Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

XXVI Premi Juan March Cencillo de Novel·la Breu

Data de tancament: 30:04:2018

La Fundació Bartolomé March convoca la XXVI edició del Premi Juan March Cencillo de Novel·la Breu, dotat amb 12.000 euros. El premi i la seva dotació són indivisibles.

2) Les obres presentades han de ser originals i inèdites, amb una extensió de 75 a 110 folis grandària din—a4 (màxim 30 línies per foli i cos 12) enquadernats, mecanografiats a doble espai i per una sola cara.

Poden estar escrites en qualsevol de les dues llengües oficials de la comunitat autònoma de les illes balears (català i castellà).

3) Hauran de presentar-se tres còpies de l’obra abans de l’1 de maig del 2018.

A més del títol, en portada ha de constar el nom, cognoms, NIF, adreça i telèfon de l’autor.

Si es desitja mantenir l’anonimat, podran enviar-se les dades personals en plica tancada adjunta.

4) El jurat no podrà declarar desert el premi.

5) L’obra premiada serà publicada per l’editorial Pre—textos i la Fundació Bartolomé March.

6) El primer dijous d’agost de 2018 es farà públic la fallada del premi.

7) La fundació no mantindrà correspondència sobre els originals presentats.

8) Els originals no premiats podran retirar-se de la seu de la Fundació durant els següents 40 dies a la comunicació pública de la fallada.

9) La presentació al Premi Juan March Cencillo de Novel·la Breu suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Fundació Bartolomé March
Palau Reial, 18
07001 Palma de Mallorca
tel. 0034 971 71 11 22
fax 0034 971 72 58 03
secretaria@fundacionbmarch.es
www.pre-textos.com