Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Procès d’informació pública dels esborranys del Projecte dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics i del Projecte de decret d’Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals

Procès d’informació pública dels esborranys del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Estudis Baleàrics i del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears

Text

Fets

1. L’article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, va disposar la creació de l’entitat pública empresarial Institut d’Estudis Baleàrics de les que preveu l’article 2.1b de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que té com a fins generals els relacionats amb l’ensenyament i la normalització lingüística de la llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes Balears i la seva projecció exterior, d’acord amb els seus estatuts.

2. Mitjançant la disposició final cinquena de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, es va modificar l’article 40 de la Llei 13/2014 i es va disposar la creació de l’entitat pública empresarial Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears (ILLENC).

Així mateix es va preveure que, una vegada aprovats els estatuts de la nova entitat, s’extingís el consorci Institut d’Estudis Baleàrics, mitjançant la cessió global d’actius i passius, sense liquidació, en els termes prevists per l’article 127.5 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. La disposició final tretzena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, modifica de nou l’article 40 de la Llei 13/2014 i recupera el nom d’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB).

4. D’altra banda, l’article 39 de la Llei 13/2017 preveu la creació de l’entitat pública empresarial Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament de les indústries culturals de les Illes Balears, dins el marc competencial definit a l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

5. L’article 35.1 de la Llei 7/2010 estableix que, en el cas de les entitats públiques empresarials, una vegada que hagi entrat en vigor la llei de creació de l’organisme, el Consell de Govern, a proposta de la persona titular de la conselleria d’adscripció, i amb l’informe preceptiu de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts, ha d’aprovar els estatuts per decret.

6. Atès que la Llei 13/2017 atorga a l’ICIB algunes de les competències que fins aleshores havien estat assumides per l’IEB, la tramitació dels dos procediments es du a terme de manera paral·lela.

Fonaments de dret

1. La Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.

2. La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015.

4. La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

5. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7. La Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

8. La Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre els esborranys del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics i del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears a informació pública i posar-lo a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Cultura, carrer de l’Uruguai, s/n i a la seva pàgina web (<http://dgcultur.caib.es>); a l’Institut d’Estudis Baleàrics, carrer d’Alfons el Magnànim, 29 i a la seva pàgina web (http://ieb.caib.es), i al Portal de Participació Ciutadana (<http://participaciociutadana.caib.es>) de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini per a la informació pública en quinze dies hàbils des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Cultura, carrer de l’Uruguai, s/n, a la seu de l’Institut d’Estudis Baleàrics, carrer d’Alfons el Magnànim, 29, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Direcció General de Cultura o Institut d’Estudis Baleàrics).

4. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l’apartat “Participació en l’elaboració de normativa” de la pàgina web de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears (<http://participaciociutadana.caib.es>), dins del termini que s’estableix en l’apartat anterior, d’acord amb l’article 34.2 f de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.