Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Arxiu Històric Municipal de Pollença

L’Arxiu Històric Municipal de Pollença està ubicat -des del mes de desembre de 2014- a les dependències de Can Llobera, després que hagi quedat enllestit el seu trasllat des del Centre Cultural “Guillem Cifre de Colonya”.

La documentació que conté l’arxiu està estructurada en set conjunts, els cinc primers dels quals són de procedència municipal i els altres dos exògens. D’entre els primers destaquen les sèries emanades de l’antiga Universitat d’origen medieval. En primer lloc cal citar per la seva antiguitat les sèries denominades “Sentències dels jurats”, “Llibres de jurats” o els “Llibres de determinacions de consells”; unes i altres abracen un ampli període que va des de 1377 a 1698. Dins el mateix epígraf d’Òrgans de Govern, també destaquen les seccions de Batlia, Ajuntament Plenari i Comissió Municipal de Govern, que en bona part són hereves de les anteriors i que abraçarien un arc cronològic que va des de 1782 a 1984.

Pel que fa a la documentació generada per altres funcionaris de la mateixa institució municipal, s’ha de citar la sèrie dedicada a l’antic jutge nomenat el mostassaf, que va 1393 a 1612, o al siquier, encarregat de la síquia de Ternelles, amb una cronologia que va de 1490 a 1810.

Dins Administració General són de gran importància les sèries de correspondència des de 1853 fins el 1966, o la subsecció Estadística, entre la qual figura la sèrie continuada de padrons municipals que s’inicia el 1811. Tampoc no falta documentació referent a Milícia i defensa o allistament, tant del període baix medieval com contemporani.

Altres seccions són les d’Obres i Urbanisme, Educació i Cultura, Abastaments i Mercats, Ordre Públic i Policia Municipal. A més, dins Administració Econòmica, és de gran rellevància tota la documentació produïda pel clavari municipal a l’època medieval i moderna, conservada des del 1329 fins el 1790. Tant per la seva continuïtat en el temps com pel contingut, es tracta d’una de les sèries de l’arxiu més ben valorades pels investigadors. Valoració similar mereixen els conjunts de documents fiscals, tals com talles, estims o cadastres que van des de l’època medieval fins el segle XIX. Evidentment, per al període contemporani l’arxiu conté informació referent als pressuposts municipals, comptes, expedients diversos…

L’ultima de les seccions de procedència municipal és de tipus judicial, iniciada a l’Edat Mitjana arriba fins al segle XIX. La riquesa del fons, que el converteix en únic a Mallorca en un arxiu municipal, es demostra pels nombrosos tipus documentals que formen extenses sèries, cada una de les quals reflecteix diferents activitats judicials. Entres aquestes, destaquen els llibres comuns, els d’adjudicacions, d’empares i manaments… També cal assenyalar el singular llibret del plet entre la Universitat de Pollença i l’Orde de l’Hospital sobre problemes de jurisdicció, del període que va entre 1411 i 1433.

Com ja hem anunciat, l’Arxiu Municipal de Pollença també conté fons procedents d’altres institucions. En aquest punt, el més important és la documentació de l’antic Orde del Temple i, del seu successor, l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem. En aquest fons trobam el document més antic de l’arxiu, un llibre d’actes del Temple datat el 1298. Però també hi ha capbreus, censals, llibres d’administració de justícia, etc. Segurament aquest fons és una altre de les senyes d’identitat d’aquest arxiu, no debades ha atret fins ara investigadors de la més diversa procedència.

Per últim, cal assenyalar l’existència d’un conjunt format per documentació procedent de la Cúria del Bisbe o de diverses associacions, com és ara la de tipus gremial, el Centre República Radical Socialista, El Club de Solteros o el Círculo de Obreros Albañiles del primer terç del segle XX, entre d’altres.

 

 

direccio-postal Plaça Vella, 7 07460 Pollença

telefon-fax 971530108

email psvcultura@ajpollenca.net

Nova cerca Tornar a la cerca

Destacats

Cultura Calvia
Horacio Sapere

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *