Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Oberta la informació pública del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears

REDACCIÓ PALMA, 21.03.2017. Obert el termini d'informació pública del Projecte de decret pel 
qual s'aproven els Estatuts de l'Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears.

Aquest Projecte de decret dona compliment a la disposició final cinquena de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, que modifica l’article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, la qual preveu la creació de l’entitat pública empresarial Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears (ILLENC). Aquesta entitat té com a fins generals els relacionats amb l’ensenyament i la normalització lingüística de la llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes Balears i la seva projecció exterior, d’acord amb els seus estatuts.

Així mateix, estableix que, una vegada aprovats els estatuts de la nova entitat, s’extingirà el consorci Institut d’Estudis Baleàrics, en els termes que preveu l’article 127.5 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

D’acord amb l’article 35.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, un cop en vigor la llei de creació de l’organisme, el Consell de Govern, a proposta de la persona titular de la conselleria d’adscripció i amb l’informe preceptiu de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts, n’ha d’aprovar els Estatuts per decret.

D’acord amb la Resolució del director general de Cultura, de data 8 de març de 2017 (publicada en el BOIB núm. 31, de 14 de març) s’ha obert un procés d’informació pública fins al dia 4 d’abril de 2017, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears, Mitjà Propi, i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Cultura, carrer de l’Uruguai, s/n, a la de l’Institut d’Estudis Baleàrics, c/ d’Alfons el Magnànim, 29, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports.

Igualment, s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:

http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.

Esborrany projecte decret Estatuts ILLENC

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *