Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB)

Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB)

Inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes Balears, en la Secció 1 i número 311000002987

 

AA:TOMIC (Artistes Visuals Lab)

http://aa-tomic.tumblr.com/

aatomic.lab@gmail.com

http://fraujove.tumblr.com/

http://b-free-fest.tumblr.com/

Delegació de l’AAVIB a Menorca

Cala Morell, Ciutadella

aavibmenorca@gmail.com

Telèfon: 634 55 99 76

Qui som i què fem?

 

L’AAVIB està formada per artistes que treballen en qualsevol de les opcions, pràctiques o suports, amb els quals es formalitza l’art contemporani i per totes les persones que estimen l’art.

L’AAVIB com a membre de diversos col·lectius (UNION A.C.-Unión de Artistas Contemporáneos de España i de l’IAA-International Artists Associations avalada per la UNESCO, és una xarxa de connexions dins del territori estatal i la nostra porta a les relacions associatives internacionals. També forma part del Patronat de la Fundació Palma Espais d’Art.

 Finalitats estatutàries:

 

 1. a) La representació, la defensa i la promoció dels interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels artistes visuals.
 2. b) Promoure la solidaritat dels artistes visuals i dels afiliats propis promovent i creant serveis de naturalesa assistencial.
 3. c) Programar les accions necessàries per aconseguir millores socials, econòmiques i culturals dels artistes visuals.
 4. d) Organitzar una constant labor formativa i de promoció cultural dels seus afiliats, així com exercir una funció crítica dins l’àmbit cultural de les Illes Balears.
 5. e) Promoure la creació i la producció artística com a instrument per a la millora  social. Per tal d’assolir aquest objectiu de caire social,  s’impulsaran per part de l’associació tot tipus d’accions de cooperació, educació pel desenvolupament i sensibilització de la consciència i reivindicació social.

Estatuts de l’AAVIB https://aavib.files.wordpress.com/2014/04/estatuts-aavib.pdf

 

Com treballam?

 

Organitzam un treball formatiu constant amb l’acció cultural del col·lectiu i exercim la funció crítica dins l’àmbit cultural de les Illes Balears, una funció recollida als Estatuts de l’AAVIB.

Fomentam la defensa i la promoció dels interessos econòmics, socials i culturals dels artistes visuals i del seu espai de formació i creació.

Exigim la presència de l’expressió plàstica i visual, i el coneixement de l’art contemporani en tots els nivells educatius.

Elaboram, actualitzam i difonem manuals deontològics i de bones pràctiques dins el món de l’art. El “Manual de buenas prácticas profesionales en las artes visuales”, editat per la UNION i amb la participació de l’AAVIB és un manual d’ús en les relacions professionals amb els agents que participen al sector (galeristes, comissaris d’art, crítics, gestors culturals…) i reclama les bones pràctiques en la gestió dels museus i centres d’art.

 

 

L’AAVIB treballa, juntament amb la UNION i altres entitats d’àmbit nacional, en l’elaboració i posterior sol·licitud d’aprovació d’un Estatut del Creador que destaca pel reconeixement d’un règim fiscal i de la Seguretat Social específic pels creadors, amb un tracte fiscal adequat al nivell i la irregularitat temporal de la renda dels artistes, i que demana una inserció de l’artista en la Seguretat Social, més justa i assequible.
Davant les administracions públiques d’àmbit local, autonòmic i estatal, l’AAVIB es posiciona públicament i formula alternatives en la definició i el disseny de les polítiques artístiques.

L’AAVIB treballa per a la consolidació d’infraestructures públiques de difusió i dinamització de l’art, així com la defensa del teixit cultural, de la llibertat de creació i expressió, del foment de l’art públic a través de l’aplicació de l’1% cultural, demana l’aprovació de la Llei del mecenatge i reclama polítiques públiques de transparència. En definitiva, treballam per promoure la dignitat, solidaritat i la cooperació entre la comunitat artística i la societat.

Taula de treball actual 

 

Treballam amb un plantejament associatiu amb la voluntat de motivar la participació activa de la comunitat d’artistes que formam, per poder generar potencial comú, nous recursos i crear processos d’innovació social, educatius i participatius a través de la cultura.

Identificam dues línies de treball:

·Professionalització de l’artista i bones pràctiques

·Impuls de l’art per a la millora social mitjançant AA:TOMIC.LAB

AA:TOMIC (Artistes Visuals Lab)

 

Des del maig de 2013, AA:TOMIC és l’àrea d’acció de l’AAVIB. Programa intervencions, tallers, jornades, visites, grups d’investigació i altres activitats encaminades a demostrar i potenciar els recursos i aplicacions de la creativitat i l’art en la societat.

Els Laboratoris d’AA:TOMIC són processos d’aprenentatge i intercanvi de coneixement amb un caràcter experimental, que promouen la creativitat i el discurs crític. L’objectiu és desenvolupar experiències, que exemplifiquin com la cultura i els processos creatius, poden revertir en la societat més enllà del producte artístic.

AA:TOMIC és un projecte nòmada que busca integrar-se en la trama social de forma horitzontal. Estableix xarxes de cooperació amb Casals de Barri, espais municipals, organitzacions, ONG, institucions, fundacions, entitats privades, amb el repte d’organitzar- se i funcionar de manera col·lectiva per generar un pro comú.
+ info: http://aa-tomic.tumblr.com/

 

 

PROFESSIONALITZACIÓ DE L’ARTISTA I BONES PRÀCTIQUES

 

Fa anys que el col·lectiu d’artistes visuals (per extensió altres agents culturals) demanem l’aplicació completa i efectiva de les bones pràctiques en les arts visuals i l’aplicació de mesures de transparència adequades i suficients en la gestió dels equipaments culturals públics.

El col·lectiu d’artistes visuals aspirem que sigui possible desenvolupar el nostre treball de forma professional dins un marc de bones pràctiques i igualtat d’oportunitats per a tothom.

 

BONES PRACTIQUES, CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES, TRANSPARÈNCIA:

L’AAVIB considera que qualsevol equipament cultural públic així com la gestió de projectes culturals públics s’han de gestionar d’acord amb el Manual de les bones pràctiques professionals en les arts visuals, el Document “Zero” del Sector de l’Art Contemporani: Bones Pràctiques en els Museus i Centres d’Art i d’acord amb la resta de codis deontològics que puguin existir dins el sector de les arts visuals.

D’altra banda, els centres gestors públics de la cultura i els equipaments culturals han d’assumir un model de treball amb convocatòries públiques i control de la transparència adequat i suficient als requeriments actuals.

 

En aquest sentit, a manera de resum, el model que hauria de seguir l’Administració i que defensa l’AAVIB es basa en els punts següents:

 

 1. Respecte a la llibertat de creació i expressió >>> desterrar la censura i/o pitjor l’autocensura
 2. Relacions justes, equilibrades i satisfactòries per a totes les parts, basades en el coneixement i no en “l’amiguisme”
 3. Respecte a l’artista, a la seva obra i als drets morals inherents >>> Tracte professional
 4. Ús normalitzat del contracte per escrit
 5. Remuneració a l’artista per la seva feina, mínim 15% del total del pressupost del  projecte.
 6. Respectar i pagar els drets d’autor
 7. Pressuposts adequats, necessaris i disponibles quan es necessiten >>> Ajudes, beques… efectives
 8. Impuls a la producció artística, suport a la recerca i la projecció exterior.
 9. Transparència >> Publicar tota la informació de l’equipament al web i a les xarxes socials >>> informació clara, precisa i de fàcil accés
 10. Convocatòries obertes a tots els procediments de selecció (igualtat d’oportunitats) amb jurats independents, professionals i retribuïts.
 11. Patronats despolititzats i desempresalitzats >> integrats per a professionals del sector i no per polítics.
 12. Concursos públics per la selecció de director/a i el personal de l’equipament

 

 

