Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

XIV Premi de relats curts Joan Castelló Guasch

Convocatòria del XIV Premi de relats curts Joan Castelló Guasch, any 2016

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb allò establert als articles 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es publica l’extracte de la convocatòria del XIV premi de relats curts Joan Castelló.

Primera. Objecte

El Consell Insular d’Eivissa, a través del seu Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, convoca la catorzena edició d’aquest premi de relats curts amb l’objecte de retre homenatge a l’il·lustre escriptor eivissenc Joan Castelló Guasch (1911-1984) i fomentar la literatura a la nostra societat.

Segona. Participants

Pot participar en aquest certamen qualsevol escriptor/a en llengua catalana que hagi nascut o resideixi a l’Estat espanyol.

Tercera. Premi

La dotació del premi serà de 2.500 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3340 48100 dels vigents pressupostos. L’import del premi s’ha d’entendre com a pagament dels drets d’autor/a de la primera edició.

Quarta. Característiques dels treballs a presentar

4.1.- Les obres s’han de presentar en llengua catalana.

4.2.- Ha de ser un recull de narracions originals i inèdites, i no pot haver estat premiat ni el conjunt de narracions ni cap d’aquestes individualment en altres certàmens literaris.

4.3.- El recull presentat ha d’estar format per un mínim de cinc relats i un màxim de deu i cada relat ha de tenir una extensió mínima de tres folis i un màxim de deu, amb un màxim de 2.100 caràcters per pàgina. No poden presentar-s’hi manuscrits.

Cinquena. Termini de presentació dels treballs i publicitat de la convocatòria

El termini de presentació dels treballs serà de 30 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB.

Sisena. Forma i lloc de presentació dels treballs

Els treballs s’hauran de presentar de la manera següent: un original en paper i quatre CD o DVD en format PDF en un sobre en què consti, a la part de fora, un pseudònim. Dins un altre sobre a part, on també aparegui el mateix pseudònim a la part exterior, hi haurà una fitxa en la qual figurin el nom i els llinatges de l’autor/a, l’adreça, un telèfon de contacte i una fotocòpia del seu document d’identitat. Aquest darrer sobre amb les dades personals només s’obrirà quan la decisió del jurat estigui presa i només s’obriran els que contenguin les dades de les obres premiades o d’aquelles de què es recomani la publicació.

Els dos sobres han de presentar-se al registre d’entrada del Consell Insular d’Eivissa, al registre d’entrada de qualsevol dels ajuntaments a Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i també es podran presentar en els llocs establerts a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, acompanyats d’una instància general en la qual constin un nom, un DNI, una adreça i un telèfon de contacte, que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de mantenir-ne l’anonimat. Així mateix, en la instància s’haurà de fer referència al pseudònim amb el qual es presenta el recull de narracions.

Eivissa, 29 de juny de 2016

La secretària tècnica de Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Educació, Patrimoni, Esports i Joventut
María Catalina Tur Torres