Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

XIV Premi de pintura Vila de Ses Salines

XIV Premi de pintura Vila de Ses Salines

Bases

 1. Al certamen s’atorgaran els següents premis:
  Un únic primer premi de 2.500,00 euros.
  • Dues mencions especials, que rebran la quantitat de 250,00 euros cada una. Els imports dels premis estaran subjectes a les deduccions dels impostos que marca la legislació vigent. Al guanyador del premi del Certamen se li cedirà l’Església Vella de Ses Salines per poder exposar el conjunt de la seva obra amb data a convenir entre l’autor i l’Ajuntament.
 2. Podran participar-hi, amb un màxim d’una obra, tots els artistes de qualsevol nacionalitat i residència.
 3. El tema de les obres, la seva matèria i les tècniques que s’hi emprin, seran lliures. Caldrà presentar-les convenientment i amb el suport adequat per a la seva exposició. Totes les obres que es presentin hauran de ser originals i d’exclusiva propietat de l’autor, han d’anar degudament signades i no han d’haver estat premiades a cap altre certamen.
 4. Cada obra haurà de dur una targeta amb el nom, els llinatges, el NIF, l’adreça i el telèfon de l’autor, a més del títol, la data i la tècnica
 5. Les obres es presentaran des del dia 20 de març al dia 8 d’abril de 2017. Hauran de ser presentades a les oficines de l’Ajuntament de Ses Salines o al Centre Cívic de la Colònia de Sant Jordi, durant l’horari de despatx al públic.
 6. Es prendran les mesures adequades respecte de la custodia i la conservació de les obres presentades, encara que l’ajuntament no es farà responsable dels deterioraments o dels accidents de què puguin ser objecte les obres des del seu lliurament fins a la seva devolució.
 7. En haver acabat el termini d’admissió de les obres es farà una exposició de les que, a parer del jurat, presentin major interès. El dia abans de la inauguració de l’exposició esmentada es comunicaran els resultats als seleccionats i als premiats.
 8. L’exposició de les obres seleccionades romandrà oberta des del 28 d’abril fins al dia 14 de maig a l’Església Vella.
 9. Totes les obres presentades, excepte la que obtingui el 1r premi, es podran recollir, a les oficines de l’Ajuntament (Plaça Major, 1 de Ses Salines), a partir del dia 22 de maig en horari de despatx al públic. S’entén que les obres no retirades dins el termini de trenta dies són cedides en propietat a l’Ajuntament de forma gratuïta.
 10. L’Ajuntament de Ses Salines, mitjançant la dotació econòmica a l’obra guanyadora amb el primer premi, n’adquirirà la propietat. L’obra premiada s’inscriurà a l’inventari municipal i l’Ajuntament de Ses Salines se’n reserva tots els drets i podrà utilitzar- la posteriorment amb finalitats culturals i artístiques citant sempre el nom de l’autor i atenint-se a allò que disposa el text refós de la Llei de propietat intel·lectual aprovat per l’RDL 1/1996 de 12 d’abril.
 11. La composició del jurat d’aquests premis, que serà designat per Decret de la Batlia, es farà pública abans que s’acabi el termini de presentació d’obres. El veredicte emès pel Jurat es farà públic a l’acte d’inauguració de l’exposició. El seu veredicte serà inapel·lable. L’entrega dels premis serà el dia de la inauguració de l’exposició (28 d’abril, a les 20 hores, a l’edifici de l’Església Vella)
 12. El fet de presentar una obra al certamen de pintura “Vila de Ses Salines 2017” suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació. No s’acceptaran obres que no s’ajustin a aquestes bases.
 13. El jurat del premi té la facultat d’interpretar-ne les bases i suplir qualsevol llacuna o buit d’acord amb el seu propi criteri.
 14. L’Ajuntament només avisarà als finalistes.