 • Màxima transparència en la selecció de les propostes. Penjar a la web el pressupost de cada proposta, els criteris de selecció, quin comitè els ha de triar, i la seva justificació. És necessari que els equipament culturals i els centres gestors públics de la Cultura s’adaptin a un model de transparència (d’informació pública) adequat a les singularitats del sector.
 • Bones pràctiques. Pagar els honoraris i la producció als artistes, normalitzar l’ús del contracte per escrit i, en general, respectar les bones pràctiques aprovades pel Sector.
 • Respecte del principi de concurrència en la selecció de les propostes expositives i de projectes culturals. Això vol dir que tant els artistes com els comissaris puguin accedir lliurement a exposar o desenvolupar projectes. Aquest punt també evita que la direcció pugui triar propostes a dit, on alguns artistes i comissaris tenen una clara avantatge respecte d’altres, i no és per la qualitat de les seves propostes.
 • Revisió i valoració de projectes presentats per un grup de professionals del sector. Establir uns criteris objectius de selecció. Crear comissions de professionals retribuïdes.
 • Necessitat de crear patronats integrats per agents del sector -representats a través de les associacions professionals- per exercir les funcions científiques/artístiques del patronat.

 

_ El Manual de les bones pràctiques professionals en les arts visuals:

 

signat el 31 de gener de 2007 pel Ministeri de Cultura i les associacions professionals de l’Estat Espanyol.

Enllaç:

https://aavib.files.wordpress.com/2014/05/manual_buenas_practicas.pdf

_Decàleg de les bones practiques:

 • Respecte a la llibertat de creació i expressió.
 • Respecte als drets morals de l’artista.
 • Confiança, lleialtat i transparència.
 • Difusió de l’obra de l’artista.
 • Contracte per escrit.
 • Compliment dels drets econòmics de l’artista. (drets de autor).
 • Relació artista i galerista.
 • Remuneració econòmica del artista.
 • La producció artística i el suport a la recerca.
 • Professionalitat

_Especial menció al contracte per escrit, producció i honoraris d’artista.

 

És important insistir que d’acord amb les “bones pràctiques” totes i cadascuna de les relacions professionals entre l’artista i un mediador o agent s’han de regular per un contracte per escrit, contracte el qual ha d’incloure la remuneració econòmica de l’artista pel treball realitzat o per la prestació de serveis que suposa la seva participació en una activitat artística, aquesta remuneració constitueix la base del seu reconeixement professional i no pot confondre’s amb el compliment d’altres drets econòmics ni – si escau· amb el finançament dels costos de producció de l’obra.

En aquest enllaç https://avvac.wordpress.com/2015/02/02/el-defensor-del-pueblo-con-avvac/ podeu llegir que el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) a València va resoldre que la Conselleria ha de comprometre’s a realitzar un contracte per escrit amb tot artista visual que participi en alguna exposició o projecte,i que aquest contracte sempre haurà d’especificar una sèrie de punts entre els quals figuraran els honoraris de l’artista.
“Els contractes de cessió d’obra (inèdita o preexistent) per a la seva comunicació pública, com tot contracte, consta, entre uns altres, de les següents parts o apartats:

 • Intervinents en el contracte (subjectes del mateix: autor i cessionari o espai d’art).
  • L’objecte de contracte (la fi del mateix: cessió d’una obra, inèdita o
  preexistent, per ser exhibida en unes instal·lacions).
  • La durada del contracte (de l’exhibició).
  • Assegurances i transport de l’obra.
  • Incompliments del contracte.
  • Contraprestació econòmica (preu o honoraris a abonar a l’autor).”

2_DOCUMENT “ZERO” DEL SECTOR DE L’ART CONTEMPORANI: BONES PRÀCTIQUES EN ELS MUSEUS I CENTRES D’ART.

 

http://iac.org.es/informe2_documento-cero_iac.pdf

En aquest punt, volem insistir en la necessitat de crear patronats integrats per agents del sector -representats a través de les associacions professionals- per exercir les funcions científiques/artístiques del patronat.

Les principals funcions científiques, d’acord amb el document “zero”, són les següents:

 • Donar suport i col·laborar amb la Direcció.
 • Velar pel respecte al Projecte Artístic.
 • Avaluar el compliment i els resultats del contracte/programa de la Direcció.
 • Conèixer i autoritzar les adquisicions propostes per la Direcció.
 • Conèixer i aprovar el programa anual d’activitats.
 • Conèixer i aprovar les comissions assessores creades per la Direcció.

Això suposa d’una banda professionalitzar les decisions en matèria científica/artística i d’altre banda, fer efectiva la participació reial de la societat civil en les decisions estratègiques.

3_ TRANSPARÈNCIA

Recomanam la lectura de l’informe ‘A través del espejo‘, informe de transparència i bon govern dels museus de belles arts i art contemporani 2014 de la Fundació Compromiso y Transparencia (adjuntam pdf) http://www.compromisoytransparencia.com/corporativo/index/

D’acord amb la informació del seu web Fundació Compromiso y Transparencia ha analitzat les pàgines web de 60 museus nacionals de belles arts i art contemporani (inclou Es Baluard i la Fundació Pilar i Joan Miró). Els museus, en general, publiquen molta informació sobre les seves activitats educatives, però molt poca respecte a les seves polítiques de funcionament i resultats obtinguts. Sols quan es tracta d’informar de les activitats, la missió o l’estructura directiva, els museus s’aproximen o superen el 50% de compliment.

En aquest sentit, l’AAVIB considera necessari que els equipament culturals i els centres gestors públics de la Cultura s’adaptin a un model de transparència (d’informació pública) similar al plantejament que recull l’informe de la Fundació Compromiso y Transparencia.

 

Com ens comunicam?

 

L’AAVIB ha potenciat l’àrea de comunicacions per fomentar el diàleg entre els socis i la societat, per crear una bona xarxa de difusió de continguts, informacions, accions, etc. Aquesta xarxa es pot potenciar amb la col·laboració i la implicació de tots els socis en la redifusió i participació en les xarxes socials (Facebook, Twitter).
Els socis, tenen el servei de comunicació al seu abast. Qualsevol activitat que generi la seva activitat artística, pot ser comunicada a través de les xarxes socials (Facebook https://www.facebook.com/aavib/, Twitter https://twitter.com/AAVIB) al bloc de l’AAVIB https://aavib.wordpress.com/ i al butlletí setmanal, que publicam en forma de newsletter cada dijous.

Per contac-tar amb l’AAVIB, enviar noticies dels socis o qualsevol altre info d’interès general i cultural podeu enviar un missatge a  aavibcomunica@gmail.com

 

Servei d’assessorament jurídic 

 

Com a socis, a banda dels drets que figuren en els Estatuts de l’Associació, es pot gaudir del servei d’assessorament jurídic gratuït per tal que, tinguin un primer suport legal sobre les diferents matèries i qüestions que envolten la pràctica artística, i una guia sobre els documents legals que s’hi puguin derivar: contractes, convenis, etc.

Museus gratuïs 

Amb el carnet de soci es pot gaudir d’entrada gratuïta o bé reduccions en el preu per a museus, centres d’art i fires especialitzades a tot l’Estat.
Amb el carnet d’artista internacional UNESCO-IAA, que es gratuït per als socis de l’AAVIB, se’ns permet l’entrada gratüita en museus i centres d’art en tot el món.

 

President d’honor

Rafael Tur Costa

Junta actual de l’AAVIB

 

 

Presidenta : Laura Marte,

Secretària General: Alelí Mirelman

Secretària Organització: Marina Crespí

Tresorer: Lluís Fuster

Vocals:

 1. Portaveu Taula de treball d’educació: Neus Marroig
 2. Portaveu Taula de treball de Imatge i Comunicació: MariJo
 3. Portaveu Taula de treball artivisme: Marina Crespi
 4. Portaveu Taula de treball Xarxes: Marina Planas
 5. Portaveu Taula de treball de Bones Pràctiques: Laura Marte
 6. Portaveu taula de treball relacions exteriors: Elisa Juncosa
 7. Delegada de Menorca o portaveu taula de treball Menorca?: Aina Pla
 8. Delegat/da d’Eivissa

Representants de l’AAVIB a la Comissió Municipal d’Arts Plàstiques de Ciutadella

Ferran Cardona i Laura Marte

Representant de l’AAVIB al Patronat de la Fundació Palma Espais d’Art

Representant de l’AAVIB al MACE

José Carlos Bonet

Representant de l’AAVIB en la UNION A.C. (Unión de Artistas Contemporáneos de España)

Paco Espinosa

COM EM PUC ASSOCIAR?

 

Formes d’afiliació

Podran afiliar-se a l’Associació:

 1. Totes les persones físiques que siguin;

-Majors de 18 anys, que per ser artistes visuals que exerceixin qualsevol de les activitats en que es tradueixin les diverses formes d’expressió artística o que sense ser considerat artista visual, tinguin un interès directe dintre del àmbit de les arts visuals i les reivindicacions col·lectives dels artistes, amb la sola condició d’observar els presents Estatuts. Les persones que reuneixin aquets requisits, tindran veu i vot a la Assemblea General

– Menors d’edat, que reuneixin les condicions de l’apartat anterior, tindran veu però no tindran dret de vot en les assemblees ni podran elegir ni ser elegits membres de la Comissió Executiva. Si els menors d’edat actuen mitjançant representant, aquest podrà exercir el seu dret de vot a través de la figura del representant.

 1. Aquelles persones jurídiques amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin interès directe o actuïn dintre del àmbit anteriorment mencionat o estiguin interessades en les arts visuals i les reivindicacions col·lectives dels artistes, tindran la consideració d’entitats col·laboradores de l’ AAVIB. Aquestes entitats tindran veu però no vot dins la Assemblea General
 1. Seran reconeguts per part de l’associació aquells col·lectius artístics que operin dins l’àmbit de les arts visuals sense personalitat jurídica pròpia, tenint veu a la Assemblea General, si bé per exercir el dret de vot, hauran de nombrar un representant.
 1. Les persones físiques que pretenguin desenvolupar qualsevol tipus d’ajuda i cooperació oferint serveis gratuïts per a l’associació, prestaran els seus serveis de conformitat amb la normativa vigent sobre voluntariat i en les condicions prèviament acordades i fixades per la l’Assemblea General, a proposta de la Comissió Executiva. Aquestes persones, hauran de signar un compromís de voluntariat amb l’associació i tindran consideració de socis voluntaris amb veu i vot a la Assemblea General.

Procediment per associar-se

Si vols ser soci, entitat col·laboradora, col·lectiu artístic associat o soci voluntari de l’AAVIB pots omplir el formulari de dades personals que trobaràs a l’enllaç https://aavib.wordpress.com/alta/ o enviar una sol·licitud a  aavibcomunica@gmail.com

A continuació hauràs d’enviar-nos una FOTO CARNET en jpg (pel carnet de soci) a aavibcomunica@gmail.com i fer un INGRÉS DE LA QUOTA ANUAL a un d’aquests dos comptes bancaris, indicant el teu nom complet:

Sa Nostra – ES48 0487 2157 77 2000006652 

Caixa Colonya – ES19 2056 0009 75 4102003999

La quota anual com a artista individual és de 60€. Si ets menor de 25 anys, pagues la meitat de la quota anual: 30€. Si et dones d’alta a partir del mes d’abril, la quota és proporcional al nombre de mesos que resten fins desembre. Per exemple, si et dones d’alta el juny, pagues 30€ i si ho fas a l’octubre, 15€.

La quota anual per a col·lectius artístics associats se calcula en funció del núm. de membres del col·lectiu, per el primer membre se paguen 60€ i 30€ més per cadascú de la resta de membres que té el col·lectiu.

Si tens qualsevol dubte amb aquest formulari, pots contactar-nos a aavibcomunica@gmail.com i et respondrem a la major brevetat possible.

 

Artistes associats

ARTISTES

direccio-postal Carrer de la Rosa, 3,3er Casal Ernest Lluch 07003 Palma

telefon-fax 665 21 00 39

web-blog  https://aavib.wordpress.com/

email aavibcomunica@gmail.com

facebook https://www.facebook.com/aavib/

twitter https://twitter.com/AAVIB

Nova cerca Tornar a la cerca

Destacats

Cultura Calvia
Horacio Sapere

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *