Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Conveni específic de col·laboració amb la Societat General d’Autors i Editors i l’Institut de Dret d’Autor, en matèria de propietat intel·lectual.

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Conveni específic de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, la Societat General d’Autors i Editors i l’Institut de Dret d’Autor en matèria de propietat intel·lectual

A Madrid, a 28 de febrer de 2017.

REUNITS

D’una part, don Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso, Director General d’Indústries Culturals i del Llibre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (d’ara endavant MECD), amb domicili a l’efecte del present Conveni en Plaça del Rei, 1, 28004 Madrid.

D’una altra part, don Luis Felipe Palacios Rierol, en nom i representació de la Societat General d’Autors i Editors (d’ara endavant, SGAE), amb domicili a l’efecte del present Conveni al carrer Fernando VI, 4, 28004 Madrid.

I d’una altra part, don Carlos López Sánchez, President de l’Institut de Dret d’Autor (d’ara endavant Institut Autor o IA), amb domicili a l’efecte del present Conveni al carrer Bàrbar de Bragança, 7, 4a. planta, 28004 Madrid.

El primer, el Director General d’Indústries Culturals i del Llibre, en representació del citat Departament ministerial, per delegació del Secretari d’Estat de Cultura, de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 2 de l’article vuitè de l’Ordre ECD/465/2012, de 2 de març, de delegació de competències del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

El segon, en representació de la SGAE, en la seva condició de Director General, càrrec pel qual va ser designat per acord de Junta Directiva del passat dia 12 de gener de 2017, i en ús de les seves facultats estatutàries.

I el tercer, President de l’Institut Autor, en representació d’aquesta Associació, en virtut de les atribucions que té conferides en raó del seu càrrec.

EXPOSEN

1. Que l’Administració General de l’Estat, a través de la Direcció general d’Indústries Culturals i del Llibre, dependent de la Secretaria d’Estat de Cultura, integrada en el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, té encomanada entre altres funcions, la defensa i protecció de la propietat intel·lectual.

2. El MECD, la SGAE i l’Institut Autor, en perseguir objectius coincidents i complementaris en matèria de defensa i protecció de la propietat intel·lectual, desenvolupen una col·laboració i mutu aprofitament de recursos que es materialitza en la realització d’activitats comunes l’enquadrament de les quals ve delimitat en el Conveni Marco de col·laboració entre el MECD, la SGAE i el IA, de data 15 d’abril de 2016, en matèria en matèria de propietat intel·lectual.

3. L’acció prevista en el present conveni s’orienta a difondre els coneixements i l’especialització en matèria de drets d’autor i de drets connexos, contribuint a la promoció i difusió de la propietat intel·lectual, i amb això a la promoció del coneixement i la cultura, per la qual cosa es considera d’especial interès i d’utilitat pública.

4. Aquestes institucions convenen a formalitzar en aquest document acordo específic, conforme a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte.

El present conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre el MECD, la SGAE i l’Institut Autor per a la celebració del «Curs Regional Especialitzat en Dret d’Autor i Drets Connexos per a Països de Llatinoamèrica», del 27 al 31 de març de 2017, en la Ciutat de Mèxic.

Segona. Conveni marco.

El desenvolupament d’aquest Curs s’efectua dins del Conveni Marco signat entre les parts amb data 15 d’abril de 2016 que contempla de forma expressa la col·laboració entre les mateixes per a la impartició de seminaris, jornades i congressos, relacionats amb l’estudi i divulgació de les normes de propietat intel·lectual (clàusula primera).

Tercera. Obligacions de les parts.

Els treballs a realitzar per cadascuna de les parts són els següents:

a) Obligacions de l’Institut Autor.

En l’activitat que es realitzarà durant els mesos preparatoris al Curs, així com durant el mateix, l’Institut Autor assumirà les següents obligacions:

1. Elaboració, en consens amb el MECD i l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (d’ara endavant, OMPI), de l’esborrany de programa del Curs, així com la proposta de ponents per a cadascuna de les matèries incorporades al programa, entre els quals es trobaran representants de les oficines nacionals vinculades a la propietat intel·lectual; representants d’entitats de gestió; jutges i/o professors universitaris de països d’Amèrica Llatina, el Carib i Espanya.

2. Elaboració d’un pressupost que inclogui els costos assumits per SGAE i l’Institut Autor, consistents en desplaçaments, allotjament, pagament de dietes i d’honoraris als ponents del curs, així com elaboració de material didàctic i promocional.

