Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

XXIII Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques

   XXIII Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques

1. El XXIII Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques 2016 té una dotació de 4.000 €.

2. L’artista o col·lectius d’artistes interessats a participar-hi han de presentar un dossier en el qual ha de constar:

a. El currículum acadèmic i professional. Hi ha de figurar nom i llinatges, NIF, adreça, correu electrònic i telèfon.

b. La proposta de l’obra presentada, que no pot haver estat premiada a cap altre concurs, amb la fitxa tècnica corresponent i, si és necessari, les instruccions de muntatge (l’Ajuntament pot requerir la presència de l’artista si la dificultat del muntatge ho fa necessari).

c. Fotografies de les obres realitzades durant els darrers anys, els catàlegs de les exposicions realitzades i còpia de les ressenyes bibliogràfiques i crítiques que es considerin oportunes.

3. El termini de presentació dels dossiers finalitza el 7 d’abril de 2016. Els dossiers poden presentar-se al Museu d’Història de Manacor (ctra. de Cales de Mallorca, 07500 Manacor; tel. 971 84 30 65) o bé per correu electrònic a cultura@manacor.org (se’n notificarà la recepció per correu electrònic). Els dossiers també es poden trametre, amb ports pagats, al lloc indicat, sempre que la data d’expedició no sigui posterior al 7 d’abril. Un cop realitzada la selecció, i a petició de l’artista, els dossiers es poden retornar amb ports deguts.

4. El jurat, format per persones vinculades al món de les arts plàstiques, és designat pel batle de Manacor. El jurat decideix quina és l’obra guanyadora. El premi es pot declarar desert.

5. L’artista o el col·lectiu premiat cedeix l’obra guanyadora a l’Ajuntament de Manacor, i li transmet els drets de propietat material i intel·lectual, edició, exposició, reproducció, etc. El premi, subjecte a la normativa fiscal vigent, tan sols es pot atorgar a una única obra.

6. El jurat del premi, atenent als dossiers presentats i a l’obra proposada, selecciona les obres que han de participar en l’exposició del certamen.

7. Els artistes han de lliurar l’obra seleccionada entre l’11 i el 30 d’abril, acompanyada d’una declaració jurada en què consti que aquesta no ha estat premiada a cap altre certamen. Per a l’exposició i el catàleg han de cedir a l’Ajuntament el dret d’ús i reproducció fotogràfica. El cost del transport i devolució de l’obra és a càrrec de l’artista.

8. Un cop clausurada l’exposició, cal retirar les obres en un termini màxim de dos mesos. A partir d’aquesta data les obres es consideren cedides i passen a ser propietat de l’Ajuntament. Els dossiers no retirats són destruïts.

9. L’organització disposa dels recursos habituals per a muntar l’exposició. Qualsevol necessitat específica audiovisual (televisor, reproductor de DVD, projector, etc.), informàtica (ordinador, etc.), d’il·luminació, etc., l’ha de subministrar l’artista.

10. L’organització té cura de la conservació de les obres des del moment que les rep fins al termini fixat per retirar-les, però no es responsabilitza dels desperfectes o accidents produïts per causes alienes a la vigilància i atenció normal.

11. El fet de concórrer a aquest premi implica l’accepció íntegra d’aquestes bases. Així mateix l’artista o col·lectiu guanyador es compromet a ser present a l’acte de lliurament del Premi. Qualsevol cas no previst en aquestes bases ha de ser resolt per l’organització d’aquest premi

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/02/archivo_doc301952.pdf”]