Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

XVII premi de relats curts Joan Castelló Guasch

Joan Castelló

Bases reguladores del XVII premi de relats curts Joan Castelló Guasch

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò establert a l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a continuació es fan públiques les bases reguladores del XVII Premi de relats curts Joan Castelló Guasch, 2019, aprovades per resolució núm. 2019000008 de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa, de data 25 d’octubre de 2019, següents:

1. Justificació

El Consell Insular d’Eivissa organitza aquest premi com a homenatge a Joan Castelló Guasch (Eivissa, 1911, Palma, 1984). Castelló està considerat un important prosista i folklorista; va ser autor dels reconeguts toms de rondalles eivissenques i formentereres i de l’almanac El Pitiuso (que aparegué entre 1945 i 1979); va tenir així mateix un important ressò com a autor de guies turístiques i com a col·laborador a la premsa local amb articles sobre aspectes lingüístics, socioeconòmics i, sobretot, amb els relacionats amb la cultura popular de les illes Pitiüses.

L’article 70.18 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears diu que és competència pròpia dels consells insulars el foment i difusió de la creació i producció literària. Així mateix, la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports, atribueix als consells insulars la competència en promoció sociocultural.

El Consell Insular d’Eivissa (CIE), a través del seu Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, convoca, la dissetena edició del Premi de relats curts Joan Castelló Guasch amb l’objecte de fomentar la creació literària a la nostra societat.

2. Objecte

És l’objecte del Premi de relats curts Joan Castelló Guasch seleccionar i premiar el millor recull de relats curts, amb la intenció de fomentar la llengua catalana i la literatura en aquesta llengua en el si de la nostra societat.

3. Participants

S’estableix el règim de concurrència competitiva com a procediment de selecció de les persones guanyadores d’aquest premi.

Pot participar en aquest premi qualsevol escriptor/a en llengua catalana major d’edat que hagi nascut o resideixi a l’Estat espanyol.

4. Crèdit pressupostari i quantia del premi

La dotació del premi serà de 2.500 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3340 48100 dels vigents pressupostos.

A més l’obtenció del premi suposarà la publicació, per part del CIE, de l’obra premiada. L’import del premi s’ha d’entendre com a pagament dels drets d’autor/a de la primera edició.

La percepció dels premis estarà subjecta a la normativa fiscal legal vigent.

5. Característiques formals dels treballs a presentar

– Les obres s’han de presentar escrites en llengua catalana.

– Ha de ser un recull de narracions originals i inèdites de l’autor/a, i no pot haver estat premiat ni el conjunt de narracions ni cap d’aquestes individualment en altres certàmens literaris.

– La persona participant es responsabilitza (mitjançant la signatura de la declaració responsable que figura a l’annex 1 d’aquestes bases) que cada una de les narracions presentades són originals seues (no publicades en cap format) i no han estat premiades en altres certàmens literaris. En cas que posteriorment es demostràs que l’obra ha estat plagiada, no és original o ha estat premiada amb anterioritat, la persona que ha percebut el premi tendrà l’obligació de reintegrar-lo en la forma prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– El recull presentat ha d’estar format per un mínim de cinc relats i un màxim de deu.

– Cada relat ha de tenir una extensió mínima de tres folis i un màxim de deu, en format DIN-A4 i cos de lletra 12.

– No es poden presentar treballs manuscrits.

– No s’admetran narracions que vagin signades per l’autor/a.

6. Termini de presentació del treballs i publicitat de la convocatòria

S’estableix un termini de deu (10) dies hàbils, que s’inicia l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per presentar els treballs de la forma que estableix la base 7.3.

Una vegada aprovades les bases, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Posteriorment es remetrà la convocatòria i l’extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l’extracte en el BOIB.

7. Forma i lloc de presentació dels treballs

7.1 Format dels treballs: Els originals, juntament amb la resta de documentació sol·licitada a l’apartat 7.2, presentats presencialment, s’han de portar en suport digital (llapis de memòria, CD, DVD) on s’inclouran els arxius en format PDF amb tot el text dels relats. En cas de presentar-se a la seu electrònica s’han d’ajuntar els arxius de les narracions en format PDF.

Als contes no hi han de constar agraïments de cap tipus ni cap altra dada que permeti identificar l’autor/a, només el títol.

7.2. Forma de presentació dels treballs: Les persones participants en aquest concurs literari hauran de presentar la següent documentació:

– Instància general del Consell Insular d’Eivissa, que es pot obtenir al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos. Hi hauran de constar un nom, un DNI, una adreça i un telèfon de contacte. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància hi consti el títol del conjunt de contes.

– Declaració responsable (annex I d’aquestes bases) de no estar incurs en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari de subvencions, previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i autonòmica, amb la Seguretat Social i amb aquest Consell Insular i que cap de les narracions no ha estat publicada en cap format ni premiada en altres certàmens literaris.

-Full de sol·licitud de transferència bancària del Consell Insular d’Eivissa (es pot descarregar de la web www.conselldeivissa.es\Impresos) o recollir-se a la seu del Consell, degudament emplenada i signada per la persona interessada i segellada i signada per l’entitat bancària.

-El treball en suport digital presentat al premi.

7.3. Lloc de presentació dels treballs: Els treballs participants en aquest Premi de relats curts Joan Castelló Guasch 2019 podran presentar-se:

7.3.1. Al Registre d’Entrada del Consell Insular d’Eivissa, av. d’Espanya, 49, 07800, Eivissa, i en les altres formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

També podran registrar-se les sol·licituds via telemàtica a la pròpia seu electrònica habilitada a tal fi d’aquesta Corporació (https://seu.conselldeivissa.es), de conformitat amb el previst a l’article 14 de l’esmentada Llei, on podrà obtenir-se el model de sol·licitud i els annexos corresponents. En aquest cas, els treballs s’han de presentar en arxius en format PDF.

7.3.2. Si la sol·licitud es presenta en un lloc diferent del Consell Insular d’Eivissa, les persones participants hauran d’enviar per correu electrònic el full de sol·licitud amb el registre d’entrada, dins de termini, al correu electrònic sal.cultura@conselldeivissa.es.

8. Jurat del premi

El jurat del premi és l’òrgan col·legiat que actua com a comissió avaluadora i al qual corresponen les funcions següents:

– Avaluar i qualificar la creació literària, el procés d’elaboració i altres aspectes lingüístics i literaris que es considerin adients.

– Constatar que les obres presentades concorden amb les característiques establertes a les bases 5 i 6.

– Emetre una acta que servirà de base per elaborar la proposta de resolució.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i aquest té la potestat tant de proposar declarar-lo desert com de concedir-lo ex aequo.

El jurat estarà integrat per:

President/a:

– Sr. Joan Cardona Torres, escriptor eivissenc i guanyador d’aquest premi; suplent: Sr. Marià Mayans Marí, escriptor eivissenc i guanyador d’aquest premi.

Vocals titulars: Tres persones de reconegut prestigi en l’àmbit literari de l’illa d’Eivissa, els tres, guanyadors d’edicions anteriors d’aquest premi:

– Sr. Jesús Ballesteros Mir

– Sr. Joan Manuel Matoses Morant

– Sra. Emma Segura Oms

Vocals suplents, també guanyadors d’edicions anteriors del dit premi:

– Sra. Fani Tur Riera

– Sra. Iolanda Bonet Marí

– Sr. Albert Prats Costa

Secretari/ària: Joan-Albert Ribas Fuentes, funcionari del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni; suplent: Maria Antònia Costa Costa, funcionària del mateix Departament.

9. Instrucció i resolució

9.1. Òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i la resolució

El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa és el competent per instruir el procediment de concessió d’aquest premi, de conformitat amb l’establert a l’article tercer, apartat 8, del Decret de Presidència núm. 471/2019, de data 10 de juliol, d’estructura de govern del Consell Insular d’Eivissa i de creació de departaments (BOIB extr. núm. 95, d’11-07-19). Dins d’aquest Departament correspon a la consellera executiva l’ordenació del procediment, en virtut de l’article primer, apartat i, del Decret de Presidència núm. 484/2019, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB extr. núm. 98, de data 17-07-19).

Pel que fa a la competència per aprovar les bases d’aquest premi i convocatòria, de conformitat amb l’establert a l’article primer, apartat e, del Decret de Presidència núm. 484/2019, de data 16 de juliol, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB extr. núm. 98, de 17-07-19), correspon a la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni “Aprovar o resoldre les convocatòries d’ajuts o subvencions a particulars o entitats públiques o privades fins a la quantitat de quinze mil euros (15.000 €) i donar-ne compte de les resolucions al proper Consell Executiu que se celebri.”

9.2. Amb fonament en l’acta del jurat i en la proposta de l’òrgan instructor, el premi es concedirà mitjançant resolució de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, tot de conformitat amb el Decret de Presidència núm. 484/2019, de 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa.

9.3. La resolució concedint aquest premi es farà pública a la pàgina web del Consell www.conselldeivissa.es i, també, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, es notificarà a les persones guanyadores i es publicarà al BOIB.

9.4. El termini màxim de resolució d’aquest procediment serà de sis mesos des de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB (art. 25.4 de la Llei 28/2003, general de subvencions).

9.5. L’òrgan instructor podrà requerir, en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient, els documents complementaris que es considerin necessaris a les persones que s’hi presentin.

9.6. Quan s’hagi de fer alguna notificació personalitzada, s’establirà com a preferent la notificació electrònica mitjançant el correu electrònic de la persona sol·licitant, sempre que aquesta l’hagi indicat a la sol·licitud.

10. Pagament del premi

El pagament del premi a la persona guanyadora es farà mitjançant transferència bancària, en un compte que ha de ser de titularitat de la persona guanyadora.

11. Drets sobre els treballs guanyadors

La persona guanyadora manté el seu dret d’autoria sobre l’obra premiada i el Consell Insular d’Eivissa es reserva el dret sobre la primera edició de l’esmentada obra.

12. Obligacions de les persones participants i de les guanyadores

Les persones participants han de reunir els requisits per obtenir la condició de beneficiari de conformitat amb l’establert a l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, en relació amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El fet de participar en aquest certamen literari suposarà la plena acceptació d’aquestes bases, de manera que en quedaran excloses les obres i les persones participants que no compleixin els requisits que s’hi estableixen.

Així mateix, la participació en aquest premi de relats comporta l’acceptació de les decisions del jurat, que seran inapel·lables.

Serà obligació de la persona guanyadora estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l’Estat espanyol, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell Insular d’Eivissa i complir les obligacions establertes a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, en relació amb l’article 14 (Obligacions de les persones beneficiàries) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13. Responsabilitat, revocació i reintegrament del premi

Les persones guanyadores en aquest premi es responsabilitzen totalment que no existeixen drets de tercers sobre els treballs presentats i es fan responsables de qualsevol reclamació que pogués sorgir per drets d’autor o qualsevol altre dret al·legat per tercers. En tal cas, quedarà sense efecte l’acte de concessió del premi i, com a conseqüència de la revocació, pertocarà reintegrar totalment la quantitat rebuda per la persona guanyadora i, si escau, l’exigència de l’interès de demora, que es realitzarà pel procediment establert al títol II de la Llei general de subvencions, en el qual s’ha de garantir l’audiència a les persones interessades.

14. Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases, per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, d’aplicació a aquestes bases en virtut de la seua disposició addicional segona, en tractar-se d’una competència transferida per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als consells insulars.

La protecció i el tractament de dades de caràcter personal per a la realització de les activitats objecte d’aquest premi es realitzaran de conformitat amb les prescripcions contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell d’Europa, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), i a la resta de legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, que hi sigui d’aplicació.

15. Règim de recursos

La resolució de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni no exhaureix la via administrativa.

Contra la dita Resolució es podrà interposar davant la Presidència del Consell Insular el recurs d’alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases reguladores en el BOIB, tot això en virtut del que disposen els articles 22.3 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i l’article 147.2 del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa (publicat al BOIB núm. 136 de 18/09/10, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/10, modificació BOIB núm. 48 de 16/04/16). El recurs haurà de resoldre’s en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals s’entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

Annex IConvocatòria de la XVII edició del Premi de relats curts Joan Castelló Guasch

Declaració responsable

Nom:
NIF:

Faig la següent declaració responsable al Consell Insular d’Eivissa:

1. Reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per poder optar a un premi convocat per aquesta Corporació i no incorr en cap de les circumstàncies de prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per ser-ne beneficiari/ària, en relació amb l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i em compromet a mantenir el compliment de les anteriors condicions durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici, i en el cas que hi hagi alguna variació, a comunicar-ho a aquesta administració.

2. Conec i em compromet a complir les obligacions establertes a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, en relació amb l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Conec i accept les bases d’aquest premi.

4. Em trob al corrent de les obligacions tributàries davant l’Administració tributària (estatal i autonòmica), davant la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell Insular d’Eivissa, segons l’establert a la normativa vigent (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) per obtenir el reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici; dispòs de la documentació que així ho acredita, i la pos a disposició de l’administració quan em sigui requerida; així mateix, em compromet a mantenir el compliment de les anteriors obligacions durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici, i en el cas que hi hagi alguna variació, a comunicar-ho a aquesta administració en el termini no superior a tres dies.

5. Cap de les narracions no ha estat publicada en cap format ni premiada en altres certàmens literaris.

6. Tenc coneixement que el falsejament de les dades contingudes en la sol·licitud que formula o qualsevol dels meus documents (annexos i/o documentació presentada) suposarà l’obligació de reintegrar el premi obtengut i la pèrdua del dret a obtenir aquest premi a les convocatòries dels anys 2020 i 2021, als efectes previstos en el règim de sancions establert en els articles 59 i següents de l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

( ) NO AUTORITZ el Consell Insular d’Eivissa a accedir a la informació necessària per comprovar que em trob al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social, amb la Hisenda estatal i autonòmica i amb el Consell Insular d’Eivissa. En aquest cas, s’han d’aportar els certificats acreditatius juntament amb la sol·licitud de l’ajut.

POLÍTICA DE PRIVADESA

De conformitat amb l’establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en relació amb la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (DOUE 4.5.2016), i a la resta de legislació vigent en aquesta matèria, us informam que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través d’aquesta convocatòria s’incorporaran al fitxer de titularitat del Consell Insular d’Eivissa amb la finalitat de tramitar les sol·licituds d’aquest premi i la posterior publicació de les resolucions corresponents i no podran usar-se per a cap altra finalitat diferent a la mencionada.

Les persones titulars de les dades objecte de tractament podran exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició, dirigint escrit, de forma electrònica (seu.conselldeivissa.es) o presencial, segons correspongui, al Consell Insular d’Eivissa, av. d’Espanya, 49, 07800 Eivissa. Així mateix, tenen el dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control.

(Signatura)

Eivissa, ______ d ___________________ de 20___

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

​​​​​​​

Eivissa, 28 d’octubre de 2019

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa​​​​​​​ José Vicente Garibo Redolat