització, en què consti que aquesta no ha estat premiada a cap altre certamen o premi. L’obra ha de ser transportada i lliurada totalment protegida, amb un embalatge que ha de poder ser reutilitzat per a la seva devolució.

8. L’Ajuntament de Manacor destina 1.500 € per costejar el transport de les obres seleccionades que provenguin de fora de Mallorca. El procediment a seguir és el següent: els artistes s’han de fer càrrec de les despeses d’enviament i devolució de l’obra seleccionada. Posteriorment, una vegada presentat el rebut/justificant dins l’any fiscal corresponent, l’Ajuntament de Manacor es farà càrrec d’aquestes despeses, amb l’excepció del guanyador, fins a un màxim de 300 euros per obra. En el cas que el còmput global de les despeses d’enviament superi els 1.500 €
destinats a aquest afer, l’organització n’efectuarà el pagament de manera proporcional, en funció
del cost d’enviament de cada obra1.

9. Els artistes, per a la difusió i promoció de l’exposició, l’edició del catàleg i/o vídeo, cedeixen a l’Ajuntament de Manacor el dret d’ús i reproducció fotogràfica i digital de les obres seleccionades.

10. Un cop clausurada l’exposició, cal retirar les obres en un termini màxim d’un mes. A partir d’aquesta data les obres es consideren cedides i passen a ser propietat de l’Ajuntament de Manacor.

11. L’organització disposa dels recursos habituals per a muntar l’exposició. Qualsevol necessitat específica audiovisual (televisor, reproductor de DVD, projector, etc.), informàtica (ordinador, etc.), d’il·luminació, etc., l’ha de subministrar l’artista.

12. L’organització té cura de la conservació de les obres des del moment que les rep fins al termini fixat per retirar-les, però no es responsabilitza dels desperfectes o accidents produïts per causes alienes a la vigilància i atenció normal ni tampoc durant el transport de l’obra.

13. L’artista o el col·lectiu premiat cedeix la propietat de l’obra guanyadora a l’Ajuntament de Manacor, i li transmet els drets de propietat material i intel·lectual, edició, exposició, reproducció, etc. El premi, subjecte a la normativa fiscal vigent, tan sols es pot atorgar a una única obra.

14. L’acte de lliurament del premi, en el qual es farà públic el veredicte del jurat, se celebrarà dia 16 de setembre a la sala d’exposicions del Complex s’Estació de Manacor. Prèviament a l’acte públic l’organització haurà informat l’artista premiat, que es compromet a assistir-hi. L’exposició, formada per les obres finalistes, romandrà oberta fins al 14 d’octubre de 2017 a la sala del Complex s’Estació de Manacor.

15. El fet de concórrer a aquest premi implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol cas
no previst en aquestes bases ha de ser resolt per l’organització d’aquest premi.

1 La fórmula per al repartiment és la següent: se sumen els costos d’enviament de totes les obres. Aquesta suma és igual a X. Dividim els 1.500 € que aporta l’organització per X. El resultat és igual a Y. La quantitat que percebrà cada artista en concepte d’enviament d’obra serà el resultat de multiplicar l’import del rebut/justificant per Y, fins a un màxim de 2 decimals. En el cas que algun rebut superi el màxim de 300 € estipulats, la quantitat utilitzada a efectes de còmput serà de 300 €. Suposem que el jurat ha seleccionat set artistes residents fora de Mallorca. Els costos d’enviament són els següents: 350, 300, 290, 285, 280, 275 i 270 €.
Totes les quantitats queden igual excepte els 350 €, que passen a 300 a afectes de còmput. La suma del transport de totes les obres és de 2.000 €. Per tant X = 2000. Y = 1500 / 2000. Llavors Y = 0’75. Per saber quin ajut per al transport rebrà cada artista, cal multiplicar cada quantitat per 0’75. En el cas que l’artista hagi abonat 300 € o més, rebrà 225 € (300 X 0’75 = 225). Si n’ha abonat 290, en rebrà 217’5. I així successivamen