Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Decret 9/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOIB

Decret 9/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, estableix les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest Decret s’ha vist afectat pel Decret 1/2016, de 16 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears; pel Decret 5/2016, de 6 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears; pel Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, i pel Decret 3/2017, de 20 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

Es considera convenient introduir algunes modificacions en el Decret 24/2015 per millorar la delimitació material de les competències assignades a determinades conselleries.

Per tot això, d’acord amb el que disposen els articles 11 c) i 38.3 a) de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i els articles 5 i 8 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict el següent

DECRET

Article únic

Modificació del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. Es modifica l’estructura de la Conselleria de Presidència que preveu l’apartat 2 de l’article 2 del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i s’afegeix:

a) Una nova direcció general a l’enumeració de les direccions generals, de la manera següent:

2. Conselleria de Presidència

— Secretaria General

— Direcció General de Coordinació

— Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

— Direcció General de Relacions amb el Parlament

— Direcció General de Comunicació

— Direcció General de Transparència i Bon Govern

b) Una nova lletra a l’enumeració de les competències, que queda redactada de la manera següent:

e) Direcció General de Transparència i Bon Govern: coordinació interdepartamental de mesures per impulsar la transparència i el bon govern a l’Administració; simplificació i racionalització dels processos administratius; coordinació i ordenació dels registres administratius, inclosos els telemàtics; reconeixement i anàlisi de la demanda i percepció dels usuaris i la ciutadania; modernització i qualitat dels serveis públics, atenció i informació ciutadana.

Així mateix, s’adscriu a la Conselleria de Presidència l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears.

2. Es modifica l’apartat 10 de l’article 2 del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

10. Conselleria de Cultura, Participació i Esports

— Secretaria General

— Direcció General de Cultura

— Direcció General de Política Lingüística

— Direcció General de Participació i Memòria Democràtica

— Direcció General d’Esports i Joventut

Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en els àmbits materials següents:

a) Direcció General de Cultura: difusió i foment de la cultura; promoció de la cultura balear a l’exterior; cultura popular; llibres i propietat intel·lectual; biblioteques, museus, arxius i equipaments culturals; patrimoni històric; arxius administratius inclosos els telemàtics; patrimoni cultural; gestió del Registre de la Propietat Intel·lectual; gestió del Protectorat de les fundacions de caràcter cultural; gestió del Registre de Béns d’Interès Cultural i del Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears; gestió del Centre de Publicacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; gestió de l’Arxiu General de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; direcció de l’oficina de serveis Film Commission.

b) Direcció General de Política Lingüística: normalització de la llengua catalana; promoció i defensa dels drets lingüístics; certificació dels coneixements de llengua catalana de la població adulta fora de l’ensenyament reglat mitjançant l’organització i la gestió de proves, i reconeixement de certificats equivalents; homologació dels estudis de llengua catalana de l’ESO i del batxillerat amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana.

c) Direcció General de Participació i Memòria Democràtica: participació ciutadana; sensibilització cívica i social i suport al voluntariat; impuls i foment de la participació i coordinació de les polítiques de la memòria democràtica i la gestió del cens de persones desaparegudes.

d) Direcció General d’Esports i Joventut: foment de l’activitat esportiva competitiva, d’alt nivell i tecnificació; instal·lacions i infraestructures esportives; impuls de la funció social de l’activitat física i de l’esport en la dimensió educativa i formativa, l’adquisició d’hàbits saludables i millora de la salut pública, i la generació d’actituds i compromisos cívics i solidaris; reconeixement de competicions oficials; reconeixement, registre i control de les entitats esportives; foment de l’activitat esportiva i de l’esport i especialment en l’àmbit escolar i universitari, entre els sectors socials vulnerables, de l’esport adaptat i dels esports autòctons; reconeixement de noves modalitats i disciplines esportives; titulacions esportives i formació; exercici de la potestat sancionadora en matèria administrativa esportiva; prevenció i control del dopatge esportiu i la violència en l’esport; distincions esportives; promoció de les activitats juvenils; turisme juvenil; activitats i formació de temps lliure; participació i associacions juvenils; promoció dels joves artistes; instal·lacions juvenils; informació juvenil; coordinació de polítiques de joventut; anàlisi i estudi de la realitat dels joves i programes de mobilitat juvenil.

Així mateix, s’adscriu a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports el Consell de la Joventut.

3. Es modifica l’annex 1 del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’hi elimina l’apartat de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, i s’hi afegeix un nou apartat que queda redactat de la manera següent:

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera

Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

Fundació Juegos Mundiales Universitarios (Universiada Palma de Mallorca 1999)

Fundació Menorquina de l’Òpera

Fundació per a l’Esport Balear

Fundació Robert Graves

Fundació Teatre Principal d’Inca

Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Consorci Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)

Consorci Castell de Sant Carles

Consorci Ciutat Romana de Pollentia

Consorci Desenvolupament Esportiu de Ciutadella

Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat

Consorci Museu Militar de Menorca i Patrimoni Històric Militar del Port de Maó i Cala Sant Esteve

Consorci Velòdrom Palma Arena

Consorci Trofeu SAR Princesa Sofia – Mapfre

4. Es modifica l’annex 2 del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’hi elimina l’apartat de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, i s’hi afegeix un nou apartat que queda redactat de la manera següent:

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA)

Fundació Teatre del Mar

Disposició final única

Aquest Decret comença a vigir a partir del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 7 d’abril de 2017

 

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias