Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Llei 3/2015, de 23 de març, regula el consum i mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries

BOIB Núm. 5568

Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

Exposició de motius

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 2. Conceptes de mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic i d’empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic

Article 3. Modalitats de mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic

Article 4. Persones i entitats beneficiàries del mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic

Article 5. Consum cultural

Títol II. Declaració d’interès social

Article 6. Declaració d’interès social a instància dels beneficiaris

Títol III. Requisits, bases de les deduccions i les reduccions i justificació relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i a determinat consum cultural

Capítol I. Donacions incentivades fiscalment

Article 7. Requisits de les donacions

Article 8. Base de les deduccions i de les reduccions per donacions

Article 9. Justificació de les donacions

Capítol II. Cessions d’ús o contractes de comodat incentivats fiscalment

Article 10. Requisits de les cessions d’ús o contractes de comodat deduïbles

Article 11. Base de les deduccions i de les reduccions per cessions d’ús o contractes de comodat

Article 12. Justificació de les cessions d’ús o contractes de comodat

Capítol III. Convenis de col·laboració empresarial incentivats fiscalment

Article 13. Requisits dels convenis de col·laboració empresarial

Article 14. Justificació dels ajuts rebuts en virtut dels convenis de col·laboració empresarial

Capítol IV. Consum cultural incentivat fiscalment

Article 15. Consum cultural deduïble

Disposició addicional única. Modificació de l’article 28 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015

Disposició final primera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari

Disposició final segona. Modificacions del text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües

Disposició final quarta. Entrada en vigor

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Aquesta llei neix amb la intenció de contribuir al foment i al desenvolupament de la cultura i del sector cultural a les Illes Balears, competència que confereix l’article 30.26 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, regulat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Amb l’objectiu de reforçar un pilar fonamental de la nostra identitat i factor clau per al desenvolupament econòmic, la llei posa en marxa un conjunt integrat de mesures d’estímul ideades per superar el model que fa dependre el finançament de la cultura exclusivament dels ajuts públics i instaurar, així, un nou marc que afavoreixi una acció conjunta pública i privada.

A més, en relació amb les activitats d’interès general esmentades, s’han de tenir en compte els apartats 26 i 44 de l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia, que atorga a la comunitat autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en matèria de cultura i en matèria d’investigació, innovació i desenvolupament científic i tècnic, respectivament.

D’altra banda, i atès que la normativa vigent sobre incentius a la participació privada en activitats d’interès general continguda en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, adreçada a estimular la participació del sector privat en les activitats d’interès general, identifica com a activitats d’interès general meritòries de rebre incentius fiscals al mecenatge, a més de les culturals, les que persegueixen finalitats d’interès general com ara les científiques, les de desenvolupament de la societat de la informació o les d’investigació científica i desenvolupament tecnològic, el marc regulador d’aquesta llei inclou, a més del mecenatge cultural, el mecenatge científic i de desenvolupament tecnològic.

Pel que fa als incentius fiscals, i a l’empara de l’autonomia financera que habiliten els articles 156 i 157 de la Constitució Espanyola amb concordança amb els articles 30.28, 128 i 129 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, estan regulats principalment en la disposició final segona del text normatiu perquè, atesa la necessitat de mantenir unificada tota la legislació tributària autonòmica i evitar la dispersió normativa, i per raons de seguretat jurídica, coherència i racionalització normativa, s’ha optat per incorporar l’articulat que fa referència als impostos al text normatiu del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat.

I més concretament, la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, permet establir reduccions i deduccions sobre els tributs estatals concrets cedits a les comunitats autònomes. D’aquesta manera, s’han adoptat mesures tributàries que han afectat diversos impostos.

II

El text de la llei s’estructura en tres títols i consta de quinze articles, una disposició addicional i quatre disposicions finals.

En el títol I es defineixen els conceptes de mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic, consum cultural i empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic. També es delimiten els projectes i les activitats que poden ser objecte de mecenatge i es concreten les persones i entitats que en poden ser beneficiàries.