3. Realització de totes les gestions de reserva de bitllets i hotel per als professors del Curs.

4. Actualització de la plataforma web http://cursosompisgae.iaformacion.com amb el programa, professors i documentació dels conferenciants del Curs.

b) Obligacions de SGAE.

En l’activitat que es realitzarà durant els mesos preparatoris al Curs, així com durant el mateix, SGAE assumirà les següents obligacions:

1. Aportar al IA la dotació pressupostària necessària per poder dur a terme les obligacions assumides davant la OMPI, consistents a finançar les despeses de viatge i estada dels conferenciants participants en el curs, dietes, honoraris i despeses de material promocional i didàctic.

2. Col·laborar amb IA en l’elaboració de la proposta de programa i de ponents en els termes i forma indicats en la clàusula anterior.

3. Proposar als Directius o empleats de SGAE que assistiran com a conferenciants i/o representants institucionals al Curs.

c) Obligacions MECD.

El MECD es compromet a assumir les següents obligacions de cara a la celebració de l’aquesta edició del Curs, així com de futures edicions:

1. Donar respatller institucional al projecte, el qual es materialitzarà de la següent manera:

– Permetre a SGAE i al IA l’ús de la imatge institucional del MECD en tots els materials del Curs, facilitant el logo del MECD, per a la seva inserció en els bàners publicitaris, material didàctic, cartelleria, etc., que s’utilitzaran en aquell prèvia conformitat del MECD respecte al disseny dels mateixos.

– Facilitar el contacte amb les autoritats locals homòlogues al MECD al país en què es vagi a celebrar tant aquesta edició del Curs com en les ulteriors edicions del mateix, realitzant per a això, si fos necessari, el corresponent bescanvi de cartes.

– Autoritzar l’ús de la seva imatge institucional abans, durant i després de la durada del Curs, en tot el que es refereixi a activitat promocional i informativa del mateix.

2. Participar en els termes descrits en la clàusula tercera a.1) en l’elaboració del programa del Curs.

3. Proposar almenys a un funcionari o tècnic qualificat del MECD per a la seva participació en el Curs com a conferenciant, amb experiència i coneixements solvents en drets d’autor, quan les necessitats del servei en el Departament ho permetin.

Quarta. Pressupost.

El present conveni no genera obligacions de contingut econòmic per al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. La SGAE i el IA assumeixen els costos generats d’acord amb el que es disposa en la clàusula tercera.

Cinquena. Comissió de seguiment.

Els responsables designats per comú acord de les parts per desenvolupar, coordinar, executar i fer el seguiment d’aquest conveni seran els següents:

Don Carlos Guervós Maíllo, Sotsdirector General de Propietat Intel·lectual del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Don Carlos López Sánchez, Secretari General de SGAE i President de l’Institut de Dret d’Autor.

Sexta. Tractament de les dades de caràcter personal.

Les parts es comprometen a tractar les dades personals als quals puguin tenir accés amb la finalitat indicada en el present Conveni d’acord amb les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a no utilitzar-los per a finalitats diferents dels previstos en aquest Conveni i a no difondre’ls ni cedir-los a tercers.

Setena. Conseqüències en cas d’incompliment de les obligacions.

La part incomplidora no haurà d’indemnitzar econòmicament a l’altra part per incompliment de les obligacions del contracte o per la seva extinció, sense perjudici de la seva responsabilitat enfront de tercers.

Octava. Règim de modificació.

La modificació de les clàusules del present conveni tindrà lloc mitjançant acord de les parts que ho subscriuen.

Novena. Termini de vigència.

El termini de vigència del present conveni serà d’un any des que aquest resulti eficaç.

Desena. Efectes.

El present conveni resultarà eficaç una vegada inscrit en el Registre Electrònic estatal d’Òrgans i Instruments de Cooperació del sector públic estatal i publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Onzena. Ordre jurisdiccional.

El present Conveni té naturalesa administrativa. Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes que puguin derivar-se del present conveni es resoldran entre les parts, esgotant totes les formes possibles de conciliació per arribar a un acord amistós extrajudicial. En defecte d’això, seran competents per conèixer les qüestions litigioses els òrgans jurisdiccionals de l’ordre Contenciós-Administratiu.

Així ho convenen en el lloc i data anteriorment indicats.

Pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso.–Per la Societat General d’Autors i Editors, Luis Felipe Palacios Rierol.–Per l’Institut de Dret d’Autor, Carlos López Sánchez.