En el títol II es fa referència als subjectes que poden sol·licitar la declaració d’interès social i s’estableixen els criteris que s’han de tenir en compte per efectuar aquesta declaració, que és necessària perquè els projectes i les activitats culturals, científics o de desenvolupament tecnològic no estipulats puguin ser objecte de mecenatge.

El títol III estableix els requisits que donen dret a practicar les reduccions i deduccions previstes en aquesta llei, les bases d’aquestes deduccions i reduccions i el contingut del certificat justificatiu de les activitats objecte de mecenatge.

III

La llei es completa amb quatre disposicions finals per les quals s’autoritza el Consell de Govern per desplegar-la reglamentàriament; es modifica el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat a fi d’incloure les mesures directament relacionades amb els incentius fiscals al consum cultural i al mecenatge que constitueixen l’objecte essencial de la llei; es modifica puntualment un precepte de la Llei reguladora del cànon de sanejament d’aigües a fi d’incrementar els percentatges aplicables pels substituts dels contribuents en relació amb els saldos de dubtós cobrament susceptibles de deducció en règim d’estimació objectiva; i s’estableixen les normes relatives a l’entrada en vigor de la llei.

En aquest darrer sentit, s’ha de tenir en compte que, d’acord amb el primer paràgraf de l’article 10.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les normes tributàries, llevat que estableixin expressament un altre règim, no tenen efectes retroactius i despleguen efectes, pel que fa als tributs sense període impositiu, des de l’entrada en vigor de la norma, de manera que són aplicables als tributs d’aquesta naturalesa que es meritin a partir de la seva vigència. Aquest és el cas dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions, i també del cànon de sanejament d’aigües, el qual constitueix un tribut de meritació instantània, tot i que de declaració periòdica. En canvi, i d’acord amb el mateix precepte legal, per als tributs amb període impositiu, com és el cas de l’impost sobre la renda de les persones físiques, la norma tributària només és aplicable a l’impost que es meriti a partir del període impositiu que s’iniciï després de l’entrada en vigor de la norma. Per això, s’estableix expressament un règim específic respecte de les mesures que conté la llei en relació amb l’impost sobre la renda de les persones físiques a fi que aquests beneficis fiscals siguin aplicables a l’impost corresponent a l’exercici de 2015, i no ja únicament a partir del període impositiu de l’any 2016. Amb una finalitat anàloga, s’estableix també que la mesura relativa al cànon de sanejament d’aigües desplegui efectes sobre tot el tribut que es meriti al llarg de l’any 2015, de manera que aquest benefici fiscal pugui aplicar-se íntegrament en la declaració resum anual que es presenti a l’inici de l’any 2016 d’acord amb les normes reguladores d’aquest tribut.

 

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei té per objecte regular el mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic, els seus incentius fiscals i els aplicables a d’altres activitats per al foment de la cultura i del sector cultural, que duguin a terme persones físiques o jurídiques subjectes a la normativa tributària de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Les activitats a les quals són aplicables els incentius fiscals que regula aquesta llei són les que s’indiquen a continuació:

a) El mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic.

b) El consum de determinats productes culturals.

c) L’adquisició per causa de mort d’empreses individuals, negocis professionals i participacions en entitats, sempre que es tracti d’empreses culturals, científiques o de desenvolupament tecnològic.

d) L’adquisició de determinats béns culturals per a la creació d’empreses culturals, científiques o de desenvolupament tecnològic.

e) Les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents o entre col·laterals fins al tercer grau que es destinin a la creació d’una empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic.

f) La transmissió de béns mobles o de caràcter cultural inscrits en el Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears o en el Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears.

Article 2

Conceptes de mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic i d’empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic la participació privada en la realització dels projectes o les activitats culturals, científics o de desenvolupament tecnològic estipulats en els apartats 2 i 3 d’aquest article o bé que són declarats d’interès social per la conselleria competent en matèria de cultura i universitats.

2. Es consideren projectes o activitats culturals els que estan relacionats amb:

a) La cinematografia, les arts audiovisuals i les arts multimèdia.

b) La música i les arts escèniques.

c) Les arts visuals: les arts plàstiques o belles arts, la fotografia i el disseny.

d) El llibre i la lectura.

e) La investigació, documentació, conservació, restauració, recuperació, difusió i promoció del patrimoni cultural, material i immaterial de les Illes Balears.

3. Es consideren projectes o activitats científics o de desenvolupament tecnològic els que estan relacionats amb:

a) Projectes d’investigació científica i de desenvolupament tecnològic.

b) Projectes de recerca obtinguts per via competitiva dirigits des de les Illes Balears, els quals poden comptar a efectes dels incentius fiscals d’aquesta llei, amb empreses que hagin participat des de la fase inicial de preparació i presentació del projecte o d’empreses que s’hi puguin afegir a la fase d’execució del projecte competitiu aprovat pels organismes públics corresponents; pel que fa a empreses que hagin finançat o cofinançat projectes en la fase de preparació i/o presentació de projectes només tenen dret als beneficis fiscals prevists en aquesta llei si el projecte és seleccionat en convocatòria competitiva nacional o internacional.

c) Finançament de càtedres d’empresa a la Universitat de les Illes Balears.

d) Projectes d’R+D+I finançats per empreses que s’ajustin a la declaració d’interès social d’acord amb l’article 6 d’aquesta llei.

4. Als efectes d’aquesta llei s’entén per empresa cultural la persona física o jurídica que, amb domicili fiscal en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en nom propi, de manera habitual i amb ànim de lucre, es dedica a crear, editar, produir, reproduir, documentar, promocionar, difondre, comercialitzar i/o conservar serveis o productes de contingut cultural.

5. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per empresa científica o de desenvolupament tecnològic la persona física o jurídica que, amb domicili fiscal en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en nom propi, de manera habitual i amb ànim de lucre, es dedica a alguna de les activitats descrites en el punt 3 d’aquest article.

6. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per micromecenatge el conjunt d’accions d’iniciativa pública o privada, ja sigui a través d’Internet o altres mitjans, en les quals se sol·licita un elevat nombre d’aportacions econòmiques per cobrir el cost bàsic d’una activitat cultural, científica i de desenvolupament tecnològic.

Article 3

Modalitats de mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic

El mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic es pot dur a terme, d’acord amb el que disposa aquesta llei, a través de les modalitats següents:

a) Donacions i llegats.

b) Cessions d’ús o contractes de comodat.

c) Convenis de col·laboració empresarial.

Article 4

Persones i entitats beneficiàries del mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic

1. Als efectes d’aquesta llei es consideren persones i entitats beneficiàries les següents:

a) Les entitats sense ànim de lucre domiciliades fiscalment a les Illes Balears. S’entén per entitats sense ànim de lucre:

– Les fundacions.

– Les associacions declarades d’utilitat pública.

– Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que tenguin alguna de les formes jurídiques a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

b) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els organismes autònoms, les fundacions, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques i els consorcis que en depenen.

c) Així mateix, els consells insulars i les entitats locals de les Illes Balears, així com els organismes autònoms, les fundacions, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques i els consorcis que en depenen.

d) La Universitat de les Illes Balears.

e) Les persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal a les Illes Balears que de manera habitual duen a terme activitats culturals, artístiques, científiques o de desenvolupament tecnològic.

2. Queden excloses, d’entre els eventuals beneficiaris, les entitats que no estiguin al corrent de les obligacions tributàries i/o amb la Seguretat Social, o les que no estiguin al corrent de la presentació dels comptes, plans d’actuació o pressuposts establerts per la normativa vigent.

3. També poden ser beneficiàries les entitats que tenguin delegacions a les Illes Balears.

4. No es consideren beneficiàries les persones físiques que duen a terme activitats culturals, artístiques, científiques o de desenvolupament tecnològic en relació amb les modalitats de mecenatge rebudes del seu cònjuge, parella estable, ascendents, descendents o col·laterals fins a tercer grau, o de qui formi part juntament amb la persona física esmentada d’una entitat en règim d’atribució de rendes.

Article 5

Consum cultural

Als efectes d’aquesta llei s’entén per consum cultural l’adquisició per les persones físiques o jurídiques de productes culturals com són les obres de creació artística, pictòriques o escultòriques, en qualsevol dels seus formats, que siguin originals i que l’artista hagi elaborat íntegrament i que siguin úniques o seriades. Se n’exclouen els objectes d’artesania i les reproduccions.

TÍTOL II

DECLARACIÓ D’INTERÈS SOCIAL

Article 6

Declaració d’interès social a instància dels beneficiaris

1. Les persones i entitats beneficiàries poden sol·licitar la declaració d’interès social dels seus projectes o activitats culturals, científics o de desenvolupament tecnològic, d’acord amb el procediment que s’estableixi per via reglamentària, quan aquests projectes o activitats no es corresponguin amb allò que disposa l’article 2 d’aquesta llei.

2. La conselleria competent en matèria de cultura i universitats és l’encarregada d’avaluar i resoldre les sol·licituds d’interès social d’acord amb els criteris següents:

a) Rellevància i repercussió social de les activitats.

b) Incidència de les activitats en la investigació, conservació i difusió del patrimoni cultural.

c) Incidència en el foment de la creació artística i en el suport als creadors.

d) Valor i interès en relació amb la formació artística i cultural.

e) Valor i interès en el foment de la participació dels ciutadans i creació de públic.

f) Valor i interès en relació amb la promoció exterior dels valors artístics i culturals de les Illes Balears.

g) Valor i interès en relació amb la realització d’inversions culturals que contribueixin a la difusió de l’art, la cultura, la música, el patrimoni o qualsevol altra expressió artística.

h) Actitud investigadora, exploració de nous llenguatges artístics i caràcter innovador en l’àmbit cultural.

i) Altres criteris que estiguin relacionats amb la conservació, la promoció i el desenvolupament cultural, científic i tecnològic de les Illes Balears.

3. S’han d’establir reglamentàriament la composició i les funcions de l’òrgan encarregat d’avaluar les sol·licituds d’interès social.

  

TÍTOL III

REQUISITS, BASES DE LES DEDUCCIONS I LES REDUCCIONS I JUSTIFICACIÓ RELATIUS AL MECENATGE CULTURAL, CIENTÍFIC I DE DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I A DETERMINAT CONSUM CULTURAL

  

Capítol I

Donacions incentivades fiscalment

Article 7

Requisits de les donacions

1. Donen dret a practicar les deduccions i reduccions previstes en aquesta llei les donacions entre vius, pures i simples, fetes a favor de les persones i entitats a què es refereix l’article 4 anterior per a la realització de projectes o activitats culturals, científics o de desenvolupament tecnològic estipulats en l’article 2 d’aquesta llei o bé que siguin declarats d’interès social.

2. Les donacions a què es refereix el punt anterior s’han de fer amb caràcter irrevocable. Això no obstant, en el cas de revocació de la donació per algun dels supòsits prevists en el Codi Civil, el donant ha d’afegir a la quota del període impositiu en què es produeixi la revocació les quantitats deixades d’ingressar, amb inclusió dels interessos de demora que corresponguin.

3. Les donacions efectuades a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, als organismes autònoms, a les entitats públiques empresarials i als consorcis que en depenen han d’estar subjectes, en tot cas, al que preveuen la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la resta de la normativa reguladora del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 8

Base de les deduccions i de les reduccions per donacions

Les reduccions de la base imposable i les deduccions de la quota liquidable permeses en aquesta llei s’han de practicar d’acord amb la llei reguladora del tribut corresponent.

Article 9

Justificació de les donacions

1. La pràctica de les deduccions i les reduccions exigeix l’acreditació de l’efectivitat de la donació, mitjançant un certificat expedit per l’òrgan competent de l’entitat donatària o una declaració jurada de la persona física donatària.

2. El certificat o la declaració jurada a què fa referència l’apartat anterior ha de contenir, almenys, els aspectes següents:

a) Nom i llinatges o denominació social i número d’identificació fiscal, tant del donant com de la persona o entitat donatària.

b) Menció expressa que la persona o entitat donatària està inclosa en alguns dels casos que preveu l’article 4 d’aquesta llei.

c) Data i import de la donació quan aquesta sigui dinerària.

d) Import de la valoració de la donació en el supòsit de donacions no dineràries o de prestació de serveis a títol gratuït.

e) Document públic o un altre document autèntic que acrediti el lliurament del bé donat, o la constitució del dret d’usdefruit, quan no es tracti de donacions dineràries.

f) Finalitat a la qual s’ha d’aplicar la donació.

g) Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació.

  

Capítol II

Cessions d’ús o contractes de comodat incentivats fiscalment

Article 10

Requisits de les cessions d’ús o contractes de comodat deduïbles

Donen dret a practicar les deduccions i reduccions previstes en aquesta llei la cessió d’ús o contracte de comodat de béns d’interès cultural, de béns inventariats, de béns de rellevància local o d’obres d’art de qualitat garantida, així com de locals per a la realització de projectes o activitats culturals, científics o de desenvolupament tecnològic que compleixen les condicions establertes en l’article 2 d’aquesta llei o bé que siguin declarats d’interès social.

Article 11

Base de les deduccions i de les reduccions per cessions d’ús o contractes de comodat

La base serà l’import anual que resulti d’aplicar, en cada un dels períodes impositius de durada de la cessió d’ús o contracte de comodat, el 4% a la valoració del bé efectuada per la Comissió de Valoració del Patrimoni Històric, i es determinarà proporcionalment al nombre de dies que correspongui en cada període impositiu.

En el cas que es tracti de locals per a la realització de projectes o activitats científics o de desenvolupament tecnològic, s’aplicarà el 4% al valor cadastral, proporcionalment al nombre de dies que correspongui de cada període impositiu.

Article 12

Justificació de les cessions d’ús o contractes de comodat

1. La pràctica de les deduccions i reduccions exigeix l’acreditació de l’efectivitat de la cessió d’ús o contracte de comodat, mitjançant un certificat expedit per l’òrgan competent de l’entitat comodatària o una declaració jurada de la persona física comodatària.

2. El certificat o la declaració jurada a què fa referència l’apartat anterior ha de contenir, almenys, els aspectes següents:

a) Nom i llinatges o denominació social i número d’identificació fiscal, tant del comodant com del comodatari.

b) Menció expressa que la persona o entitat comodatària està inclosa en alguns dels casos que preveu l’article 4 d’aquesta llei.

c) Data en què es va lliurar el bé i termini de durada de la cessió d’ús o contracte de comodat.

d) Import de la valoració de la cessió d’ús o contracte de comodat d’acord amb la valoració efectuada per la Comissió de Valoració del Patrimoni Històric.

e) Document públic o un altre document autèntic que acrediti la constitució de la cessió d’ús o contracte de comodat.

f) Finalitat a la qual s’ha d’aplicar el bé objecte de la cessió d’ús o contracte de comodat.

  

Capítol III

Convenis de col·laboració empresarial incentivats fiscalment

Article 13

Requisits dels convenis de col·laboració empresarial

1. El conveni de col·laboració empresarial incentivat fiscalment és aquell pel qual les persones o entitats a què es refereix l’article 4 anterior, a canvi d’un ajut econòmic o susceptible de valoració econòmica per a la realització d’un projecte o activitat estipulats en l’article 2 d’aquesta llei o declarats d’interès social, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador en els projectes o les activitats esmentats.

2. La base de les deduccions i reduccions per convenis de col·laboració empresarial es calcularà d’acord amb el que disposa l’article 8 d’aquesta llei.

3. La difusió de la participació del col·laborador en el marc dels convenis de col·laboració definits en aquest article no constitueix una prestació de serveis.

Article 14

Justificació dels ajuts rebuts en virtut dels convenis de col·laboració empresarial

1. La pràctica de les deduccions i de les reduccions exigeix l’acreditació de l’efectivitat del conveni de col·laboració empresarial, mitjançant un certificat expedit per l’òrgan competent de l’entitat beneficiària o una declaració jurada de la persona física beneficiària.

2. El certificat o la declaració jurada a què fa referència l’apartat anterior ha de contenir, almenys, els aspectes següents:

a) Nom i llinatges o denominació social i número d’identificació fiscal, tant de la persona o entitat beneficiària com del col·laborador.

b) Menció expressa que la persona o entitat beneficiària està inclosa en alguns dels casos que preveu l’article 4 d’aquesta llei.

c) Document públic o un altre document fefaent que acrediti la subscripció del conveni de col·laboració empresarial.

d) Import de l’ajuda rebuda en virtut del conveni de col·laboració empresarial.

e) Finalitat a la qual s’ha d’aplicar l’ajuda rebuda.

  

Capítol IV

Consum cultural incentivat fiscalment

Article 15

Consum cultural deduïble

Dóna dret a practicar les deduccions i les reduccions previstes en aquesta llei el consum per part de persones físiques o jurídiques dels productes culturals estipulats en l’article 5 d’aquesta llei.

Disposició addicional única

Modificació de l’article 28 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015

S’afegeix un paràgraf a l’apartat 2 de l’article 28 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, amb la redacció següent:

“No obstant l’anterior, en el cas de personal docent de centres concertats que abans de l’entrada en vigor de la llei de pressuposts vengués desenvolupant globalment en nivells concertats una jornada superior al límit de 24 hores setmanals, d’acord amb el marc normatiu vigent fins aquella data, es continuarà finançant la seva jornada íntegra fins a un límit màxim de 32 hores setmanals. No es podrà incrementar en cap cas aquest finançament, si amb posterioritat s’augmentàs globalment la jornada del docent afectat en un o diversos centres. Ara bé, si aquests docents redueixen la seva jornada laboral global i, en conseqüència, es minva proporcionalment el seu finançament públic, no es podrà tornar a incrementar posteriorment aquest finançament, llevat del cas que la reducció ho fos per davall de la jornada de 24 hores lectives setmanals i l’augment no suposàs superar globalment aquest límit.”

Disposició final primera

Habilitació per al desenvolupament reglamentari

S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta llei.

Disposició final segona

Modificacions del text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny

1. S’afegeix un nou article, l’article 5 bis, al text refós esmentat, amb la redacció següent:

“Article 5 bis

Deducció autonòmica per donacions, cessions d’ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural

1. S’estableix una deducció del 15% de les quanties en què es valorin les donacions, les cessions d’ús o els contractes de comodat, i de les quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració empresarial efectuats d’acord amb el que disposa la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries.

2. El límit de la deducció aplicable és de 600 euros per exercici. En cas que la cessió d’ús o el contracte de comodat tengui una durada inferior a un any, aquesta deducció s’ha de prorratejar en funció del nombre de dies del període anual. Si la durada és superior a un any, la deducció no es pot aplicar a més de tres exercicis.

3. L’aplicació d’aquesta deducció està condicionada al fet que la base imposable total del contribuent no superi la quantia de 12.500 € en el cas de tributació individual i de 25.000 € en el cas de tributació conjunta.”

2. S’afegeix un nou article, l’article 9 bis, al text refós esmentat, amb la redacció següent:

“Article 9 bis

Bonificació per als béns de consum cultural

S’estableix una bonificació autonòmica del 90% de la part proporcional de la quota que correspongui a la titularitat de ple domini dels béns de consum cultural als quals fa referència l’article 5 de la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries.”

3. S’afegeix un nou article, l’article 14 bis, al text refós esmentat, amb la redacció següent:

“Article 14 bis

Tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses de determinats béns mobles de caràcter cultural

El tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses de béns mobles inscrits en el Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears o en el Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears és de l’1% quan l’adquiridor incorpori els béns esmentats a una empresa, activitat o projecte de caràcter cultural, científic o de desenvolupament tecnològic, en els termes que preveu la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries.”

4. S’afegeix un nou article, l’article 19 bis, al text refós esmentat, amb la redacció següent:

“Article 19 bis

Tipus de gravamen reduït aplicable en cas de transmissions de determinats béns de caràcter cultural

En les primeres còpies d’escriptures i actes notarials que documentin transmissions de béns de caràcter cultural inscrits en el Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears o en el Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears que l’adquiridor incorpori a empreses, activitats o projectes de caràcter cultural, científic o de desenvolupament tecnològic, en els termes que preveu la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries, subjectes a la quota gradual de la modalitat d’actes jurídics documentats de l’article 31.2 del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, el tipus de gravamen és del 0,6%.”

5. L’apartat 2 de l’article 20 del text refós esmentat es modifica de la manera següent:

“2. Les reduccions que regula aquesta subsecció constitueixen millores de les reduccions que estableix l’Estat en la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions, tret de les que preveuen els articles 28, 28 bis i 32, que constitueixen reduccions pròpies de la comunitat autònoma de les Illes Balears.”

6. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, a l’article 25 del text refós esmentat, amb la redacció següent:

“3. D’acord amb la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries, quan es tracti de béns i drets afectes a una empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic la reducció és del 99%.”

7. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, a l’article 26 del text refós esmentat, amb la redacció següent:

“3. D’acord amb la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries, quan es tracti de participacions socials d’entitats culturals, científiques o de desenvolupament tecnològic la reducció és del 99%.”

8. S’afegeix un nou article, l’article 28 bis, al text refós esmentat, amb la redacció següent:

“Article 28 bis

Reducció en les adquisicions de béns culturals per a la creació d’empreses culturals, científiques o de desenvolupament tecnològic

1. D’acord amb la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries, en les adquisicions per causa de mort de béns culturals que es destinin a la creació d’una empresa, tant si és individual, com si és un negoci professional o una entitat societària, mitjançant l’adquisició originària d’accions o participacions, s’ha d’aplicar una reducció del 50% del valor dels béns, sempre que es tracti d’una empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic, d’acord amb l’article 2 de la Llei 3/2015 esmentada, i sempre que es compleixin els requisits següents:

a) L’empresa creada ha de desenvolupar una activitat econòmica, i no pot tenir com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, d’acord amb el que preveu l’article 4, apartat vuit, número dos a), de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, ni dedicar-se a l’activitat d’arrendament d’immobles.

b) L’empresa creada ha d’ocupar, com a mínim, una persona domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa i donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social, distinta del contribuent que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l’empresa.

c) Els béns adquirits s’han de destinar a la creació de l’empresa i s’ha de complir el requisit de creació d’ocupació, en el termini màxim de devuit mesos des de la meritació de l’impost.

d) S’han de mantenir l’activitat econòmica, els llocs de treball i el nivell d’inversió que es prengui com a base de la reducció durant quatre anys des de la creació de l’empresa.

e) La base de la reducció és el valor dels béns culturals que, adquirits per causa de mort, siguin efectivament invertits en la creació de l’empresa, amb un màxim de 400.000 euros.

f) La reducció només pot aplicar-la el drethavent que destini els doblers adquirits a les finalitats que preveu aquest article.

g) La xifra anual de negoci de l’empresa no pot superar el límit de 2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es refereix la lletra d) anterior, calculada segons preveu l’article 101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

h) El drethavent ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros.

i) Les participacions que adquireixi el donatari han de representar més del 50% del capital social de l’entitat, en el cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat societària, i s’han de mantenir en el patrimoni del drethavent durant un període mínim de quatre anys.

j) El drethavent no ha de tenir cap vinculació amb la resta de socis, en el cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat societària, en els termes que preveu l’article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

2. En cas d’incompliment del requisit que estableix la lletra c) de l’apartat anterior, o dels terminis a què es refereixen les lletres d), g) i i), s’ha de presentar una declaració complementària per l’import de les quanties que s’han deixat d’ingressar juntament amb l’import dels interessos de demora, en el termini d’un mes des del dia en què es produeixi l’incompliment.”

9. L’apartat 2 de l’article 40 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

“2. Les reduccions que regula aquesta subsecció constitueixen millores de les reduccions que estableix l’Estat en la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions, tret de les que preveuen els articles 43, 45, 45 bis, 48, 49 i 50, que constitueixen reduccions pròpies de la comunitat autònoma de les Illes Balears.”

10. S’afegeix un nou article, l’article 45 bis, al text refós esmentat, amb la redacció següent:

“Article 45 bis

Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents o entre col·laterals fins al tercer grau per a la creació d’empreses culturals, científiques o de desenvolupament tecnològic

1. En els termes que preveu la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries, en les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents o entre col·laterals fins al tercer grau que es destinin a la creació d’una empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic, tant si és una empresa individual, com si és un negoci professional o una entitat societària, mitjançant l’adquisició originària d’accions o participacions, s’ha d’aplicar una reducció del 70%, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) La donació s’ha de formalitzar en una escriptura pública i s’ha de fer constar de manera expressa que el donatari ha de destinar els doblers a la creació d’una nova empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic en els termes que estableix aquest article.

b) L’empresa creada ha de desenvolupar una activitat econòmica, i no pot tenir com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, d’acord amb el que preveu l’article 4, apartat vuit, número dos a), de la Llei 19/1991, ni dedicar-se a l’activitat d’arrendament d’immobles.

c) L’empresa creada ha d’ocupar, com a mínim, una persona domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa i donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social, distinta del contribuent que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l’empresa.

d) Els doblers adquirits s’han de destinar a la creació de l’empresa i s’ha de complir el requisit de creació d’ocupació, en el termini màxim de devuit mesos des de la meritació de l’impost.

e) S’han de mantenir l’activitat econòmica, els llocs de treball i el nivell d’inversió que es prengui com a base de la reducció, durant quatre anys des de la creació de l’empresa.

f) La base de la reducció és l’import dels doblers que, adquirits gratuïtament entre vius, siguin efectivament invertits en la creació de l’empresa, amb un màxim de 300.000 euros.

g) Només pot aplicar la reducció el donatari que destini els diners donats a les finalitats que preveu aquest article.

h) La xifra anual de negoci de l’empresa no pot superar el límit de 2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es refereix la lletra e) anterior, calculada segons preveu l’article 101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

i) El donatari ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros en el moment de la formalització de la donació.

j) En el cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat societària, les participacions que adquireixi el donatari han de representar més del 50% del capital social de l’entitat, i s’han de mantenir en el patrimoni del donatari durant un període mínim de quatre anys.

k) En el cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat societària, el donatari no ha de tenir cap vinculació amb la resta de socis, en els termes que preveu l’article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

2. En cas d’incompliment del requisit que estableix la lletra d) de l’apartat anterior, o dels terminis a què es refereixen les lletres e), h) i j), s’ha de presentar una declaració complementària per l’import de les quanties que s’han deixat d’ingressar juntament amb l’import dels interessos de demora, en el termini d’un mes des del dia en què es produeixi l’incompliment.”

Disposició final tercera

Modificació de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües

La taula de l’apartat 4 de l’article 13 de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, queda modificada de la manera següent:

Import de les quotes

Percentatge aplicable

Fins a 750.000 euros

3,5%

Entre 750.000,01 i 1.500.000 euros

3%

A partir d’1.500.000, 01 euros

2,5%

Disposició final quarta

Entrada en vigor

1. Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. En tot cas, les normes relatives a l’impost sobre la renda de les persones físiques són aplicables a tot el període impositiu de l’exercici de 2015; així mateix, la modificació de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, que conté la disposició final tercera d’aquesta llei és aplicable a tot el tribut que es meriti al llarg de l’any 2015.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, 23 de març de 2015

   

El president

José Ramón Bauzá Díaz